Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2006 z dne 3. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2006 z dne 3. 2. 2006

Kazalo

403. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod, stran 1086.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS–stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 in Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00 in 36/00) in 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod
1. člen
V prvem odstavku 3. člena Odloka o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 52/92, 65/99, 45/00, 72/01, 69/02, 112/03 in 61/04) se za besedilom »K/73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike,« doda naslednje besedilo:
»M/80.301     Višje strokovno izobraževanje,
M/80.302      Visoko strokovno izobraževanje,
M/80.303      Univerzitetno izobraževanje,«.
2. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor šteje pet članov, od katerih:
– tri člane imenuje v imenu ustanovitelja Vlada Republike Slovenije, in sicer dva člana na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, in enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve,
– enega člana imenuje Upravni odbor Inštituta na predlog direktorja s soglasjem znanstvenega sveta iz vrst uporabnikov dejavnosti Inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti Inštituta,
– enega člana izvolijo zaposleni delavci Inštituta izmed sebe.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Način imenovanja člana iz vrst uporabnikov dejavnosti Inštituta se podrobneje določi v statutu.«.
3. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Mandat članov Upravnega odbora Inštituta je štiri leta.«.
4. člen
V tretji alinei prvega odstavka 15. člena se besedilo »infrastrukturna dejavnost« nadomesti z besedilom »infrastrukturne programe«, v tretji alinei drugega odstavka 15. člena pa se besedilo »opredelitev infrastrukturne dejavnosti« nadomesti z besedilom »opredelitev infrastrukturnih programov«.
5. člen
Do imenovanja oziroma izvolitve novega Upravnega odbora Inštituta nadaljuje z delom dosedanji Upravni odbor Inštituta.
Novi Upravni odbor Inštituta se imenuje oziroma izvoli v roku, določenem z zakonom.
Inštitut mora uskladiti statut in druge splošne akte v roku, določenem z zakonom.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-11/2006/5
Ljubljana, dne 19. januarja 2006
EVA 2005-3211-0045
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost