Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2006 z dne 31. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2006 z dne 31. 1. 2006

Kazalo

386. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselja Žužemberk, Prapreče in Zafara, stran 1063.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00), 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popr. in 58/03 – ZZK-1) in odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije, št. U-I-20/04-20 z dne 17. 11. 2005, je Občinski svet Občine Žužemberk na 24. seji dne 19. 1. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorsko ureditvenih pogojih za naselja Žužemberk, Prapreče in Zafara
1. člen
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za naselja Žužemberk, Prapreče in Zafara (Uradni list RS, št. 98/03 in 82/04) se spremeni in dopolni tako, da se v 50. členu besedilo pod naslovom Morfološka enota 030 I/A2 – mešane strukture glasi:
»V tej ME prevladuje novejša pozidava, ki izgublja ruralni značaj.
V tej morfološki enoti je dovoljeno poleg kmetijske opravljati tudi druge dejavnosti, če so na parceli dane prostorske možnosti za konkretno dejavnost, pri čemer pa mora biti zagotovljeno, da emisije v okolje ne bodo presegle mejnih vrednosti, določenih z zakonom za stanovanjsko okolje.
Pri vzdrževalnih delih in rekonstrukcijah obstoječih objektov ali gradnji na lokacijah objektov, ki se jim z novo dejavnostjo hkrati spreminja namembnost, morajo posegi slediti oblikovanju, ki bo upoštevalo lokalno tipologijo in značilne arhitekturne elemente obstoječega objekta, kar velja tudi za novogradnje.
Novi objekti ne smejo presegati z večino stavb že zastavljeno višino ME, oziroma izstopati iz silhuete streh. Dozidave in prezidave morajo spoštovati obcestno gradbeno linijo glavnih stavb (stanovanjskih hiš).«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-96/2006-100
Žužemberk, dne 19. januarja 2006
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.