Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2006 z dne 3. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2006 z dne 3. 2. 2006

Kazalo

404. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod, stran 1086.

Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91, in Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00 in 36/00) in 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod
1. člen
V prvem odstavku 3. člena Odloka o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 39/92, 65/99 in 37/03) se za besedilom »K/73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike,« doda naslednje besedilo:
»M/80.301      Višje strokovno izobraževanje,
M/80.302       Visoko strokovno izobraževanje,
M/80.303       Univerzitetno izobraževanje,«.
2. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor šteje devet članov, od katerih:
– pet članov imenuje v imenu ustanovitelja Vlada Republike Slovenije, in sicer tri člane na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za kulturo, in enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za šolstvo,
– dva člana imenuje Upravni odbor Inštituta na predlog direktorja s soglasjem znanstvenega sveta iz vrst uporabnikov dejavnosti Inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti Inštituta,
– dva člana izvolijo zaposleni delavci Inštituta izmed sebe.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Način imenovanja člana iz vrst uporabnikov dejavnosti Inštituta se podrobneje določi v statutu.«.
3. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Mandat članov Upravnega odbora Inštituta je štiri leta.«.
4. člen
V drugi alinei prvega odstavka 15. člena se besedilo »infrastrukturna dejavnost« nadomesti z besedilom »infrastrukturne programe«, v tretji alinei drugega odstavka 15. člena pa se besedilo »opredelitev infrastrukturne dejavnosti« nadomesti z besedilom »opredelitev infrastrukturnih programov«.
5. člen
Do imenovanja oziroma izvolitve novega Upravnega odbora Inštituta nadaljuje z delom dosedanji Upravni odbor Inštituta.
Novi Upravni odbor Inštituta se imenuje oziroma izvoli v roku, določenem z zakonom.
Inštitut mora uskladiti statut in druge splošne akte v roku, določenem z zakonom.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-14/2006/5
Ljubljana, dne 19. januarja 2006
EVA 2005-3211-0046
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost