Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

36. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za narodno obrambo Republike Litve o sodelovanju na obrambnem področju (BLISOP), stran 840.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA NARODNO OBRAMBO REPUBLIKE LITVE O SODELOVANJU NA OBRAMBNEM PODROČJU (BLISOP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za narodno obrambo Republike Litve o sodelovanju na obrambnem področju (BLISOP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. junija 2005.
Št. 001-22-48/05
Ljubljana, 29. junija 2005
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA NARODNO OBRAMBO REPUBLIKE LITVE O SODELOVANJU NA OBRAMBNEM PODROČJU (BLISOP)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za narodno obrambo Republike Litve o sodelovanju na obrambnem področju, ki je bil podpisan 10. februarja 2005 v Nici.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO
REPUBLIKE SLOVENIJE IN
MINISTRSTVOM ZA NARODNO OBRAMBO
REPUBLIKE LITVE O
SODELOVANJU NA OBRAMBNEM PODROČJU
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvo za narodno obrambo Republike Litve, v nadaljnjem besedilu »pogodbenika«, sta se
ob upoštevanju Severnoatlantske zveze kot stebra varnosti in trdnosti,
priznavajoč pomembnost evropske varnostne in obrambne politike, dejavno podpirata program Partnerstva za mir,
ker želita poglobiti stike in medsebojno razumevanje na vojaškem področju med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo,
dogovorili, kot sledi:
1. člen
Namen sporazuma
Namen tega sporazuma je zagotoviti okvir za sodelovanje med pogodbenikoma na obrambnem področju v mejah pristojnosti, določenih z njuno notranjo zakonodajo.
2. člen
Pravni položaj sporazuma
1. Sporazum ne vpliva na obveznosti pogodbenikov iz drugih mednarodnih sporazumov, katerih pogodbenika sta.
2. Pogodbenika sodelujeta v okviru pooblastil, ki so jima dana z njuno notranjo zakonodajo.
3. člen
Področja sodelovanja
1. Sodelovanje med pogodbenikoma poteka predvsem na teh področjih:
a) obrambna in varnostna politika;
b) obrambna in vojaška zakonodaja;
c) nadzor nad oboroževanjem in razoroževanje;
d) načrtovanje in oblikovanje obrambnega proračuna;
e) vojaška zgodovina, vojaške publikacije in vojaški muzeji;
f) krizno upravljanje, podpora miru ter humanitarne operacije;
g) vojaško usposabljanje,
h) organizacija oboroženih sil na kadrovskem, upravnem in logističnem področju;
i) okoljska vprašanja in nadzor nad onesnaževanjem znotraj vojaških objektov.
2. Področja, omenjena v tem sporazumu, se s pisnim soglasjem pogodbenikov lahko razširijo ali omejijo.
3. Za izpolnjevanje določb tega sporazuma in uresničevanje sodelovanja na področjih, navedenih v prvem odstavku tega člena, pogodbenika lahko skleneta posebne sporazume.
4. člen
Oblike sodelovanja
Sodelovanje med pogodbenikoma poteka v teh oblikah:
a) skupne dejavnosti v okviru Nata in EU;
b) uradni in delovni obiski delegacij, ki jih vodijo visoki predstavniki pogodbenikov;
c) izmenjava izkušenj med strokovnjaki pogodbenikov na vojaškem področju;
d) izmenjava opazovalcev na vojaških vajah;
e) srečanja predstavnikov vojaških ustanov;
f) izmenjava predavateljev in udeležba na tečajih, seminarjih in simpozijih, ki jih organizirata pogodbenika.
5. člen
Začetek dejavnosti sodelovanja
Za uresničevanje določb tega sporazuma pogodbenika lahko sprejemata letne načrte sodelovanja, ki temeljijo na načelih tega sporazuma.
6. člen
Finančni vidiki
1. Vsi izdatki za osebje, ki je po določbah tega sporazuma vključeno v dejavnosti sodelovanja, se krijejo po načelu vzajemnosti, kot sledi:
a) pogodbenik gostitelj na svoje stroške zagotovi nastanitev in prehrano, lokalne prevoze po državnem ozemlju in v nujnih primerih zdravstvene in zobozdravstvene storitve;
b) pogodbenik pošiljatelj krije stroške mednarodnega prevoza in vse druge stroške, razen tistih, ki so navedeni v točki a) prvega odstavka.
2. Stroške nastanitve, prehrane in lokalnih prevozov za delegacije, ki štejejo več kot 10 članov (vključno s pomožnim osebjem, kot so vozniki, tolmači itd.), krije pogodbenik pošiljatelj ali pa se krijejo v skladu z določbami ločenih sporazumov.
7. člen
Varstvo tajnih podatkov
1. Pogodbenika zagotavljata varstvo informacij in podatkov, ki so jima v dvostranskih stikih dani na voljo, v skladu z zakoni in predpisi, ki veljajo v eni in drugi državi. Pogodbenica, ki prejme informacije in podatke, te obravnava s podobno stopnjo zaupnosti kot pogodbenica, ki je te informacije in podatke poslala.
2. Pogodbenika soglašata, da informacij, ki jih prejemata, ne bosta uporabljala v škodo interesov drugega pogodbenika niti jih brez predhodnega pisnega soglasja pogodbenika, ki je take informacije in podatke zbral in dal na voljo, ne bosta dala tretjim stranem.
8. člen
Reševanje sporov
Vse spore v zvezi z razlago ali izvajanjem določb tega sporazuma pogodbenika rešujeta s posvetovanji in pogajanji.
9. člen
Dopolnitve in spremembe
1. Vsak pogodbenik lahko kadar koli zahteva spremembo tega sporazuma in se začne posvetovati z drugim pogodbenikom, da bi dosegla dogovor o predlaganih dopolnitvah ali spremembah.
2. Dogovorjene dopolnitve in spremembe so sestavni del tega sporazuma in začnejo veljati v skladu z določbami 11. člena tega sporazuma.
3. Če kateri od pogodbenikov ne more izpolnjevati določb tega sporazuma, se pogodbenika začneta posvetovati, da bi rešila težavo.
10. člen
Trajanje in prenehanje veljavnosti sporazuma
1. Ta sporazum je sklenjen za obdobje petih let in se samodejno podaljšuje za enoletna obdobja, razen če kateri od pogodbenikov vsaj šest mesecev pred potekom njegove veljavnosti pisno uradno ne obvesti drugega pogodbenika o svoji nameri, da sporazum odpove.
2. Ob prenehanju veljavnosti sporazuma si pogodbenika skupaj prizadevata doseči najboljšo rešitev odprtih zadev.
11. člen
Začetek veljavnosti
Ta sporazum začne veljati na dan zadnjega uradnega obvestila, s katerim pogodbenika drug drugega obvestita, da so izpolnjeni vsi notranje pravni postopki, potrebni za začetek veljavnosti tega sporazuma.
Podpisano v Nici dne 10. februarja 2005 v dveh izvirnikih v slovenskem, litovskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob odstopanjih pri razlagi ali uporabi določb tega sporazuma prevlada angleška različica.
ZA MINISTRSTVO
ZA OBRAMBO
REPUBLIKE SLOVENIJE
Karl Erjavec l. r.
 
ZA MINISTRSTVO
ZA NARODNO OBRAMBO
REPUBLIKE LITVE
Gediminas Kirkilas l. r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE
OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND
THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF
THE REPUBLIC OF LITHUANIA ON
CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE
The Ministry of Defence of the Republic of Slovenia and the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania, hereinafter referred to as “the Parties”,
considering the North Atlantic Treaty Organisation as a pillar of security and stability,
noting the importance of European security and defence policy, actively supporting the Partnership for Peace programme,
aiming at increasing contacts and mutual understanding between the Republic of Slovenia and the Republic of Lithuania in the military field,
have agreed as follows:
Article1
Purpose of the Agreement
The purpose of this Agreement is to provide a framework for co-operation between the Parties in the field of defence within the limits of their competencies stipulated by their national legislation.
Article2
Status of the Agreement
1. The Agreement shall not prejudice any obligations of the Parties derived from other international agreements to which they are or may be the parties.
2. The Parties shall cooperate within the powers given to them by their respective internal legislation.
Article3
Areas of Co-operation
1. The co-operation between the two Parties will be developed especially in the following fields:
(a) defence and security policy;
(b) defence and military legislation;
(c) arms control and disarmament;
(d) planning and formation of defence budget;
(e) military history, publications and museums;
(f) crisis management, peace support and humanitarian operations;
(g) military training,
(h) armed forces organisation, within the fields of personnel, administration and logistics;
(i) environmental issues and pollution control within military installations.
2. The fields mentioned in this Agreement could be extended or limited by written consent of the two Parties.
3. In order to fulfil the provisions of this Agreement and to implement the co-operation in the fields mentioned in this Article, paragraph 1, the Parties may conclude specific agreements.
Article4
Forms of Co-operation
The co-operation between the two Parties will be implemented in the following ways:
(a) common activities in the framework of NATO and EU;
(b) official and working visits of delegations headed by top representatives of the two Parties;
(c) exchange of experience between the experts of the two Parties in military fields of activities;
(d) exchange of observers to military exercises;
(e) meetings of representatives of military institutions;
(f) exchange of lecturers and attendance to courses, seminars and symposiums organised by the Parties.
Article5
Initiation of Co-operative Activities
The Parties may conclude annual cooperation plans on the basis of principles of this Agreement in order to implement the provisions of this Agreement.
Article6
Financial Aspects
1. All expenses for the personnel who is involved in co-operation activities according to the provisions of this Agreement will be covered on a reciprocal basis as follows:
(a) the hosting Party will provide, at its own cost, accommodation and meals, local transportation on its national territory as well as medical and dental services in emergency cases;
(b) the sending Party will bear the expenses for international transportation and any other expenses, except those mentioned in paragraph 1 a.
2. Expenses of accommodation, meals and local transportation for the delegations counting more than 10 members (including support personnel, such as drivers, interpreters, etc.) will be covered by the sending Party or according to separate agreements.
Article7
Protection of Classified Information
1. The Parties shall guarantee the protection of information and data made available to them in bilateral contacts in accordance with the laws and regulations in force in each of the states. The Party getting information and data will grant analogous security classification level for the information and data as it was granted by the Party that arranged the information and data.
2. The Parties hereto agree not to use the information they receive to the detriment of the interests of the other Party and shall not submit such information to third Parties without prior written consent from the Party that collected and made available such information and data.
Article8
Settlement of Disputes
Any dispute regarding the interpretation or the implementation of the provisions of this Agreement will be settled by the consultations and negotiations of the Parties.
Article9
Amendments and Changes
1. Each Party may at any time request the revision of this Agreement at any time and will begin a process of consultation in order to agree upon the suggested amendments or changes.
2. The agreed amendments and changes are integral part of this Agreement and shall come into force in accordance with the provisions of Article 11 of this Agreement.
3. Whenever one of the Parties is unable to comply with the provisions of this Agreement, the Parties will begin consultations in order to solve the problem.
Article10
Duration and Termination
1. This Agreement is concluded for a period of five years and will be automatically extended for periods of one year, unless any of the Parties will notify in written form the other Party of its intention to terminate it, at least six months before the period of validity expires.
2. In case of termination, the Parties will co-operate in order to reach the best solution for the pending matters.
Article11
Entry into Force
This Agreement will come into force on the date of the last notification by which the Parties inform each other about the fulfilment of the internal legal procedures necessary for this Agreement to come into force.
Signed in Nice on 10 February 2005, in two original copies in the Slovenian, Lithuanian and English languages, all texts being equally valid. In case of divergence of interpretation or application of the provisions of this Agreement, the English version will prevail.
FOR THE MINISTRY OF
DEFENCE OF THE
REPUBLIC OF SLOVENIA
Karl Erjavec (s)
 
FOR THE MINISTRY OF
NATIONAL DEFENCE OF THE
REPUBLIC OF LITHUANIA
Gediminas Kirkilas(s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 200-10/05-39/1
Ljubljana, dne 21. junija 2005
EPA 280-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.
* Besedilo sporazuma v litovskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti