Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2005 z dne 23. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2005 z dne 23. 11. 2005

Kazalo

66. Zakon o ratifikaciji Sprememb, 1997, k spremenjeni Mednarodni konvenciji o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978 (MKSULSP97), stran 1298.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sprememb, 1997, k spremenjeni Mednarodni konvenciji
o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978 (MKSULSP97)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sprememb, 1997, k spremenjeni Mednarodni konvenciji o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978 (MKSULSP97), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. septembra 2005.
Št. 001-22-92/05
Ljubljana, dne 7. oktobra 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPREMEMB, 1997, K SPREMENJENI MEDNARODNI KONVENCIJI O
STANDARDIH ZA USPOSABLJANJE, IZDAJANJE SPRIČEVAL IN LADIJSKO STRAŽARJENJE POMORŠČAKOV, 1978 (MKSULSP97)
1. člen
Ratificirajo se Spremembe, 1997, k spremenjeni Mednarodni konvenciji o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978, sprejete v Londonu junija 1997.
2. člen
Besedilo Sprememb se v izvirniku v angleškem jeziku ter prevodu v slovenskem glasi:
S P R E M E M B E
SPREMENJENE MEDNARODNE KONVENCIJE O STANDARDIH ZA USPOSABLJANJE, IZDAJANJE SPRIČEVAL IN LADIJSKO STRAŽARJENJE POMORŠČAKOV, 1978
V. POGLAVJE
POSEBNE ZAHTEVE GLEDE USPOSABLJANJA OSEBJA NA NEKATERIH VRSTAH LADIJ
Pravilo V/2
Obvezne zahteve za usposabljanje poveljnikov, častnikov, mornarjev in drugega osebja na RO-RO potniških ladjah
1 Na koncu tretjega odstavka se doda:
»ali morajo predložiti dokazilo o doseženem zahtevanem standardu usposobljenosti v predhodnih petih letih.«
2 Za pravilom V/2 se doda novo pravilo V/3:
»Pravilo V/3
Obvezne zahteve za usposabljanje poveljnikov, častnikov, mornarjev in drugega osebja na potniških ladjah, ki niso RO-RO potniške ladje
1 To pravilo se uporablja za poveljnike, častnike, mornarje in drugo osebje, zaposleno na potniških ladjah, razen na RO-RO ladjah, ki plovejo na mednarodnih progah. Uprava določi, ali se te zahteve uporabljajo tudi za osebje, zaposleno na potniških ladjah, ki plovejo na domačih progah.
2 Pomorščaki morajo, preden začnejo opravljati naloge na potniških ladjah, dokončati usposabljanje iz četrtega do osmega odstavka v skladu s svojo usposobljenostjo, nalogami in odgovornostjo.
3 Pomorščaki, ki morajo v skladu s četrtim, sedmim in osmim odstavkom opraviti usposabljanje, morajo opraviti ustrezno osvežilno usposabljanje v presledkih najmanj petih let, ali morajo predložiti dokazilo o doseženem zahtevanem standardu usposobljenosti v predhodnih petih letih.
4 Osebje, ki je po seznamu posadke določeno za pomoč potnikom na potniških ladjah v izrednih razmerah, mora imeti dokončano usposabljanje za obvladovanje množic iz prvega odstavka oddelka A-V/3 kodeksa STCW.
5 Poveljniki, častniki in drugo osebje, ki ima posebne naloge in odgovornosti na potniških ladjah, morajo imeti dokončan program spoznavanja značilnosti ladje iz drugega odstavka oddelka A-V/3 kodeksa STCW.
6 Osebje, ki neposredno zagotavlja storitve potnikom v potniških delih ladij, mora opraviti varnostno usposabljanje iz tretjega odstavka oddelka A-V/3 kodeksa STCW.
7 Poveljniki, prvi častniki in vse osebe, ki so neposredno odgovorne za vkrcavanje in izkrcavanje potnikov, morajo imeti dokončano priznano usposabljanje o varnosti potnikov iz četrtega odstavka oddelka A-V/3 kodeksa STCW.
8 Poveljniki, prvi častniki, strojni upravitelji, drugi strojni častniki in vse osebe, ki so odgovorne za varnost potnikov v izrednih razmerah na potniških ladjah, morajo imeti opravljeno priznano usposabljanje o obvladovanju izrednih razmer in vedenju ljudi iz petega odstavka oddelka A-V/3 kodeksa STCW.
9 Uprava zagotovi, da se vsaki osebi, ki izpolnjuje pogoje iz določb tega pravila, izdajo vsa dokazila o opravljenem usposabljanju.«
3. člen
Za izvajanje Sprememb, 1997, k spremenjeni Mednarodni konvenciji o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978, skrbi Ministrstvo za promet.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-04/05-25/1
Ljubljana, dne 29. septembra 2005
EPA 413-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost