Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

38. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in socialno politiko Republike Makedonije, stran 845.

Na podlagi četrte alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA DELO IN SOCIALNO POLITIKO REPUBLIKE MAKEDONIJE
1. člen
Ratificira se Sporazum o sodelovanju med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in socialno politiko Republike Makedonije, podpisan v Skopju 2. aprila 2003.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
A G R E E M E N T
ON CO-OPERATION BETWEEN THE MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL POLICY OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
The Ministry of Labour, Family and Social Affairs of the Republic of Slovenia and the Ministry of Labour and Social Policy of the Republic of Macedonia, hereinafter referred to as the Contracting Parties,
desirous to promote mutual co-operation between the Contracting Parties in the field of labour and social affairs, have agreed as follows:
Article 1
The competent authorities dealing with co-operation shall be:
a) On the Slovene side: The Ministry of Labour, Family and Social Affairs of the Republic of Slovenia;
b) On the Macedonian side: The Ministry of Labour and Social Policy of the Republic of Macedonia
Article 2
The co-operation shall primarily take the following forms:
1. Exchange of experts in the fields of labour and social affairs;
2. Providing consultation and additional training of experts;
3. Exchange of professional materials in the relevant fields, in particular on implementation of programmes for labour and employment policies, legislative proposals and other materials related to the work of both Ministries, as well as exchange of relevant expert opinions.
The type and scope of specific forms of co-operation shall be determined on a case by case basis, by mutual agreement for a period of two years.
Article 3
The Contracting Parties hereby determine the following priorities:
a) Exchange of experiences relating to the legislative institutional framework in the field of the labour market, labour force employment policies and measures of social protection of unemployed persons;
b) Exchange of information concerning the system of industrial relations, collective agreements and legislative regulation relating to the functioning of the labour market;
c) Exchange of experiences relating to special programmes for preventing long-term unemployment and providing adequate support to vulnerable groups on the labour market (first time job seekers, the disabled);
d) Exchange of experiences relating to the methods used to determine the efficiency of measures for implementing active employment policies;
e) Exchange of practical experiences relating to the functioning of labour inspection, especially from the point of view of safety and health at work and prevention of accidents at work;
f) Examination of situations, possibilities and interests in developing various forms of co-operation in the field of employment;
g) Exchange of experiences relating to mechanisms and financial sources for implementation of measures on the labour market;
h) Exchange of experiences relating to regulation of labour force migration flows, including the examination of possibilities of collaboration in this field;
i) Exchange of experiences relating to mechanisms and methods of implementation of policies in the field of social protection of families and promotion of equal opportunities between women and men;
j) Exchange of experience regarding the legislative framework in the field of social security, particularly with regard to the non-state pension system and insurance against accidents at work and occupational diseases.
Article 4
With respect to financing the implementation of this Agreement, the Contracting Parties agree that the costs of travel and accommodation of experts shall always be paid by the sending party and the host party shall organise a suitable expert programme.
Article 5
This Agreement shall be concluded for a period of four years. Upon the expiration of this period, its validity shall be automatically prolonged each time for one year unless either Contracting Party denounces it in writing through diplomatic channels not later than 3 months prior to its expiration.
This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last of notes with which the Contracting Parties notify each other through diplomatic channels that all internal legal requirements for entry into force of this Agreement have been fulfilled.
 
Done in Skopje on 2 April 2003 in two originals in the English language.
For the Ministry of Labour,
Family and Social Affairs of
the Republic of Slovenia
Vlado Dimovski (s)
 
For the Ministry of Labour
and Social Policy of
the Republic of Macedonia
Jovan Manasievski (s)
S P O R A Z U M
O SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA DELO IN SOCIALNO POLITIKO REPUBLIKE MAKEDONIJE
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije ter Ministrstvo za delo in socialno politiko Republike Makedonije, v nadaljevanju pogodbenika,
sta se v želji po spodbujanju medsebojnega sodelovanja pogodbenikov na področju dela in socialnih zadev sporazumeli:
1. člen
Za sodelovanje sta pristojni:
a) na slovenski strani: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije;
b) na makedonski strani: Ministrstvo za delo in socialno politiko Republike Makedonije.
2. člen
Predvidene so zlasti te oblike sodelovanja:
1. izmenjava strokovnjakov s področja dela in socialnih zadev;
2. posvetovanje in dodatno usposabljanje strokovnjakov;
3. izmenjava strokovnega gradiva z ustreznih področij, zlasti o izvajanju programov politike dela in zaposlovanja, zakonodajnih predlogov ter drugega gradiva z delovnega področja ministrstev kakor tudi strokovnih mnenj o njem.
Vrsta in obseg konkretnih oblik sodelovanja se vsakokrat sporazumno določita za dve leti.
3. člen
Pogodbenika določata te prednostne naloge:
1. izmenjava izkušenj o zakonodajnem institucionalnem okviru na področju politike dela in zaposlovanja ter ukrepih socialne zaščite brezposelnih oseb;
2. izmenjava informacij o odnosih med delodajalci in delojemalci, kolektivnih pogodbah in zakonski ureditvi delovanja trga dela;
3. izmenjava izkušenj o posebnih programih za preprečevanje dolgotrajne brezposelnosti in pomoč skupinam z neugodnim položajem na trgu dela (iskalci prve zaposlitve, invalidi);
4. izmenjava izkušenj o načinih ugotavljanja učinkovitosti ukrepov aktivne politike zaposlovanja;
5. izmenjava praktičnih izkušenj o delovanju inšpekcije dela predvsem z vidika varstva in zdravja pri delu in preprečevanja nesreč pri delu;
6. proučitev stanja, možnosti in interesov za razvoj raznih oblik sodelovanja na področju zaposlovanja;
7. izmenjava izkušenj o mehanizmih in finančnih virih za izvajanje ukrepov na trgu dela;
8. izmenjava izkušenj o urejanju selitvenih tokov delovne sile skupaj s proučitvijo možnosti sodelovanja na tem področju;
9. izmenjava izkušenj o mehanizmih in metodah za izvajanje politike s področja socialne zaščite družin ter spodbujanje enakih možnosti med ženskami in moškimi;
10. izmenjava izkušenj o zakonodajni ureditvi socialne varnosti s poudarkom na sistemu prostovoljnega pokojninskega zavarovanja ter zavarovanja ob nesrečah pri delu in poklicnih boleznih.
4. člen
Pogodbenika se glede financiranja izvajanja tega sporazuma dogovorita, da stroške potovanj in nastanitve strokovnjakov vedno krije pošiljatelj, gostitelj pa poskrbi za ustrezen strokovni program.
5. člen
Ta sporazum se sklene za štiri leta. Po preteku tega časa se njegova veljavnost vsakokrat samodejno podaljša za enoletno obdobje, razen če ga kateri koli pogodbenik po diplomatski poti pisno ne odpove najpozneje 3 mesece pred njegovim potekom.
Ta sporazum začne veljati z dnem prejema zadnje od not, s katerima se pogodbenika po diplomatski poti obvestita o izpolnitvi vseh notranjepravnih pogojev za začetek njegove veljavnosti.
 
Sestavljeno v Skopju dne 2. aprila 2003 v dveh izvirnikih v angleškem jeziku.
Za Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Republike Slovenije
Vlado Dimovski l. r.
 
Za ministrstvo za delo in
socialno politiko
Republike Makedonije
Jovan Manasievski l. r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-61/2005/3
Ljubljana, dne 7. julija 2005
EVA 2004-1811-0111
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti