Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2005 z dne 23. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2005 z dne 23. 11. 2005

Kazalo

71. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za promet in zveze Republike Slovenije in Državnim komitejem za zveze in informatizacijo Ukrajine o sodelovanju na področju poštnih in telekomunikacijskih storitev, stran 1369.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED MINISTRSTVOM ZA PROMET IN ZVEZE REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVNIM KOMITEJEM ZA ZVEZE IN INFORMATIZACIJO UKRAJINE O SODELOVANJU NA PODROČJU POŠTNIH IN TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV
1. člen
Ratificira se Sporazum med Ministrstvom za promet in zveze Republike Slovenije in Državnim komitejem za zveze in informatizacijo Ukrajine o sodelovanju na področju poštnih in telekomunikacijskih storitev, podpisan v Ljubljani 30. marca 1999.
2. člen.
Besedilo sporazuma se v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
med Ministrstvom za promet in zveze
Republike Slovenije in Državnim komitejem za zveze in informatizacijo Ukrajine
o sodelovanju na področju poštnih in telekomunikacijskih storitev
Ministrstvo za promet in zveze Republike Slovenije in Državni komite za zveze in informatizacijo Ukrajine, v nadaljevanju pogodbenici,
sta se v prizadevanju, da bi razvijali in poglabljali medsebojno koristno sodelovanje na področju zvez v korist gospodarskega in družbenega razvoja svojih držav,
dogovorili o naslednjem:
SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Ta sporazum ureja vprašanja organizacije in uporabe poštnih in telekomunikacijskih storitev, ki niso predvidene z določili veljavne ustave, konvencije in sporazuma o poštnih pošiljkah Svetovne poštne zveze ter določili izvršilnih predpisov, ustave, konvencije, administrativnih predpisov in priporočil Mednarodne telekomunikacijske zveze.
POŠTA
2. člen
Med Republiko Slovenijo in Ukrajino poteka neposredna izmenjava poštnih pošiljk v skladu z akti Svetovne poštne zveze.
Pogodbenici bosta sprejemali ukrepe za nadaljnji razvoj in izboljšanje vseh vrst poštnih povezav.
3. člen
Višina nadomestila za škodo in ugotavljanje odgovornosti se bosta določala po določilih veljavnih aktov Svetovne poštne zveze.
TELEKOMUNIKACIJE
4. člen
Telekomunikacije med Republiko Slovenijo in Ukrajino se zagotavljajo s telefonskimi, telegrafskimi in teleksnimi storitvami in storitvami prenosa podatkov kot tudi z zakupom telekomunikacijskih kanalov za oddajanje in sprejemanje televizijskih in radijskih programov.
Pogodbenici se lahko dogovorita o opravljanju drugih storitev.
5. člen
Med Republiko Slovenijo in Ukrajino so mogoče vse vrste in kategorije telekomunikacijskih storitev, predvidenih z določili veljavnih aktov Mednarodne telekomunikacijske zveze, če ni pridržkov, ki jih pogodbenici objavita prek Mednarodne telekomunikacijske zveze.
6. člen
Pogodbenici si bosta medsebojno pomagali pri zagotavljanju telekomunikacijskega tranzita v tretje države.
7. člen
Pogodbenici bosta sprejemali ukrepe za nadaljnji razvoj in izboljšanje vseh vrst telekomunikacijskih povezav.
8. člen
Pogodbenici bosta po potrebi sestavili načrte izvajanja 4., 6. in 7. člena tega sporazuma. Usklajevanje bo potekalo z izmenjavo pisem ali s podpisom posebnih protokolov.
9. člen
Pogodbenici lahko, če je treba, uskladita uporabo frekvenc radijskih postaj, ki so v njuni pristojnosti, ob upoštevanju ustreznih zakonov in predpisov, veljavnih v njunih državah. Tako usklajevanje bo potekalo z izmenjavo pisem ali s podpisom posebnih sporazumov.
10. člen
Pogodbenici ne bosta sodelovali z organizacijami iz države druge pogodbenice, ki se ukvarjajo z nudenjem oziroma opravljanjem poštnih ali telekomunikacijskih storitev brez dovoljenja, ki ga sicer izda zadevna pogodbenica, in si bosta pomagali pri preprečevanju dejavnosti takih organizacij na svojem ozemlju.
ZNANSTVENO-TEHNIČNO SODELOVANJE
11. člen
Pogodbenici bosta pomagali pri širjenju poslovnih in poklicnih stikov med podjetji in strokovnjaki zaradi spoznavanja delovanja poštne ali telekomunikacijske opreme oziroma poštnih ali telekomunikacijskih podjetij pogodbenic, izmenjave izkušenj in znanstveno-tehničnih informacij s področja poštnih in telekomunikacijskih storitev, pod pogojem, da to ne bo škodovalo pogodbenim oziroma drugim obveznostim pogodbenic.
TARIFE, PRISTOJBINE IN OBRAČUNI POŠTNIH IN TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV
12. člen
Tarife in pristojbine za poštne in telekomunikacijske storitve se določajo v skladu z določili veljavnih aktov Svetovne poštne zveze in Mednarodne telekomunikacijske zveze.
13. člen
Pogodbenici bosta pomagali pri urejanju obračunov poštnih in telekomunikacijskih storitev na podlagi aktov iz 12. člena tega sporazuma. Za medsebojno obračunavanje teh storitev se uporablja enota "posebne pravice črpanja" (“Special Drawing Rights” – SDR), po predhodnem dogovoru med pogodbenicama pa lahko tudi druga denarna enota.
14. člen
Poštne, telegrafske, telefonske, teleksne in faksimilne zveze za uradne zadeve med pogodbenicama in njunimi obratovalci so v skladu z veljavnimi akti Svetovne poštne zveze in Mednarodne telekomunikacijske zveze brezplačne in potekajo po pravilu v angleškem jeziku, v posameznih primerih pa po dogovoru tudi v ruskem ali francoskem jeziku.
15. člen
V posameznih primerih lahko pogodbenici sprejmeta ukrepe za poenostavitev formalnosti v poštnem in telekomunikacijskem prometu med Republiko Slovenijo in Ukrajino.
POSEBNA DOLOČILA
16. člen
Ta sporazum se sklene za nedoločen čas in začne veljati z datumom zadnjega pisnega obvestila pogodbenic o izpolnitvi notranjepravnih pogojev za njegovo uveljavitev. Velja še šest mesecev od dneva, ko ena od pogodbenic pisno obvesti drugo pogodbenico o svojem namenu, da prekine njegovo veljavnost.
Sklenjeno v Ljubljani, dne 30. marca 1999, v dveh izvodih, vsak v slovenskem, ukrajinskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. V primeru spora ali razlik v razlagi tega sporazuma je odločilno angleško besedilo.
Za
Ministrstvo
za promet in zveze
Republike Slovenije
Anton Bergauer l.r.
 
Za
Državni komite
za zveze in informatizacijo
Ukrajine
Oleh Ševčuk l.r.
A G R E E M E N T
on co-operation in the field of postal and telecommunications services between the Ministry of Transport and Communications of the Republic of Slovenia and the State Committee of Communications and Informatization of Ukraine
The Ministry of Transport and Communications of the Republic of Slovenia and the State Committee of Communications and Informatization of Ukraine, hereinafter referred to as the Contracting Parties;
Aiming to promote and strengthen mutually advantageous co-operation in the field of communications in the interest of economic and social development of their respective countries;
Have agreed the following:
GENERAL PROVISIONS
Article 1
This Agreement regulates matters concerning the organization and use of postal and telecommunications services which are not covered by the provisions of the current Constitution, Convention and Agreement on Postal Items of the Universal Postal Union, and by the provisions of the Executive Regulations, the Constitution, Convention, Administrative Regulations and Recommendations of the International Telecommunication Union.
POST
Article 2
Direct postal items exchange between the Republic of Slovenia and Ukraine shall be conducted in accordance with the regulations of the Universal Postal Union.
The Contracting Parties shall take measures to ensure the further development and improvement of all forms of postal links.
Article 3
The amount of compensation for damages and the establishment of responsibility shall be determined in accordance with the provisions of the regulations in force of the Universal Postal Union.
TELECOMMUNICATIONS
Article 4
Telecommunications services between the Republic of Slovenia and Ukraine shall be provided through telephone, telegraph, telex and data transfer services, as well as through the leasing of telecommunications channels for the transmission and receiving of television and radio programmes.
The Contracting Parties shall agree on the carrying out of other services.
Article 5
All forms and categories of telecommunications services stipulated by the provisions of the current regulations of the International Telecommunications Union may be performed between the Republic of Slovenia and Ukraine, provided there are no reservations about which the Contracting Parties shall make notification via the International Telecommunication Union.
Article 6
The Contracting Parties shall provide mutual assistance in ensuring telecommunications transit to third countries.
Article 7
The Contracting Parties shall take measures to ensure further development and improvement of all forms of telecommunications links.
Article 8
The Contracting Parties shall, in accordance with needs, prepare plans for the implementation of Articles 4, 6 and 7 hereof. Harmonization shall be conducted through the exchanging of letters or by the signing of special protocols.
Article 9
The Contracting Parties shall, if necessary, co-ordinate the use of radio station frequencies within their jurisdiction, taking into account relevant laws and regulations in force in their respective countries. Such co-ordination shall be conducted through the exchanging of letters or by the signing of special agreements.
Article 10
The Contracting Parties shall not co-operate with organizations, from either of the countries, engaged in the provision or carrying out of postal or telecommunications services without acquiring permission from the Contracting Party concerned, and shall provide mutual assistance in the prevention of the activities of such organizations within their territory.
SCIENTIFIC AND TECHNICAL CO-OPERATION
Article 11
The Contracting Parties shall offer assistance in the expansion of business and professional contacts between companies and experts for the purpose of getting acquainted with the operation of postal and telecommunications equipment or the operation of postal and telecommunications companies from their respective countries, and for the purpose of exchanging experiences and scientific and technical information in the field of postal and telecommunications services, provided that such assistance does not jeopardize the contractual and/or other obligations of the Contracting Parties.
TARIFFS, CHARGES AND ACCOUNTS FOR POSTAL AND TELECOMMUNICATIONS SERVICES
Article 12
The tariffs and charges for postal and telecommunications services shall be determined in accordance with the provisions of the current acts of the Universal Postal Union and the International Telecommunication Union.
Article 13
The Contracting Parties shall offer assistance in the settling of accounts for postal and telecommunications services on the basis of the acts referred to in the Article 12 hereof. The “Special Drawing Rights” (SDR) unit shall be used for the mutual settling of accounts for these services, while another monetary unit may be applied, too, upon prior agreement between the Contracting Parties.
Article 14
Postal, telegraph, telephone, telex and facsimile communications for official matters between the Contracting Parties and their operators shall, in accordance with the current regulations of the Universal Postal Union and the International Telecommunication Union, be free of charge and, as a rule, shall be conducted in the English language and, in specific cases upon agreement, also in the Russian or French language.
Article 15
The Contracting Parties may, in specific cases, take measures to simplify formalities in postal and telecommunications traffic between the Republic of Slovenia and Ukraine.
SPECIAL PROVISIONS
Article 16
This agreement is concluded for an unlimited period and shall enter into force on the date of the last written notification by the Contracting Parties about the fulfilment of internal legal conditions for its implementation. It shall continue to be in force for six months from the day of one of the Contracting Parties notifying by letter the other Contracting Party of the intention to terminate its validity.
Done in Ljubljana, this 30th day of March 1999 in two originals in the Slovenian, Ukrainian and English language, all texts being equally authentic. In the event of dispute or differences in the interpretation of the present agreement, the English text shall prevail.
For
the Ministry of Transport and
Communications of the
Republic of Slovenia
Anton Bergauer (s)
 
For
the State Committee
of Communications and Informatization
of Ukraine
Oleh Ševčuk (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za gospodarstvo.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-100/2005
Ljubljana, dne 3. novembra 2005
EVA 2005-1811-0046
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
* Besedilo sporazuma v ukrajinskem jeziku je na vpogled na Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost