Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006

Kazalo

33. Tarifni sistem za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Idrija, stran 148.

Na podlagi Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 6/05), 42. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 118/05) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04) je Občinski svet Občine Idrija na 23. seji dne 15. 12. 2005 sprejel
T A R I F N I S I S T E M
za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Idrija
I. PREDMET TARIFNEGA SISTEMA
1. člen
Tarifni sistem za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Idrija določa način oblikovanja cene storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Idrija.
Cena storitev je sestavljena iz:
– lastne cene,
– cene za investicije.
Lastna cena predstavlja pokrivanje stroškov nastalih z izvajanjem dejavnosti določenih v 3. členu tega tarifnega sistema.
Cena za investicije predstavlja sorazmerni del sredstev potrebnih za pokrivanje investicij s področja ravnanja s komunalnimi odpadki.
2. člen
Občinski svet Občine Idrija potrdi skupni letni strošek vseh faz ravnanja z odpadki za preteklo leto, ki jih izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) v svojem letnem poročilu o poslovanju podjetja predloži Občinskemu svetu Občine Idrija najkasneje do 28. februarja tekočega leta. Predvidene normative in stroške za tekoče leto sprejme občinski svet na predlog izvajalca ter na podlagi podatkov iz poslovnega načrta izvajalca za tekoče leto.
II. OBSEG RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
3. člen
Ravnanje s komunalnimi odpadki zajema zbiranje in odvoz odpadkov, obdelavo in predelavo odpadkov ter odstranjevanje odpadkov.
Zbiranje in odvoz odpadkov obsega:
– zbiranje in odvoz ostankov komunalnih odpadkov,
– zbiranje in odvoz kuhinjskih odpadkov,
– zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij z zbiralnic ločenih frakcij,
– zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov,
– zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
– zbiranje vseh frakcij komunalnih odpadkov v zbirnem ­centru,
– vodenje evidenc,
– nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje,
– obveščanje in osveščanje uporabnikov.
Obdelava in predelava odpadkov obsega:
– obdelavo ostankov komunalnih odpadkov s stiskanjem in baliranjem,
– sortiranje in obdelavo ločeno zbranih frakcij,
– oddajanje ločenih frakcij v predelavo,
– obdelavo in predelavo kuhinjskih odpadkov in drugih biološko razgradljivih odpadkov v kompostarni,
– razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava,
– začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in nevarnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– pretovarjanje vseh frakcij odpadkov.
Odstranjevanje odpadkov obsega:
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na odlagališču,
– sežiganje na sežigalnici komunalnih odpadkov.
III. LASTNA CENA
4. člen
Lastna cena se izračuna z upoštevanjem količine komunalnih odpadkov in stroškov ravnanja z njimi. Določi se ločeno za zbiranje, obdelavo in odstranjevanje odpadkov.
5. člen
Lastna cena ravnanja z odpadki (C(R)) se izračuna po naslednji formuli:
 
C(R) = C(Z) + C(OB) + C(OD), kjer je
 
C(Z)….. lastna cena zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov (SIT/kg)
C(OB)… lastna cena obdelave in predelave komunalnih odpadkov (SIT/kg)
C(OD)… lastna cena odstranjevanja komunalnih odpadkov (SIT/kg).
6. člen
Lastna cena zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov (C(Z)) se določi na podlagi spodnje formule:
 
C(Z) = S(Z) / K(Z); kjer je
 
S(Z)… stroški zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov (v skladu z drugim odstavkom 3. člena) (SIT)
K(Z)… količina odpadkov zbrana na območju Občine Idrija (kg).
7. člen
Lastna cena obdelave in predelave komunalnih odpadkov se določi na podlagi spodnje formule:
 
C(OB) = S(OB) / K(OB); kjer je
 
S(OB)… stroški obdelave in predelave odpadkov (v skladu s tretjim odstavkom 3. člena) (SIT)
K(OB)… količina odpadkov zbrana na območju Občine Idrija (kg).
8. člen
Lastna cena odstranjevanja komunalnih odpadkov se določi na podlagi spodnje formule:
 
C(OD) = S(OD) / K(OD); kjer je
 
S(OD)… stroški odstranjevanja odpadkov (v skladu s četrtim odstavkom 3. člena) (SIT)
K(OD)… količina odpadkov, ki jih izvajalec javne službe odstranjuje na zakonsko določen način (kg).
9. člen
Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za gospodinjstva se izvede po naslednji formuli:
 
Z(R) = C(R) × K(P) × ŠT(P), kjer je
 
Z(R)…… znesek, ki ga povzročitelj plača SIT
C(R)…… lastna cena ravnanja z odpadki (SIT/kg)
K(P)…… povprečna količina odpadkov, ki nastanejo pri enem povzročitelju v enem mesecu (kg)
ŠT(P) … število povzročiteljev odpadkov.
Povprečna količina odpadkov, ki nastanejo pri enem povzročitelju v enem mesecu, je določena na osnovi količine odpadkov na območju občine Idrija v preteklem letu in števila povzročiteljev odpadkov v preteklem letu.
Število povzročiteljev odpadkov je število članov gospodinjstva v stavbi ali število oseb s stalnim ali začasnim bivališčem v stavbi.
10. člen
Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za posamezno počitniško hišo in za stanovanje, ki se ga uporablja kot počitniško stanovanje, je enak obračunu storitev za eno osebo na mesec.
11. člen
Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, ki ne nastajajo v gospodinjstvih, se izvaja na podlagi medsebojne pogodbe med izvajalcem in povzročiteljem.
Osnova za obračun je količina odpadkov in lastna cena.
V pogodbi se določi pogoje za način zbiranja in prevzemanja odpadkov.
12. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov, ki kompostirajo kuhinjske odpadke v lastnem kompostniku, so upravičeni do znižanja lastne cene ravnanja z odpadki.
Višina znižanja lastne cene ravnanja z odpadki se določi v izračunu cen ravnanja z odpadki.
Povzročiteljem komunalnih odpadkov, ki so oddaljeni od prevzemnega mesta več kot pol kilometra se zniža lastna cena ravnanja z odpadki za 20%.
13. člen
V primerih odsotnosti, daljših od tri mesece (šolanje in bivanje izven kraja prebivališča, delo v tujini, bolnišnično zdravljenje izven kraja prebivališča) se uporabnikom storitve službe ravnanja z odpadki, strošek za člana gospodinjstva lahko zmanjša na osnovi predložitve uradnega dokumenta (šole, delodajalca, bolnišnice, upravne enote) iz katerega je razvidno trajanje odsotnosti. Pri tem se za šolanje in bivanje izven kraja prebivališča upošteva obdobje od 1. 9. do 30. 6. naslednjega leta.
14. člen
Povzročitelju odpadkov se lahko iz socialnih razlogov na njegovo prošnjo v skladu z 44. členom Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Idrija s sklepom odobri nižjo ceno ravnanja z odpadki.
Do znižane cene ravnanja z odpadki so upravičeni nosilci gospodinjstev, ki so prejemniki denarne socialne pomoči. Občinska uprava preverja podatke v sodelovanju s Centrom za socialno delo.
IV. CENA ZA INVESTICIJE
15. člen
Cena za investicije vključuje stroške in izdatke, ki so namenjeni investicijskim projektom, potrebnim za izvajanje javne službe. Obsega stroške in izdatke namenjene izdelavi študije o izvedljivosti projekta, izdelavi načrtov in druge projektne dokumentacije, investicijskega nadzora in inženiringa, meritev in cenitev zemljišča, nakup in priprava zemljišča, vseh gradbenih del zaradi gradnje novega objekta ali nadomestne gradnje objekta infrastrukture, obresti, bančnih garancij in drugih bančnih storitev zaradi financiranja vseh teh opravil.
Cena za investicije je eden od virov financiranja investicij. Višina cene za investicije se predlaga s predlogom cen na osnovi investicijske dokumentacije, ki jo potrdi Občinski svet.
V. CENIK STORITEV JAVNE SLUŽBE
16. člen
Predlog cene storitev javne službe se določi na podlagi podatkov iz poslovnega načrta izvajalca za tekoče leto.
Postopek spremembe cen storitev javne službe mora potekati skladno z veljavnimi predpisi.
17. člen
V cenah storitev javne službe niso upoštevane zakonsko predpisane dajatve in renta.
18. člen
Cenik storitev javne službe sprejema Občinski svet Občine Idrija s sklepom.
VI. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Ta tarifni sistem začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35206-1/01
Idrija, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l.r.

AAA Zlata odličnost