Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2005 z dne 18. 7. 2005

Kazalo

35. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o sodelovanju pri preprečevanju naravnih in drugih nesreč ter odpravljanju njihovih posledic (BPLNN), stran 836.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE POLJSKE O SODELOVANJU PRI PREPREČEVANJU NARAVNIH IN DRUGIH NESREČ TER ODPRAVLJANJU NJIHOVIH POSLEDIC (BPLNN)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o sodelovanju pri preprečevanju naravnih in drugih nesreč ter odpravljanju njihovih posledic (BPLNN), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. junija 2005.
Št. 001-22-44/05
Ljubljana, 29. junija 2005
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE POLJSKE O SODELOVANJU PRI PREPREČEVANJU NARAVNIH IN DRUGIH NESREČ TER ODPRAVLJANJU NJIHOVIH POSLEDIC (BPLNN)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o sodelovanju pri preprečevanju naravnih in drugih nesreč ter odpravljanju njihovih posledic, ki je bil podpisan 13. aprila 2005 v Varšavi.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in poljskem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Poljske
o sodelovanju pri preprečevanju naravnih in drugih nesreč ter odpravljanju
njihovih posledic
Vlada Republike Slovenije
in
Vlada Republike Poljske,
v nadaljevanju pogodbenici,
sta se,
– da bi razvili prijateljske odnose,
– zavedajoč se možnosti, da se zgodijo naravne in druge nesreče,
– prepričani o nujnosti mednarodnega sodelovanja ob naravnih in drugih nesrečah in upoštevajoč koristi tovrstnega sodelovanja med pogodbenicama,
dogovorili o naslednjem:
1. člen
Vsebina sporazuma
Pogodbenici sodelujeta pri preprečevanju naravnih in drugih nesreč, izvajanju reševalnih dejavnosti in pri odpravljanju posledic teh nesreč.
2. člen
Opredelitev pojmov
Izrazi, uporabljeni v tem sporazumu, pomenijo:
1) »naravna nesreča« je nesreča, ki jo povzročijo naravne sile in resno ogroža človekovo življenje in zdravje, premoženje ali okolje;
2) »druga nesreča« je nenadna in nepredvidena škoda ali uničenje nekega objekta, tehnične naprave ali sistema tehničnih naprav, ki ima za posledico prekinitev njihove porabe ali izgubo njihovih lastnosti, kar resno ogroža človekovo življenje in zdravje, premoženje ali okolje;
3) »zagotavljanje pomoči« je pošiljanje reševalnih ekip ali strokovnjakov za izvedbo ukrepov, namenjenih ublažitvi ali odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč, zagotavljanje človekoljubne pomoči ali druge med pogodbenicama dogovorjene pomoči;
4) »reševalna ekipa« je organizirana skupina ustrezno pripravljenih in opremljenih ljudi, ki jih pogodbenica pošlje za zagotovitev pomoči.
3. člen
Načela sodelovanja
Sodelovanje med pogodbenicama poteka po načelih vzajemnosti in prostovoljnosti ter v okviru njunih zmogljivosti.
4. člen
Področja sodelovanja
Področja sodelovanja pogodbenic zajemajo:
1) izmenjavo podatkov o naravnih in drugih nesrečah ter njihovih posledicah ter tudi o pridobljenih izkušnjah pri obvladovanju in odpravljanju posledic teh nesreč;
2) zagotavljanje pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, posledic katerih pogodbenica ne more odpraviti z lastnimi silami in sredstvi;
3) usposabljanja, organiziranje konferenc in delovnih srečanj za pripadnike civilne zaščite, člane gasilskih ter drugih reševalnih služb ter tudi strokovnjake, izmenjavo opazovalcev na vajah, organiziranih na področju preprečevanja naravnih in drugih nesreč ter odpravljanju njihovih posledic;
4) izmenjavo publikacij in znanstveno tehničnih informacij, ki so pomembne za preprečevanje naravnih in drugih nesreč ter odpravljanje njihovih posledic.
5. člen
Pristojni organi
1. Za izvajanje tega sporazuma sta pristojna:
1) v Republiki Sloveniji: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo Republike Slovenije;
2) v Republiki Poljski: glavni poveljnik Državne gasilske službe;
ki sta pooblaščena za zagotavljanje neposrednih stikov.
2. Pristojna organa iz prvega odstavka si izmenjata informacije o naslovih in telekomunikacijskih podatkih.
3. Pogodbenici se nemudoma pisno obvestita o spremembah pri pooblastilih organov iz prvega odstavka.
6. člen
Zagotavljanje pomoči
Pomoč ob naravnih in drugih nesrečah se zagotavlja na prošnjo za pomoč pristojnega organa pogodbenice. Prošnja se pošlje pristojnemu organu druge pogodbenice iz prvega odstavka 5. člena sporazuma. V prošnji morajo biti navedeni vrsta, obseg in pričakovani čas pomoči ter podatki o nesreči. Pogoje dodelitve pomoči uskladita pristojna organa pogodbenic.
7. člen
Stroški
1. Stroške za pomoč po tem sporazumu krije tista pogodbenica, ki zagotovi pomoč, razen če pristojna organa pogodbenic, navedena v prvem odstavku 5. člena ne odločita drugače.
2. Pogodbenica, ki prejme pomoč na svojem ozemlju, zagotovi reševalnim ekipam in strokovnjakom druge pogodbenice brezplačno nastanitev in nujno medicinsko pomoč, po porabi vseh njihovih sredstev pa jih oskrbi z nujnim materialom za zagotavljanje pomoči, s hrano in drugimi nujno potrebnimi stvarmi.
8. člen
Odškodnine in nadomestila
1. Pogodbenici se vzajemno odrekata odškodninskim zahtevkom glede škode na premoženju, vključno s škodo na okolju, telesne poškodbe, okvare zdravja ali smrti člana reševalne ekipe ali strokovnjaka, če bi se to zgodilo v zvezi z zagotavljanjem pomoči.
2. Člani reševalnih ekip in strokovnjaki, ki so utrpeli škodo v zvezi z zagotavljanjem pomoči, so upravičeni do odškodnine v svoji državi v skladu z veljavno zakonodajo.
3. Če član reševalne ekipe ali strokovnjak pogodbenice, ki zagotavlja pomoč, v zvezi z dajanjem pomoči po tem sporazumu na ozemlju pogodbenice, ki sprejema pomoč, povzroči škodo tretji osebi, je za škodo odgovorna pogodbenica, ki prejema pomoč.
4. Določbe, navedene v prvem, drugem in tretjem odstavku, se ne uporabljajo, če je bila škoda povzročena namerno ali zaradi velike malomarnosti.
9. člen
Program sodelovanja
Pristojna organa, navedena v prvem odstavku 5. člena, imenujeta svoje predstavnike, da se dogovorijo o programu sodelovanja in načinu njegovega financiranja. Ta program morata odobriti pristojna organa pogodbenic.
10. člen
Razmerje do drugih mednarodnih sporazumov
Ta sporazum ne omejuje pravic in obveznosti pogodbenic, ki izhajajo iz drugih mednarodnih sporazumov.
11. člen
Reševanje sporov
Spore, nastale zaradi razlage ali izvajanja tega sporazuma, rešujeta pristojna organa iz prvega odstavka 5. člena s posvetovanji. Če soglasje ni doseženo, se spor reši po diplomatski poti.
12. člen
Končne določbe
1. Sporazum začne veljati trideseti dan po prejemu zadnjega od uradnih obvestil, s katerima se pogodbenici obvestita, da so končani notranjepravni postopki za začetek veljavnosti.
2. Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica ga lahko odpove z uradnim obvestilom. V tem primeru sporazum preneha veljati po treh mesecih od dneva prejema uradnega obvestila o odpovedi.
Ta sporazum je sestavljen v Varšavi dne 13. aprila 2005 v dveh izvodih, vsak v slovenskem in poljskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Bojan Žmavc l. r.
 
Za Vlado
Republike Poljske
Teofil Jankowski l. r.
U M O W A
między Rządem Republiki Słowenii
a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
o współpracy w dziedzinie zapobiegania klęskom żywiołowym
i innym wypadkom oraz w usuwaniu ich następstw
Rząd Republiki Słowenii
i
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej,
zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,
– mając zamiar rozwijania przyjaznych stosunków,
– pamiętając o możliwości wystąpienia klęsk żywiołowych i innych wypadków,
– będąc przekonanymi o konieczności współpracy międzynarodowej w przypadku zaistnienia klęsk żywiołowych i innych wypadków oraz biorąc pod uwagę korzyści, jakie może przynieść Umawiającym się Stronom ta współpraca,
uzgodniły co następuje:
Artykuł 1
Przedmiot Umowy
Umawiające się Strony współpracują w celu zapobiegania klęskom żywiołowym i innym wypadkom oraz w prowadzeniu działań ratowniczych, jak też w usuwaniu następstw tych wypadków.
Artykuł 2
Definicje
Określenia używane w niniejszej Umowie mają następujące znaczenie:
1) „klęska żywiołowa” oznacza zdarzenie związane z działaniem sił natury, którego skutki stwarzają poważne zagrożenie życia i zdrowia ludzi, mienia lub środowiska,
2) „inny wypadek” oznacza gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń echnicznych, powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości, które stanowi poważne zagrożenie życia i zdrowia ludzi, mienia lub środowiska,
3) „udzielanie pomocy” oznacza wysłanie grup ratowniczych lub ekspertów w celu wykonania działań, które łagodzą lub usuwają następstwa klęsk żywiołowych i innych wypadków, a także pomoc humanitarną lub inną uzgodnioną między Umawiającymi się Stronami,
4) „grupa ratownicza” oznacza zorganizowany zespół odpowiednio przygotowanych i wyposażonych osób, wysłanych przez Umawiającą się Stronę w celu udzielenia pomocy.
Artykuł 3
Zasady współpracy
Umawiające się Strony prowadzą współpracę na zasadach wzajemności i dobrowolności, w zakresie swoich możliwości.
Artykuł 4
Zakres współpracy
Zakres współpracy Umawiających się Stron obejmuje:
1) wymianę danych dotyczących klęsk żywiołowych i innych wypadków, a także ich następstw, jak również doświadczeń w ograniczaniu i usuwaniu następstw tych wypadków,
2) udzielanie pomocy podczas klęsk żywiołowych i innych wypadków, których następstw Umawiająca się Strona nie może usunąć przy użyciu własnych sił i środków,
3) szkolenie, organizowanie konferencji i spotkań roboczych personelu ochrony ludności, straży pożarnej i innych służb ratowniczych oraz ekspertów, a także wymianę obserwatorów ćwiczeń organizowanych w dziedzinie zapobiegania klęskom żywiołowym i innym wypadkom oraz w usuwaniu ich następstw,
4) wymianę publikacji oraz informacji naukowo – technicznych, istotnych dla zapobiegania klęskom żywiołowym i innym wypadkom oraz dla usuwania ich następstw.
Artykuł 5
Właściwe organy
1. Do wykonywania niniejszej Umowy są właściwe następujące organy:
1) w Republice Słowenii: Urząd Republiki Słowenii do spraw Ochrony Ludności Ratownictwa w Ministerstwie Obrony Republiki Słowenii,
2) w Rzeczypospolitej Polskiej: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
które są upoważnione do bezpośrednich kontaktów.
2. Właściwe organy, o których mowa w ustępie 1, wymienią informacje o swoich adresach i danych telekomunikacyjnych.
3. Umawiające się Strony przekażą sobie wzajemnie bez zwłoki w formie pisemnej informacje o zmianach zachodzących we właściwości organów, o których mowa w ustępie 1.
Artykuł 6
Udzielanie pomocy
Udzielanie pomocy podczas klęsk żywiołowych i innych wypadków następuje na wniosek właściwego organu Umawiającej się Strony. Wniosek kieruje się do właściwego organu drugiej Umawiającej się Strony, o którym mowa w artykule 5 ustęp 1 niniejszej Umowy. We wniosku określa się rodzaj, zakres i oczekiwany termin tej pomocy, a także podaje się dane na temat zdarzenia. Warunki udzielenia pomocy są uzgadniane między właściwymi organami.
Artykuł 7
Koszty
1. Koszty udzielania pomocy na podstawie niniejszej Umowy ponosi Umawiająca się Strona, która udziela tej pomocy, o ile właściwe organy Umawiających się Stron, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 niniejszej Umowy, nie uzgodnią inaczej.
2. Umawiająca się Strona, która przyjmuje pomoc na terytorium swojego Państwa, zapewnia bezpłatnie grupom ratowniczym i ekspertom drugiej Umawiającej się Strony zakwaterowanie i niezbędną pomoc medyczną, jak również po wyczerpaniu ich własnych zapasów dostarcza im materiały konieczne do udzielenia pomocy, żywność i inne artykuły pierwszej potrzeby.
Artykuł 8
Odszkodowania i rekompensaty
1. Umawiające się Strony zrzekają się wzajemnie roszczeń do odszkodowań za uszczerbek w mieniu, łącznie z środowiskiem naturalnym, a także z tytułu uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci członka grupy ratowniczej lub eksperta, jeżeli szkody te wynikły w związku z udzielaniem pomocy.
2. Członkowie grup ratowniczych i eksperci, poszkodowani w związku z udzielaniem pomocy, mają prawo do odszkodowania w swoich Państwach, zgodnie z obowiązującymi tam przepisami.
3. W przypadku gdy członek grupy ratowniczej lub ekspert Umawiającej się Strony udzielającej pomocy, na podstawie niniejszej Umowy na terytorium Państwa Umawiającej się Strony przyjmującej pomoc, wyrządzi szkodę osobie trzeciej to za szkodę odpowiada Umawiająca się Strona przyjmująca pomoc.
4. Postanowień ustępów 1, 2 i 3 nie stosuje się, gdy szkoda została spowodowana umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.
Artykuł 9
Program współpracy
Właściwe organy, o których mowa w artykule 5 ustęp 1, wyznaczają swoich przedstawicieli, którzy uzgadniają program współpracy i sposób jego finansowania. Program ten podlega zatwierdzeniu przez te właściwe organy.
Artykuł 10
Stosunek do innych umów międzynarodowych
Umowa niniejsza nie ogranicza praw i zobowiązań Umawiających się Stron, wynikających z innych umów międzynarodowych.
Artykuł 11
Rozstrzyganie sporów
Spory wynikłe w związku z interpretacją lub wykonywaniem niniejszej Umowy właściwe organy, o których mowa w artykule 5 ustęp 1, rozwiązują w drodze konsultacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spór jest rozstrzygany w drodze dyplomatycznej.
Artykuł 12
Postanowienia końcowe
1. Umowa niniejsza wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni po dniu otrzymania późniejszej z not, w których Umawiające się Strony poinformują się o wypełnieniu wewnątrzpaństwowych procedur wymaganych do wejścia w życie niniejszej Umowy.
2. Umowa niniejsza jest zawarta na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron. W takim przypadku Umowa utraci moc po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania noty informującej o wypowiedzeniu.
Umowę niniejszą sporządzono w Warszawi dnia 13-go kwietnia 2005 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach słoweńskim i polskim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc.
Z upoważnienia Rządu
Republiki Słowenii
Bojan Žmavc w.r.
 
Z upoważnienia Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej
Teofil Jankowski w.r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 212-07/05-14/1
Ljubljana, dne 21. junija 2005
EPA 261-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti