Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006

Kazalo

51. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje in izvajanje letnega programa športa v Občini Veržej, stran 162.

Na podlagi 3., 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 70/97, 10/98 in 74/98), 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) in na podlagi mnenja skupščine Športne zveze Ljutomer, ki povezuje športna društva v občini, je Občinski svet Občine Veržej na seji dne 27. decembra 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje in izvajanje letnega programa športa v Občini Veržej
1. člen
V 5. členu Pravilnika o merilih za sofinanciranje in izvajanje letnega programa športa v Občini Veržej (Uradni list RS, št. 38/03) se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Z namenom, da bodo izvajalci lahko vedeli, s kakšno podporo lahko računajo pri izvajanju svojih letnih programov, so v tem dokumentu opredeljena naslednja določila:
I.    Vsebina in obseg programov športa
  1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
  2. športna rekreacija,
  3. kakovostni šport,
  4. vrhunski šport
  5. šport invalidov,
II.   Razvojne in strokovne naloge v športu
  2.1. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
     kadrov,
  2.2. športne prireditve,
  2.3. gradnja, vzdrževanje in koriščenje športnih objektov,
  2.4. informacijski sistem na področju športa,
  2.5. zavarovanje javnih športnih površin, odgovornosti strokovnega
     kadra in udeležencev programa športa,
  2.6. delovanje športne zveze in javnega zavoda za šport
III.   Prednostne naloge letnega programa športa
2. člen
V 5. členu v 1. poglavju se v točki 1.6 dosedanje besedilo: »Vrednost točke in osnovo za status športnika mladinskega razreda se določa in spreminja po potrebi na osnovi sklepa skupščine športne zveze.« črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
»Razporeditev športnikov po razredih objavlja Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez trikrat na leto. Vrednost točke in osnovo za status športnika mladinskega razreda se določa in spreminja po potrebi.«
3. člen
V 5. členu v 1. poglavju se v točki 3 dosedanje besedilo: »Vrednost točke in osnovo za status športnika državnega razreda se določa in spreminja po potrebi na osnovi sklepa skupščine športne zveze.« črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
»Razporeditev športnikov po razredih objavlja Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez trikrat na leto. Vrednost točke in osnovo za status športnika mladinskega razreda se določa in spreminja po potrebi.«
4. člen
V 5. členu v 1. poglavju se v točki 4 dosedanje besedilo »Vrednost točke in osnovo za posamezni status se določa in spreminja po potrebi na osnovi sklepa skupščine športne zveze.« črta in nadomesti z besedilom:
»Vrednost točke in osnovo za status športnika državnega razreda se določa in spreminja po potrebi.«
5. člen
V 5. členu v 1. poglavju se črtata točki »2.2. Znanstveno raziskovalna dejavnost« in »2.3. Založniška dejavnost«. Dosedanja točka »2.4. Športne prireditve« postane točka »2.2. Športne prireditve«, dosedanja točka »2.5. Gradnja, vzdrževanje in koriščenje športnih objektov« postane točka »2.3. Gradnja, vzdrževanje in koriščenje športnih objektov«, dosedanja točka »2.5.1. Gradnja in vzdrževanje športnih objektov« postane točka »2.3.1. Gradnja in vzdrževanje športnih objektov«, dosedanja točka »2.5.2. Koriščenje športnih objektov ter sofinanciranje in uporaba športne in posebno zahtevne tehnične opreme« postane točka »2.3.2. Koriščenje športnih objektov ter sofinanciranje in uporaba športne in posebno zahtevne tehnične opreme«, dosedanja točka »2.6. Informacijski sistem na področju športa« postane točka »2.4. Informacijski sistem na področju športa«, dosedanja točka »2.7. Zavarovanje javnih športnih površin, odgovornosti strokovnega kadra in udeležencev programov športa« postane točka »2.5. Zavarovanje javnih športnih površin, odgovornosti strokovnega kadra in udeležencev programov športa«.
6. člen
V 5. členu v 1. poglavju se v točki 2.4. dosedanje besedilo »Občina sofinancira športne prireditve, ki so opredeljene v 52. členu zakona o športu, občinske, medobčinske, državne in ostale prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport in športno aktivnost ter imajo promocijski učinek za šport turizem in gospodarstvo.« črta in nadomesti z besedilom:
»Občina sofinancira športne prireditve, in sicer občinske, medobčinske, državne in ostale prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport in športno aktivnost ter imajo promocijski učinek za šport, turizem in gospodarstvo.«
V 5. členu v 1. poglavju se v točki 2.4. dosedanje besedilo: »Občina sofinancira velike športne prireditve, ki so opredeljene v 52. členu zakona o športu (olimpijske igre, sredozemske igre, univerziade, svetovna in evropska prvenstva, svetovni pokali, mednarodni mitingi in turnirji), če je prireditev odmevna v širšem prostoru, če je prireditev v mednarodnem koledarju tekmovanj, če se je udeležijo uveljavljeni mednarodni športniki in če se delno ali v celoti odvija v občini.« črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
»Občina lahko sofinancira velike športne prireditve, če je prireditev odmevna v širšem prostoru, če je prireditev v mednarodnem koledarju tekmovanj, če se je udeležijo uveljavljeni mednarodni športniki in če se delno ali v celoti odvija v občini.«
V 5. členu v 1. poglavju se v točki 2.4. besedilo »Agenciji za šport Ljutomer« nadomesti z besedilom »Javnemu zavodu za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer (v nadaljnjem besedilu ŠIM Ljutomer«
7. člen
V 5. členu v 1. poglavju se v točki 2.5.2. dosedanje besedilo »Agenciji za šport« nadomesti z besedilom »ŠIM Ljutomer«.
8. člen
V 5. členu v 1. poglavju se črtata točki »2.8. Priznanja in nagrade športnikom in športnim delavcem« in »2.9. Delovanje športnih društev in športne zveze«. Doda se nova točka »2.6. Delovanje športne zveze in javnega zavoda za šport« in v okviru te točke naslednje besedilo:
»Sredstva za financiranje delovanja športne zveze se zagotovijo na osnovi potrjenega programa in se v proračunu občine zagotovijo na posebni postavki.
Sredstva za financiranje javnega zavoda za šport se zagotovijo na osnovi potrjenega programa in se v proračunu občine zagotovijo na posebni postavki.
V smislu popularizacije športa se sofinancira prireditev z razglasitvijo najboljših športnic in športnikov športne zveze Ljutomer. Način izbora je opredeljene s posebnim pravilnikom športne zveze.«
9. člen
V 7. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Postopek javnega razpisa, predlog izvajalcev programov športa in delitve razpoložljivih proračunskih sredstev za šport pripravi Komisija za vodenje javnega razpisa v športu. Komisijo in njenega predsednika imenuje župan s sklepom. Komisija je sestavljena iz največ sedmih članov, ki so po svoji funkciji člani predsedstva športne zveze. Strokovno-administrativne naloge za komisijo opravljata ŠIM in Športna zveza Ljutomer.«
V 7. členu se v tretjem odstavku dosedanje besedilo: »V roku 30 dni po sprejetju občinskega proračuna župan ali na osnovi zakonitega pooblastila župana pooblaščena strokovna športna institucija, z izvajalci programov športa sklene pogodbo o sofinanciranju.« črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
»V roku 60 dni po sprejetju občinskega proračuna župan z izvajalci letnega programa športa sklene pogodbo o sofinanciranju.«
10. člen
V 8. členu se spremeni tretji odstavek tako, da se glasi: »Na podlagi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje nakazujejo na transakcijske račune izvajalcev programov.«
V 8. členu se spremeni tretja alineja četrtega odstavka tako, da se glasi: »– redno in pravočasno zagotavljanje sredstev za sofinanciranje programov športa.«
11. člen
V 9. členu se v prvem odstavku besedilo »do 31. januarja« nadomesti z besedilom »do 28. februarja«.
V 9. členu se v prvem odstavku besedilo »Agenciji za šport Ljutomer« nadomesti z besedilom »ŠIM Ljutomer«.
12. člen
V 10. členu se v prvem odstavku besedilo »Agencija za šport Ljutomer« nadomesti z besedilom »ŠIM Ljutomer«.
13. člen
V 13. členu se med besedama »začne« in »naslednji« vstavi beseda »veljati«.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 900-154/05-skl
Veržej, dne 27. decembra 2005
Župan
Občine Veržej
Drago Legen l.r.

AAA Zlata odličnost