Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2006 z dne 31. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2006 z dne 31. 1. 2006

Kazalo

361. Navodilo za izdelavo poročila o izračunu obveznih rezerv, stran 933.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) in 17. točke Sklepa o obveznih rezervah (Uradni list RS, št. 99/04 in 09/05) sprejema guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
za izdelavo poročila o izračunu
obveznih rezerv
1. Obveznik mora izračunavati in izpolnjevati obvezne rezerve pri Banki Slovenije v obliki in v višini, kot je določeno s sklepom o obveznih rezervah (v nadaljevanju: s sklepom). Poročilo o izračunu obveznih rezerv obveznik sestavi na način, določen s sklepom in s tem navodilom.
 
Osnova za obvezne rezerve
2. V posamezni del osnove za obvezne rezerve obveznik vključi naslednje obveznosti:
 
I. Obveznosti z 0-odstotno stopnjo obveznih rezerv
1. Vloge (računi: 7601, 7611, 7621, 7623, 7631, 7633, 7641, 7661, 7671, 7673, 7681, 7683, 7691, 7713, 7722-3, 7731, 7733, 7735, 7737, 7741, 7761, 7767, del 777, del 7780-2, del 9100, del 9110, del 9130, del 9140, del 9170, del 9180, del 9190, 9203, 9213, 9221, 9242-3, 9255, 9271, 9275, 9283-4, 9291, 9431, 9482-3, 9621, 9623);
2. Repo posli (računi: del 7500, del 7504, del 7506 del 7507, del 7508, del 7509, del 7900, 7901, del 7940, 7941, del 7960, 7961, del 7970, 7971, del 7980, 7981, del 7990, 7991, del 8400-1, del 8410-1, del 8422-3, del 8430-3, del 8440-1, del 9500, 9501, del 9540, 9541, del 9560, 9561, del 9570, 9571, del 9580, 9581, del 9582, 9583);
3. Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev (računi: 7701, del 7780-2, del 9100, del 9110, del 9130, del 9140, del 9170, del 9180, del 9190, 9312, 9313, 9332, 9333, 9341).
 
II. Obveznosti z 2-odstotno stopnjo obveznih rezerv
4. Vloge (računi: 7010-3, 7040-3, 706, 7080-9, 7100-3, 7140-5, 7150-3, 7160-1, 7191-2, 7199, 7270-2, 7278, 7380-1, 7387, 7400-2, 7410-2, 7430-4, 7440-8, 7460-2, 7470-5, 7480-9, 7490-2, 7511-2, 7520, 7522, 7524, 7526, 7528,7560-1, 7563-5, 7567, 757, 7580-1, 7590-1, 7600, 7610, 7620, 7622, 7630, 7632, 7640, 7660, 7670, 7672, 7680, 7682, 7690, 7711, 7720-1, 7730, 7732, 7734, 7736, 7740, 7760, 7766, del 777, del 7787-9, 8100-3, 8140-5, 8160-3, 8170-3, 8180-7, 8190-1, 8204-6, 8209, 8214-5, 8219, 8243-9, 8252, 8255, 8258, 8271, 8278-9, 8290, 8299, 8457-9, 8480-5, 8624, 8700-4, 8710-4, 8730-9, 8740-9, 8760-4, 8770-9, 8780-9, 8790-4, del 9109, del 9119, del 9139, del 9149, del 9179, del 9189, del 9199, 9200, 9210, 9220, 9240-1, 9252, 9270, 9274, 9280-1, 9290, 9430, 9480-1, 9620, 9622);
5. Repo posli (računi: del 7500, del 7504, del 7506 del 7507, del 7508, del 7509, del 7900, del 7940, del 7960, del 7970, del 7980, del 7990, del 8400-1, del 8410-1, del 8422-3, del 8430-3, del 8440-1, del 9500, del 9540, del 9560, del 9570, del 9580, del 9582);
6. Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev (računi: 730, 7700, 7709, del 7787-9, 8310, 8311, 8319, 8320, 8321, 8329, 8330, 8331, 8339, 8340, 8349, del 9109, del 9119, del 9139, del 9149, del 9179, del 9189, del 9199, 9310, 9311, 9319, 9330, 9331, 9339, 9340, 9349).
3. V skladu z določili sklepa mora obveznik v osnovo za obvezne rezerve vključiti tudi obveznosti, ki jih knjiži na računih, ki niso navedeni v zaporednih številkah I in II v 2. točki tega navodila, če gre za:
– obveznosti do banke, hranilnice ali družbe za izdajo elektronskega denarja, ki je v stečaju ali likvidaciji,
– obveznosti do Združenja bank Slovenije,
– druge obveznosti, ki se v skladu s sklepom vključujejo med obveznosti, od katerih mora izračunavati obvezne rezerve.
4. Če obveznik v osnovo za obvezne rezerve ne vključi izdanih imenskih vrednostnih papirjev, ki so v lasti drugih obveznikov, mora spremembe lastništva izdanih imenskih vrednostnih papirjev v svojih poslovnih knjigah evidentirati vsaj enkrat mesečno na zadnji dan v mesecu na podlagi podatkov klirinško depotnih družb, indosamenta ali drugega pravnega posla o prenosu lastništva vrednostnega papirja.
5. Obveznik mora vzpostaviti posebno evidenco za obveznosti, za katere po veljavnem kontnem okviru ni možno spremljanje po ročnosti, določeni z 8. točko sklepa, oziroma vrsti obveznosti. Enako mora obveznik vzpostaviti posebno evidenco za repo posle, za katere po veljavnem kontnem okviru ni možno spremljanje po tipu. Taki računi so označeni z »del«.
 
Izračun obveznih rezerv
6. Obveznik izračuna obvezne rezerve z množenjem povprečnih dnevnih knjigovodskih stanj obveznosti iz zaporednih številk I in II v 2. točki ter sredstev iz 3. točke tega navodila in ustrezne stopnje obveznih rezerv, določene s sklepom.
 
Sankcije za neizpolnjevanje obveznih rezerv
7. Obvezniku, ki delno ali v celoti ne izpolni obveznih rezerv, Banka Slovenije z odločbo izreče plačilo nadomestila za neizpolnjene obvezne rezerve. Obveznik plača nadomestilo na poravnalni račun Banke Slovenije (BSLJSI2XXXX). V prvo vrstico polja 72 mora obveznik navesti: /REC/M05311550100 in v drugo vrstico: //Nadomestilo za neizpolnjene obvezne rezerve.
 
Poročanje Banki Slovenije
8. Obveznik sestavi poročilo o izračunu obveznih rezerv (Obrazec št. 3.0.), ki je sestavni del tega navodila, in ga v predpisanem roku predloži Banki Slovenije, to je najkasneje tretji delovni dan po zaključku obdobja izračuna.
 
Veljavnost navodila
9. To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Obveznik ga prvič uporabi za izračun obveznih rezerv v obdobju izračuna od 22.04. do 21. 5. 2006.
10. Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo za izdelavo poročila o izračunu obveznih rezerv (Uradni list RS, št. 14/05), njegova določila pa se uporabljajo do pričetka uporabe tega navodila.
Št. 22-0002/06
Ljubljana, dne 25. januarja 2006
Guverner
Mitja Gaspari l.r.

AAA Zlata odličnost