Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

42. Uredba o ratifikaciji Upravnega dogovora med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Zveznim notranjim ministrstvom Republike Avstrije o praktičnih načinih lažjega izvajanja Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države, stran 863.

Na podlagi tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
O RATIFIKACIJI UPRAVNEGA DOGOVORA MED MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNIM NOTRANJIM MINISTRSTVOM REPUBLIKE AVSTRIJE O PRAKTIČNIH NAČINIH LAŽJEGA IZVAJANJA UREDBE SVETA (ES) ŠT. 343/2003 Z DNE 18. FEBRUARJA 2003 O VZPOSTAVITVI MERIL IN MEHANIZMOV ZA DOLOČITEV DRŽAVE ČLANICE, ODGOVORNE ZA OBRAVNAVANJE PROŠNJE ZA AZIL, KI JO V ENI OD DRŽAV ČLANIC VLOŽI DRŽAVLJAN TRETJE DRŽAVE
1. člen
Ratificira se Upravni dogovor med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Zveznim notranjim ministrstvom Republike Avstrije o praktičnih načinih lažjega izvajanja Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države, podpisan 14. septembra 2004 v Vratih Megvarjah.
2. člen
Besedilo upravnega dogovora se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
UPRAVNI DOGOVOR
med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Zveznim notranjim ministrstvom Republike Avstrije
o praktičnih načinih lažjega izvajanja Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države (v nadaljevanju: upravni dogovor)
V skladu s 23. členom Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države (v nadaljevanju: Uredba Sveta (ES) št. 343/2003), sta
 
za Republiko Slovenijo
Ministrstvo za notranje zadeve,
 
za Republiko Avstrijo
Zvezno notranje ministrstvo
 
(v nadaljevanju: stranki)
 
sklenili naslednji upravni dogovor:
1. člen
V tem upravnem dogovoru se uporabljajo izrazi iz Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003 v pomenu, kot je tam določen.
2. člen
Pristojni organi za izvajanje uredbe so
 
v Republiki Sloveniji:
 
Ministrstvo za notranje zadeve
Direktorat za migracije
Sektor za azil
Celovška 166
1501 Ljubljana
(v nadaljevanju: Sektor za azil)
Sektor za azil lahko deluje tudi prek konkretno opredeljenih enot, ki jih sporoči drugi stranki v skladu z zadnjim stavkom 2. člena tega upravnega dogovora.
v Republiki Avstriji:
 
Zvezni urad za azil
Landstraβer Hauptstraβe 171
1030 Wien
(v nadaljevanju: Zvezni urad za azil)
Zvezni urad za azil deluje prek sprejemnih centrov (v nadaljevanju: EAST) pod nadzorom Splošnega in dublinskega oddelka.
Pristojni organi si podatke, potrebne za komuniciranje, in njihove spremembe sporočajo pisno.
3. člen
1. Sektor za azil pošlje vse prošnje v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 343/2003 Zveznemu uradu za azil – Splošnemu in dublinskemu oddelku. V teh primerih prejme Sektor za azil odgovor prek Zveznega urada za azil – Splošnega in dublinskega oddelka.
2. Zvezni urad za azil pošlje prošnje v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 343/2003 prek Splošnega in dublinskega oddelka ali EAST Sektorju za azil ali enotam, ki jih ta konkretno opredeli v skladu z 2. členom upravnega dogovora.
Sektor za azil ali ena od konkretno opredeljenih enot odgovori tisti službi Zveznega urada za azil, ki je poslala prošnjo.
4. člen
1. Pristojni organi iz 2. člena na prošnje za ponovni sprejem z zadetki v sistemu Eurodac odgovorijo po možnosti nemudoma, najpozneje pa v enem tednu. Na druge prošnje za ponovni sprejem in prošnje za sprejem v skladu z 9. in 10. členom Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003 zaprošeni organi odgovorijo najpozneje v enem mesecu.
2. Možnost, da se v primerih drugega odstavka 17. člena Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003 zahteva nujen odgovor v enem tednu, še vedno obstaja. Kadar gre za nujne postopke, imenujejo organi kontaktno osebo in te primere obravnavajo, kolikor se da prednostno.
3. Pri prekoračitvi dogovorjenih rokov iz prvega in drugega odstavka lahko organi iz 2. člena tega upravnega dogovora v skladu z 10. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1560/2003 z dne 2. septembra 2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države, vključno s prilogami (v nadaljevanju: Uredba Komisije (ES) št. 1560/2003), sklepajo, da je predaja prosilca za azil odobrena.
5. člen
1. Če zaprošeni organ potrdi svojo pristojnost, se je treba v soglasju in tesnem sodelovanju takoj dogovoriti o času in kraju predaje prosilca za azil ali tujca.
2. Če je dano soglasje k prošnji v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 343/2003, se predaja lahko opravi po treh dneh od soglasja pristojnega organa. V nujnih primerih se lahko sporazumno določi krajši rok predaje. Za točen čas predaje se dogovorijo organi iz četrtega odstavka 9. člena tega upravnega dogovora.
3. Če zaprošeni organ svoje pristojnosti ne potrdi v dogovorjenem roku (prekoračitev roka), obstaja fikcija pristojnosti (prim. 4. člen tega upravnega dogovora). V takem primeru stranka s tem upravnim dogovorom izrazi pripravljenost, da bo pristojni organ prosilca za azil ali tujca prevzel praviloma prvi delovni dan (od ponedeljka do petka) po preteku sedmih dni od roka za odgovor. Točen kraj in čas predaje izhajata iz drugega in tretjega odstavka 9. člena tega upravnega dogovora.
6. člen
1. Za izvajanje določb Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003 se uporabljajo izvedbene določbe iz Uredbe Komisije (ES) št. 1560/2003, vključno z njenimi prilogami. Stranki v skladu s 15. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1560/2003 komunicirata po mreži DubliNet. Pri stalnih tehničnih težavah se lahko za krajši čas uporabljajo telefaksi. V tem primeru sta stranki dolžni poskrbeti za njihovo takojšnjo odpravo in nemudoma obvestiti drugo stranko o tehničnih težavah mreže DubliNet.
2. Stranki pri komuniciranju uporabljata angleški jezik, razen če se v vsakem posameznem primeru ne dogovorita drugače.
7. člen
Stranki se sporazumeta, da pri preverjanju pristojnosti ustrezno upoštevata dokaze in posredne dokaze v skladu s prilogo II Uredbe Komisije (ES) št. 1560/2003. Drugi dokazi in posredni dokazi iste vrste se lahko opredelijo pri razjasnitvi praktičnih vprašanj v skladu z 10. členom tega upravnega dogovora.
8. člen
Če stranki želita pristojnost zavrniti z utemeljitvijo, da je za obravnavo prošnje za azil pristojna druga država članica, je to dopustno le pod naslednjim pogojem:
organ sme zavrniti svojo pristojnost, če nemudoma predloži dokaze in posredne dokaze, ki nedvomno dokazujejo pristojnost druge države članice.
9. člen
1. Predaje se načeloma opravijo na kopenski meji udeleženih držav. V utemeljenih primerih se lahko organi iz 2. člena tega upravnega dogovora dogovorijo, da se predaje opravijo na letališčih strank.
2. Predaje na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003 se opravijo na naslednjih mednarodnih mejnih prehodih:
– Karavanke/Karawankentunnel,
– Šentilj/Spielfeld.
3. Stranki bosta predaje opravljali praviloma v rednih tedenskih terminih.
4. Pristojni organi za izvedbo predaj so: v Republiki Sloveniji Sektor za azil ter v Republiki Avstriji varnostni direkciji za Koroško in Štajersko.
10. člen
Za razjasnitev praktičnih vprašanj, povezanih s tem upravnim dogovorom, vključno z vprašanji, ki izhajajo iz izvajanja Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003, Uredbe Komisije (ES) št. 1560/2003 ter Uredbe Sveta (ES) št. 2725/2000 in Uredbe Sveta (ES) št. 407/2002, se ustanovi delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov držav, ki sklepata ta upravni dogovor.
11. člen
1. Ta upravni dogovor začne veljati ne prej kot z dnem podpisa, vendar šele po izpolnitvi vseh notranjepravnih pogojev v Republiki Sloveniji. Republika Slovenija obvesti o tem Republiko Avstrijo z diplomatsko noto.
2. Ta upravni dogovor se sklene za nedoločen čas. Vsaka stranka ga lahko po diplomatski poti kadar koli pisno odpove. V tem primeru upravni dogovor preneha veljati šest mesecev po prejemu odpovedi.
Sklenjeno v Vratih Megvarjah dne 14. 9. 2004 v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Ministrstvo
za notranje zadeve
Republike Slovenije
dr. Rado Bohinc l. r.
 
Za Zvezno
notranje ministrstvo
Republike Avstrije
dr. Ernst Strasser l. r.
VERWALTUNGSABSPRACHE
zwischen dem Ministerium für Inneres der Republik Slowenien und dem Bundesministerium für Inneres
der Republik Österreich
Über praktische Modalitäten zur erleichterten Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaates, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrages zuständig ist (in der Folge Verwaltungsabsprache)
Gemäß Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaates, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrages zuständig ist (in der Folge Verordnung (EG) 343/2003 des Rates), haben
 
für die Republik Slowenien
das Ministerium für Inneres
 
für die Republik Österreich
das Bundesministerium für Inneres
 
(im folgenden Parteien)
 
folgende Verwaltungsabsprache getroffen:
Artikel 1
In dieser Verwaltungsabsprache werden die in der Verordnung angeführten Termini in der dort festgelegten Bedeutung verwendet.
Artikel 2
Zuständige Behörden für die Anwendung der Verwaltungsabsprache sind
 
in der Republik Slowenien:
das
Ministerium für Inneres
Direktion für Migrationswesen
Sektion Asyl
Celovska 166
1501 Ljubljana
(im folgenden Sektion Asyl)
Die Sektion Asyl kann auch über konkret bezeichnete Einheiten agieren, die gemäß dem letzten Satz des Artikels 2 dieser Verwaltungsabsprache der Partei mitgeteilt werden.
 
in der Republik Österreich:
das
Bundesasylamt
Landstraßer Hauptstraße 171
1030 Wien
(im folgenden Bundesasylamt)
Das Bundesasylamt agiert über die Erstaufnahmestellen (in der Folge EAST) unter Aufsicht der Grundsatz- und Dublinabteilung.
Die zuständigen Behörden werden notwendige Daten zur Kommunikation und deren Änderungen wechselseitig schriftlich mitteilen.
Artikel 3
1. Die Sektion Asyl trägt sämtliche Ersuchen nach der Verordnung (EG) 343/2003 des Rates an das Bundesasylamt – Grundsatz- und Dublinabteilung heran. In diesen Fällen ergeht die Antwort an die Sektion Asyl durch das Bundesasylamt – Grundsatz- und Dublinabteilung.
2. Das Bundesasylamt trägt Ersuchen nach der Verordnung (EG) 343/2003 des Rates durch die EAST oder die Grundsatz- und Dublinabteilung an die Sektion Asyl – oder von dieser gemäß Artikel 2 der Verwaltungsabsprache konkret bezeichnete Einheiten – heran.
Die Antwort ergeht durch die Sektion Asyl – oder von dieser konkret bezeichneten Einheiten – an die jeweils anfragende Stelle des Bundesasylamtes.
Artikel 4
1. Die in Artikel 2 genannten Behörden beantworten Ersuchen um Wiederaufnahme mit Eurodactreffern möglichst unverzüglich, spätestens jedoch binnen einer Woche. Sonstige Wiederaufnahmegesuche und Aufnahmegesuche gemäß Artikel 9 und 10 der Verordnung (EG) 343/2003 des Rates beantworten die ersuchten Behörden spätestens innerhalb eines Monats.
2. Die Möglichkeit, in den Fällen des Artikels 17 Absatz 2 der Verordnung (EG) 343/2003 des Rates eine dringliche Antwort binnen Wochenfrist anzufordern, bleibt hievon unberührt. Die Behörden benennen für Dringlichkeitsverfahren einen Ansprechpartner und behandeln diese Fälle mit größtmöglicher Priorität.
3. Bei einer Überschreitung der in Absatz 1 und 2 vereinbarten Fristen, können die in Artikel 2 der Verwaltungsabsprache genannten Behörden entsprechend Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. September 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaates, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrag zuständig ist einschließlich der Anlagen (im folgenden Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission) davon ausgehen, dass der Überstellung des Asylwerbers zugestimmt wird.
Artikel 5
1. Erkennt die ersuchte Behörde ihre Zuständigkeit an, werden im Einvernehmen und in enger Kooperation unverzüglich ein Überstellungstermin und der Überstellungsort für den Asylwerber oder Fremden vereinbart.
2. Liegt eine Zustimmung gemäß der Verordnung (EG) 343/2003 des Rates vor, kann eine Überstellung ab dem dritten Tag der Zustimmung durch die zuständige Behörde durchgeführt werden. In Dringlichkeitsfällen kann einvernehmlich eine diese Frist unterschreitende Überstellung vereinbart werden. Der konkrete Termin der Überstellung wird zwischen den Behörden des Artikels 9 Absatz 4 der gegenständlichen Verwaltungsabsprache vereinbart.
3. Erkennt die ersuchte Behörde ihre Zuständigkeit nicht binnen der vereinbarten Frist an (Fristüberschreitung), liegt eine Zuständigkeitsfiktion vor (vgl. Artikel 4 der gegenständlichen Verwaltungsabsprache). In dieser Fallkonstellation erklärt sich die Partei mit dieser Verwaltungsabsprache pauschal bereit, den Asylwerber oder Fremden in der Regel sieben Tage nach Ablauf der Beantwortungsfrist am nachfolgenden Arbeitstag (Montag bis Freitag) durch die Behörde zu übernehmen. Der genaue Überstellungszeitpunkt und der Überstellungsort ergeben sich aus Artikel 9 Absatz 2 und 3 dieser Verwaltungsabsprache.
Artikel 6
1. Zur Durchführung der Bestimmungen der Verordnung (EG) 343/2003 des Rates sind die mit der Verordnung (EG) 1560/2003 der Kommission erlassenen Durchführungsbestimmungen einschließlich ihrer Anhänge umfassend anzuwenden. Beide Parteien kommunizieren gemäß Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission über DubliNet. Bei dauernden technischen Gebrechen wird kurzfristig Telefaxkommunikation eingesetzt. Im Falle solcher Gebrechen sind die Parteien dieser Verwaltungsabsprache verpflichtet, unverzüglich deren Behebung zu veranlassen und die andere Partei unverzüglich über das Gebrechen von DubliNet zu verständigen.
2. Die Parteien verwenden bei der Kommunikation die englische Sprache, es sei denn, es wird im Einzelfall etwas anderes vereinbart.
Artikel 7
Die Parteien kommen überein, bei der Zuständigkeitsprüfung die Beweise und Indizien nach Anlage II der Verordnung (EG) 1560/2003 der Kommission entsprechend zu berücksichtigen. Sonstige Indizien und Beweise gleicher Art können im Rahmen der Klärung praktischer Fragen gemäß Artikel 10 der Verwaltungsabsprache festgelegt werden.
Artikel 8
Wenn die Parteien ihre Zuständigkeit mit der Begründung ablehnen wollen, es sei ein anderer Mitgliedstaat für die Behandlung des Asylantrages zuständig, so darf dies nur unter der folgenden Voraussetzung geschehen:
Die Behörden dürfen ihre Zuständigkeit nur durch unverzügliche Vorlage von Beweismitteln und Indizien, welche eindeutig die Zuständigkeit des anderen Mitgliedstaates darlegen, negieren.
Artikel 9
1. Überstellungen werden grundsätzlich an der Landgrenze der beteiligten Staaten vollzogen. Im begründeten Einzelfall können die in Artikel 2 dieser Verwaltungsabsprache genannten Behörden vereinbaren, dass Überstellungen an den Flughäfen der Vertragsparteien durchgeführt werden.
2. Überstellungen in Vollziehung der Verordnung (EG) 343/2003 des Rates finden an den nachstehenden internationalen Grenzübergängen statt:
– Karawankentunnel/Karavanke
– Spielfeld/Sentilj
3. Beide Parteien werden in der Regel Überstellungen zu regelmäßigen wöchentlichen Terminen durchführen.
4. Zuständige Behörden für die Überstellungen sind:
In der Republik Slowenien die Sektion Asyl sowie in der Republik Österreich die Sicherheitsdirektionen für Kärnten und Steiermark.
Artikel 10
Zur Klärung der praktischen Fragen im Zusammenhang mit dieser Verwaltungsabsprache, einschließlich von Fragen, die sich aus der Anwendung der Verordnungen (EG) 343/2003 des Rates, (EG) 1560/2003 der Kommission sowie der Verordnungen (EG) 2725/2000 des Rates und (EG) 407/2002 des Rates, ergeben, ist eine Arbeitsgruppe zu bilden, die sich aus Vertretern der die Verwaltungs-absprache schließenden Staaten zusammensetzt.
Artikel 11
1. Diese Verwaltungsabsprache tritt frühestens mit dem Tag der Unterzeichnung, jedoch erst nach Erfüllung aller innerstaatlichen Voraussetzungen in der Republik Slowenien in Kraft. Davon wird die Republik Österreich durch eine diplomatische Note von der Republik Slowenien verständigt.
2. Diese Verwaltungsabsprache bleibt auf unbestimmte Zeit in Kraft, sofern nicht eine der Parteien die Verwaltungsabsprache schriftlich auf diplomatischem Weg kündigt. In diesem Fall tritt die Verwaltungsabsprache sechs Monate nach Einlangen der Kündigung außer Kraft.
Geschehen zu Thörl-Maglern am 14. 9. 2004 in zwei Urschriften jeweils in slowenischer und deutscher Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authentisch sind.
Für das slowenische
Ministerium für Inneres
dr. Rado Bohinc e. h.
 
Für das österreichische
Bundesministerium für Inneres:
dr. Ernst Strasser e. h.
3. člen
Za izvajanje upravnega dogovora skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-66/2005/4
Ljubljana, dne 7. julija 2005
EVA 2005-1811-0106
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti