Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006

Kazalo

57. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, stran 168.

Na podlagi 51. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91 – popr., 12/92, 71/93, 2/94 – popr., 38/94, 80/97 – odl. US, 69/98 in 67/02) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
1. člen
V Pravilniku o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 64/01, 31/03, 135/03, 80/04, 61/05, 76/05 in 98/05) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
Vlada Republike Slovenije v okviru programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja določi vrste ukrepov aktivne politike zaposlovanja s programi oziroma z aktivnostmi, ciljne skupine, število udeležencev in letni obseg sredstev.
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: zavod) sprejme Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja (v nadaljevanju: katalog) v skladu s programom ukrepov aktivne politike zaposlovanja, z opisom vsebin, vrst in višin stroškov, ciljnih skupin in postopka vključevanja udeležencev iz ciljnih skupin, ter postopka za izbor izvajalcev ter način izvajanja vseh aktivnosti ter podaktivnosti v okviru posameznega ukrepa. Katalog začne veljati, ko k njemu poda soglasje minister, pristojen za delo.«
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(določanje območij z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji)
Minister, pristojen za delo, določi območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji.
V katalogu se lahko določi povečanje višine ali zneskov posameznih ukrepov aktivne politike zaposlovanja v območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določi programe aktivne politike zaposlovanja, ki so namenjeni samo tem območjem.«.
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(opredelitev temeljnih pojmov)
Težje zaposljiva oseba je brezposelna oseba ali oseba, ki je v postopku izgubljanja dosedanje zaposlitve in:
– je mlajša od 25 let ali oseba, ki je pred manj kot dvema letoma končala redno šolanje in je iskalec prve zaposlitve,
– ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicno tehniškega izobraževanja oziroma splošnega srednjega izobraževanja, oziroma ima doseženo izobrazbo za suficitaren poklic,
– je starejša od 50 let,
– je dolgotrajno brezposelna oseba, kar pomeni, da je oseba brezposelna 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih ali, če gre za osebo, mlajšo od 25 let, ki je brezposelna 6 mesecev v zadnjih 8 mesecih,
– sama skrbi za enega ali več otrok, ki so stari manj kot 26 let, če se redno šolajo ali katere zakonec je brezposeln,
– ima ugotovljeno zaposlitveno oviranost,
– ima ugotovljen upad delovnih sposobnosti, ki nima za posledico statusa invalidnosti,
– je invalid, kar pomeni osebo, kateri je z odločbo priznan status invalida ali lastnost invalidne osebe.
Med suficitarne poklice se štejejo poklici, pri katerih v posamezni območni službi zavoda ponudba registrirano brezposelnih oseb presega povpraševanje delodajalcev (prosta delovna mesta) v preteklem koledarskem letu, in sicer za 50 in več odstotkov po programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, ter za 80 in več odstotkov po programih srednjega, višjega in visokega izobraževanja.
Upad delovnih sposobnosti ugotovi zdravnik izvedenec. Zaposlitveno oviranost ugotovi komisija, ki jo imenuje direktor zavoda in v kateri je predstavnik pristojnega centra za socialno delo.
Oseba, ki je v postopku izgubljanja dosedanje zaposlitve, je oseba iz 7. člena tega pravilnika.«.
4. člen
V 7.a členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ukrepi in programi aktivne politike zaposlovanja se izvajajo v skladu s pravili, ki jih predpisuje Evropska komisija na področju dodeljevanja državnih pomoči.«.
5. člen
12. člen se spremeni tako, da glasi:
»12. člen
(kritje stroškov delovnega preizkusa)
V času vključitve v delovni preizkus se sofinancira stroške izvajalca do 15% minimalne mesečne plače in zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Udeležencu se krijejo denarne dajatve.«.
6. člen
V 15. členu se šesti odstavek spremeni tako, da glasi:
»Nadomestilo življenjskih stroškov se krije udeležencem:
– delovnega preizkusa v višini do 30% minimalne mesečne plače, če traja delovni preizkus en mesec, oziroma sorazmerno manj, če traja aktivnost manj kot en mesec,
– informativnih programov ter izpopolnjevanja in usposabljanja, če so vključeni več kot 100 ur in več kot mesec dni, v višini do 30% minimalne plače mesečno oziroma do 50% minimalne plače mesečno za težje zaposljivo osebo,
– usposabljanja na delovnem mestu v višini do 60% minimalne plače mesečno oziroma do 70% minimalne plače mesečno za invalida.
Nadomestilo življenjskih stroškov se ne izplačuje udeležencem, ki so prejemniki denarnega nadomestila ali denarne pomoči po zakonih, ki urejajo socialno varstvo in denarne prejemke, nadomestila za invalidnost ali delne invalidske pokojnine, razen za udeležence usposabljanja na delovnem mestu, ki so upravičeni do razlike med naštetimi neto prejemki in višino nadomestila življenjskih stroškov, določenih v tem odstavku.«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da glasi:
»Stroški pomoči pri zaposlitvi (potni stroški, prenočitveni stroški, malica, stroški delovne opreme in drugi stroški, določeni v katalogu) se krijejo v dejanski višini, kadar so nujni za izvajanje programa aktivne politike zaposlovanja in lahko znašajo do 30% minimalne mesečne plače.«.
7. člen
V 25. členu se prvi odstavek spremeni, tako da glasi:
»25. člen
(sofinanciranje stroškov izvajalca)
Za udeleženca usposabljanja se na podlagi programa usposabljanja sofinancirajo stroški izvajalca usposabljanja v skladu s tretjim odstavkom 60. člena tega pravilnika. Za usposabljanje, ki ni daljše od 3 mesecev, se sofinancirajo stroški izvajalca največ do 1,5 minimalne plače, za usposabljanje invalida pa največ do 2 minimalni plači. Če gre za usposabljanje, ki je daljše od 3 mesecev, se sofinancirajo stroški izvajalca največ do 3 minimalnih plač, za (usposabljanje) invalida pa največ do 4 minimalnih plač.«.
8. člen
39. člen se spremi tako, da se glasi:
»39. člen
(namen ukrepa)
Ukrep je namenjen pospeševanju podjetništva in odpiranju novih delovnih mest.«.
9. člen
40. člen se spremeni tako, da glasi:
»40. člen
(osebe, ki jim je ukrep namenjen)
Ukrep je namenjen brezposelnim osebam in delavcem, katerih delo je postalo nepotrebno zaradi poslovnih razlogov ali zaradi postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave, ki so se samozaposlili in v zadnjih 5 letih pred njegovo uveljavitvijo še niso izkoristili tega ukrepa pri zavodu ali skladu dela.«.
10. člen
V 44. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Za zaposlitev težje zaposljivih oseb in invalidov se lahko dodeli tudi pomoč za obdobje zaposlitve 2 let, višina pomoči pa ne sme preseči 50% dvoletne bruto plače za težje zaposljivo osebo, oziroma 60% dvoletne bruto plače za zaposlitev invalida.«.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
11. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»46. člen
(višina pomoči)
»Osnova za določitev višine pomoči je število zaposlenih pri delodajalcu v času dodelitve pomoči.«.
12. člen
Za 69. členom se dodata nova 69.a in 69.b člena, ki glasita:
»69.a člen
(izbira delodajalcev za določene ukrepe)
Neprofitni delodajalci za izvajanje Pomoči pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk in Projektov netržnih zaposlitvenih programov se izberejo po postopku, določenem v V. poglavju tega pravilnika, za izbor delodajalcev za izvajanje delovnega preizkusa in usposabljanja na delovnem mestu, pa zavod izvede javno povabilo.
69.b člen
(postopek javnega povabila)
Postopek javnega povabila vodijo strokovne komisije, ki jih za posamezno območno službo zavoda imenuje generalni direktor zavoda. Strokovne komisije vodijo postopek skladno z določili pravilnika, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna in uredbe, ki ureja izvajanje postopkov porabe sredstev strukturne politike.
Javno povabilo se objavi na spletnih straneh zavoda in vsebuje zlasti:
1. naziv in sedež naročnika,
2. pravno podlago za izvedbo javnega povabila,
3. predmet javnega povabila,
4. pogoje za oddajo ponudb,
5. merila za ocenjevanje prejetih ponudb,
6. višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega povabila,
7. upravičeni stroški izvajalca usposabljanja,
8. obdobje izvajanja aktivnosti,
9. rok, v katerem mora biti ponudba predložena in do kdaj je javno povabilo odprto,
10. navodilo za izdelavo ponudb,
11. kontaktne osebe, pri katerih lahko ponudniki dobijo dodatne informacije.
Na spletnih straneh zavoda se objavi tudi dokumentacija povabila, ki vsebuje zlasti obrazec s podatki o izvajalcu in izjave, obrazec s stroškovnikom izvajanja usposabljanja in vzorce pogodb, objavi se tudi način obravnave ponudb in način ter roke, v katerem bo naročnik obvestil ponudnike.
Strokovne komisije obravnavajo predložene ponudbe po vrstnem redu njihovega prispetja do porabe razpoložljivih finančnih sredstev. Zavod sprejme ponudbo tistega delodajalca, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje in merila in katerega ponujen program ustreza potrebam brezposelnih oseb v regiji njegovega poslovanja.
Delodajalcu, katerega ponudba je sprejeta, se skupaj z obvestilom o tem posreduje tudi pogodba in se ga pozove k njenemu podpisu. Če se delodajalec v roku 8 dni od prejema poziva na podpis pogodbe ne odzove, se šteje, da je ponudbo umaknil.
Delodajalce, katerih ponudba ni sprejeta, zavod obvešča z dopisom v roku, določenem v javnem povabilu.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-46/2005
Ljubljana, dne 28. decembra 2005
EVA 2005-2611-0146
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve