Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2005 z dne 23. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2005 z dne 23. 11. 2005

Kazalo

70. Uredba o ratifikaciji Finančnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Severnoatlantske pogodbe glede sodelovanja enot Slovenske vojske v sestavi Mednarodnih varnostnih sil za pomoč (ISAF) v Afganistanu, stran 1366.

Na podlagi tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI FINANČNEGA SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ORGANIZACIJO SEVERNOATLANTSKE POGODBE GLEDE SODELOVANJA ENOT SLOVENSKE VOJSKE V SESTAVI MEDNARODNIH VARNOSTNIH SIL ZA POMOČ (ISAF) V AFGANISTANU
1. člen
Ratificira se Finančni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Severnoatlantske pogodbe o sodelovanju enot Slovenske vojske v sestavi Mednarodnih varnostnih sil za pomoč (ISAF) v Afganistanu, sklenjen z izmenjavo pisem 15. marca 2004 in 16. marca 2004.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
NORTH ATLANTIC TREATY ORGANISATION
SECRETARY GENERAL
Jaap de Hoop Scheffer
 
SG(2004)0336
                               15 March 2004
 
Dear Ambassador,
 
I have the honour to refer to your acceptance that your country participates in ISAF.
The financial responsibilities for the participation of your country in ISAF will lie as follows.
The Government of the Republic of Slovenia shall be responsible for the transportation of the personnel of the Slovenian contingent, their weapons and equipment, without cost to the NATO, from the designated point of departure to their station in the area of operations and return, in accordance with the mutually established rotation schedule.
The Government of the Republic of Slovenia shall be responsible for the provision of food, lodging, utilities (gas, electricity, water), petroleum, oil, lubricants and medical care to the Slovenian personnel in the area of operations as well as basic support, without cost to NATO. Similarly, NATO shall neither provide nor maintain the equipment to be utilized by the Slovenian contingent in the performance of its mission.
The Government of the Republic of Slovenia shall remain responsible for the payment to the personnel of the Slovenian contingent, without cost to NATO, of the salaries, special pay, benefits, per diem reimbursements, allowances, and other payments which would normally be paid such personnel when stationed in the theatre area of operations.
The Government of the Republic of Slovenia shall provide the personnel of the Slovenian contingent, without cost to NATO, the weapons and other equipment required to perform their mission.
NATO shall provide no payments or reimbursements to the Government of the Republic of Slovenia for the provision of forces to ISAF.
National representation at any NATO headquarters will be at the expense of the Government of the Republic of Slovenia.
NATO nations and other troop contributing nations have agreed among themselves to waive all claims against each other and against other non-NATO contributing nations for damage to property owned or used by, and injury to personnel belonging to, their contingents in ISAF. Troop contributing nations and other constituent elements of ISAF shall be responsible for claims for damages arising out of their acts and omissions and made by third parties from the Nation in which the damage in question occurred. All third party claims shall be processed in accordance with the procedures to be promulgated by COMISAF and submitted for settlement by the nation responsible for the damage. By accepting this financial agreement, the Government of the Republic of Slovenia obligates itself to accept the similar commitment.
Any financial issues not covered in the present letter remain the responsibility of the Government of Republic of Slovenia and will not entail any responsibility of NATO.
I have the honour to propose that this letter and your reply confirming the agreement of your Government to the terms thereof shall constitute an Agreement which shall enter into force when all internal legal procedures within the Republic of Slovenia have been fulfilled; this Agreement shall be applied provisionally as from the date of your reply.
Yours sincerely,
Jaap de Hoop Scheffer
 
His Excellency
Mr Matjaž Šinkovec
Ambassador
Head of the Mission of the Republic of Slovenia
to NATO
ORGANIZACIJA SEVERNOATLANTSKE POGODBE
Generalni sekretar
Jaap de Hoop Scheffer
 
SG (2004) 0336
                              15. marec 2004
 
Spoštovani veleposlanik,
 
čast mi je sklicevati se na vašo potrditev, da vaša država sodeluje v Mednarodnih varnostnih silah v Afganistanu (ISAF).
Finančne obveznosti za sodelovanje vaše države v Isafu bodo navedene v nadaljevanju.
Vlada Republike Slovenije bo odgovorna za prevoz pripadnikov slovenskega kontingenta, njihovega orožja in opreme brez finančnih posledic za Nato od določene točke odhoda do točke nastanitve na območju operacije in vrnitve v skladu z medsebojno dogovorjenim načrtom menjave.
Vlada Republike Slovenije bo odgovorna za zagotavljanje prehrane, nastanitve, komunalnih storitev (plina, elektrike, vode), goriva, olja, maziv in zdravstvene oskrbe za pripadnike slovenskega kontingenta na območju operacije ter osnovne oskrbe brez finančnih posledic za Nato. Prav tako Nato ne bo zagotovil ali vzdrževal opreme, ki jo bo uporabljal slovenski kontingent pri opravljanju svojih nalog.
Vlada Republike Slovenije bo brez finančnih posledic za Nato odgovorna za plače, posebna izplačila, dodatke, dnevnice, nadomestila in druga plačila, ki jih pripadniki slovenskega kontingenta običajno prejemajo, kadar so nastanjeni na območju operacij.
Vlada Republike Slovenije bo brez finančnih posledic za Nato pripadnikom slovenskega kontingenta zagotovila orožje in drugo opremo, potrebno za opravljanje nalog.
Nato ne bo zagotavljal nobenih plačil ali povračil Vladi Republike Slovenije za zagotavljanje sil Isafu.
Vlada Republike Slovenije bo krila stroške svojih predstavnikov v katerem koli Natovem poveljstvu.
Države članice Nata in druge države, ki zagotavljajo pripadnike, so se dogovorile, da se odrečejo zahtevkom za škodo na premoženju v njihovi lasti ali uporabi ter za poškodbe pripadnikov kontingentov v Isafu. Države, ki zagotavljajo pripadnike in enote v sestavi Isafa, so odgovorne za odškodninske zahtevke, ki so posledica njihovih dejanj in opustitev, ter škodo, ki bi jo povzročila tretja stran v državi, v kateri je škoda nastala. Vsi zahtevki tretje strani se obravnavajo v skladu s postopki, ki jih bo določil poveljnik Isafa (COMISAF) in bodo predloženi v poravnavo državi, odgovorni za škodo. S sprejetjem finančnega sporazuma se Vlada Republike Slovenije zavezuje, da sprejme podobno obveznost.
Za finančna vprašanja, ki niso zajeta v tem pismu, ostaja odgovorna Vlada Republike Slovenije in nimajo finančnih posledic za Nato.
Čast imam predlagati, da to pismo in vaš odgovor, ki potrjuje, da vaša vlada soglaša z njegovimi določili, sestavljata sporazum, ki začne veljati, ko so končani vsi notranjepravni postopki v Republiki Sloveniji; sporazum pa se začasno uporablja od dneva vašega odgovora.
S spoštovanjem
Jaap de Hoop Scheffer l.r.
 
Njegova ekscelenca
gospod Matjaž Šinkovec
veleposlanik
vodja Misije Republike Slovenije pri Natu
The Ambassador
Head of Mission
of the Republic of Slovenia
to NATO and WEU
                               16 March 2004
No.: 004/04
 
Dear Secretary General,
 
I have the honour to acknowledge the receipt of your letter of 15 March 2004 which reads as follows:
“I have the honour to refer to your acceptance that your country participates in ISAF.
The financial responsibilities for the participation of your country in ISAF will lie as follows.
The Government of the Republic of Slovenia shall be responsible for the transportation of the personnel of the Slovenian contingent, their weapons and equipment, without cost to the NATO, from the designated point of departure to their station in the area of operations and return, in accordance with the mutually established rotation schedule.
The Government of the Republic of Slovenia shall be responsible for the provision of food, lodging, utilities (gas, electricity, water), petroleum, oil, lubricants and medical care to the Slovenian personnel in the area of operations as well as basic support, without cost to NATO. Similarly, NATO shall neither provide nor maintain the equipment to be utilized by the Slovenian contingent in the performance of its mission.
The Government of the Republic of Slovenia shall remain responsible for the payment to the personnel of the Slovenian contingent, without cost to NATO, of the salaries, special pay, benefits, per diem reimbursements, allowances, and other payments which would normally be paid such personnel when stationed in the theatre area of operations.
The Government of the Republic of Slovenia shall provide the personnel of the Slovenian contingent, without cost to NATO, the weapons and other equipment required to perform their mission.
NATO shall provide no payments or reimbursements to the Government of the Republic of Slovenia for the provision of forces to ISAF.
National representation at any NATO headquarters will be at the expense of the Government of the Republic of Slovenia.
NATO nations and other troop contributing nations have agreed among themselves to waive all claims against each other and against other non-NATO contributing nations for damage to property owned or used by, and injury to personnel belonging to, their contingents in ISAF. Troop contributing nations and other constituent elements of ISAF shall be responsible for claims for damages arising out of their acts and omissions and made by third parties from the Nation in which the damage in question occurred. All third party claims shall be processed in accordance with the procedures to be promulgated by COMISAF and submitted for settlement by the nation responsible for the damage. By accepting this financial agreement, the Government of the Republic of Slovenia obligates itself to accept the similar commitment.
Any financial issues not covered in the present letter remain the responsibility of the Government of Republic of Slovenia and will not entail any responsibility of NATO.
I have the honour to propose that this letter and your reply confirming the agreement of your Government to the terms thereof, shall constitute an agreement which shall enter into force when all internal legal procedures within the Republic of Slovenia have been fulfilled: this agreement shall be applied provisionally as from the date of your reply. “
I am pleased to inform you of my Government’s acceptance of the said-letter, which, together with this reply, constitute an Agreement, which enters into force, as indicated above.
Please accept, Secretary General, the expression of my highest consideration.
Yours sincerely,
Matjaž Šinkovec
 
Mr. Jaap de Hoop Scheffer
Secretary General
North Atlantic Treaty Organisation
Brussels
Veleposlanik
Vodja Stalne misije
Republike Slovenije
pri NATU in WEU
                              16. marec 2004
Št.: 004/04
 
Spoštovani generalni sekretar,
 
čast imam potrditi prejem vašega pisma z dne 15. marca 2004, ki se glasi:
»Čast mi je sklicevati se na vašo potrditev, da vaša država sodeluje v Mednarodnih varnostnih silah v Afganistanu (ISAF).
Finančne obveznosti za sodelovanje vaše države v Isafu bodo navedene v nadaljevanju.
Vlada Republike Slovenije bo odgovorna za prevoz pripadnikov slovenskega kontingenta, njihovega orožja in opreme brez finančnih posledic za Nato od določene točke odhoda do točke nastanitve na območju operacije in vrnitve v skladu z medsebojno dogovorjenim načrtom menjave.
Vlada Republike Slovenije bo odgovorna za zagotavljanje prehrane, nastanitve, komunalnih storitev (plina, elektrike, vode), goriva, olja, maziv in zdravstvene oskrbe za pripadnike slovenskega kontingenta na območju operacije ter osnovne oskrbe brez finančnih posledic za Nato. Prav tako Nato ne bo zagotovil ali vzdrževal opreme, ki jo bo uporabljal slovenski kontingent pri opravljanju svojih nalog.
Vlada Republike Slovenije bo brez finančnih posledic za Nato odgovorna za plače, posebna izplačila, dodatke, dnevnice, nadomestila in druga plačila, ki jih običajno prejemajo pripadniki slovenskega kontingenta, kadar so nastanjeni na območju operacij.
Vlada Republike Slovenije bo brez finančnih posledic za Nato pripadnikom slovenskega kontingenta zagotovila orožje in drugo opremo, potrebno za opravljanje nalog.
Nato ne bo zagotavljal nobenih plačil ali povračil Vladi Republike Slovenije za zagotavljanje sil Isafu.
Vlada Republike Slovenije bo krila stroške svojih predstavnikov v katerem koli Natovem poveljstvu.
Države članice Nata in druge države, ki zagotavljajo pripadnike, so se dogovorile, da se odrečejo zahtevkom za škodo na premoženju v njihovi lasti ali uporabi ter za poškodbe pripadnikov kontingentov v Isafu. Države, ki zagotavljajo pripadnike in enote v sestavi Isafa, so odgovorne za odškodninske zahtevke, ki so posledica njihovih dejanj in opustitev, ter škodo, ki bi jo povzročila tretja stran v državi, v kateri je škoda nastala. Vsi zahtevki tretje strani se obravnavajo v skladu s postopki, ki jih bo določil poveljnik Isafa (COMISAF) in bodo predloženi v poravnavo državi, odgovorni za škodo. S sprejetjem finančnega sporazuma se Vlada Republike Slovenije zavezuje, da sprejme podobno obveznost.
Za finančna vprašanja, ki niso zajeta v tem pismu, ostaja odgovorna Vlada Republike Slovenije in nimajo finančnih posledic za Nato.
Čast imam predlagati, da to pismo in vaš odgovor, ki potrjuje, da vaša vlada soglaša z njegovimi določili, sestavljata sporazum, ki začne veljati, ko so končani vsi notranjepravni postopki v Republiki Sloveniji; sporazum pa se začasno uporablja od dneva vašega odgovora.«
Z zadovoljstvom sporočam, da vlada sprejema navedeno pismo, ki skupaj s tem odgovorom sestavlja sporazum, ki začne veljati, kot je prej navedeno.
Sprejmite, prosim, gospod generalni sekretar, izraze mojega najglobljega spoštovanja.
S spoštovanjem,
Matjaž Šinkovec
 
Jaap de Hoop Scheffer
generalni sekretar
Organizacija Severnoatlantske pogodbe
Bruselj
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-93/2005/3
Ljubljana, dne 6. oktobra 2005
EVA 2005-1811-0032
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost