Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2005 z dne 23. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2005 z dne 23. 11. 2005

Kazalo

65. Zakon o ratifikaciji Sprememb 1995 priloge k Mednarodni konvenciji o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978 (MKSULSP95), stran 1261.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sprememb 1995 priloge k Mednarodni konvenciji o
standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978 (MKSULSP95)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sprememb 1995 priloge k Mednarodni konvenciji o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978 (MKSULSP95), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. septembra 2005.
Št. 001-22-93/05
Ljubljana, dne 7. oktobra 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPREMEMB 1995 PRILOGE K MEDNARODNI KONVENCIJI O
STANDARDIH ZA USPOSABLJANJE, IZDAJANJE SPRIČEVAL IN LADIJSKO STRAŽARJENJE POMORŠČAKOV, 1978 (MKSULSP95)
1. člen
Ratificirajo se Spremembe 1995 priloge k Mednarodni konvenciji o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978, sprejete v Parizu 7. julija 1995.
2. člen
Besedilo Sprememb 1995 priloge se v izvirniku v angleškem jeziku ter prevodu v slovenskem jeziku glasi:
SPREMEMBE 1995 PRILOGE
K MEDNARODNI KONVENCIJI O STANDARDIH ZA USPOSABLJANJE,
IZDAJANJE SPRIČEVAL IN LADIJSKO STRAŽARJENJE POMORŠČAKOV, 1978
Spremembe priloge Mednarodne konvencije o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978
I. POGLAVJE
SPLOŠNE DOLOČBE
PRAVILO I/1
Pomen izrazov in pojasnila
1 Če ni izrecno drugače določeno, posamezni izrazi v tej konvenciji pomenijo:
.1 "pravila" so pravila iz priloge te konvencije;
.2 "priznan" pomeni, da ga prizna pogodbenica v skladu s temi pravili;
.3 "poveljnik" je oseba, ki poveljuje ladji;
.4 "častnik" je član ladijske posadke, razen poveljnika, ki je kot tak imenovan po notranji zakonodaji ali predpisih, če pa ni imenovan po njih, je imenovan po kolektivni pogodbi ali običajnem pravu;
.5 "krovni častnik" je častnik, ki je usposobljen v skladu z določbami II. poglavja te konvencije;
.6 "prvi častnik" je častnik, ki je po stopnji najvišji za poveljnikom in prevzame poveljstvo ladje ob poveljnikovi onesposobljenosti;
.7 "strojni častnik" je častnik, ki je usposobljen v skladu z določbami III. poglavja te konvencije;
.8 "strojni upravitelj" je najvišji strojni častnik, ki je odgovoren za mehanični ladijski pogon ter delovanje in vzdrževanje mehanskih in električnih naprav na ladji;
.9 "drugi strojni častnik" je strojni častnik, ki je po stopnji za strojnim upraviteljem in prevzema odgovornost za mehanični ladijski pogon ter delovanje in vzdrževanje mehaničnih in električnih naprav na ladji ob onesposobljenosti strojnega upravitelja;
.10 "pomočnik strojnega častnika" je oseba, ki se usposablja za strojnega častnika in je kot tak imenovan po notranji zakonodaji;
.11 "radijski operater" je oseba, ki ima spričevalo, ki ga je izdala ali priznala uprava v skladu z določbami pravil za radijski promet;
.12 "mornar" je član ladijske posadke, ki ni poveljnik ali častnik;
.13 "obalna plovba" je plovba v bližini obale pogodbenice, kot jo je opredelila;
.14 "pogonska moč" je največja skupna neprekinjena izhodna moč v kilovatih (kW) vseh ladijskih pogonskih strojev, navedena pa je v vpisnem listu ali drugih uradnih listinah;
.15 "radijske naloge" so radijska straža in tehnično vzdrževanje in popravila v skladu s pravili za radijski promet, Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju, in če uprava tako določi, z ustreznimi priporočili organizacije;
.16 "tanker za prevoz nafte" je ladja, ki je zgrajena in se uporablja za prevoz nafte in naftnih derivatov v razlitem stanju;
.17 "tanker za prevoz kemikalij" je ladja, ki je zgrajena ali prirejena in se uporablja za prevoz tekočih proizvodov v razlitem stanju, naštetih v 17. poglavju Mednarodnega kodeksa za prevoz kemikalij v razlitem stanju;
.18 "tanker za prevoz kapljivo tekočih zemeljskih plinov" je ladja, ki je zgrajena ali prirejena in se uporablja za prevoz katerega koli utekočinjenega plina v razlitem stanju ali drugih proizvodov iz 19. poglavja Mednarodnega kodeksa prevoznikov plinov;
.19 "RO-RO potniška ladja" je potniška ladja z RO-RO prostorom za tovor ali prostori posebnih kategorij, opredeljenih v Mednarodni konvenciji o varstvu človeškega življenja na morju, 1974, s spremembami;
.20 "mesec dni" je koledarski mesec ali 30 dni, sestavljen iz obdobij, krajših od enega meseca;
.21 "kodeks STCW" je Kodeks o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov (STCW), sprejet z 2. sklepom na konferenci leta 1995, z mogočimi spremembami;
.22 "naloge" so skupina nalog, dolžnosti in odgovornosti, kot so določene v kodeksu STCW, ki so nujne za delovanje ladje, varstvo človeškega življenja na morju ali zaščito morskega okolja;
.23 "družba" je ladjar ali katera koli druga organizacija ali oseba, ki je upravitelj ali zakupnik ladje brez posadke in od ladjarja prevzame odgovornost za delovanje ladje in ob prevzemu take odgovornosti hkrati soglaša, da prevzame vse naloge in odgovornosti, ki jih družbi predpisujejo ta pravila;
.24 "ustrezno pooblastilo" je pooblastilo, izdano in overjeno v skladu z določbami te priloge, ki zakonitemu imetniku daje pravico, da opravlja naloge na ravni odgovornosti, ki jih navaja pooblastilo na ladji, vrste, tonaže, moči in pogonskih sredstev, navedenih v pooblastilu, na tisti plovbi, na katero se pooblastilo nanaša;
.25 "plovbna doba" je doba na ladji, potrebna za izdajo pooblastil ali drugih dokazil o usposobljenosti.
2 Ta pravila so dopolnjena z obveznimi določbami iz dela A kodeksa STCW in:
.1 vsako sklicevanje na zahteve v pravilu je hkrati sklicevanje na ustrezen oddelek dela A kodeksa STCW;
.2 pri uporabi teh pravil se morajo čim bolj upoštevati sorodna navodila in pojasnila iz dela B kodeksa STCW, da se zagotovi kar najbolj enotno izvajanje določb te konvencije na svetovni ravni;
.3 spremembe dela A kodeksa STCW se sprejmejo, začnejo veljati in se izvajajo v skladu z določbami XII. člena konvencije, ki se nanašajo na postopek sprejemanja sprememb, ki se uporablja za prilogo, in
.4 del B kodeksa STCW spremeni odbor za varnost plovbe v skladu s svojimi pravili o postopku.
3 Navajanje izraza "uprava" in "uprava, ki je izdala" v VI. členu te konvencije se ne razlaga kot preprečevanje pogodbenici, da izdaja in overja pooblastila po določbah teh pravil.
PRAVILO I/2
Pooblastila in overitve
1 Pooblastila so napisana v uradnem jeziku ali jezikih države, ki je pooblastilo izdala. Če besedilo ni v angleškem jeziku, mora biti prevedeno tudi v angleški jezik.
2 Pogodbenice lahko glede radijskih operaterjev:
.1 v izpit za izdajo pooblastila v skladu s pravili za radijski promet vključijo dodatno znanje, predpisano z ustreznimi pravili, ali
.2 izdajo ločeno pooblastilo z navedbo, da ima njegov imetnik dodatno znanje, predpisano z ustreznimi pravili.
3 Overitev iz VI. člena konvencije za potrditev izdaje pooblastila se izda samo, če so izpolnjene vse zahteve te konvencije.
4 Pogodbenica lahko po lastni presoji vključi overitve v obrazec izdanih pooblastil iz oddelka A-I/2 kodeksa STCW. Če je overitev vključena, je treba uporabiti obrazec iz prvega odstavka oddelka A-I/2. Če se izda ločeno, se uporabi obrazec za overitev iz drugega odstavka istega oddelka.
5 Uprava, ki prizna pooblastilo po pravilu I/10, to potrdi z overitvijo. Taka overitev se lahko izda samo, če so izpolnjene vse zahteve iz konvencije. Uporabi se obrazec za overitev iz tretjega odstavka oddelka A-I/2 kodeksa STCW.
6 Overitve iz tretjega, četrtega in petega odstavka:
.1 se lahko izdajo kot ločeni dokumenti;
.2 vsaka ima svojo številko, s tem da lahko ima overitev izdaje pooblastila isto številko kot pooblastilo, če ima vsaka overitev svojo številko,
.3 potečejo takrat, ko poteče overjeno pooblastilo ali ko ga pogodbenica, ki ga je izdala, umakne, začasno prekliče ali razveljavi, in sicer ne pozneje kot pet let po dnevu izdaje ali razveljavitve.
7 Delovno mesto, na katerem lahko imetnik pooblastila opravlja delo, je navedeno v obrazcu za overitev z enakimi izrazi kot v veljavnih zahtevah uprave o najmanjšem številu članov posadke.
8 Uprava lahko uporabi obrazec, ki se razlikuje od obrazca iz oddelka A-I/2 kodeksa STCW, če so zahtevani podatki napisani v latinici in z arabskimi številkami, in upošteva različice, dovoljene v oddelku A-I/2.
9 V skladu z določbami petega odstavka pravila I/10 se izvirnik vsakega pooblastila, ki ga zahteva ta konvencija, hrani na tisti ladji, na kateri dela imetnik.
PRAVILO I/3
Načela, ki urejajo obalno plovbo
1 Pogodbenice pri določanju obalne plovbe za namen te konvencije ne postavljajo strožjih zahtev za usposabljanje, izkušnje ali izdajanje spričeval za pomorščake na ladjah, ki imajo pravico pluti pod zastavo druge pogodbenice, kakor jih postavljajo za pomorščake na ladjah, ki plovejo pod njihovo zastavo. Pogodbenica ne sme v nobenem primeru postavljati za pomorščake, ki delajo na ladjah in imajo pravico pluti pod zastavo tuje pogodbenice, strožjih zahtev od zahtev v konvenciji, ki se nanašajo na ladje, ki plovejo zunaj območja obalne plovbe.
2 Glede ladij, ki imajo pravico pluti pod zastavo posamezne pogodbenice in redno plovejo v območju obalne plovbe obale kakšne druge pogodbenice, pogodbenica, pod zastavo katere plove ladja, predpiše zahteve za usposabljanje, izkušnje in izdajanje spričeval za pomorščake, ki delajo na takih ladjah, ki so vsaj enake tistim, ki jih predpiše pogodbenica, ob obali katere plove ladja, če niso strožje od zahtev v konvenciji za ladje, ki plovejo zunaj območja plovbe. Pomorščaki na ladji, ki zapusti območje obalne plovbe, ki ga je določila pogodbenica, in vplove v vode, ki jih ta opredelitev ne zajema, morajo izpolnjevati ustrezne zahteve iz te konvencije.
3 Pogodbenica, pod zastavo katere plove ladja, ki ima pravico pluti pod njeno zastavo, lahko odobri ugodnosti iz te konvencije, če ladja redno plove v območju obalne plovbe, ki ni pogodbenica, in v območju obalne plovbe, kot jo je opredelila ta pogodbenica.
4 Pri opredelitvi obalne plovbe po zahtevah tega pravila pogodbenice v skladu z zahtevami pravila I/7 obvestijo generalnega sekretarja o podrobnostih sprejetih določb.
5 Nobena določba tega pravila ne posega v jurisdikcijo nobene države, ne glede na to, ali je pogodbenica ali ne.
PRAVILO I/4
Kontrolni postopki
1 Kontrola, ki jo opravlja pravilno pooblaščena uradna oseba po X. členu, je omejena na:
.1 potrditev, da morajo imeti vsi pomorščaki, zaposleni na ladji, v skladu s prvim odstavkom X. člena pooblastilo po tej konvenciji, ustrezno pooblastilo ali veljavno potrdilo o oprostitvi ali dokazilo, da je bila pri upravi vložena prošnja za overitev v skladu s petim odstavkom pravila I/10;
.2 potrditev, da so število in pooblastila pomorščakov, zaposlenih na ladji, usklajena z zahtevami uprave o najmanjšem številu članov posadke;
.3 v skladu z oddelkom A-I/4 kodeksa STCW oceno sposobnosti pomorščakov na ladji za izpolnjevanje standardov za ladijsko stražo po tej konvenciji, če so jasni razlogi za sum, da ti standardi niso izpolnjeni, ker:
.3.1 je ladja trčila ali nasedla ali
.3.2je ladja izlila snovi med plovbo, medtem ko je bila zasidrana ali ko je bila privezana, kar je po mednarodnih konvencijah nezakonito, ali
.3.3ladjo upravljajo nepazljivo in nevarno, pri čemer ne upoštevajo ukrepov za ohranjanje smeri plovbe, ki jih je sprejela organizacija ali veljajo za varno navigacijsko prakso in postopke;
.3.4tudi drugače ladjo vodijo tako, da je nevarno za osebe, lastnino ali okolje.
2 Pomanjkljivosti, ki se lahko ocenijo kot nevarne za ljudi, lastnino ali okolje, zajemajo:
.1 pomorščaki nimajo ustreznega pooblastila, veljavne oprostitve ali potrdila, da je pri upravi vložena prijava za overitev v skladu s petim odstavkom pravila I/10;
.2 neizpolnjevanje zahtev uprave o najmanjšem številu članov posadke;
.3 ladja pri opravljanju krovne ali strojne straže ni ravnala po zahtevah, ki jih je za ladjo določila uprava;
.4 na straži niso navzoče osebe, usposobljene za ravnanje z opremo, ki je bistvenega pomena za varno plovbo, varno radijsko zvezo ali preprečevanje onesnaženja morja, in
.5 nezmožnost, da se za prvo stražo na začetku plovbe in vse naslednje straže za zamenjavo zagotovijo osebe, ki so dovolj spočite ter tudi drugače sposobne opravljati naloge.
3 Če niso odpravljene pomanjkljivosti iz drugega odstavka, za katere je pogodbenica, ki opravlja kontrolo, ugotovila, da so nevarne za ljudi, lastnino ali okolje, je to edina podlaga iz X. člena, po kateri sme pogodbenica zadržati ladjo.
PRAVILO I/5
Notranji predpisi
1 Pogodbenica vzpostavi postopke za nepristransko preiskavo vsakega prijavljenega neustreznega storjenega ali opuščenega dejanja, ki lahko na morju pomeni neposredno nevarnost za življenje ali premoženje ali morsko okolje in so ga storili imetniki pooblastil ali overitev, ki jih je izdala ta pogodbenica, pri opravljanju nalog v zvezi s svojimi pooblastili, in postopke za umik, začasni preklic ali razveljavitev pooblastila v takih primerih in preprečitev goljufij.
2 Pogodbenica predpiše kazni ali disciplinske ukrepe, kadar niso izpolnjene določbe njene notranje zakonodaje za izvajanje te konvencije, za ladje, ki imajo pravico pluti pod njeno zastavo, in pomorščake, katerih pooblastila je izdala ta pogodbenica.
3 Take kazni ali disciplinski ukrepi se predpišejo in izvajajo, zlasti ko:
.1 družba ali poveljnik zaposli osebo, ki nima pooblastila po tej konvenciji;
.2 poveljnik dovoli, da naloge ali dela, za katera pravila zahtevajo, da jih opravlja oseba z ustreznim pooblastilom, opravlja oseba, ki nima pooblastila, veljavne oprostitve ali dokazila, kot ga zahteva peti odstavek pravila I/10, ali
.3 je oseba z goljufijo ali lažnimi dokumenti dobila zaposlitev in opravlja naloge ali dela, za katera ta pravila zahtevajo, da jih opravlja ali zaseda oseba, ki ima pooblastilo ali oprostitev.
4 Pogodbenica, pod jurisdikcijo katere je družba ali posameznik, za katerega se utemeljeno sumi, da je odgovoren za to ali pa ve za kršitev konvencije, določeno v tretjem odstavku, mora čim bolj sodelovati z vsako drugo pogodbenico, ki jo je obvestila o svoji nameri, da začne postopek v svoji jurisdikciji.
PRAVILO I/6
Usposabljanje in ocenjevanje
Pogodbenica zagotovi, da:
.1 se usposabljanje in ocenjevanje pomorščakov po konvenciji opravlja, nadzoruje in spremlja v skladu s pravili oddelka A-I/6 kodeksa STCW;
.2 so tisti, ki so odgovorni za usposabljanje in ocenjevanje sposobnosti pomorščakov po konvenciji, v skladu z določbami oddelka A I/6 kodeksa STCW usposobljeni za vrsto in raven tega usposabljanja ali ocenjevanja, ki poteka.
PRAVILO I/7
Sporočanje podatkov
1 Poleg podatkov, ki morajo biti sporočeni po IV. členu, vsaka pogodbenica v predpisanih rokih in na predpisanih obrazcih v oddelku A-I/7 kodeksa STCW pošlje generalnemu sekretarju vse podatke v skladu s kodeksom o vseh ukrepih, ki jih je pogodbenica sprejela, da ta konvencija začne veljati.
2 Ko generalni sekretar prejme vse podatke iz IV. člena in oddelka A-I/7 kodeksa STCW, ki potrjujejo, da določbe konvencije veljajo, pošlje o tem poročilo odboru za varnost plovbe.
3 Ko odbor za varnost plovbe v skladu s postopki, ki jih je sprejel, potrdi, da je prejel podatke o tem, da določbe konvencije veljajo:
.1 naredi seznam teh pogodbenic in
.2 lahko druge pogodbenice skladno z določbami iz pravil I/4 in I/10 načeloma sprejmejo, da so pooblastila, ki so jih izdale pogodbenice iz prvega pododstavka tretjega odstavka, v skladu s to konvencijo.
PRAVILO I/8
Standardi kakovosti
1 Pogodbenica zagotovi, da:
.1 se v skladu z določbami oddelka A-I/8 kodeksa STCW usposabljanje, ocenjevanje sposobnosti, pooblastila, overitve ali ponovne potrditve, ki jih izvajajo nevladni organi ali subjekti v njihovi pristojnosti, stalno nadzira s sistemom vodenja kakovosti, da se zagotovi uresničevanje zastavljenih ciljev skupaj s tistimi, ki se nanašajo na usposobljenost in izkušenost inštruktorjev in ocenjevalcev, in
.2 obstaja sistem vodenja kakovosti, če te dejavnosti izvajajo vladni organi ali subjekti.
2 Pogodbenica tudi zagotovi, da v skladu z določbami oddelka A-I/8 kodeksa STCW ocenjevanje v rednih presledkih izvajajo za to usposobljene osebe, ki same ne sodelujejo pri teh dejavnostih.
3 Podatke iz drugega odstavka je treba sporočiti generalnemu sekretarju.
PRAVILO I/9
Zdravstvene zahteve – izdaja in vpis pooblastil v seznam
1 Pogodbenica predpiše zahteve za zdravstveno sposobnost pomorščakov, zlasti glede vida in sluha.
2 Pogodbenica zagotovi, da se pooblastila izdajo samo tistim kandidatom, ki izpolnjujejo zahteve iz tega pravila.
3 Kandidat za pooblastilo mora predložiti ustrezna dokazila o:
.1 istovetnosti;
.2 tem, da ni mlajši, kot predpisujejo pravila, ki veljajo za pooblastila, za katera je zaprosil;
.3 tem, da izpolnjuje zahteve za zdravstveno sposobnost, še zlasti glede vida in sluha, ki jih je predpisala pogodbenica, in da je imetnik veljavnega potrdila o zdravstveni sposobnosti, ki ga je izdal usposobljen zdravnik splošne prakse, ki ga pogodbenica priznava;
.4 tem, da je opravil plovbno dobo in drugo obvezno usposabljanje, ki ga določajo pravila za izdajo pooblastila, za katero je zaprosil;
.5 tem, da izpolnjuje zahteve za sposobnosti, predpisane s temi pravili, za usposobljenosti, naloge in stopnje, ki morajo biti naštete na overjenem pooblastilu.
4 Pogodbenica se zaveže, da:
.1 vodi seznam ali sezname vseh pooblastil in overitev za poveljnike in častnike ali mornarje, ki so bili izdani, so potekli ali katerih veljavnost je bila podaljšana, začasno preklicana, razveljavljena ali za katera je bilo javljeno, da so izgubljeni ali uničeni, in o izdanih oprostitvah in
.2 so podatki o stanju takih pooblastil, overitev in oprostitev na voljo drugim pogodbenicam in družbam, ki zaprosijo za potrditev izvirnosti in veljavnosti pooblastil pomorščakov, ki so zaprosili, da se jim priznajo pooblastila v skladu s pravilom I/10, ali zaprosijo za delo na ladji.
PRAVILO I/10
Priznavanje pooblastil
1 Uprava zagotovi, da so pri priznavanju pooblastil z overitvijo po petem odstavku pravila I/2, ki jih je poveljniku, častniku ali radijskemu operaterju izdala druga pogodbenica ali so bila izdana v njenem imenu, upoštevane določbe tega pravila in da:
.1 je uprava z vsemi potrebnimi ukrepi, ki lahko zajemajo inšpekcijski pregled naprav, objektov in postopkov, potrdila, da so vse zahteve glede standardov usposobljenosti, izdaje in overitve pooblastil in vodenja evidence v celoti izpolnjene, in
.2 se dogovori z drugo pogodbenico, da takoj obvestita druga drugo o vsaki pomembni spremembi pri organizaciji usposabljanja in izdaji pooblastil, ki jih zagotavljata v skladu s to konvencijo.
2 Zagotovijo se ukrepi, s katerimi se doseže, da imajo pomorščaki, ki predložijo za priznavanje pooblastila, izdanega v skladu z določbami pravil II/2, III/2 ali III/3 ali izdanega v skladu s VII/1 na vodstveni ravni, kot to določa kodeks STCW, potrebno znanje o pomorski zakonodaji, ki jo je izdala uprava, in ureja naloge, ki jih lahko opravljajo.
3 Podatke in ukrepe iz tega pravila je treba v skladu z zahtevami pravila I/7 sporočiti generalnemu sekretarju.
4 Pooblastila, ki jih izda nepogodbenica ali kdo v njenem imenu, se ne priznajo.
5 Ne glede na zahteve iz petega odstavka pravila I/2 lahko uprava, če tako zahtevajo okoliščine, dovoli pomorščaku, da največ tri mesece opravlja dela, razen del radiotelegrafista ali radijskega operaterja, če pravila za radijski promet ne določajo drugače, na ladji, ki ima pravico pluti pod njeno zastavo in ima ustrezno veljavno pooblastilo, izdano in overjeno v skladu z zahtevami druge pogodbenice za delo na ladji te pogodbenice, ki še ni ustrezno overjeno za zaposlitev na ladji, ki ima pravico pluti pod zastavo te države. Dokazilo, da je pri upravi vložena prošnja za overitev, mora biti vedno dostopno.
6 Pooblastil in overitev, ki jih je uprava pod določbami tega pravila izdala za priznanje ali potrditev priznanja pooblastila, druga uprava ne sme uporabljati kot podlago za nadaljnje priznanje.
PRAVILO I/11
Obnovitev pooblastil
1 Poveljnik, častnik ali radijski operater, ki je imetnik pooblastila, izdanega ali priznanega po katerem koli poglavju te konvencije, razen po VI. poglavju, ki je zaposlen na ladji ali se namerava zaposliti na njej po obdobju na kopnem, mora, če hoče še naprej izpolnjevati pogoje za plovbno dobo, v presledkih petih let:
.1 izpolnjevati standarde o zdravstveni sposobnosti iz pravila I/9 in
.2 dokazati neprekinjeno poklicno sposobnost v skladu z oddelkom A-I/11 kodeksa STCW.
2 Poveljnik, častnik ali radijski operater mora za neprekinjeno plovbno dobo na ladjah, ki po mednarodnem dogovoru zahtevajo posebno usposabljanje, uspešno končati priznano ustrezno usposabljanje.
3 Pogodbenica mora primerjati standarde usposobljenosti, ki jih zahteva od kandidatov za pooblastila, izdana pred 1. februarjem 2002, s standardi za ustrezna pooblastila, ki jih predpisuje del A kodeksa STCW, in odločiti, ali morajo imetniki takih pooblastil opraviti ustrezno osvežitveno in dopolnilno usposabljanje ali ocenjevanje.
4 Pogodbenica v posvetovanju s tistimi, ki jih to zadeva, oblikuje ali spodbuja oblikovanje programov, osvežitvenih in dopolnilnih tečajev iz oddelka A-I/11 kodeksa STCW.
5 Za dopolnjevanje znanja poveljnikov, častnikov in radijskih operaterjev vsaka uprava zagotovi, da so besedila najnovejših sprememb notranjih in mednarodnih predpisov o varnosti človeškega življenja na morju in varovanju morskega okolja na razpolago ladjam, ki imajo pravico pluti pod njeno zastavo.
PRAVILO I/12
Uporaba simulatorjev
1 Standardi delovanja in druge določbe iz oddelka A-I/12 in druge zahteve, ki jih predpisuje del A kodeksa STCW za vsa pooblastila, morajo biti izpolnjeni za:
.1 vsako obvezno izobraževanje, ki poteka na podlagi simulatorja;
.2 vsako oceno sposobnosti, ki poteka z uporabo simulatorja, kot jo zahteva del A kodeksa STCW, in
.3 vsako dokazovanje neprekinjene sposobnosti z uporabo simulatorja, kot jo zahteva del A kodeksa STCW.
2 Simulatorji, ki so vgrajeni ali so se začeli uporabljati pred 1. februarjem 2002, se lahko razlikujejo od standardov delovanja iz prvega odstavka, če se pogodbenica tako odloči.
PRAVILO I/13
Izvajanje preskusov
1 Ta pravila upravi ne preprečujejo, da pooblasti ladje, ki imajo pravico pluti pod njeno zastavo, za sodelovanje pri preskusih.
2 V tem pravilu izraz "preskus" pomeni poskus ali vrsto poskusov, izvedenih v omejenem obdobju, ki lahko zajemajo uporabo samodejnih ali povezanih sistemov, da se ovrednotijo druge metode za izvajanje posebnih nalog ali določenih ureditev po tej konvenciji, ki zagotavljajo vsaj enako raven varnosti in preprečevanja onesnaževanja po teh pravilih.
3 Uprava, ki pooblasti ladje za sodelovanje pri preskusih, se mora prepričati, da so preskusi izvedeni tako, da zagotavljajo vsaj enako raven varnosti in preprečevanja onesnaževanja, kot jo zagotavljajo ta pravila. Taki preskusi morajo biti izvedeni v skladu z navodili, ki jih je sprejela organizacija.
4 Organizaciji je treba sporočiti podrobnosti o preskusu čim prej, a ne pozneje kot šest mesecev pred dnem načrtovanega začetka preskusa. Organizacija te podatke pošlje vsem pogodbenicam.
5 Izsledke preskusov iz prvega odstavka in vsa priporočila, ki jih lahko ima uprava glede teh izsledkov, je treba sporočiti organizaciji, ki te izsledke in priporočila pošlje vsem drugim pogodbenicam.
6 Pogodbenica, ki ugovarja posameznemu preskusu, za katerega je bilo izdano dovoljenje v skladu s temi pravili, mora ugovor čim prej sporočiti organizaciji. Organizacija vse pogodbenice obvesti o podrobnostih ugovora.
7 Uprava, ki je dala dovoljenje za preskus, upošteva ugovore v zvezi s preskusom, ki jih prejme od drugih pogodbenic, tako da ladji, ki plove pod njeno zastavo, ukaže, naj ne izvaja preskusa med plovbo v vodah obalne države, ki je obvestila organizacijo o svojem ugovoru.
8 Uprava, ki na podlagi preskusa ugotovi, da daje posamezen sistem vsaj enako raven varnosti in preprečevanja onesnaževanja v skladu s temi pravili, lahko dovoli ladjam, ki imajo pravico pluti pod njeno zastavo, da še naprej tako delujejo, če so izpolnjene te zahteve:
.1 potem ko so v skladu s petim odstavkom predloženi izsledki preskusa, uprava pošlje organizaciji podatke o vseh dovoljenjih skupaj s podatki o ladji, ki je lahko pooblaščena, in jih nato pošlje vsem pogodbenicam;
.2 vse dejavnosti na podlagi tega odstavka morajo biti opravljene v skladu z vsemi navodili organizacije tako kot med preskusom;
.3 pri takih dejavnostih je treba upoštevati vse ugovore, ki jih v skladu s sedmim odstavkom pošljejo druge pogodbenice, če niso umaknjeni, in
.4 dejavnost po tem odstavku je dovoljena samo, če odbor za varnost plovbe odloči, ali so spremembe konvencije primerne in če so, ali naj se nadaljuje, preden začne veljati sprememba.
9 Na zahtevo katere koli pogodbenice odbor za varnost plovbe določi datum za odločanje o izsledkih preskusa in sprejetje ustreznih odločitev.
PRAVILO I/14
Odgovornost družb
1 V skladu z določbami oddelka A-I/14 so družbe upravi odgovorne za razporejanje pomorščakov na dela na svojih ladjah v skladu z določbami te konvencije in morajo zagotoviti, da:
.1 ima vsak pomorščak, ki je dodeljen na katero koli ladjo, ustrezno pooblastilo v skladu z določbami konvencije in kot zahteva uprava;
.2 osebje na njenih ladjah ustreza zahtevam uprave o najmanjšem številu članov posadke;
.3 so dokumenti in podatki, ki se nanašajo na vse pomorščake, ki so zaposleni na njenih ladjah, redno vodeni in vedno dostopni in med drugim vključujejo dokumente in podatke o njihovih izkušnjah, usposabljanju, zdravstveni sposobnosti in sposobnosti za dodeljene naloge;
.4 pomorščaki, ki so dodeljeni na katero koli njeno ladjo, poznajo svoje posebne naloge in vse ureditve na ladji, naprave, opremo, postopke in značilnosti ladje, ki so pomembni za opravljanje običajnih nalog ali nalog v izjemnih razmerah, in
.5 je posadka sposobna učinkovito usklajevati dejavnosti v izrednih razmerah in opravljati naloge, ki so življenjskega pomena za varnost in preprečevanje ali zmanjšanje onesnaževanja.
PRAVILO I/15
Prehodne določbe
1 Do 1. februarja 2002 lahko pogodbenica v skladu z določbami konvencije, ki so veljale neposredno pred 1. februarjem 1997, še naprej izdaja, priznava ali overja pooblastila za tiste pomorščake, ki so začeli priznano plovbno dobo, priznano izobraževanje in usposabljanje ali priznan tečaj usposabljanja pred 1. avgustom 1998.
2 Do 1. februarja 2002 lahko pogodbenica v skladu z določbami konvencije, ki so veljale neposredno pred 1. februarjem 1997, nadaljuje obnavljanje ali podaljševanje veljavnosti pooblastil in overitev.
3 Če pogodbenica v skladu s pravilom I/11 na novo izda ali podaljša veljavnost pooblastila, ki ga je prvotno izdala na podlagi določb te konvencije, ki so veljale neposredno pred 1. februarjem 1997, lahko po lastni presoji nadomesti omejitve tonaže na izvirniku pooblastila:
.1 "200 bruto registrskih ton" se nadomesti z "bruto tonažo 500" in
.2 "1600 bruto registrskih ton" se nadomesti z " bruto tonažo 3000".
II. POGLAVJE
POVELJNIK IN KROVNI ODDELEK
PRAVILO II/1
Obvezne zahteve za izdajo pooblastil za častnike, odgovorne za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več
1 Častnik, odgovoren za krovno stražo na čezoceanski ladji z bruto tonažo 500 ali več, mora imeti ustrezno pooblastilo.
2 Kandidat za pooblastilo:
.1 mora imeti vsaj 18 let;
.2 imeti mora najmanj leto dni plovbne dobe v okviru priznanega programa usposabljanja, ki vključuje usposabljanje na ladji, skladno z zahtevami iz oddelka A-II/1 kodeksa STCW, kar je dokumentirano s pripravniškim dnevnikom, ali na drug način priznano plovbno dobo, ki ni krajša od treh let;
.3 mora imeti zahtevano plovbno dobo, med katero je opravljal naloge krovne straže na poveljniškem mostu pod vodstvom poveljnika ali usposobljenega častnika vsaj šest mesecev;
.4 mora izpolnjevati ustrezne zahteve iz pravil IV. poglavja, ki se nanašajo na opravljanje ustreznih radijskih nalog iz pravil za radijski promet, in
.5 mora uspešno dokončati priznano izobraževanje in usposabljanje ter izpolnjevati standarde sposobnosti iz oddelka A-II/1 kodeksa STCW.
PRAVILO II/2
Obvezne zahteve za izdajanje pooblastil za poveljnika in prvega častnika na ladjah z bruto tonažo 500 ali več
Poveljnik in prvi častnik na ladjah z bruto tonažo 3000 ali več
1 Poveljnik in prvi častnik na čezoceanski ladji z bruto tonažo 3000 ali več mora imeti ustrezno pooblastilo.
2 Kandidat za pooblastilo:
.1 mora izpolnjevati zahteve za pridobitev pooblastila za častnika, odgovornega za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več, in mora imeti potrjeno plovbno dobo za to usposobljenost:
.1.1za prvega častnika najmanj 12 mesecev in
.1.2za poveljnika najmanj 36 mesecev; ta doba se lahko skrajša na najmanj 24 mesecev, če ima vsaj 12 mesecev plovbne dobe kot prvi častnik, in
.2 mora uspešno dokončati priznano izobraževanje in usposabljanje ter izpolnjevati standarde usposobljenosti iz oddelka A-II/2 kodeksa STCW za poveljnike in prve častnike na ladjah z bruto tonažo 3000 in več.
Poveljnik in prvi častnik na ladjah z bruto tonažo med 500 in 3000
3 Vsak poveljnik in vsak prvi častnik na čezoceanski ladji z bruto tonažo med 500 in 3000 mora imeti ustrezno pooblastilo.
4 Kandidat za pooblastilo:
.1 mora za pooblastilo za prvega častnika izpolnjevati zahteve za častnika krovne straže na ladjah z bruto tonažo 500 ali več;
.2 mora za pooblastilo za poveljnika izpolnjevati zahteve za častnika, odgovornega za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo 500 ali več, in ima za to usposobljenost vsaj 36 mesecev plovbne dobe; ta doba se lahko skrajša na najmanj 24 mesecev, če ima vsaj 12 mesecev plovbne dobe kot prvi častnik, in
.3 mora uspešno dokončati priznano usposabljanje in izpolnjevati standarde usposobljenosti iz oddelka A-II/2 kodeksa STCW za poveljnike in prve častnike na ladjah z bruto tonažo med 500 in 3000.
PRAVILO II/3
Obvezne zahteve za izdajanje pooblastil za častnike, odgovorne za krovno stražo, in poveljnike na ladjah z bruto tonažo manj kot 500
Ladje, ki plovejo zunaj območja obalne plovbe
1 Častnik, odgovoren za krovno stražo na čezoceanski ladji z bruto tonažo do 500, ki plove zunaj območja obalne plovbe, mora imeti ustrezno pooblastilo za ladje z bruto tonažo 500 ali več.
2 Poveljnik, ki opravlja naloge na čezoceanski ladji z bruto tonažo do 500, ki plove zunaj območja obalne plovbe, mora imeti ustrezno pooblastilo za ladje z bruto tonažo med 500 in 3000.
Ladje, ki plovejo v območju obalne plovbe
 
Častnik, odgovoren za krovno stražo
3 Častnik, odgovoren za krovno stražo na ladji z bruto tonažo do 500, ki plove v območju obalne plovbe, mora imeti ustrezno pooblastilo.
4 Kandidat za pooblastilo za častnika, odgovornega za krovno stražo na čezoceanski ladji z bruto tonažo do 500, ki plove v območju obalne plovbe:
.1 mora imeti vsaj 18 let;
.2 mora dokončati:
.2.1 posebno usposabljanje, ki vključuje primerno obdobje ustrezne plovbne dobe v skladu z zahtevami uprave, ali
.2.2 najmanj tri leta plovbne dobe v krovnem oddelku,
.3 mora izpolnjevati ustrezne zahteve iz pravil IV. poglavja, ki se nanašajo na opravljanje ustreznih radijskih nalog iz pravil za radijski promet, in
.4 mora uspešno opraviti priznano izobraževanje in usposabljanje ter izpolnjevati standarde sposobnosti iz oddelka A-II/3 kodeksa STCW za častnike, odgovorne za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo do 500, ki plovejo v območju obalne plovbe.
Poveljnik
5 Poveljnik čezoceanske ladje z bruto tonažo do 500, ki plove v območju obalne plovbe, mora imeti ustrezno pooblastilo.
6 Kandidat za pooblastilo za poveljnika na čezoceanski ladji z bruto tonažo do 500, ki plove v območju obalne plovbe:
.1 mora imeti vsaj 20 let;
.2 mora imeti dokaz, da je delal kot častnik, odgovoren za krovno stražo, najmanj 12 mesecev, in
.3 mora uspešno opraviti priznano izobraževanje in usposabljanje ter izpolnjevati standarde usposobljenosti iz oddelka A-II/3 kodeksa STCW za poveljnika na ladjah z bruto tonažo do 500, ki plovejo v območju obalne plovbe.
7 Izjeme
Če uprava meni, da so velikost ladje in pogoji za njeno plovbo taki, da ni mogoče uporabiti vseh zahtev iz tega pravila in oddelka A-II/3 kodeksa STCW ali da so nerazumne ali neizvedljive, lahko v takem primeru oprosti poveljnika in častnika krovne straže na tej ladji ali na ladjah take vrste nekaterih zahtev, vendar ob upoštevanju varnosti vseh ladij, ki bi utegnile pluti v teh vodah.
PRAVILO II/4
Obvezne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati mornarji v sestavi krovne straže
1 Mornarju v sestavi krovne straže na čezoceanski ladji z bruto tonažo 500 ali več, razen mornarjem, ki se usposabljajo, in mornarjem, katerih naloge na straži ne zahtevajo posebnega znanja, se izda pooblastilo za opravljanje takih nalog.
2 Kandidat za pooblastilo:
.1 mora imeti vsaj 16 let,
.2 mora uspešno dokončati:
.2.1priznano plovbno dobo, ki vključuje vsaj šest mesecev usposabljanja in izkušenj, ali
.2.2posebno izobraževanje na kopnem ali na ladji, ki vključuje najmanj dva meseca odobrene plovbne dobe;
.3 izpolnjuje standarde usposobljenosti iz oddelka A-II/4 kodeksa STCW.
3 Plovbna doba, izobraževanje in izkušnje iz pododstavkov 2.2.1 in 2.2.2 so lahko povezani z opravljanjem krovne straže in vključujejo opravljanje nalog pod neposrednim nadzorom poveljnika, častnika krovne straže ali usposobljenega mornarja.
4 Pogodbenica lahko šteje, da pomorščaki izpolnjujejo zahteve iz tega pravila, če so vsaj leto dni v petih letih opravljali ustrezne naloge v krovnem oddelku, preden je zanjo začela veljati ta konvencija.
III. POGLAVJE
STROJNI ODDELEK
PRAVILO III/1
Obvezne zahteve za izdajo pooblastil za častnika strojne straže v strojnici, v kateri je osebje, ali za častnika strojne straže v strojnici, v kateri občasno ni osebja
1 Častnik strojne straže v strojnici, v kateri je osebje, ali častnik strojne straže v strojnici, v kateri občasno ni osebja, na čezoceanski ladji z glavnim pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več, razen mornarjev, ki se izobražujejo, in mornarjev, katerih naloge ne zahtevajo posebnega znanja, mora imeti pooblastilo za opravljanje takih nalog.
2 Kandidat za pooblastilo:
.1 mora imeti vsaj 18 let;
.2 mora imeti vsaj šest mesecev plovbne dobe v strojnem oddelku skladno z zahtevami iz oddelka A-III/1 kodeksa STCW in
.3 mora uspešno dokončati priznano izobraževanje in usposabljanje, ki je trajalo vsaj 30 mesecev skupaj z usposabljanjem na ladji, kar je dokumentirano v pripravniškem dnevniku, ter izpolnjevati standarde usposobljenosti iz oddelka A-III/1 kodeksa STCW.
PRAVILO III/2
Obvezne zahteve za izdajo pooblastila za strojnega upravitelja in drugega strojnega častnika na ladjah z glavnim pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več
1 Strojni upravitelj in drugi strojni častnik na čezoceanski ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več morata imeti ustrezno pooblastilo.
2 Kandidat za pooblastilo:
.1 mora izpolnjevati zahteve za izdajo pooblastila za častnika, odgovornega za strojno stražo,
.1.1za pooblastilo za drugega strojnega častnika mora imeti vsaj 12 mesecev priznane plovbne dobe na položaju pomočnika strojnega častnika ali strojnega častnika,
.1.2za strojnega upravitelja mora imeti vsaj 36 mesecev priznane plovbne dobe, od tega najmanj 12 mesecev kot strojni častnik na odgovornem položaju z usposobljenostjo za drugega strojnega častnika, in
.2mora uspešno dokončati priznano izobraževanje in usposabljanje in izpolnjevati standarde usposobljenosti iz oddelka A-III/2 kodeksa STCW.
PRAVILO III/3
Obvezne zahteve za izdajo pooblastila za strojnega upravitelja in drugega strojnega častnika na ladjah z glavnim pogonskim strojem z močjo med 750 kW in 3000 kW
1 Strojni upravitelj in drugi strojni častnik na čezoceanski ladji z glavnim pogonskim strojem z močjo med 750 kW in 3000 kW morata imeti ustrezno pooblastilo.
2 Kandidat za pridobitev pooblastila:
.1 mora izpolnjevati zahteve za izdajo pooblastila za častnika, odgovornega za strojno stražo:
.1.1za izdajo pooblastila za drugega strojnega častnika imeti vsaj 12 mesecev priznane plovbne dobe kot pomočnik strojnega častnika ali strojni častnik,
.1.2za izdajo pooblastila za strojnega upravitelja mora imeti vsaj 24 mesecev priznane plovbne dobe, od tega vsaj 12 mesecev plovbne dobe kot drugi strojni častnik, in
.2 mora uspešno dokončati priznano izobraževanje in usposabljanje ter izpolnjevati standarde usposobljenosti iz oddelka A-III/3 kodeksa STCW.
3 Strojni častnik, ki je usposobljen za drugega strojnega častnika na ladjah z glavnim pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več, lahko dela kot strojni upravitelj na ladjah z glavnim pogonskim strojem z močjo do 3000 kW, če je vsaj 12 mesecev priznane plovbne dobe opravljal kot strojni častnik na odgovornem položaju in je pooblastilo tako overjeno.
PRAVILO III/4
Obvezne zahteve za izdajo pooblastil za mornarja v sestavi strojne straže v strojnici, v kateri je osebje, ali dežurnih v strojnici, v kateri občasno ni osebja
1 Mornar v sestavi strojne straže v strojnici ali mornar, ki opravlja naloge v strojnici, v kateri občasno ni osebja, na čezoceanski ladji z glavnim pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več, razen mornarjev, ki se izobražujejo, in mornarjev, katerih naloge ne zahtevajo posebnega znanja, morajo imeti pooblastilo za opravljanje takih nalog:
2 Kandidat za pooblastilo:
.1 mora imeti vsaj 16 let;
.2 mora dokončati:
.2.1priznano plovbno dobo, ki vključuje vsaj šest mesecev izobraževanja in izkušenj, ali
.2.2posebno izobraževanje na kopnem ali na ladji, ki vključuje najmanj dva meseca odobrene plovbne dobe, in
.3 izpolnjuje standarde usposobljenosti iz oddelka A-III/4 kodeksa STCW.
3 Plovbna doba, izobraževanje in izkušnje iz pododstavkov 2.2.1 in 2.2.2 so lahko povezani z opravljanjem strojne straže in vključujejo opravljanje nalog pod neposrednim nadzorom usposobljenega strojnega častnika ali usposobljenega mornarja.
4 Pogodbenica lahko šteje, da pomorščaki izpolnjujejo zahteve iz tega pravila, če so vsaj leto dni v petih letih opravljali ustrezne naloge v strojnem oddelku, preden je zanjo začela veljati ta konvencija.
IV. POGLAVJE
RADIJSKE ZVEZE IN RADIJSKO OSEBJE
Pojasnilo:
Obvezne določbe, ki se nanašajo na radijsko službo, so v pravilih za radijski promet in v Mednarodni konvenciji o varstvu človeškega življenja na morju, 1974, s spremembami ter v navodilih, ki jih je sprejela organizacija.
PRAVILO IV/1
Uporaba
1 Razen v primerih iz tretjega odstavka veljajo določbe tega poglavja za radijsko osebje na ladjah, ki delujejo po Univerzalnem pomorskem sistemu za varnost in stisko na morju (GMDSS), kot ga predpisuje Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju, 1974, s spremembami.
2 Radijsko osebje na ladjah, ki izpolnjujejo določbe Mednarodne konvencije o varstvu človeškega življenja na morju, 1974, ki so začele veljati neposredno pred 1. februarjem 1992, mora do 1. februarja 1999 izpolnjevati določbe Mednarodne konvencije o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978, ki je veljala pred 1. decembrom 1992.
3 Radijskemu osebju na ladjah, ki jim ni treba izpolnjevati določb GMDSS iz IV. poglavja konvencije SOLAS, ni treba izpolnjevati določb tega poglavja. Radijsko osebje na teh ladjah pa mora upoštevati pravila za radijski promet. Uprava mora zagotoviti, da se takemu radijskemu osebju izdajo ali priznajo vsa ustrezna pooblastila, ki jih predpisujejo pravila za radijski promet.
PRAVILO IV/2
Obvezne zahteve za izdajo pooblastil za radijsko osebje GMDSS
1 Oseba, ki je pooblaščena ali opravlja radijske naloge na ladji in mora sodelovati pri GMDSS, mora imeti ustrezno pooblastilo, ki se nanaša na GMDSS, ki ga uprava izda ali prizna v skladu z določbami pravil za radijski promet.
2 Poleg tega mora kandidat za pooblastilo po tem pravilu za delo na ladji, ki se zahteva z Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju, 1974, s spremembami za radijske naprave:
.1 imeti najmanj 18 let in
.2 uspešno dokončati priznano izobraževanje in usposabljanje ter izpolnjevati standarde usposobljenosti iz oddelka A-IV/2 kodeksa STCW.
V. POGLAVJE
ZAHTEVE ZA POSEBNO USPOSABLJANJE OSEBJA NA NEKATERIH VRSTAH LADIJ
PRAVILO V/1
Obvezne zahteve za usposabljanje poveljnikov, častnikov in mornarjev na tankerjih
1 Častniki in mornarji, ki imajo posebne naloge in odgovornosti v zvezi s tovorom in opremo na tankerjih, morajo poleg usposabljanja, ki ga zahteva pravilo VI/1, dokončati priznan protipožarni tečaj na kopnem in:
.1 imeti vsaj tri mesece priznane plovbne dobe na tankerjih za pridobitev ustreznega znanja o varnih postopkih delovanja ali
.2 priznan tečaj spoznavanja značilnosti tankerjev, ki zajema najmanj predmete, predpisane za ta tečaj v oddelku A-V/1 kodeksa STCW,
vendar pa lahko uprava prizna obdobje plovbne dobe pod nadzorom, ki je krajše od obdobja iz prvega pododstavka, če:
.3 tako priznano obdobje ni krajše od enega meseca,
.4 je bruto tonaža tankerja do 3000;
.5 vsako potovanje tankerja v tem obdobju ni daljše od 72 ur in
.6 delovne lastnosti tankerja in število potovanj ter natovarjanj in raztovarjanj v tem obdobju omogočajo pridobitev enake ravni znanja in izkušenj.
2 Poveljniki, strojni upravitelji, prvi častniki, drugi strojni častniki in vse osebe, neposredno odgovorne za natovarjanje in raztovarjanje, ali tiste, ki skrbijo za prevoz ali ravnanje s tovorom, morajo imeti poleg tistega, kar je določeno v prvem in drugem pododstavku prvega odstavka tudi:
.1 izkušnje, ki ustrezajo njihovim nalogam na vrsti tankerja, na katerem so zaposleni, in
.2 dokončan priznan specializiran program usposabljanja, ki zajema najmanj predmete iz oddelka A-V/1 kodeksa STCW in ustreza njihovim nalogam na tankerju za nafto, tankerju za kemikalije ali tankerju za utekočinjen plin, na katerem delajo.
3 Dve leti po tem, ko konvencija začne veljati za pogodbenico, se lahko šteje, da pomorščaki izpolnjujejo zahteve iz drugega pododstavka drugega odstavka, če so opravljali ustrezne naloge na tankerjih najmanj leto v prejšnjih petih letih.
4 Uprava zagotovi, da se poveljnikom in častnikom, ki so usposobljeni v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom, izda ustrezno pooblastilo ali da je veljavno pooblastilo overjeno. Vsak usposobljen mornar prejme pooblastilo.
PRAVILO V/2
Obvezne zahteve za usposabljanje poveljnikov, častnikov, mornarjev in drugega osebja na RO-RO potniških ladjah
1 To pravilo se uporablja za poveljnike, častnike, mornarje in drugo osebje na RO-RO potniških ladjah, ki plovejo na mednarodnih progah. Uprava določi, ali te zahteve veljajo za osebje na RO-RO potniških ladjah, ki plovejo na domačih progah.
2 Pomorščaki morajo, preden začnejo opravljati naloge na RO-RO potniških ladjah, dokončati usposabljanje iz četrtega do osmega odstavka v skladu s svojo usposobljenostjo, nalogami in odgovornostjo.
3 Pomorščaki, ki morajo v skladu s četrtim, sedmim in osmim odstavkom dokončati usposabljanje, morajo opraviti ustrezno osvežilno usposabljanje v presledkih najmanj petih let.
4 Poveljniki, častniki in drugo osebje, ki so po seznamu posadke določeni za pomoč potnikom na RO-RO potniških ladjah v izrednih razmerah, morajo imeti opravljeno usposabljanje za obvladovanje množic iz prvega odstavka oddelka A-V/2 kodeksa STCW.
5 Poveljniki, častniki in drugo osebje, ki imajo posebne naloge in odgovornosti na RO-RO potniških ladjah, morajo imeti dokončan program spoznavanja značilnosti ladje iz drugega odstavka oddelka A-V/2 kodeksa STCW.
6 Osebje, ki neposredno zagotavlja storitve potnikom v potniških delih RO-RO ladij, mora dokončati varnostno usposabljanje iz tretjega odstavka oddelka A-V/2 kodeksa STCW.
7 Poveljniki, prvi častniki, strojni upravitelji, drugi strojni častniki in vse osebe, ki so neposredno odgovorne za vkrcavanje in izkrcavanje potnikov, natovarjanje, raztovarjanje in zavarovanje tovora ali za zapiranje odprtin na trupu RO-RO potniških ladij, morajo imeti opravljeno priznano usposabljanje o varnosti potnikov, varnosti tovora in celovitosti ladijskega trupa iz četrtega odstavka oddelka A-V/2 kodeksa STCW.
8 Poveljniki, prvi častniki, strojni upravitelji, drugi strojni častniki in vse osebe, ki so odgovorne za varnost potnikov v izrednih razmerah na RO-RO potniških ladjah, morajo imeti opravljeno priznano usposabljanje o obvladovanju izrednih razmer in vedenju ljudi iz petega odstavka oddelka A-V/2 kodeksa STCW.
9 Uprava zagotovi, da se vsaki osebi, ki izpolnjuje pogoje iz določb tega pravila, izdajo vsa dokazila o opravljenem usposabljanju.
VI. POGLAVJE
IZREDNE RAZMERE, VARSTVO PRI DELU, ZDRAVSTVENA OSKRBA IN REŠEVALNE DEJAVNOSTI
PRAVILO VI/1
Obvezne zahteve za spoznavanje ladje, osnovno varnostno usposabljanje in navodila za vse pomorščake
Pomorščaki morajo opraviti tečaj spoznavanja ladje in osnovnega varnostnega usposabljanja ali dobiti navodila iz oddelka A-VI/1 kodeksa STCW ter morajo izpolnjevati standarde o usposobljenosti po tem kodeksu.
PRAVILO VI/2
Obvezne zahteve za izdajo pooblastila o usposobljenosti za upravljanje rešilnega plovila, rešilnih čolnov in hitrega reševalnega čolna
1 Kandidat za pooblastilo o usposobljenosti za upravljanje rešilnega plovila in rešilnih čolnov, razen hitrih rešilnih čolnov:
.1 mora imeti najmanj 18 let;
.2 mora imeti priznanih najmanj 12 mesecev plovbne dobe ali vsaj šest mesecev priznanega tečaja za usposabljanje in najmanj šest mesecev plovbne dobe in
.3 mora izpolnjevati standarde usposobljenosti za izdajo pooblastila o usposobljenosti za upravljanje rešilnega plovila in rešilnih čolnov iz prvega do četrtega odstavka oddelka A-VI/1kodeksa STCW.
2 Kandidat za pooblastilo o usposobljenosti za upravljanje hitrih rešilnih čolnov:
.1 mora imeti pooblastilo za upravljanje rešilnega plovila in rešilnih čolnov, razen hitrih rešilnih čolnov;
.2 mora opraviti priznan tečaj usposabljanja in
.3 mora izpolnjevati standarde usposobljenosti za izdajo pooblastila o usposobljenosti za upravljanje hitrih rešilnih čolnov iz petega do osmega odstavka oddelka A-VI/2 kodeksa STCW.
PRAVILO VI/3
Obvezne zahteve za dopolnilno usposabljanja za gašenje požarov
1 Pomorščaki, določeni za nadzorovanje gašenja požarov, morajo imeti uspešno opravljeno dopolnilno usposabljanje o načinu gašenja požarov s posebnim poudarkom na organizaciji, taktiki in ukazovanju v skladu z določbami oddelka A-VI/3 kodeksa STCW in morajo izpolnjevati standarde usposobljenosti kodeksa.
2 Če dopolnilno usposabljanje o gašenju požarov ni vključeno v pogoje za izdajo pooblastil, se izda posebno pooblastilo oziroma dokazilo, ki potrjuje, da je imetnik obiskoval dopolnilni tečaj za usposabljanje za gašenje požarov.
PRAVILO VI/4
Obvezne zahteve za prvo pomoč in zdravstveno
oskrbo
1 Pomorščaki, določeni za dajanje prve pomoči na ladjah, morajo izpolnjevati standarde usposobljenosti za dajanje prve pomoči iz prvega do tretjega odstavka oddelka A-VI/4 kodeksa STCW.
2 Pomorščaki, določeni za zdravstveno oskrbo na ladjah, morajo izpolnjevati standarde usposobljenosti iz četrtega do šestega odstavka oddelka A-VI/4 kodeksa STCW.
3 Če usposabljanje za prvo pomoč ali zdravstveno oskrbo ni vključeno v pogoje za izdajo pooblastila, se izda pooblastilo oziroma dokazilo, ki potrjuje, da je imetnik opravil tečaj za usposabljanje za prvo pomoč ali zdravstveno oskrbo.
VII. POGLAVJE
ALTERNATIVNA POOBLASTILA
PRAVILO VII/1
Izdaja alternativnih pooblastil
1 Ne glede na zahteve za izdajo pooblastil iz II. in III. poglavja te priloge se lahko pogodbenice odločijo, da izdajo ali dovolijo izdajo pooblastil, ki jih pravila v teh poglavjih ne naštevajo, če:
.1 so naloge in stopnje odgovornosti, navedene v pooblastilih in overitvah, izbrane med tistimi v oddelkih A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-III/1, A-III/2, A-III/4 in A-IV/2 kodeksa STCW in so enake z njimi;
.2 so kandidati dokončali priznano izobraževanje in usposabljanje in izpolnjujejo zahteve standardov o usposobljenosti iz ustreznih oddelkov kodeksa STCW in oddelka A-VII/1 kodeksa za tiste naloge in stopnje, ki morajo biti navedene na pooblastilih in overitvah;
.3 so kandidati za pooblastilo opravili priznano plovbno dobo, ki ustreza opravljanju nalog in stopnjam odgovornosti, ki so navedene na pooblastilu. Najkrajša plovbna doba mora biti enaka plovbni dobi iz II. in III. poglavja te priloge. Ne glede na to pa najkrajša plovbna doba ne sme biti krajša od dobe iz oddelka A-VII/2 kodeksa STCW;
.4 kandidati za pooblastila, ki bodo opravljali operativne navigacijske naloge, morajo izpolnjevati ustrezne zahteve iz pravil IV. poglavja za opravljanje posameznih radijskih nalog v skladu s pravili za radijski promet, in
.5 so pooblastila izdana v skladu z zahtevami pravila I/9 in določbami VII. poglavja kodeksa STCW.
2 Pooblastilo sme biti izdano na podlagi tega poglavja samo, če je pogodbenica v skladu s IV. členom in pravilom I/7 organizaciji poslala vse podatke.
PRAVILO VII/2
Izdaja pooblastil pomorščakom
1 Pomorščak, ki opravlja nalogo ali skupino nalog iz preglednic A-II/1, A-II/2, A-II/3 ali A-II/4 iz II. poglavja ali preglednic A-III/1, A-III/2, A-III/4 iz III. poglavja ali A-IV/2 iz IV. poglavja kodeksa STCW, mora imeti ustrezno pooblastilo.
PRAVILO VII/3
Načela, ki urejajo izdajo alternativnih pooblastil
1 Pogodbenica, ki se odloči za izdajo ali dovoli izdajo alternativnih pooblastil, zagotovi, da se spoštujejo ta načela:
.1 ne sme se uvesti tak alternativni sistem, ki ne zagotavlja stopnje varnosti in preprečevanja onesnaževanja, ki je taka kot tista, ki jo zagotavljajo pooblastila, izdana na podlagi drugih poglavij, in
.2 način izdajanja alternativnih pooblastil na podlagi tega poglavja mora zagotoviti, da so pooblastila medsebojno zamenljiva s pooblastili, izdanimi na podlagi drugih poglavij.
2 Načelo medsebojne izmenljivosti iz prvega odstavka zagotavlja, da:
.1 se pomorščaki s pooblastili, izdanimi v skladu z II. in/ali III. poglavjem, in tisti s pooblastili, izdanimi v skladu s VII. poglavjem, lahko zaposlijo na klasičnih ladjah in na ladjah z drugačnimi načini organizacije, in
.2 usposobljenost pomorščakov za delo na ladji s posebno organizacijo ne pomeni, da niso usposobljeni za delo na drugih vrstah ladij.
3 Pri izdaji pooblastil po določbah tega poglavja je treba upoštevati ta načela:
.1 alternativna pooblastila se ne smejo izdajati:
.1 za zmanjševanje števila posadke na ladji,
.2 za razvrednotenje poklica ali zniževanje zahtev za usposobljenost pomorščakov ali
.3 kot opravičilo za združevanje nalog strojne in krovne straže častnikov v enem samem imetniku pooblastila med posamezno stražo;
.2 oseba, ki poveljuje, je poveljnik; uveljavljanje načinov izdajanja alternativnih pooblastil ne sme negativno vplivati na nezakoniti položaj in avtoriteto poveljnika in drugih.
4 Načela iz prvega in drugega odstavka tega pravila zagotavljajo, da se ohranjajo naloge krovnega in strojnega častnika.
VIII. POGLAVJE
LADIJSKA STRAŽA
PRAVILO VIII/1
Sposobnost za opravljanje nalog
Da se prepreči utrujenost, uprava:
.1 določi obdobja počitka za osebje, ki opravlja stražo in skrbi, da se upoštevajo, in
.2 zahteva, da je sistem straže organiziran tako, da učinkovitost osebja, ki straži, ni zmanjšana zaradi utrujenosti in da so naloge organizirane tako, da so prva straža na začetku plovbe in vse naslednje zamenjave dovolj spočite in tudi drugače pripravljene za delo.
PRAVILO VIII/2
Ureditev ladijske straže in načela, ki se morajo upoštevati
1 Uprave morajo opozoriti družbe, poveljnike, strojne upravitelje in vse osebje, ki straži, na zahteve, načela in navodila iz kodeksa STCW, ki jih morajo na vseh čezoceanskih ladjah ob vsakem času upoštevati za zagotovitev varne, neprekinjene straže, ki ustreza prevladujočim razmeram in okoliščinam.
2 Uprava od vseh poveljnikov ladij zahteva, da pod svojim splošnim vodstvom zagotovijo, da je ladijska straža ustrezno organizirana za varno in neprekinjeno stražo z upoštevanjem prevladujočih razmer in okoliščin in:
.1 da so častniki, odgovorni za krovno stražo, odgovorni za varno plovbo med opravljanjem svojih nalog, med katerimi so stalno fizično prisotni na poveljniškem mostu ali v neposredno povezanem prostoru, kot je navigacijska kabina ali kontrolna kabina na mostu;
.2 da so radijski operaterji odgovorni za vzdrževanje neprekinjene radijske straže na ustreznih frekvencah med svojo izmeno;
.3 da so častniki, odgovorni za strojno stražo, kot jo določa kodeks STCW, pod vodstvom strojnega upravitelja takoj dosegljivi, in če je potrebno, fizično prisotni med svojo izmeno v strojnici in
.4 da je straža ustrezna in učinkovita, da se zagotovi varnost ob vsakem času, kadar je ladja zasidrana ali privezana, in da se, če ladja prevaža nevaren tovor, organizira tako, da upošteva njegovo naravo, količino in način, kako je pakiran in razporejen, ter vse posebne okoliščine na ladji med plovbo ali v pristanišču.
3. člen
Za izvajanje Sprememb, 1995, priloge k Mednarodni konvenciji o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978, skrbi Ministrstvo za promet.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-04/05-26/1
Ljubljana, dne 29. septembra 2005
EPA 414-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost