Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006

Kazalo

29. Pravilnik o vrednotenju programov športa v javnem interesu v Občini Grad, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev, stran 138.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), določil nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00 in 24/01) je Občinski svet Občine Grad na 12. redni seji dne 29. aprila 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju programov športa v javnem interesu v Občini Grad, ki se sofinancirajo
iz proračunskih sredstev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila, postopki in normativi za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa v javnem interesu v Občini Grad ter spremljanje in nadzor namenske porabe sredstev.
2. člen
Merila za sofinanciranje izvajalcev in njihovih programov po tem pravilniku so opredeljena po naslednjih:
a) vsebinah:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– kakovostni in vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov;
b) razvojnih in strokovnih nalogah v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– založniška dejavnost,
– propagandna dejavnost v športu,
– razvojno-raziskovalna dejavnost v športu,
– informatika in založništvo v športu,
– delovanje zvez in zavodov, ki opravljajo strokovne in razvojne naloge v športu,
– mednarodna dejavnost v športu,
– izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov.
3. člen
Višina sofinanciranja posameznih vsebin ter strokovnih in razvojnih nalog se opredeli v točkah, v deležu sofinanciranja oziroma kot je razvidno v merilih za izračun vrednosti programov.
Vrednost točke se določi vsako leto, glede na razpoložljiva sredstva.
Osnovni elementi za opredelitev sofinanciranja letnega programa športa so:
– obseg programa,
– velikost vadbene skupine,
– vrednost ure dela strokovnega kadra,
– vrednost ure najema športnega objekta.
4. člen
Vsebina in obseg programov v javnem interesu, merila za vrednotenje športnih programov in razvrstitev športnih panog v razrede športa so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega pravilnika.
II. ŠPORT V JAVNEM INTERESU
5. člen
Izvajalci programov športa v javnem interesu so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna področja oziroma športne panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja iz Občine Grad,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti na področju športa in so splošno koristne in neprofitne.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
6. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov v javnem interesu imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z zakonom o društvih, oziroma da imajo organizacije v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
– da imajo sedež v Občini Grad,
– da imajo društva urejeno evidenco o članstvu in dokumentacijo kot to določa zakon o društvih,
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno organizirano vadbo, v katero je vključenih odgovarjajoče število športnikov,
– da imajo organizirano redno športno dejavnost najmanj 36 tednov v letu, razen če kandidirajo za sredstva za enkratne akcije,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da vsako leto redno dostavijo občinski upravi poročila o članstvu, realizaciji programov in doseženih rezultatih, planu aktivnosti za prihodnje leto,
– da so registrirani najmanj eno leto.
7. člen
Za izbor izvajalcev programov športa v javnem interesu, občina vsako leto objavi javni razpis.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski Občine Grad.
8. člen
Vloga mora biti vložena v roku in v skladu s pogoji, določenimi v javnem razpisu.
Nepravočasno prispele vloge se ne upoštevajo, vlagatelja nepopolne vloge pa izvajalec razpisa pozove, da v roku 5 dni, dopolni vlogo.
9. člen
Izvajalec javnega razpisa opravi pregled prijav in v skladu z določili tega pravilnika pripravi predloge. Predlog izbora izvajalcev oceni komisija, potrdi pa Občinski svet Občine Grad.
10. člen
Izvajalec razpisa z izbranimi izvajalci sklene pogodbo o sofinanciranju programov, izbranih na podlagi javnega razpisa, v katerih se določi:
– vsebina in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– obseg sredstev, ki se zagotovijo iz občinskega proračuna,
– druge medsebojne pravice in obveznosti,
– način nadzora nad izvajanjem programov in namensko porabo sredstev,
– določilo, da mora izvajalec nenamensko porabljena in neporabljena sredstva vrniti v proračun.
III. ŠPORTNI OBJEKTI
11. člen
Prednost koriščenja športnih objektov v javni lasti, imajo izvajalci programov športa v javnem interesu v Občini Grad, v naslednjem vrstnem redu:
– šport otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– vrhunski šport,
– interesna dejavnost otrok in mladine,
– kakovostni šport,
– rekreativni šport in šport invalidov.
Glede na zvrst športa imajo prednost koriščenja prosti terminov društva-klubi, katerih člani imajo status kategoriziranih športnikov.
12. člen
Upravljavci lahko dajejo v uporabo in najem objekte in površine namenjene športu, drugim pravnim in fizičnim osebam (najemnik) prvenstveno za izvajanje športnih in vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, lahko pa tudi za izvajanje kulturnih, humanitarnih, komercialnih in zabavnih dejavnosti.
V soglasju z Občino Grad upravljavci s pravili podrobneje določijo način in pogoje uporabe površin in objektov ter ukrepe, ki jih bodo uveljavili ob neupoštevanju pravil in v pogodbi opredeljenih obveznosti.
13. člen
Upravljavec v začetku koledarskega leta izračuna neprofitno ceno uporabe športnih površin (vadbeni prostor, spremljajoči prostor), za izvajanje programov športa.
Cena za komercialne in druge prireditve, je stvar dogovora med upravljavcem in najemnikom, vendar ne sme biti nižja od cene najema za namen športa.
Za oblikovano ceno mora upravljavec pridobiti soglasje Občine Grad.
14. člen
Sredstva, pridobljena za uporabo športnih objektov in površin, je upravljavec dolžan porabiti namensko za vzdrževanje in izboljšanje stanja športnih objektov.
15. člen
Uporabnikom športnih objektov in površin občinskega pomena, v lasti društev ali njihovih zvez in zasebnikov, se sofinancira najemnina za izvedbo programov športa v javnem interesu v skladu z določili tega pravilnika.
16. člen
S sredstvi za gradnjo javnih športnih objektov se sofinancirajo novogradnje in posodobitve javnih športnih objektov.
17. člen
Sredstva za gradnjo ali posodobitev športnih objektov in opreme lahko pridobi tudi zasebnik ali društvo, če je objekt namenjen izvajanju programov športa v javnem interesu, ki ga v javnih objektih ni možno izvajati.
IV. SPREMLANJE IN NADZOR NAMENSKE PORABE SREDSTEV IN IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA
18. člen
Porabniki javnih sredstev so dolžni sredstva, uporabiti namensko in racionalno, za izvedbo dogovorjenih programov.
Občina Grad spremlja namensko porabo sredstev in izvajanje letnega programa:
– z dokazili, ki jih mora predložiti izvajalec o porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa,
– z možnostjo, da kadarkoli preveri namensko porabo sredstev,
– s poročili o poteku letnega programa in porabi sredstev,
– z zaključnim poročilom.
19. člen
V primeru nenamenske porabe sredstev, se prejemniku sofinanciranje prekine, že prejeta sredstva pa je dolžan vrniti.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 379/2004
Grad, dne 29. aprila 2004
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.

AAA Zlata odličnost