Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006

Kazalo

55. Uredba o določitvi prekrškov za kršitve določb uredb Skupnosti s področja Zakona o veterinarskih merilih skladnosti, stran 165.

Na podlagi 93. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi prekrškov za kršitve določb uredb Skupnosti s področja Zakona o veterinarskih merilih skladnosti
1. člen
S to uredbo se določajo sankcije za kršitve določb naslednjih uredb Skupnosti, katerih izvajanje ureja Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05; v nadaljnjem besedilu: ZVMS):
1. Uredbe (ES) 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 178/2002), v delu, ki se nanaša na živila po ZVMS in na varnost krme;
2. Uredbe (ES) 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 852/2004), v delu, ki se nanaša na živila po ZVMS;
3. Uredbe (ES) 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 55, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 853/2004);
4. Uredbe (ES) 183/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L št. 35, 8. 2. 2005, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 183/2005);
5. Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 29, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1831/2003);
6. Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa in proizvodov iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 820/97 (UL L št. 204 z dne 11. 8. 2000, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1760/2000);
7. Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 z dne 17. decembra 2003 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in direktiv 92/102/EGS in 64/432/EGS (UL L št. 5 z dne 9. 1. 2004, str. 8, z vsemi spremembami);
8. Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L št. 147 z dne 31. 5. 2001, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 999/2001).
a) Uredba 178/2002
2. člen
(1) Z globo od 500.000 tolarjev do 15.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. uvozi živila ali krmo, ki ne izpolnjujejo zahtev živilske zakonodaje Skupnosti (11. člen Uredbe 178/2002);
2. izvozi živila ali krmo v nasprotju z 12. členom Uredbe 178/2002;
3. da v promet živila, ki niso varna (prvi odstavek 14. člena Uredbe 178/2002);
4. da v promet krmo, ki ni varna (prvi odstavek 15. člena Uredbe 178/2002);
5. pri živilih, ki niso varna ali se zanje utemeljeno sumi, da niso varna, ne izvede predpisanih ukrepov (19. člen Uredbe 178/2002);
6. pri krmi, ki ni varna ali se zanjo utemeljeno sumi, da ni varna, ne izvede predpisanih ukrepov (20. člen Uredbe 178/2002).
(2) Z globo od 500.000 do 10.000.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 300.000 do 800.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 300.000 do 700.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
3. člen
(1) Z globo od 400.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. ne zagotovi sledljivosti v skladu z 18. členom Uredbe 178/2002;
2. krmi živali s krmo, ki ni varna (prvi odstavek 15. člena Uredbe 178/2002).
(2) Z globo od 200.000 do 8.000.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 100.000 do 600.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 30.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
b) Uredba 852/2004
4. člen
(1) Z globo od 400.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. ne izvede splošnih in posebnih higienskih zahtev iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 4. člena Uredbe 852/2004;
2. ne vzpostavi, izvede ali ne vzdržuje stalnega postopka ali postopkov, ki temeljijo na načelih analize nevarnosti in kritičnih kontrolnih točk (v nadaljnjem besedilu: HACCP), v skladu s prvim odstavkom 5. člena Uredbe 852/2004;
3. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 5. člena Uredbe 852/2004.
(2) Z globo od 200.000 do 8.000.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 100.000 do 600.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 30.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
c) Uredba 853/2004
5. člen
(1) Z globo od 500.000 tolarjev do 15.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. da v promet živila iz obrata, ki ni registriran ali odobren (prvi odstavek 4. člena Uredbe 853/2004);
2. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 4. člena Uredbe 853/2004;
3. ne uporabi oznake zdravstvene ustreznosti ali identifikacijske oznake v skladu s 5. členom Uredbe 853/2004;
4. uvozi živila v nasprotju s 6. členom Uredbe 853/2004;
5. ne zagotovi, da so pošiljke živil opremljene s certifikati ali drugimi dokumenti v skladu s prvim odstavkom 7. člena Uredbe 853/2004.
(2) Z globo od 500.000 do 10.000.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 300.000 do 800.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 300.000 do 700.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(1) Z globo od 400.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki uporabi snovi za odstranjevanje površinske kontaminacije z živil v nasprotju z drugim odstavkom 3. člena Uredbe 853/2004.
(2) Z globo od 200.000 do 8.000.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 100.000 do 600.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 30.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
č) Uredba 183/2005
7. člen
(1) Z globo od 400.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. pri poslovanju s krmo ne ravna v skladu s prvim, drugim ali tretjim odstavkom 5. člena Uredbe 183/2005/ES;
2. pridobi ali uporabi krmo iz obrata, ki ni registriran ali odobren (šesti odstavek 5. člena Uredbe 183/2005/ES);
3. ne vzpostavi, izvaja ali ne vzdržuje stalnega postopka ali postopkov, ki temeljijo na načelih HACCP (prvi odstavek 6. člena Uredbe 183/2005);
4. ne pregleda ali uvede potrebnih sprememb postopkov, ki temeljijo na načelih HACCP (tretji odstavek 6. člena Uredbe 183/2005);
5. uradnemu veterinarju ne predloži dokumentacije v zvezi s sistemom HACCP v skladu s prvim odstavkom 7. člena Uredbe 183/2005;
6. Veterinarski upravi Republike Slovenije ne pošlje vseh sprememb v zvezi z registriranim obratom v skladu z drugim odstavkom 9. člena Uredbe 183/2005;
7. posluje s krmo brez registracije oziroma odobritve (11. člen Uredbe 183/2005).
(2) Z globo od 200.000 do 8.000.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 100.000 do 600.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 30.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki:
1. stori prekršek iz prvega odstavka tega člena;
2. krmi živali v nasprotju s petim odstavkom 5. člena Uredbe 183/2005.
d) Uredba 1831/2003
8. člen
(1) Z globo od 500.000 tolarjev do 15.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki da na trg, predela ali uporabi krmni dodatek v nasprotju s prvim odstavkom 3. člena Uredbe 1831/2003.
(2) Z globo od 500.000 do 10.000.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 300.000 do 800.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 300.000 do 700.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
9. člen
(1) Z globo od 400.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki označi ali zapakira krmni dodatek ali premiks v nasprotju s 16. členom Uredbe 1831/2003.
(2) Z globo od 200.000 do 8.000.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 100.000 do 600.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 30.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki uporabi krmni dodatek v nasprotju s prvim odstavkom 3. člena Uredbe 1831/2003.
e) Uredba 1760/2000
10. člen
(1) Z globo od 500.000 tolarjev do 15.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. ne označi živali tako, kakor je predpisano v prvem odstavku 4. člena Uredbe 1760/2000;
2. ne označi uvožene živali v skladu s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe 1760/2000;
3. odstrani ali zamenja ušesno znamko brez dovoljenja pristojnega organa v skladu s petim odstavkom 4. člena Uredbe 1760/2000;
4. se oskrbi z ušesnimi znamkami v nasprotju s šestim odstavkom 4. člena Uredbe 1760/2000;
5. ne zagotovi, da žival pri premiku spremlja potni list v skladu z drugim odstavkom 6. člena Uredbe 1760/2000;
6. ne vodi registra živali na gospodarstvu iz prve alinee prvega odstavka 7. člena Uredbe 1760/2000;
7. ne javi premika v skladu z drugo alineo prvega odstavka 7. člena Uredbe 1760/2000;
8. ne pošlje podatkov v skladu s tretjim odstavkom 7. člena Uredbe 1760/2000.
(2) Z globo od 500.000 do 10.000.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 300.000 do 800.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 300.000 do 700.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
11. člen
(1) Z globo od 400.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. ne vrne potnega lista v skladu s četrtim ali petim odstavkom 6. člena Uredbe 1760/2000;
2. ne izpolni potnega lista v skladu z drugim odstavkom 7. člena Uredbe 1760/2000;
3. ne vodi registra živali na gospodarstvu v skladu s četrtim odstavkom 7. člena Uredbe 1760/2000.
(2) Z globo od 200.000 do 8.000.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 100.000 do 600.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 30.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
f) Uredba 21/2004
12. člen
(1) Z globo od 500.000 tolarjev do 15.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. ne označi živali v skladu z drugim ali tretjim odstavkom 4. člena Uredbe 21/2004;
2. ne označi uvožene živali v skladu s četrtim odstavkom 4. člena Uredbe 21/2004;
3. odstrani ali zamenja ušesno znamko brez dovoljenja pristojnega organa ali ne zagotovi zamenjave v skladu s šestim odstavkom 4. člena Uredbe 21/2004;
4. ne vodi registra živali na gospodarstvu iz prvega odstavka 5. člena Uredbe 21/2004;
5. ne pošlje podatkov v skladu s petim odstavkom 5. člena Uredbe 21/2004.
(2) Z globo od 500.000 do 10.000.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 300.000 do 800.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 300.000 do 700.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
13. člen
(1) Z globo od 400.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. ne označi živali v roku, določenem v prvem odstavku 4. člena Uredbe 21/2004;
2. ne vodi registra živali na gospodarstvu v skladu s 5. členom Uredbe 21/2004;
3. ne zagotovi, da spremni list vsebuje osnovne podatke v skladu s prvim odstavkom 6. člena Uredbe 21/2004;
4. ne hrani spremnih dokumentov v roku, določenem v tretjem odstavku 6. člena Uredbe 21/2004.
(2) Z globo od 200.000 do 8.000.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 100.000 do 600.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 30.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
g) Uredba 999/2001
14. člen
(1) Z globo od 500.000 tolarjev do 15.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. krmi prežvekovalce v nasprotju s prvim odstavkom 7. člena Uredbe 999/2001;
2. ne odstrani ali ne uničuje živalskih tkiv s specifičnim tveganjem (v nadaljnjem besedilu: SRM) v skladu z 8. členom Uredbe 999/2001;
3. proizvede živalske proizvode, ki izvirajo iz ali vsebujejo sestavine prežvekovalcev v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 9. člena Uredbe 999/2001;
4. ne prijavi suma na transmisivno spongiformno encefalopatijo (v nadaljnjem besedilu: TSE) v skladu z 11. členom Uredbe 999/2001;
5. ne izvaja ukrepov ob sumu na TSE v skladu z 12. členom Uredbe 999/2001;
6. ne izvaja ukrepov po potrditvi TSE v skladu s prvim ali drugim odstavkom 13. člena Uredbe 999/2001;
7. daje na trg žive živali, njihovo seme, embrije ali jajčne celice v nasprotju s 15. členom Uredbe 999/2001;
8. daje na trg živalske proizvode v nasprotju s 16. členom Uredbe 999/2001.
(2) Z globo od 500.000 do 10.000.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 300.000 do 800.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 300.000 do 700.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
15. člen
(1) Z globo od 400.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki krmi rejne živali v nasprotju z drugim odstavkom 7. člena Uredbe 999/2001.
(2) Z globo od 200.000 do 8.000.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 100.000 do 600.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 30.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
16. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-66/2005/6
Ljubljana, dne 5. januarja 2006
EVA 2005-2311-0283
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti