Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006

Kazalo

7. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje infekcioznega metritisa kopitarjev (CEM) – Metritis contagiosa equorum, stran 110.

Na podlagi četrtega odstavka 13. člena, četrtega odstavka 14. člena in drugega odstavka 15. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02-ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in 62/04 – odl.US) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje
in zatiranje infekcioznega metritisa kopitarjev (CEM) – Metritis contagiosa equorum
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje infekcioznega metritisa kopitarjev – Metritis contagiosa equorum (v nadaljnjem besedilu: CEM).
2. člen
(obveščanje, poročanje in prijavljanje)
Obveščanje, poročanje in prijavljanje CEM poteka v skladu s pravilnikom, ki ureja kužne bolezni živali.
3. člen
(sum bolezni)
(1) Na CEM se sumi, če se pri kopitarjih ženskega spola pojavijo naslednji klinični znaki:
1. pri akutni obliki:
– sluzasto gnojni ali sivo-beli izcedek iz nožnice,
– predčasni estrus (skrajšan pojatveni ciklus);
2. pri kronični obliki:
– bolezen lahko poteka tudi brez kliničnih znakov.
(2) Veterinar na sumljivem gospodarstvu opravi epizootiološko poizvedovanje in izvede naslednje ukrepe:
– ločitev zdravih živali od živali, za katere se sumi, da so zbolele,
– potrebne laboratorijske preiskave.
4. člen
(potrditev bolezni)
(1) Šteje se, da je CEM pri kopitarjih uradno potrjen, če je ugotovljen bakteriološki povzročitelj in so izvidi laboratorijskih preiskav pozitivni, v nasprotnem primeru se šteje, da je CEM uradno izključen.
(2) Uradni veterinar na okuženem gospodarstvu poleg ukrepov iz prejšnjega člena odredi še naslednje ukrepe:
1. imetniku živali:
– ločitev zdravih od bolnih živali oziroma od živali, za katere se sumi, da so zbolele,
– po opravljeni preiskavi izločitev nosilcev bolezni,
– prepoved razmnoževanja kopitarjev, dovzetnih za CEM,
– omejitev premikov z in na gospodarstvo, razen prometa v klavnico za zakol,
– okužene breje kobile morajo žrebetiti v ločenih prostorih od zdravih kobil,
– posteljico je treba po porodu neškodljivo uničiti,
– da omogoči izvedbo zdravljenja živali,
– zagotavljanje higienskih razmer v objektu, ki preprečujejo širjenje CEM,
– čiščenje in razkuževanje v skladu s 6. členom tega pravilnika;
2. veterinarski organizaciji:
a) popis in pregled vseh kopitarjev na okuženem gospodarstvu;
b) da pošlje v preiskavo vzorce:
– predsemenske tekočine ali semena in genitalnih brisov prepucija, uretre in fosse urethralis žrebcev; vzorci se žrebcem odvzamejo dvakrat v razmaku 7 dni,
– vzorce brisov klitorisa (fossa in sinusi) in vsaj enkrat v pojatvi iz maternične sluznice kobil; brejim kobilam se odvzamejo samo klitorisni brisi; vzorci se kobilam odvzamejo dvakrat v razmaku 7 dni;
c) kontrolo po izvedenem zdravljenju, pri čemer se prvi vzorci odvzamejo najmanj 14 dni po zadnjem dnevu zdravljenja, ko so bili vsi rezultati preiskav iz prejšnje točke negativni, in sicer:
– pri žrebcih je treba odvzeti vzorce trikrat v razmaku 7 dni,
– pri vseh kobilah: je treba odvzeti vzorce trikrat v razmaku 7 dni in sicer klitorisne brise in tri brise maternične sluznice v treh zaporednih pojatvah;
3. odobrenemu osemenjevalnemu središču:
– premestitev okuženega žrebca v izolacijski prostor;
– uničenje semena, pridobljenega od žrebcev v osemenjevalnem središču ali v naravnem pripustu v obdobju od zadnjega negativnega rezultata preiskav do prenehanja ukrepov;
– promet s semenom je dovoljen šele potem, ko so rezultati preiskav po zdravljenju iz točke 2c) tega člena negativni.
5. člen
(odvzem vzorcev, laboratorijski testi in metode)
Odvzem vzorcev, pošiljanje materiala na diagnostične preiskave, laboratorijski testi in metode za preiskave se izvedejo v skladu s pravilnikom, ki ureja kužne bolezni živali.
6. člen
(čiščenje in razkuževanje)
Čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev, opreme in drugih predmetov, ki so bili v stiku z okuženimi živalmi ali živalmi, sumljivimi na okužbo, izvede na podlagi navodil in pod nadzorom uradnega veterinarja organizacija, ki ima v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, koncesijo za opravljanje te dejavnosti.
7. člen
(prenehanje ukrepov)
Ukrepi na okuženem gospodarstvu ostanejo v veljavi, dokler niso izvedeni vsi predpisani ukrepi in so rezultati predpisanih preiskav po zdravljenju negativni.
8. člen
(stroški)
Stroški preiskav in zdravljenja bremenijo imetnika živali.
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje infekcioznega metritisa kopitarjev – Metritis contagiosa equorum (Uradni list RS, št. 82/99 in 33/01 – ZVet-1).
10. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-02-608/2005
Ljubljana, dne 20. decembra 2005
EVA 2005-2311-0243
Marija Lukačič l.r.
Ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost