Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

40. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za nacionalno obrambo Helenske republike o sodelovanju na področju oborožitve in obrambne tehnologije, stran 856.

Na podlagi tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O SOGLASJU MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA NACIONALNO OBRAMBO HELENSKE REPUBLIKE O SODELOVANJU NA PODROČJU OBOROŽITVE IN OBRAMBNE TEHNOLOGIJE
1. člen
Ratificira se Memorandum o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za nacionalno obrambo Helenske republike o sodelovanju na področju oborožitve in obrambne tehnologije, podpisan 25. julija 2000 v Ljubljani.
2. člen
Memorandum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
MEMORANDUM O SOGLASJU
med Ministrstvom za obrambo
Republike Slovenije
in Ministrstvom za nacionalno obrambo Helenske republike o sodelovanju na področju oborožitve in obrambne tehnologije
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvo za nacionalno obrambo Helenske republike, v nadaljevanju pogodbenika,
sta se z željo po izboljšanju prijateljskih odnosov med državama,
poudarjajoč pomembnost razvoja znanstvenega in tehničnega sodelovanja na obrambnem področju in
na podlagi Sporazuma o vojaškem sodelovanju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za nacionalno obrambo Helenske republike, podpisanim 15. julija 1999 v Atenah
ter upoštevajoč načela sodelovanja in obojestranskih koristi,
sporazumeli, kot sledi:
1. člen
NAMEN
Namen tega memoranduma o soglasju (v nadaljevanju memorandum) je:
1.1 določiti možnosti za skupni razvoj in proizvodne programe na industrijskem in tehničnem področju za obrambne proizvode;
1.2 uporabiti znanstvena, tehnična in industrijska sredstva pogodbenikov za razvoj in izdelavo obrambnih proizvodov, ki bodo predvsem zadovoljili potrebe oboroženih sil pogodbenikov, morda pa tudi zahteve za izvoz v druge države. V zadnjem primeru pogodbenika skleneta poseben sporazum;
1.3 zagotoviti vzajemno tehnično pomoč in olajšati izmenjavo tehničnih informacij, povezanih s sodelovanjem pogodbenikov na področju obrambne industrije;
1.4 zagotoviti vzajemno podporo pri dobavljanju obrambne tehnologije z neposrednimi pogodbami med podjetji obeh držav, pri čemer mora biti vsak nabavljen proizvod skladen z določbami tega memoranduma;
1.5 spodbujati in pospeševati sklepanje pogodb med podjetji in njihovimi podružnicami v obeh državah zaradi nadaljnjega razvoja skupne proizvodnje obrambnih proizvodov.
2. člen
PODROČJA SODELOVANJA
Izraz »gospodarsko-vojaško in znanstveno-tehnično sodelovanje« na področju oborožitve in obrambne tehnologije v tem memorandumu natančneje zajema:
2.1 izmenjavo informacij med pogodbenikoma o dosežkih na področju oborožitve in obrambne tehnologije;
2.2 opredelitev možnih področij sodelovanja med pogodbenikoma, da bi spodbujala izboljševanje in izvajanje skupnih raziskovalnih, razvojnih in proizvodnih programov za oborožitev in obrambno opremo, vključno z možnostjo za zadovoljevanje potreb tretje države;
2.3 dobavljanje dosegljive sodobne oborožitve in obrambne opreme enega pogodbenika drugemu in podpora dobavljanju, prenos znanja in usposabljanje osebja na področju novih tehnologij zaradi upravljanja in vzdrževanja oborožitve in obrambne opreme;
2.4 prodaja oborožitve in obrambne opreme znotraj skupnih raziskovalno-razvojnih in proizvodnih programov ter prodaja tretji državi ob obojestranskem soglasju pogodbenikov.
3. člen
OBLIKOVANJE TEHNIČNEGA ODBORA
Za izvajanje določb tega memoranduma pogodbenika ustanovita skupni odbor, ki ga sestavlja največ sedem članov vsakega pogodbenika in mu skupaj predsedujeta predstavnika ministrstev za obrambo obeh držav.
Poleg tega se lahko v odbor po potrebi vključijo dodatni strokovnjaki.
4. člen
NALOGE TEHNIČNEGA ODBORA
Skupni odbor se bo sestajal po potrebi in reševal naloge, za katere je odgovoren. Sestanki potekajo izmenično v obeh državah.
Naloge skupnega odbora so:
4.1 določati in izbirati projekte, ki jih je možno skupno razvijati, ter določati ustrezne postopke;
4.2 proučevati in izbirati projekte, ki jih je možno skupno razvijati, ter določati ustrezne postopke;
4.3 ustreznim pristojnim organom pošiljati v odobritev sporazume, ki se nanašajo na skupne projekte;
4.4 v vsaki državi določiti najustreznejše podjetje za razvoj skupnih projektov in za vsak primer posebej določati smernice zaradi zagotavljanja uspeha posameznega projekta;
4.5 omogočati neposredne stike med podjetji, vladnimi ustanovami in drugimi organizacijami pogodbenikov;
4.6 pristojnim državnim organom obeh pogodbenikov pošiljati predloge in priporočila, ki zadevajo sodelovanje drugih držav pri skupnih projektih.
5. člen
OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
5.1 Ta memorandum ne vpliva na obveznosti in odgovornosti, ki jih imata pogodbenika po drugih, že podpisanih mednarodnih sporazumih, in ne vpliva na nacionalno varnost in ozemeljsko celovitost drugih držav.
5.2 Na podlagi vzajemnosti bo država gostiteljica pokrila stroške organizacije in izvedbe vseh sestankov odbora, razen mednarodnega prevoza in dnevnic.
5.3 Za prodajo in/oziroma podelitev licenc za proizvodnjo skupno razvite in izdelane opreme tretjim državam se zahteva vnaprejšnje soglasje obeh pogodbenikov.
5.4 Ta memorandum ne nalaga finančnih obveznosti nobenemu od pogodbenikov, razen odgovornosti za pokrivanje lastnih administrativnih stroškov, povezanih z izvajanjem tega memoranduma.
5.5 Določbe o delitvi stroškov bodo sprejete kot del sporazumov, oblikovanih za posamezne programe in projekte v okviru tega memoranduma.
6. člen
TRAJANJE VELJAVNOSTI
6.1 Ta memorandum velja za dobo petih (5) let in se samodejno podaljšuje za eno (1) leto, če eden od pogodbenikov drugega pogodbenika pisno ne obvesti o svojem odstopu vsaj tri mesece pred zadnjim dnem veljavnosti.
6.2 Ne glede na veljavnost tega memoranduma ostanejo vsi sporazumi, ki so bili po določbah tega memoranduma sklenjeni med oddelki zasebnih organizacij obeh držav, veljavni ves čas svoje veljavnosti.
6.3 Vzajemne odgovornosti in obveznosti obeh pogodbenikov glede varovanja in uporabe informacij ter kakršnihkoli podrejenih sporazumov za projekte v skladu s tem memorandumom veljajo ne glede na prenehanje veljavnosti tega memoranduma.
7. člen
DOPOLNITVE IN SPREMEMBE
7.1 Pogodbenika lahko kadarkoli predlagata dopolnitve ali spremembe tega memoranduma. V tem primeru pogodbenika začneta pogajanja glede vsebine dopolnitev ali sprememb.
7.2 Sprejete dopolnitve ali spremembe začnejo veljati po postopkih, določenih v 8. členu tega memoranduma.
8. člen
KONČNE DOLOČBE
Ta memorandum začne veljati na dan zadnjega obvestila o izpolnitvi zakonskih postopkov, ki jih zahteva notranja zakonodaja vsake države.
Podpisano v Ljubljani dne 25. julija 2000 v dveh izvirnikih v slovenskem, grškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enakovredna. Ob odstopanjih pri razlagi je veljavna različica v angleškem jeziku.
ZA MINISTRSTVO
ZA OBRAMBO
REPUBLIKE SLOVENIJE
Janez Janša l. r.
 
ZA MINISTRSTVO
ZA NACIONALNO OBRAMBO
HELENSKE REPUBLIKE
Apostolos A.Tsohatzopoulos l. r.
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
between The Ministry of Defence of the Republic of Slovenia and The Ministry of National Defence of the Hellenic Republic on the Cooperation in the Fields of Armaments and Defense Technology
The Ministry of Defence of the Republic of Slovenia and the Ministry of National Defence of the Hellenic Republic hereinafter called “Parties”
Wishing to promote the friendly relations between the two countries
Underlining the importance of the development of the scientific and technical co-operation in the defense field and
Recalling the Agreement on the Military Cooperation between the Ministry of Defence of the Republic of Slovenia and the Ministry of National Defence of the Hellenic Republic, signed on the 15th July 1999 in Athens
Following the principles of co-operation and mutual interest,
Agreed the following:
Article 1 – PURPOSE
The purposes of this Memorandum of Understanding (hereinafter MOU) are:
1.1 To determine the possibilities for joint development and production programs in the industrial and technical fields concerning the defense materials;
1.2 To utilize the scientific, technical and industrial resources of both Parties for the purpose of developing and producing the defense materials designated to meet, primarily, the needs of both Parties’ Armed Forces and, possibly, those for export to other countries, in which case a specific Agreement between Parties is required;
1.3 To deliver mutual technical assistance and to facilitate the exchange of technical information related to the co-operation of both Parties in the field of defense industry;
1.4 To ensure mutual support in delivering of defense technology by direct contracts between the companies of the two countries, provided that each item that will be procured will comply with the provisions of this MOU;
1.5 To encourage and to promote the contracts between the companies and their branches in the two countries for the further development of the joint production of defense materials.
Article 2 – CO-OPERATION FIELDS
The term «economic-military and technical-scientific co-operation» in the fields of armaments and defence technology, and in the context of this MOU, includes more specifically the following:
2.1 The exchange of information between the Parties regarding the achievements in the armaments and the defence technology fields;
2.2 Identifying the possible areas of co-operation between the Parties aiming at encouraging the promotion and the implementation of common research, development and production programs for armaments and defence equipment, including the perspective of satisfying requirements of a third country;
2.3 Procurement and support of procurement by one Party from the other of available modern armament and defence equipment, transfer of know-how and advanced technology training of the personnel in the operation and maintenance of armaments and defence equipment;
2.4 Sale of armaments and defence equipment carried out in the framework of common research-development and production programs, as well as the sale to a third country; by mutual agreement of the Parties.
Article 3 – FORMATION OF THE TECHNICAL COMMITTEE
For the implementation of the provisions of this MOU, the Parties will establish a Joint Committee formed by not more than seven members from each Party, under the co-chairmanship of the respective representative of the ministries of defense of the two countries.
Besides, when and if necessary, additional experts may be included in the Committee.
Article 4 – DUTIES OF THE TECHNICAL COMMITTEE
The Joint Committee will meet as often as necessary to address the issues of its responsibility, and the meetings will be held alternatively in the two countries.
The Duties of the Joint Committee are:
4.1 to determine and select the projects that can be jointly developed and define the procedures to be followed;
4.2 to examine and select the projects that can be jointly developed and define the procedures to be followed;
4.3 to submit agreements related to the joint projects for approval to the relevant authorities;
4.4 to identify the most suitable company for the development of joint projects in each country and establish, case by case, the guidelines to be followed, with the aim of assuring the success of each project;
4.5 to facilitate direct relations among companies, governmental establishments and other organisations of both Parties;
4.6 to submit proposals and recommendations to the national authorities of both Parties, pertaining to the participation of other countries in the joint projects.
Article 5 – RESPONSIBILITIES AND OBLIGATIONS
5.1 This MOU will not affect the obligations and responsibilities that each Party has by being a contracting Party to other international agreements and is not directed against the national security and territorial integrity of other states.
5.2 On the basis of reciprocity, the host state will support the expenses for the organization and the implementation of each session of the Committee, with the exception of any international transport and the daily allowances.
5.3 Sales and/or the granting of licenses for the production of jointly developed and produced equipment to a third country, requires the prior approval of both Parties.
5.4 This MOU will not impose any financial obligation on either Party except for the responsibility for fending its own administrative costs related to the support of this MOU.
5.5 Specific cost sharing arrangements will be negotiated as part of any agreements which may be developed for specific programs and projects under this MOU.
Article 6 – DURATION OF VALIDITY
6.1 This MOU will be valid for a five (5) years period and will be automatically extended on new periods of one (1) year, unless one of the Parties notifies, in writing, the other Party of its intention to denounce this MOU, at least three months before the ultimate day of the validity period.
6.2 Regardless of the validity of this MOU, any agreements and contracts signed between departments of private organizations of the two countries – in accordance with the MOU’s provisions – will continue to be in effect until their expiration date.
6.3 The respective responsibilities and obligations of the Parties in relation to the protection and the use of information, as well as any subsidiary agreements for projects subject to this MOU will continue to apply not withstanding termination.
Article 7 – AMENDMENTS AND MODIFICATIONS
7.1 Each Party can propose amendments or modifications to this MOU at any moment.
In this case, the Parties will start negotiations to agree on these amendments or modifications.
7.2 The amendments or modifications agreed upon will come into effect according to the procedures established in Article 8 of this MOU.
Article 8 – FINAL PROVISIONS
This MOU comes into effect on the day of the last notification exchanged between the Parties, regarding the fulfillment of the legal procedures required by the national legislation of each country.
Signed in Ljubljana on the 25th of July 2000 in two original copies, each of them in the Slovenian, Greek and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence the English text shall prevail.
FOR THE MINISTRY
OF DEFENCE OF
THE REPUBLIC OF SLOVENIA
Janez Janša (s)
 
FOR THE MINISTRY
OF NATIONAL DEFENCE OF
THE HELLENIC REPUBLIC
Apostolos A. Tsohatzopoulos (s)
3. člen
Za izvajanje memoranduma skrbi Ministrstvo za obrambo.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-63/2005/3
Ljubljana, dne 7. julija 2005
EVA 2004-1811-0119
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik
* Besedilo memoranduma v grškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti