Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2005 z dne 29. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2005 z dne 29. 12. 2005

Kazalo

5537. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni, stran 14060.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa merila za sofinanciranje izbranih programov, ki so v javnem interesu.
Ta pravilnik ureja tudi razvrstitev nacionalnih panožnih športnih zvez (v nadaljnjem besedilu: NPŠZ) v skupine in razrede ter razvrstitev športnih panog v razrede.
2. člen
(postopek)
Izvajalce letnega programa športa izbere na podlagi javnega razpisa ministrstvo, pristojno za šport (v nadaljevanju: ministrstvo), v skladu s tem pravilnikom in Odredbo o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS, št. 95/99).
3. člen
(načini določanja višine sofinanciranja)
Višina sofinanciranja posameznih vsebin ter strokovnih in razvojnih nalog se izračuna na podlagi točkovnega sistema, razen če je v tem pravilniku drugače določeno.
Obseg sofinanciranja v skladu s tem pravilnikom obsega tako delno financiranje kot tudi financiranje v celoti s strani ministrstva.
4. člen
(vsebine, razvojne in strokovne naloge)
Ministrstvo v skladu s tem pravilnikom sofinancira naslednje vsebine ter razvojne in strokovne naloge:
1. Vsebine:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– vrhunski šport, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– propagandna dejavnost v športu in
– šport invalidov;
2. Razvojne in strokovne naloge:
– usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– založniška dejavnost,
– znanstvenoraziskovalna dejavnost,
– meritve, analize in svetovanja,
– preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov,
– informiranje o športu v medijih,
– informatika v športu,
– eksperimentalni programi v športu,
– delovanje zvez in zavodov,
– mednarodna dejavnost v športu in
– graditev javnih športnih objektov.
II. VSEBINE
1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
5. člen
(predmet sofinanciranja)
S sredstvi za programe interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov ministrstvo sofinancira:
1. delovanje športnih zvez na državni ravni na področju interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov,
2. interesno športno vzgojo otrok in mladine in
3. interesni šport študentov.
 
1.1 DELOVANJE ŠPORTNIH ZVEZ NA DRŽAVNI RAVNI NA PODROČJU INTERESNE ŠPORTNE VZGOJE OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
6. člen
(sofinanciranje delovanja)
Ministrstvo sofinancira delovanje športnih zvez na državni ravni na področju interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov. Ministrstvo sofinancira samo tiste športne zveze na državni ravni, ki izvajajo interesno športno vzgojo otrok, mladine in študentov kot svojo dejavnost.
Ministrstvo sofinancira delovanje športnih zvez na državni ravni, ki izpolnjujejo pogoj, da:
– je vanje včlanjenih najmanj 10 društev, ki izvajajo interesne programe športa otrok, mladine in študentov ali
– imajo najmanj 4.000 članov, ki so vključeni v omenjene programe in so plačali letno članarino.
Ministrstvo upošteva izpolnitev gornjega pogoja na dan prijave na javni razpis. Za vsakega člana, vključenega v programe, ministrstvo prizna 0,1 točke. Članstvo v zvezi ali individualno članstvo v društvu se dokazuje s plačano članarino za tekoče leto ali s pristopno izjavo v članstvo za tekoče leto.
Vrednost točke za delovanje športnih zvez na državni ravni na področju interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov, določi ministrstvo.
Ministrstvo določi vrednost točke kot razmerje med
– obsegom sredstev določenih v letnem programu športa na področju interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov ter
– skupnim številom točk vseh članov zvez, ki so se prijavili na razpis na tem področju in izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
 
1.2 INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
7. člen
(predmet sofinanciranja)
Na področju interesne športne vzgoje otrok in mladine se v programih športnih oddelkov v osnovni šoli sofinancira strokovni kader in tehnološka oprema.
8. člen
(vsebina, pogoji in merila za sofinanciranje)
Sofinancirajo se programi športnih oddelkov v osnovni šoli z nadstandardno interesno športno ponudbo, ki vsebujejo raznolike športne vsebine in se izvajajo v šoli izven rednega vzgojno izobraževalnega programa v prvem triletju devetletke po merilih iz naslednje preglednice:
+-+-------------------------------------------------------------+------------+
| |Merilo                            |Število točk|
+-+-------------------------------------------------------------+------------+
|1|KAKOVOST VSEBINE PROGRAMA                  | skupaj 0-15|
+-+-------------------------------------------------------------+------------+
| |Raznolikost vsebin in prilagojenost programa razvojni stopnji|    0-15|
+-+-------------------------------------------------------------+------------+
|2|KRITERIJ STROKOVNOSTI                    | skupaj 0-35|
+-+-------------------------------------------------------------+------------+
| |Program vodi razredna učiteljica               |     0-5|
+-+-------------------------------------------------------------+------------+
| |Program vodi športni pedagog                 |    0-10|
+-+-------------------------------------------------------------+------------+
| |Program vodita razredna učiteljica in športni pedagog    |    0-20|
+-+-------------------------------------------------------------+------------+
|3|KAKOVOST ORGANIZACIJE PROGRAMA                | skupaj 0-30|
+-+-------------------------------------------------------------+------------+
| |Število ur tedensko na skupino                |    0-10|
+-+-------------------------------------------------------------+------------+
| |Odstotek vključenih otrok                  |    0-20|
+-+-------------------------------------------------------------+------------+
|4|FINANCIRANJE                         | skupaj 0-20|
+-+-------------------------------------------------------------+------------+
| |Drugi viri sofinanciranja                  |    0-20|
+-+-------------------------------------------------------------+------------+
| |SKUPAJ                            |     100|
+-+-------------------------------------------------------------+------------+
Sofinancirajo se programi športnih oddelkov v osnovni šoli, ki pri točkovanju zberejo najmanj 80 točk.
Višina sofinanciranja programov športnih oddelkov v osnovni šoli se izračuna na podlagi vrednosti točke. Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za programe športnih oddelkov v osnovnih šolah, ki se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za programe športnih oddelkov v osnovnih šolah in skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov športnih oddelkov v osnovnih šolah, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
 
1.3 INTERESNI ŠPORT ŠTUDENTOV
9. člen
(predmet sofinanciranja)
Na področju interesnega športa študentov ministrstvo sofinancira:
1. medfakultetna tekmovanja v izbranih športnih panogah,
2. 80-urne programe v izbranih športnih panogah, in
3. program univerziade.
 
1.3.1 MEDFAKULTETNA TEKMOVANJA V IZBRANIH ŠPORTNIH PANOGAH
10. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Za sofinanciranje programov medfakultetnih tekmovanj lahko kandidirajo samo športne zveze ustanovljene za interesno športno vzgojo študentov in fakultete vseh treh slovenskih univerz. Sofinancirajo se samo programi, ki jih vodijo strokovni delavci v športu z ustrezno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenostjo za delo na področju interesne športne vzgoje študentov.
11. člen
(vsebina sofinanciranja)
Ministrstvo sofinancira najem objektov za izvedbo programov medfakultetnih tekmovanj.
12. člen
(merila in višina sofinanciranja)
Ministrstvo sofinancira samo programe medfakultetnih tekmovanja po merilih iz naslednje preglednice:
+-+-----------------------------------------------------+------------+
| |Merilo                        |Število točk|
+-+-----------------------------------------------------+------------+
|1|KRITERIJ RAZŠIRJENOSTI PROGRAMA           | skupaj 0-30|
+-+-----------------------------------------------------+------------+
| |Število fakultet, ki tekmujejo            |    0-30|
+-+-----------------------------------------------------+------------+
|2|KAKOVOST ORGANIZACIJE PROGRAMA            | skupaj 0-70|
+-+-----------------------------------------------------+------------+
| |Organizacija promocijskih in oglaševalskih aktivnosti|    0-10|
+-+-----------------------------------------------------+------------+
| |Organizacija izvedbe tekmovalnega dela        |    0-30|
+-+-----------------------------------------------------+------------+
| |Organizacija izvedbe razglasitve in podelitve    |    0-10|
+-+-----------------------------------------------------+------------+
| |Zagotavljanje varnosti in zdravniške pomoči     |    0-10|
+-+-----------------------------------------------------+------------+
| |Organizacija stikov in odnosov z mediji       |    0-10|
+-+-----------------------------------------------------+------------+
13. člen
(višina sofinanciranja)
Ministrstvo sofinancira največ deset programov ki:
– so na podlagi točkovanja uvrščeni med prvih deset programov in
– so pri točkovanju zbrali najmanj 50 točk.
Ministrstvo določi vrednost točke za tekoče leto za sofinanciranje za področje 1.3.1. kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenim v letnem programu športa za navedeno področje in
– skupnim številom točk vseh prijavljencev na navedenem področju, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
 
1.3.2 80-URNI PROGRAMI V IZBRANIH ŠPORTNIH PANOGAH
14. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Za sofinanciranje 80-urnih programov lahko kandidirajo športne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirane za izvajanje interesne športne vzgoje študentov in da to dejavnost tudi izvajajo
– da so samostojni nosilci teh dejavnosti
– da programe vodijo strokovni delavci v športu z ustrezno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenostjo za delo na področju interesne športne vzgoje študentov.
Poleg organizacij iz prejšnjega odstavka tega člena lahko za sofinanciranje 80-urnih programov kandidirajo tudi fakultete vseh treh slovenskih univerz.
15. člen
(vsebina sofinanciranja)
Ministrstvo sofinancira delo strokovnega kadra in najem objektov za izvedbo 80-urnih programov.
16. člen
(merila za sofinanciranje)
Ministrstvo ovrednoti 80-urne programe za posamezno športno panogo, ki izpolnjujejo pogoje iz 14. člena tega pravilnika, po merilih iz naslednje preglednice:
+---------------------------------------------------------------+-----------+
|Merilo                             |  Število|
|                                |    točk|
+---------------------------------------------------------------+-----------+
|Program je namenjen udeležencem obeh spolov in različnega   |    0-30|
|športnega predznanja                      |      |
+---------------------------------------------------------------+-----------+
|Brezplačnost programa                     |    0-30|
+---------------------------------------------------------------+-----------+
|Načrtovano število skupin                   |    0-40|
+---------------------------------------------------------------+-----------+
17. člen
(višina sofinanciranja)
Ministrstvo sofinancira do 50 odstotkov vrednosti programov, preostala sredstva mora izvajalec pridobiti sam.
Ministrstvo sofinancira največ deset 80-urnih programov ki:
– so na podlagi točkovanja uvrščeni med prvih deset programov in
– so pri točkovanju zbrali najmanj 50 točk
Ministrstvo določi vrednost točke za tekoče leto za sofinanciranje za področje 1.3.2. kot razmerje med:
– obsegom sredstev, določenim v letnem programu športa za navedeno področje in
– skupnim številom točk vseh prijavljencev na navedenem področju, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
 
1.3.3 PROGRAM UNIVERZIADE
18. člen
(pogoji in merila za sofinanciranje)
Na področju zimske in letne univerziade ministrstvo sofinancira:
– 7 dni realiziranih priprav in
– udeležbo na zimski ali letni univerziadi.
Pri izračunu ministrstvo upošteva vrednost točke za vrhunski šport ter športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (v nadaljnjem besedilu: vrednost točke za področje vrhunskega športa), ki je določena v drugem odstavku 20. člena tega pravilnika. Za sofinanciranje univerziade lahko kandidira samo športna organizacija za interesno športno vzgojo študentov, ki jo kot pristojno priznajo univerze v Sloveniji, OKS-ZSZ, MŠŠ in Strokovni svet RS. Ključno je mnenje univerz v Sloveniji.
2. VRHUNSKI ŠPORT TER ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
2.1 SPLOŠNE DOLOČBE
19. člen
(predmet in pogoji za sofinanciranje)
Ministrstvo, s sredstvi za dejavnosti vrhunskega športa ter športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, sofinancira:
1. delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez,
2. dejavnosti vrhunskega športa ter dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi reprezentanc,
3. nagrade za olimpijske medalje,
4. štipendije,
5. nadstandardno zdravstveno zavarovanje,
6. delovanje panožnih športnih šol,
7. športne oddelke v gimnazijah in srednjih šolah.
Za sofinanciranje dejavnosti iz 2. točke prejšnjega odstavka lahko kandidirajo samo izvajalci, ki so nosilci teh dejavnosti.
Za sofinanciranje dejavnosti iz 3. točke prvega odstavka tega člena lahko kandidirajo samo športniki nosilci olimpijskih medalj oziroma njihovi trenerji.
Za sofinanciranje dejavnosti iz 4. in 5. točke prvega odstavka tega člena lahko kandidirajo samo Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez.
20. člen
(vrednost točke za področje vrhunskega športa)
Vrednotenje dejavnosti iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena se opravi na podlagi točkovnega sistema. Za te dejavnosti se uporablja vrednost točke za področje vrhunskega športa.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za področje vrhunskega športa, ki se izračuna kot razmerje:
– med obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za delovanje NPŠZ, za dejavnosti vrhunskega športa, za dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi reprezentanc, in
– skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih izvajalcev, ki po merilih za vrhunski šport izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje vsebin iz 1. in 2. točke prejšnjega člena.
21. člen
(omejitve)
Delež sredstev za športne dejavnosti, določene v 1. in 2. točki prvega odstavka 19. člena tega pravilnika, ki jih izvajalec prejme iz proračuna, lahko predstavlja največ 70% vrednosti proračuna dejavnosti izvajalca.
Če se v posameznem letu poveča obseg sredstev v letnem programu športa za dejavnosti iz 1. in 2. točke prvega odstavka 19. člena tega pravilnika, se sofinanciranje posamezne NPŠZ za te dejavnosti lahko poveča za največ 20 odstotnih točk nad odstotkom povečanja obsega sredstev v letnem programu športa za te dejavnosti ali zmanjša za največ 20% glede na predhodno leto.
Če se v posameznem letu zmanjša obseg sredstev v letnem programu športa za dejavnosti iz 1. in 2. točke prvega odstavka 19. člena tega pravilnika, se sofinanciranje posamezne NPŠZ za te dejavnosti lahko poveča za največ 20% glede na predhodno leto ali zmanjša za največ 20 odstotnih točk nad odstotkom zmanjšanja obsega sredstev v letnem programu športa za te dejavnosti.
Omejitvi iz drugega in tretjega odstavka tega člena se uporabljata, ko v posameznem letu po točkovnem sistemu skupna izračunana višina sofinanciranja dejavnosti iz 1. in 2. točke prvega odstavka 19. člena tega pravilnika za posamezno NPŠZ presega omejitvi iz drugega in tretjega odstavka tega člena.
 
2.2 DELOVANJE NACIONALNIH PANOŽNIH ŠPORTNIH ZVEZ
22. člen
(skupine in razredi)
NPŠZ se razvrsti v tri skupine in v pet razredov na podlagi razširjenosti in uspešnosti skladno z Merili za finančno ovrednotenje nacionalnega programa.
Kazalci za razširjenost športne panoge:
– Število članov s plačano članarino,
– Število registriranih tekmovalcev,
– Število društev, vključenih v nacionalno panožno športno zvezo.
Kazalci za kakovost športnih dosežkov:
– Uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih
– Uvrstitve na državnem tekmovanju
– Nastopanje v tekmovalnem sistemu NPŠZ.
 
2.2.1 RAZVRSTITEV NACIONALNIH PANOŽNIH ŠPORTNIH ZVEZ V SKUPINE
23. člen
(skupine)
V skupini A so individualne športne panoge z disciplinami, v katerih lahko posameznik osvoji naslov državnega prvaka.
V skupini B so kolektivne športne panoge s športnimi igrami, v katerih lahko ekipa osvoji naslov državnega prvaka.
V skupini C so miselne športne igre. V to skupino sodijo bridge, go in šah.
 
2.2.2 RAZVRSTITEV NACIONALNIH PANOŽNIH ŠPORTNIH ZVEZ V RAZREDE ZVEZ
24. člen
(razredi zvez)
Na podlagi meril razširjenosti in uspešnosti ministrstvo razvrsti NPŠZ v pet razredov zvez in to ločeno za vsako skupino iz prejšnjega člena.
25. člen
(merila)
Merila razširjenosti so:
– število registriranih športnikov, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ za naslov državnega prvaka
– število društev vključenih v NPŠZ in
– število članov, ki so plačali članarino.
Ministrstvo upošteva podatke, ki veljajo na dan prijave na javni razpis.
Merili uspešnosti sta:
– uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih in
– število vseh kategoriziranih športnikov NPŠZ po veljavni kategorizaciji in z mednarodno razširjenostjo.
Pri kolektivnih športih se upošteva samo število kategoriziranih športnikov, ki so kategorizacijo pridobili z nastopi državnih reprezentanc. Za šah veljata kot kategorizirana naziva naziv velemojster in mednarodni mojster.
Ministrstvo točkuje NPŠZ po merilih iz tega člena in jih razvrsti v razrede razširjenosti, mednarodne razširjenosti in uspešnosti in to ločeno za vsako skupino iz 23. člena tega pravilnika.
26. člen
(merilo razširjenosti)
Pogoj za pričetek vrednotenja razširjenosti je informacija o število društev vključenih v NPŠZ in številu članov s plačano članarino. Število društev vključenih v NPŠZ in število članov s plačano članarino je ovrednoteno s ponderjem (točkami) nič. Povprečna vrednost merila razširjenosti se izračuna tako, da se vsoto vseh športnikov na javni razpis prijavljenih NPŠZ deli s številom na javni razpis prijavljenih NPŠZ. Dvakratna vrednost izračunanega povprečja predstavlja sto odstotkov, ki so podlaga za izračun mej razredov razširjenosti. NPŠZ se na podlagi števila športnikov uvrsti v razred razširjenosti in ovrednoti s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
+-------------+--------+-----------------+---------------+------------------+
|  RAZRED  | MEJA |  ŠT. DRUŠTEV  | ŠT. ČLANOV S |   ŠT. REG.   |
|RAZŠIRJENOSTI| RAZREDA| VKLJUČENIH V  |  PLAČANO  |  ŠPORTNIKOV  |
|       |    |   NPŠZ    |  ČLANARINO  | (razširjenost) |
|       |    |         |        +---------+--------+
|       |    |         |        |Skupini A| Skupina|
|       |    |         |        |  in B |  C  |
+-------------+--------+-----------------+---------------+---------+--------+
|   1.   | 81% in |         |        |2000 točk| 1000 |
|       |  več |         |        |     | točk |
+-------------+--------+-----------------+---------------+---------+--------+
|   2.   | 61 – |         |        |1500 točk|  750 |
|       | 80,9% |         |        |     | točk |
+-------------+--------+-----------------+---------------+---------+--------+
|   3.   | 41 – |         |        |1000 točk|  500 |
|       | 60,9% |         |        |     | točk |
+-------------+--------+-----------------+---------------+---------+--------+
|   4.   | 21 – |         |        | 500 točk|  250 |
|       | 40,9% |         |        |     | točk |
+-------------+--------+-----------------+---------------+---------+--------+
|   5.   |do 20,9%|         |        |  –  |  –  |
+-------------+--------+-----------------+---------------+---------+--------+
Pripadajoče število točk iz preglednice v tem členu je del skupnega števila točk za sofinanciranje delovanja NPŠZ.
27. člen
(merilo mednarodne razširjenosti)
Ministrstvo določi povprečno vrednost merila mednarodne razširjenosti tako, da število držav,članic svetovnih športnih zvez, na javni razpis prijavljenih NPŠZ deli s številom na javni razpis prijavljenih NPŠZ. Zgornjo mejo mednarodne razširjenosti (sto odstotkov) ministrstvo določi tako, da podvoji povprečno vrednost merila mednarodne razširjenosti iz predhodnega stavka. NPŠZ se na podlagi števila držav, članic svetovne športne zveze, uvrsti v razred mednarodne razširjenosti in ovrednoti s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
+-----------------+------------+-------------------------+
|RAZRED MEDNARODNE|MEJA RAZREDA|  ŠT. DRŽAV ČLANIC SŠZ |
| RAZŠIRJENOSTI |      |(mednarodna razširjenost)|
|         |      +---------------+---------+
|         |      |Skupini A in B |Skupina C|
+-----------------+------------+---------------+---------+
|    1.    | 81% in več |  1000 točk  |500 točk |
+-----------------+------------+---------------+---------+
|    2.    | 61 – 80,9% |  750 točk  |300 točk |
+-----------------+------------+---------------+---------+
|    3.    | 41 – 60,9% |  500 točk  |150 točk |
+-----------------+------------+---------------+---------+
|    4.    | 21 – 40,9% |  250 točk  |  –  |
+-----------------+------------+---------------+---------+
|    5.    | do 20,9% |    –    |  –  |
+-----------------+------------+---------------+---------+
Pripadajoče število točk iz preglednice v tem členu je del skupnega števila točk za sofinanciranje delovanja NPŠZ.
28. člen
(merilo uspešnosti)
Ministrstvo določi povprečno vrednost merila uspešnosti tako, da vsoto števila vseh kategoriziranih športnikov na javni razpis prijavljenih NPŠZ po veljavni kategorizaciji, deli s številom na javni razpis prijavljenih NPŠZ. Zgornjo mejo uspešnosti (sto odstotkov) ministrstvo določi tako, da podvoji povprečno vrednost merila uspešnosti iz predhodnega stavka. NPŠZ se na podlagi števila vseh kategoriziranih športnikov NPŠZ po veljavni kategorizaciji Olimpijskega komiteja uvrsti v razred uspešnosti in ovrednoti s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice
+----------+------------+------------------------+
| RAZRED |MEJA RAZREDA| ŠT. KATEGORIZIRANIH ŠP.|
|USPEŠNOSTI|      |    (uspešnost)   |
|     |      +--------------+---------+
|     |      |Skupini A in B|Skupina C|
+----------+------------+--------------+---------+
|  1.  | 81% in več |  3000 točk |1000 točk|
+----------+------------+--------------+---------+
|  2.  | 61 – 80,9% |  2000 točk | 750 točk|
+----------+------------+--------------+---------+
|  3.  | 31 – 60,9% |  1000 točk | 500 točk|
+----------+------------+--------------+---------+
|  4.  | 21 – 30,9% |  500 točk  | 250 točk|
+----------+------------+--------------+---------+
|  5.  | do 20,9% |    –   |  –  |
+----------+------------+--------------+---------+
Pripadajoče število točk iz preglednice v tem členu je del skupnega števila točk za sofinanciranje delovanja NPŠZ.
Pri kolektivnih športih se upošteva samo število tistih kategoriziranih športnikov, ki so kategorizacijo pridobili z nastopi v državnih reprezentancah.
29. člen
(razvrstitev NPŠZ v razrede zvez)
Ministrstvo določi pripadajoče število točk, na podlagi razvrstitve v razrede v skladu z 24. do 28. členom pravilnika, po naslednji preglednici:
+--------------------------+------------------------------+-----------------+
|    RAZŠIRJENOST    |     USPEŠNOST      |  USPEŠNOST  |
+-------------------+------+-----------------------+------+----------+------+
|  RAZRED DOMAČE  | št. |  RAZRED MEDNARODNE  | št. | RAZRED | št. |
|  RAZŠIRJENOSTI  | točk | RAZŠIRJENOSTI PANOGE | točk |USPEŠNOSTI| točk |
+-------------------+------+-----------------------+------+----------+------+
|    1.     | 5  |     1.      |  5 |  1.  | 10 |
+-------------------+------+-----------------------+------+----------+------+
|    2.     | 4  |     2.      |  4 |  2.  | 8  |
+-------------------+------+-----------------------+------+----------+------+
|    3.     | 3  |     3.      |  3 |  3.  | 6  |
+-------------------+------+-----------------------+------+----------+------+
|    4.     | 2  |     4.      |  2 |  4.  | 4  |
+-------------------+------+-----------------------+------+----------+------+
|    5.     | 1  |     5.      |  1 |  5.  | 2  |
+-------------------+------+-----------------------+------+----------+------+
Na podlagi vsote pripadajočih točk iz zgornje preglednice ministrstvo določi razred zveze v skladu z naslednjo preglednico:
+-----------------------+------------+
|VSOTA PRIPADAJOČIH TOČK|RAZRED ZVEZE|
+-----------------------+------------+
|     17–20     |   1.   |
+-----------------------+------------+
|     13–16     |   2.   |
+-----------------------+------------+
|     9–12     |   3.   |
+-----------------------+------------+
|     5–8     |   4.   |
+-----------------------+------------+
|     1–4     |   5.   |
+-----------------------+------------+
30. člen
(dodatna merila)
Če nobena športna panoga posamezne NPŠZ ni uvrščena v redni program olimpijskih iger (v nadaljnjem besedilu: OI), je lahko ta NPŠZ razvrščena najvišje v tretji razred zveze.
Strokovni svet Republike Slovenije za šport ocenjuje razvrstitev posameznih NPŠZ v razrede zvez glede na merilo nacionalnega pomena športa. S soglasno odločitvijo vseh prisotnih članov lahko glede na to merilo panožno športno zvezo uvrsti za največ dva razreda višje, z dvotretjinsko večino prisotnih članov pa za največ en razred višje, kot je uvrščena v skladu z merili iz 24. do 28. člena tega pravilnika.
31. člen
(dodatno merilo za olimpijske športe)
NPŠZ, katere športna panoga je na rednem sporedu OI, za delovanje pripada dodatnih 100 točk. Pripadajoče število točk iz tega člena je del skupnega števila točk za sofinanciranje delovanja NPŠZ.
 
2.3 DEJAVNOSTI VRHUNSKEGA ŠPORTA TER DEJAVNOSTI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE, USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT – PROGRAMI REPREZENTANC
32. člen
(priprave za olimpijske, sredozemske igre, Evropski olimpijski festival mladih, Mladinske športne igre Alpe Jadran in udeležba na Mladinskih igrah treh dežel)
Ministrstvo sofinancira priprave na prireditve kot sledi:
– V vrednosti 10 točk na dan, v letu pred OI in v letu izvedbe OI, sofinancira 30 dni priprav za kandidate za nastop na OI, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog Olimpijskega komiteja potrdi ministrstvo.
– V vrednosti 10 točk na dan, v letu pred sredozemskimi igrami (v nadaljnjem besedilu: SI), sofinancira 3 dni priprav, v letu izvedbe SI pa 4 dni priprav za kandidate za nastop na SI, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog Olimpijskega komiteja potrdi ministrstvo.
– V vrednosti 7 točk na dan, v letu pred Evropskim olimpijskim festivalom mladih (v nadaljnjem besedilu: EYOF) in v letu izvedbe EYOF, sofinancira 6 dni priprav za kandidate za nastop na EYOF, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog Olimpijskega komiteja potrdi ministrstvo.
– V vrednosti 7 točk na dan, sofinancira v letu Mladinskih športnih iger Alpe Jadran 5 dni priprav za kandidate za nastop na Mladinskih športnih igrah Alpe Jadran, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog Olimpijskega komiteja potrdi ministrstvo.
– Udeležbo na Mladinskih igrah treh dežel v višini 0,7 točke za športnika udeleženca, katerih število na podlagi obsega sredstev na predlog Olimpijskega komiteja potrdi ministrstvo. V letu, ko je organizator Mladinskih iger treh dežel Slovenija, ministrstvo sofinancira tudi materialne stroške organizacije v višini največ 20% predračuna za izvedbo Mladinskih iger treh dežel.
 
2.3.1 RAZVRSTITEV ŠPORTNIH PANOG V RAZREDE ŠPORTNIH PANOG
33. člen
(razredi športnih panog)
Ministrstvo razvrsti športne panoge v pet razredov športnih panog. Podlaga za razvrstitev je merilo uspešnosti in to posebej za vsako skupino iz 23. člena tega pravilnika
Merilo uspešnosti je določeno s številom športnikov svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda po veljavni kategorizaciji Olimpijskega komiteja, za šah pa s številom šahistov z nazivom velemojster in mednarodni mojster. Pri kolektivnih športih upošteva ministrstvo samo število kategoriziranih športnikov, ki so kategorizacijo pridobili z nastopi v državni reprezentanci.
Izračuna se povprečna vrednost merila uspešnosti, tako da se vsoto športnikov svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda na javni razpis prijavljenih športnih panog po veljavni kategorizaciji deli s številom na javni razpis prijavljenih športnih panog. Dvakratna vrednost izračunanega povprečja predstavlja sto odstotkov, ki so podlaga za izračun mej razredov uspešnosti športne panoge. Športne panoge se na podlagi števila kategoriziranih športnikov svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda po veljavni kategorizaciji uvrsti v razred uspešnosti športne panoge v skladu z naslednjo preglednico:
+------------+---------------------+
|MEJA RAZREDA|RAZRED ŠPORTNE PANOGE|
+------------+---------------------+
| 81% in več |     1.     |
+------------+---------------------+
| 61 – 80,9% |     2.     |
+------------+---------------------+
| 31 – 60;9% |     3.     |
+------------+---------------------+
| 21 – 30,9% |     4.     |
+------------+---------------------+
| do 20,9% |     5.     |
+------------+---------------------+
34. člen
(dodatna merila)
Športna panoga, ki ni na rednem programu OI, je lahko razvrščena najvišje v tretji razred športnih panog.
Strokovni svet Republike Slovenije za šport ocenjuje razvrstitev posameznih športnih panog v razrede športnih panog glede na merilo nacionalnega pomena športa. S odločitvijo vseh prisotnih članov lahko glede na to merilo športno panogo uvrsti za največ dva razreda višje, z dvotretjinsko večino prisotnih članov pa za največ en razred višje, kot je uvrščena v skladu z merili iz prejšnjega člena.
 
2.3.2 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NACIONALNIH PANOŽNIH ŠPORTNIH ZVEZ
35. člen
(priprave na evropska, svetovna prvenstva)
NPŠZ se na podlagi uvrstitve športne panoge v razrede športnih panog ovrednoti priprave za nastop na evropskem in svetovnem prvenstvu s pripadajočim številom točk iz naslednjih preglednic:
– v individualnih športih za naslednje moške in ženske reprezentance
+--------------+---------+---------+--------+
|  RAZRED  |A ČLANSKA|MLADINSKA| MLAJŠA |
|ŠPORTNE PANOGE| št. točk| št. točk|št. točk|
+--------------+---------+---------+--------+
|   1.   |  4000 |  2000 | 1000 |
+--------------+---------+---------+--------+
|   2.   |  3000 |  1200 |  600 |
+--------------+---------+---------+--------+
|   3.   |  2000 |  600  |  200 |
+--------------+---------+---------+--------+
– v kolektivnih športih s športnimi igrami za naslednje moške in ženske reprezentance
+--------------+---------+---------+--------+
|  RAZRED  |A ČLANSKA|MLADINSKA| MLAJŠA |
|ŠPORTNE PANOGE| št. točk| št. točk|št. točk|
+--------------+---------+---------+--------+
|   1.   |  6000 |  4000 | 2000 |
+--------------+---------+---------+--------+
|   2.   |  5000 |  2000 | 1000 |
+--------------+---------+---------+--------+
|   3.   |  4000 |  1000 |  500 |
+--------------+---------+---------+--------+
Kot priprave mladinske reprezentance se upošteva priprave v eni izmed naslednjih kategorij: mlajši mladinci-ke ali starejši mladinci-ke ali mlajši člani-ce. Kot priprave mlajše reprezentance se upošteva priprave v eni izmed naslednjih kategorij: mlajši pionirji-ke (mlajši dečki/deklice) ali starejši pionirji-ke (starejši dečki/deklice) ali kadeti-nje.
Pripadajoče število točk iz preglednic v tem členu je del skupnega števila točk za sofinanciranje dejavnosti vrhunskega športa ter dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi reprezentanc.
36. člen
(kategorizirani športniki)
Sofinancira se program NPŠZ na podlagi števila kategoriziranih športnikov oziroma števila šahistov z nazivom velemojster in mednarodni mojster, in sicer s pripadajočim številom točk iz naslednjih preglednic:
– v individualnih športih
+-------------------------------+--------+
|KATEGORIZACIJA         |št. točk|
+-------------------------------+--------+
|ŠPORTNIK SVETOVNEGA RAZREDA  | 1000 |
+-------------------------------+--------+
|ŠPORTNIK MEDNARODNEGA RAZREDA |  500 |
+-------------------------------+--------+
|ŠPORTNIK PERSPEKTIVNEGA RAZREDA|  300 |
+-------------------------------+--------+
– v kolektivnih športih s športnimi igrami
+-------------------------------+--------+
|KATEGORIZACIJA         |št. točk|
+-------------------------------+--------+
|ŠPORTNIK SVETOVNEGA RAZREDA  |  90  |
+-------------------------------+--------+
|ŠPORTNIK MEDNARODNEGA RAZREDA |  45  |
+-------------------------------+--------+
|ŠPORTNIK PERSPEKTIVNEGA RAZREDA|  30  |
+-------------------------------+--------+
Pri kolektivnih športih se upošteva samo število kategoriziranih športnikov, ki so kategorizacijo pridobili z nastopi državnih reprezentanc.
– v miselnih športih:
+------------------------+--------+
|KATEGORIZACIJA     |št. točk|
+------------------------+--------+
|naziv velemojstEr    |  45  |
+------------------------+--------+
|NAZIV mednarodni MOJSTER|  30  |
+------------------------+--------+
Pripadajoče število točk iz preglednic v tem členu je del skupnega števila točk za sofinanciranje dejavnosti vrhunskega športa ter dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi reprezentanc.
37. člen
(delo trenerjev)
Sofinancira se plače reprezentančnih trenerjev NPŠZ, katerih športne panoge so na rednem sporedu OI, glede na razvrstitev športne panoge v razrede športnih panog, in sicer s pripadajočim številom točk iz naslednjih preglednic:
– v individualnih športnih panogah
+---------------------+--------------------------------+--------+
|RAZRED ŠPORTNE PANOGE|       MERILO       |št. točk|
+---------------------+--------------------------------+--------+
|     1.     |ZA VSAKO ČLANSKO A REPREZENTANCO| 2500 |
+---------------------+--------------------------------+--------+
|     2.     |ZA VSAKO ČLANSKO A REPREZENTANCO| 2100 |
+---------------------+--------------------------------+--------+
|     3.     | ZA VSE ČLANSKE A REPREZENTANCE | 2100 |
+---------------------+--------------------------------+--------+
– v kolektivnih športnih panogah s športnimi igrami
+---------------------+--------------------------------+--------+
|RAZRED ŠPORTNE PANOGE|       MERILO       |št. točk|
+---------------------+--------------------------------+--------+
|    1. – 3.    |ZA VSAKO ČLANSKO A REPREZENTANCO| 2500 |
+---------------------+--------------------------------+--------+
– v miselnih športnih panogah
+---------------------+------------------------------+--------+
|RAZRED ŠPORTNE PANOGE|      MERILO      |št. točk|
+---------------------+------------------------------+--------+
|    1. – 3.    |ZA VSE ČLANSKE A REPREZENTANCE| 2100 |
+---------------------+------------------------------+--------+
Pripadajoče število točk iz preglednic v tem členu je del skupnega števila točk za sofinanciranje dejavnosti vrhunskega športa ter dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi reprezentanc.
 
2.3.3 DEJAVNOSTI VRHUNSKEGA ŠPORTA – DOSEŽKI REPREZENTANC, POSAMEZNIKOV IN DRUŠTEV
38. člen
(vrednotenje dosežkov reprezentanc)
Ovrednoti se dosežke reprezentanc v športnih disciplinah, ki so na rednem programu OI.
Nacionalnim panožnim športnim zvezam se v kolektivnih športih s športnimi igrami glede na razred športne panoge ovrednoti uvrstitev reprezentance na svetovnem prvenstvu, evropskem prvenstvu ali olimpijskih dnevih mladih (EYOF) s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
+-----------+-----------------------------------+---------------------------+
| RAZRED  |   SVETOVNO PRVENSTVO (SP)   | EVROPSKO PRVENSTVO (EP) |
| ŠPORTNE |                  |              |
| PANOGE  |                  |              |
+-----------+-----------+-----------------------+-----------+---------------+
|  1.   | Uvrstitev |  KONČNA UVRSTITEV  | Uvrstitev |   KONČNA  |
|      |  na SP  |            |  na EP  |  UVRSTITEV  |
|      |      +--------+-------+------+      +--------+------+
|      |      | 5.-8. | 3.,4. |FINALE|      | 3.,4. |FINALE|
|      |      | mesto | mesto |   |      | mesto |   |
+-----------+-----------+--------+-------+------+-----------+--------+------+
| ČLANSKA |  2000  | 2000 | 3000 | 5000 |  1500  | 2000 | 3000 |
+-----------+-----------+--------+-------+------+-----------+--------+------+
| MLADINSKA |  1500  | 1500 | 2250 | 3750 |  1000  | 1500 | 2250 |
+-----------+-----------+--------+-------+------+-----------+--------+------+
| MLAJŠA  |  1000  | 1000 | 1500 | 2500 |  500  | 1000 | 1500 |
+-----------+-----------+--------+-------+------+-----------+--------+------+
|  EYOF  |   /   |  /  |  /  |  / |   /   | 1000 | 1500 |
+-----------+-----------+--------+-------+------+-----------+--------+------+
V primeru uvrstitve reprezentance med prvih 8 ekip ali višje se NPŠZ kot dosežek ovrednoti seštevek točk za uvrstitev na evropsko ali svetovno prvenstvo in točk za končno uvrstitev.
39. člen
(vrednotenje dosežkov posameznikov)
Ovrednoti se dosežke posameznikov v športnih disciplinah, ki so na rednem programu OI.
Nacionalnim panožnim športnim zvezam se v individualnih športih glede na razred športne panoge ovrednoti osvojitev medalje na svetovnem prvenstvu, evropskem prvenstvu ali olimpijskih dnevih mladih (EYOF) s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
+--------------+--------------------------+--------------------------+
|  RAZRED  |  SVETOVNO PRVENSTVO  |  EVROPSKO PRVENSTVO  |
|ŠPORTNE PANOGE|             |             |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    1   |1. mesto|2. mesto|3. mesto|1. mesto|2. mesto|3. mesto|
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Člani(-ce) | 1000 |  800 |  600 |  800 |  600 |  400 |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| mladinci(-ke)|  600 |  500 |  350 |  500 |  400 |  250 |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|  mlajši  |  300 |  200 |  150 |  200 |  150 |  100 |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|   EYOF   |  /  |  /  |  /  |  200 |  150 |  100 |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
V primeru, da športnik v individualnih športih na istem tekmovanju iz prejšnjega odstavka osvoji več medalj v različnih disciplinah, se za ovrednotenje po zgornji tabeli upošteva le najvišja osvojena kolajna športnika.
40. člen
(vrednotenje dosežkov društev)
Ovrednoti se dosežke društev v športnih disciplinah, ki so na rednem programu OI.
Društvom se v kolektivnih športih s športnimi igrami v športnih panogah, uvrščenih v prvi razred športnih panog, ovrednoti končna uvrstitev na uradnih evropskih tekmovanjih za naslov evropskega klubskega prvaka s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
+------------------+
| KONČNA UVRSTITEV |
+-----+-----+------+
|MED 8|MED 4|FINALE|
+-----+-----+------+
| 2000| 3000| 4000 |
+-----+-----+------+
41. člen
(izredni dosežki)
Za športne dosežke, ki so nad pričakovanji promovirali Republiko Slovenijo, zlasti z omogočanjem njene predstavitve na področju turizma in gospodarstva, lahko minister, pristojen za šport, predlaga vladi, da športnike, ki so jih dosegli, dodatno nagradi.
 
2.4 NAGRADE ZA OLIMPIJSKE MEDALJE
42. člen
(olimpijske medalje)
V individualnih športnih panogah se nosilcem olimpijskih medalj izplača nagrada, in sicer za 1. mesto 3000 točk, za 2. mesto 2000 točk in za 3. mesto 1000 točk.
Za osvojitev olimpijske medalje v ekipni konkurenci v individualnih športih se vsakemu posameznemu članu ekipe – nosilcu medalje izplača nagrada v višini 75% nagrade, določene za nosilce olimpijskih medalj v posamični konkurenci.
Trenerju športnika, nosilca olimpijske medalje, ki ga določi NPŠZ, se izplača nagrada v višini 50% vrednosti nagrade, ki pripada športniku v posamični konkurenci, ne glede na to ali je medalja osvojena v posamični ali ekipni konkurenci.
V kolektivnih športih s športnimi igrami se ekipi, nosilki olimpijske medalje, izplača nagrada; in sicer za 1. mesto 15000 točk, za 2. mesto 10000 točk in za 3. mesto 5000 točk.
Trenerskemu timu ekipe, nosilke olimpijske medalje, ki ga določi NPŠZ, se glede na doseženo mesto izplača nagrada v enaki višini kot trenerju športnika v individualnih športih.
 
2.5 ŠTIPENDIJE
43. člen
(štipendije)
Sofinancira se štipendije športnikov skladno s pravilnikom o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji in dogovorom o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, sklenjenim med ministrstvom, Fundacijo za sofinanciranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in Olimpijskim komitejem. Postopki se izvajajo skladno z Zakonom o upravnem postopku.
 
2.6 NADSTANDARDNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
44. člen
(nadstandardno zdravstveno zavarovanje)
Sofinancira se nad standardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda in sicer v višini 25% vrednosti zavarovanja.
 
2.7 DELOVANJE PANOŽNIH ŠPORTNIH ŠOL
45. člen
(vsebina sofinanciranja in pogoji)
Sofinancira se plače trenerjev v programih panožnih športnih šol v individualnih športih in v kolektivnih športih s športnimi igrami v športnih panogah oziroma disciplinah rednega programa OI ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
1. najvišji strokovni organ NPŠZ sprejme dolgoročen program organiziranosti in delovanja panožnih športnih šol za posamezno športno panogo oziroma disciplino;
2. izvajalec sprejme individualen štiriletni program za posamezno panožno športno šolo, namenjen izključno športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, o katerem poda mnenje najvišji strokovni organ NPŠZ in v katerem so opredeljeni program dela, cilji, podatki o športnikih, vključenih v program, materialni in prostorski pogoji za izvajanje programa;
3. program iz prejšnje točke izvaja trener z ustrezno izobrazbo.
4. pri izvajanju programa sodelujejo strokovni delavci z ustrezno usposobljenostjo ali izobrazbo;
5. trener, ki izvaja program panožne športne šole, ima z izvajalcem sklenjeno ustrezno pogodbo o sodelovanju;
6. izvajalec zagotovi trenerju bruto plačilo, najmanj v višini izračunani v skladu s 48. členom tega pravilnika;
7. najvišji strokovni organ NPŠZ poda mnenje o programu za posamezno panožno športno šolo, izvajalcu in trenerju.
46. člen
(trajanje sofinanciranja)
V izbranih programih panožnih športnih šol se plače trenerjev sofinancira za obdobje do največ štirih let, praviloma pa za obdobje enega leta.
Za možnost nadaljevanja sofinanciranja programov panožnih športnih šol, katerih sofinanciranje poteka v skladu s pogodbo, morajo izvajalci vsako leto predložiti poročilo o delu ter finančno poročilo za preteklo leto in mnenje najvišjega strokovnega organa NPŠZ o programu, izvajalcu in trenerju, ter izjavo o sofinanciranju 20% plače trenerjev. Te programe se ne vrednoti po merilih iz 47. člena tega pravilnika.
47. člen
(merila za sofinanciranje)
Posamezne vloge za sofinanciranje plač trenerjev v programih panožnih športnih šol, ki izpolnjujejo pogoje iz 45. člena tega pravilnika, se ovrednotijo po merilih iz naslednje preglednice.
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|Merilo                               |Število|
|                                  |točk  |
+------------------------+-------------------------------------------+-------+
|Razred športne panoge  |Športne panoge v I. razredu        |20   |
|            +-------------------------------------------+-------+
|            |Športne panoge v II. razredu        |15   |
|            +-------------------------------------------+-------+
|            |Športne panoge v III. razredu       |10   |
|            +-------------------------------------------+-------+
|            |Športne panoge v IV. razredu        |5   |
+------------------------+-------------------------------------------+-------+
|Deficitarnost panoge  |Skupno število sofinanciranih       |0-15  |
|            |štipendistov, pripravnikov in trenerjev v |    |
|            |programih panožnih športnih šol v panogi. |    |
|            |Maksimalno število točk 15 prejme vloga v |    |
|            |panogi, v kateri ministrstvo ne      |    |
|            |sofinancira nobenega strokovnega delavca. |    |
|            |Za vsakega sofinanciranega strokovnega   |    |
|            |delavca v panogi prejme vloga po eno točko |    |
|            |manj                    |    |
+------------------------+-------------------------------------------+-------+
|Individualni štiriletni |Zaposlovanje trenerjev v okolju oziroma na |0-15  |
|program za posamezno  |področju, kjer še ni dovolj ustreznega   |    |
|panožno športno šolo  |kadra za izvajanje programa panožnih    |    |
|            |športnih šol                |    |
+------------------------+-------------------------------------------+-------+
|Dolgoročni    program|Ocena kakovosti programa          |0-10  |
|organiziranosti    in|                      |    |
|delovanja    panožnih|                      |    |
|športnih   šol   za|                      |    |
|posamezno športno panogo|                      |    |
|oziroma disciplino   |                      |    |
+------------------------+-------------------------------------------+-------+
|Prednostni vrstni red  |Program je prvi po prednostnem vrstnem|20   |
|            |redu v posamezni športni panogi oziroma|    |
|            |disciplini,  ki  ga  določa  najvišji|    |
|            |strokovni organ NPŠZ            |    |
+------------------------+-------------------------------------------+-------+
|Status trenerja     |Trener je bil štipendist, pripravnik    |10   |
|            |ministrstva ali je prijavljen kot     |    |
|            |brezposeln                 |    |
+------------------------+-------------------------------------------+-------+
|Čas zaposlitve     |Izvajalec trenerja zaposluje za nedoločen |30   |
|            |čas                    |    |
+------------------------+-------------------------------------------+-------+
48. člen
(višina sofinanciranja)
Kot izhodišče za izračun višine sofinanciranja plač trenerjev služi izhodiščna plača za prvi tarifni razred (količnik 1,00) za negospodarske dejavnosti.
Za izračun višine sofinanciranja plač trenerjev se uporabljajo merila (izobrazba, naziv, usposobljenost za mentorja, dodatek za psihofizične obremenitve) v skladu z naslednjo preglednico:
+-----------+----------+--------+----------------+-------------------+------+
| Stopnja | Naziv  |Količnik| Usposobljenost |  Dodatek za   |Skupaj|
| izobrazbe |     |    | za mentorstvo |  psihofizične  |   |
|      |     |    |        | obremenitve in  |   |
|      |     |    |        |  odgovornosti  |   |
+-----------+----------+--------+----------------+-------------------+------+
|  VI.  |  brez  | 2, 75 |    /    |    0,74    | 3,49 |
+-----------+----------+--------+----------------+-------------------+------+
|      | mentor | 3,06 |    /    |    0,72    | 3,78 |
+-----------+----------+--------+----------------+-------------------+------+
|      |svetovalec| 3,23 |    /    |    0,69    | 3,92 |
+-----------+----------+--------+----------------+-------------------+------+
|  VII.  |  brez  | 3,25 |    /    |    0,74    | 3,99 |
+-----------+----------+--------+----------------+-------------------+------+
|      | mentor | 3,60 |   0,30   |    0,72    | 4,62 |
+-----------+----------+--------+----------------+-------------------+------+
|      |svetovalec| 3,80 |   0,30   |    0,69    | 4,79 |
+-----------+----------+--------+----------------+-------------------+------+
|      | svetnik | 4,20 |   0,30   |    0,69    | 5,19 |
+-----------+----------+--------+----------------+-------------------+------+
| magister |  brez  | 3,55 |    /    |    0,74    | 4,29 |
| znanosti |     |    |        |          |   |
+-----------+----------+--------+----------------+-------------------+------+
|      | mentor | 3,90 |   0,30   |    0,72    | 4,92 |
+-----------+----------+--------+----------------+-------------------+------+
|      |svetovalec| 4,10 |   0,30   |    0,69    | 5,09 |
+-----------+----------+--------+----------------+-------------------+------+
|      | svetnik | 4,50 |   0,30   |    0,69    | 5,49 |
+-----------+----------+--------+----------------+-------------------+------+
| doktor  |  brez  | 3,75 |    /    |    0,74    | 4,49 |
| znanosti |     |    |        |          |   |
+-----------+----------+--------+----------------+-------------------+------+
|      | mentor | 4,10 |   0,30   |    0,72    | 5,12 |
+-----------+----------+--------+----------------+-------------------+------+
|      |svetovalec| 4,30 |   0.30   |    0,69    | 5,29 |
+-----------+----------+--------+----------------+-------------------+------+
|      | svetnik | 4,70 |   0,30   |    0,69    | 5,69 |
+-----------+----------+--------+----------------+-------------------+------+
Za izračun višine sofinanciranja plač trenerjev se uporablja tudi merilo delovne dobe trenerja, in sicer v višini 0,5% od osnove plače za vsako leto izpolnjene delovne dobe.
Višino sofinanciranja plač trenerjev izračunava in spreminja ministrstvo enkrat letno, in sicer po stanju na dan sprejema sklepa o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa. Sofinancira se plače trenerjev v višini 80% vrednosti, izračunane v skladu z merili iz tega člena.
49. člen
(izbor programov)
Vloge za sofinanciranje plač trenerjev v programih panožnih športnih šol se ovrednoti in razvršča glede na skupno število točk v skladu z merili iz 47. člena tega pravilnika. Za vse razvrščene vloge se izračuna pripadajočo višino sofinanciranja plač trenerjev v skladu s prejšnjim členom. Izbere in sofinancira se plače trenerjev v programih panožnih športnih šol, navedenih v vlogah, ki so pri ovrednotenju zbrale višje število točk. Število izbranih in sofinanciranih plač trenerjev je omejeno z obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za programe panožnih športnih šol.
Sofinancira se plače strokovnih delavcev v višini 80% vrednosti, izračunane v skladu z merili.
 
2.8 ŠPORTNI ODDELKI V GIMNAZIJAH IN SREDNJIH ŠOLAH
50. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Sofinancira se športne oddelke na tistih gimnazijah, ki v skladu z veljavno zakonodajo organizirajo delo v športnih oddelkih.
Sofinancira se oddelke v programih srednjih strokovnih in poklicnih šol, kjer so dijaki – športniki organizirani v skupino znotraj enega oddelka (v nadaljnjem besedilu: športni oddelki v srednjih šolah) ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
1. v posamezni šoli se lahko sofinancira samo en oddelek vsakega letnika;
2. sofinancira se oddelek, v katerega je vpisanih najmanj 10 dijakov športnikov s statusi, ki jih podeljujejo nacionalne panožne športne zveze.
51. člen
(vsebina sofinanciranja)
V športnih oddelkih v programu gimnazija se lahko sofinancira:
1. strokovni kader (psiholog, fizioterapevt),
2. meritve in spremljanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti dijakov,
3. nezgodno zavarovanje in zdravstvene preglede dijakov,
4. strokovna izpopolnjevanja pedagoškega kadra.
V športnih oddelkih v srednjih šolah se lahko sofinancira:
1. strokovni kader (psiholog, fizioterapevt, pedagoški koordinator),
2. meritve in spremljanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti dijakov,
3. nezgodno zavarovanje in zdravstvene preglede dijakov,
4. strokovna izpopolnjevanja pedagoškega kadra.
52. člen
(merila in višina sofinanciranja)
Sofinancira se športne oddelke na gimnazijah, in sicer 650 točk za prvi oddelek, 550 točk za drugi oddelek, 450 točk za tretji oddelek in 350 točk za vsak nadaljnji oddelek.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za športne oddelke v gimnazijah, ki se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za športne oddelke v gimnazijah in skupnega števila točk vseh na javni razpis prijavljenih športnih oddelkov v gimnazijah, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
Športni oddelki v srednjih šolah, ki izpolnjujejo pogoje iz 50. člena tega pravilnika, se ovrednotijo po merilih iz naslednje preglednice:
+--------------------------------------------------------------+------------+
|MERILO                            | ŠT. TOČK |
+------------+-------------------------------------------------+------------+
|Status   |Status A, pridobljen na podlagi Meril za izbiro |3 za vsakega|
|športnika  |kandidatov v primeru omejitve vpisa v športni  |  dijaka  |
|      |oddelek                     |      |
|      +-------------------------------------------------+------------+
|      |Status B, pridobljen na podlagi Meril za izbiro |2 za vsakega|
|      |kandidatov v primeru omejitve vpisa v športni  |  dijaka  |
|      |oddelek                     |      |
|      +-------------------------------------------------+------------+
|      |Status C, pridobljen na podlagi Meril za izbiro |1 za vsakega|
|      |kandidatov v primeru omejitve vpisa v športni  |  dijaka  |
|      |oddelek                     |      |
+------------+-------------------------------------------------+------------+
|Število   |10 do 14 dijakov športnikov v posameznem oddelku |   5   |
|športnikov +-------------------------------------------------+------------+
|      |15 do 18 dijakov športnikov v posameznem oddelku |   10   |
|      +-------------------------------------------------+------------+
|      |19 in  več dijakov športnikov v posameznem   |   15   |
|      |oddelku                     |      |
+------------+-------------------------------------------------+------------+
Sofinancira se največ 32 športnih oddelkov v srednjih šolah, in sicer tistih, ki so po merilih iz zgornje preglednice najvišje ovrednoteni.
Višina sofinanciranja posameznega športnega oddelka v srednji šoli se določi tako, da se obseg sredstev, določenih v letnem programu športa za športne oddelke v srednjih šolah, deli s številom izbranih športnih oddelkov v srednjih šolah.
3. ŠPORTNA REKREACIJA
53. člen
(predmet sofinanciranja)
Na področju športne rekreacije se sofinancira:
1. delovanje športnih zvez in drugih organizacij, registriranih za opravljanje dejavnosti v športu, na državni ravni na področju športne rekreacije,
2. priprava in načrtovanje programov športne rekreacije na državni ravni, ki imajo za cilj povečanje števila gibalno/športno dejavnega prebivalstva,
3. plače strokovnim delavcem,
4. načrtovanje in izpeljava propagandne aktivnosti v športni rekreaciji,
5. propagandne dejavnosti v športu, informiranje o športu v medijih, informatiko v športu in omogočiti nove eksperimentalne programe v športu.
 
3.1 DELOVANJE ŠPORTNIH ZVEZ IN DRUGIH ORGANIZACIJ, REGISTRIRANIH ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI V ŠPORTU, NA DRŽAVNI RAVNI NA PODROČJU ŠPORTNE REKREACIJE
54. člen
(vsebina in pogoji za sofinanciranje)
Sofinancira se delovanje športnih zvez in drugih organizacij, registriranih za opravljanje dejavnosti v športu, na državni ravni na področju športne rekreacije, v katere je včlanjenih najmanj 10 športnih društev ali drugih organizacijskih oblik, ki izvajajo programe športne rekreacije. Športna društva ali druge organizacijske oblike morajo imeti skupaj najmanj 4.000 individualnih članov. Članstvo v zvezi ali individualno članstvo v društvu se dokazuje s plačano članarino za tekoče leto ali s pristopno izjavo v članstvo za tekoče leto.
Posamezno športno društvo se lahko upošteva pri sofinanciranju samo ene zveze. Društvo sme s pisno izjavo dovoliti izključno samo eni zvezi, da ga navede kot člana, ko kandidira za sofinanciranje svojega delovanja. Zaradi preprečevanja dvojnega sofinanciranja, ki bi nastalo z upoštevanjem enega društva v več zvezah, morajo zveze pred kandidaturo pridobiti pisne izjave društev, s katerimi kandidirajo, da z njimi kot člani ne kandidira druga zveza.
55. člen
(merila in višina sofinanciranje)
Delovanje športnih zvez in drugih organizacij, registriranih za opravljanje dejavnosti v športu, na državni ravni na področju športne rekreacije se sofinancira na podlagi števila individualnih članov pri športnih društvih, včlanjenih v zvezo, ali v druge organizacije. Upošteva se stanje na dan prijave na javni razpis.
Vrednotenje se opravi na podlagi točkovnega sistema. Za vsakega individualnega člana se prizna 0,1 točke za področje športne rekreacije.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za delovanje športnih zvez na državni ravni na področju športne rekreacije, ki se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za delovanje športnih zvez na državni ravni na področju športne rekreacije, in skupnim številom vseh individualnih članov na javni razpis prijavljenih športnih zvez na državni ravni, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
 
3.2 PRIPRAVA IN NAČRTOVANJE PROGRAMOV ŠPORTNE REKREACIJE NA DRŽAVNI RAVNI, KI IMAJO ZA CILJ POVEČANJE ŠTEVILA GIBALNO/ŠPORTNO DEJAVNEGA PREBIVALSTVA
56. člen
(vsebina in višina sofinanciranja)
Programe športne rekreacije na državni ravni, ki imajo za cilj povečanje števila telesno, športno dejavnega prebivalstva, se sofinancira največ do višine 50% celotne vrednosti programa. Ostala finančna sredstva mora pridobiti izvajalec iz drugih virov. Za sofinanciranje dejavnosti iz 3.2. točke lahko kandidirajo samo izvajalci, ki so neposredni izvajalci teh dejavnosti.
57. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Sofinancira se samo programe, ki pri točkovanju na podlagi meril iz 58. člena tega pravilnika zberejo najmanj 70 točk.
58. člen
(merila za sofinanciranje)
Programe se ovrednoti po merilih iz naslednje preglednice:
+-+--------------------------------------------------------------+----------+
| |Merilo                            | Število |
| |                               |  točk  |
+-+--------------------------------------------------------------+----------+
|1|KAKOVOST PROGRAMA                       | skupaj 0-|
| |                               |  20  |
+-+--------------------------------------------------------------+----------+
| |Program je namenjen udeležencem različne starosti, spola in  |  0-10  |
| |športnega predznanja                     |     |
+-+--------------------------------------------------------------+----------+
| |Program je podprt s celovitim oglaševanjem, informiranjem in |  0-10  |
| |strokovnim svetovanjem udeležencem              |     |
+-+--------------------------------------------------------------+----------+
|2|RAZŠIRJENOSTI PROGRAMA – NACIONALNI KRITERIJ         | skupaj 0-|
| |                               |  25  |
+-+--------------------------------------------------------------+----------+
| |Število obstoječih lokacij                  |  0-20  |
+-+--------------------------------------------------------------+----------+
| |Število načrtovanih novih lokacij               |  0-5  |
+-+--------------------------------------------------------------+----------+
|3|FINANČNI KRITERIJ                       | skupaj 0-|
| |                               |  20  |
+-+--------------------------------------------------------------+----------+
| |Brezplačnost programa                     |  0-20  |
+-+--------------------------------------------------------------+----------+
|4|KRITERIJ VKLJUČENIH UDELEŽENCEV                | skupaj 0-|
| |                               |  30  |
+-+--------------------------------------------------------------+----------+
| |Pričakovano število novih udeležencev             |  0-15  |
+-+--------------------------------------------------------------+----------+
| |Število udeležencev v programu v zadnjem letu         |  0-15  |
+-+--------------------------------------------------------------+----------+
|5|ŠIRŠI UČINKI PROJEKTA                     |skupaj 0-5|
+-+--------------------------------------------------------------+----------+
| |Predvidena dopolnitev športno-turistične ponudbe       |  0-3  |
+-+--------------------------------------------------------------+----------+
| |Podpiranje novih delovnih mest                |  0-2  |
+-+--------------------------------------------------------------+----------+
Vsota točk posameznega programa po vseh meril pomeni skupno število točk posameznega programa.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za programe športne rekreacije, ki se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za programe športne rekreacije, in skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
 
3.3 SOFINANCIRANJE PLAČ STROKOVNIM DELAVCEM
59. člen
(vsebina sofinanciranja in pogoji)
Športnim zvezam na državni ravni na področju športne rekreacije in NPŠZ (v nadaljnjem besedilu: športa zveza) se sofinancira plače strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije, ki imajo za cilj povečanje števila telesno, športno dejavnega prebivalstva, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
1. najvišji strokovni organ športne zveze je sprejel dolgoročen načrt razvoja športne rekreacije;
2. program športne rekreacije, ki ima za cilj povečanje števila telesno, športno dejavnega prebivalstva, je sprejel najvišji strokovni organ športne zveze;
3. izvajanje programa iz prejšnje točke vodi strokovni delavec z ustrezno izobrazbo športne smeri;
4. pri izvajanju programa sodelujejo strokovni delavci z ustrezno usposobljenostjo ali izobrazbo;
5. športna zveza s strokovnim delavcem, ki vodi izvajanje programa športne rekreacije, sklene ustrezno pogodbo o sodelovanju.
60. člen
(merila za sofinanciranje)
Vloge za sofinanciranje plač strokovnih delavcev, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena se ovrednoti po merilih iz naslednje preglednice:
+-------------------------------------------------------------------+--------+
|Merilo                               |Število |
|                                  | točk |
+---------------------------------+---------------------------------+--------+
|Deficitarnost          |Ministrstvo športni zvezi doslej |  20  |
|                 |ni sofinanciralo plač strokovnih |    |
|                 |delavcev za izvajanje programov |    |
|                 |športne rekreacije        |    |
+---------------------------------+---------------------------------+--------+
|Kakovost dolgoročnega načrta   |Ocena kakovosti         | 0-20 |
|razvoja delovanja zveze in njenih|                 |    |
|programov            |                 |    |
+---------------------------------+---------------------------------+--------+
|Kakovost programa športne    |Program je ovrednoten z 90-100  |  40  |
|rekreacije, ki ima za cilj    |točk po merilih iz 58. člena   |    |
|povečanje števila gibalno/športno|tega pravilnika         |    |
|dejavnega prebivalstva      +---------------------------------+--------+
|                 |Program je ovrednoten z 80-89  |  30  |
|                 |točk po merilih iz 58. člena   |    |
|                 |tega pravilnika         |    |
|                 +---------------------------------+--------+
|                 |Program je ovrednoten z 70-79  |  20  |
|                 |točk po merilih iz 58. člena   |    |
|                 |tega pravilnika         |    |
+---------------------------------+---------------------------------+--------+
|Zaposlovanje brezposelnih    |Strokovni delavec je prijavljen |  20  |
|strokovnih delavcev       |kot brezposeln          |    |
+---------------------------------+---------------------------------+--------+
Plača strokovnega delavca, ki vodi izvajanje programa športne rekreacije, se sofinancira samo, če je vloga ovrednotena z najmanj 70 točkami. Posamezni športni zvezi se sofinancira plačo za strokovnega delavca, ki vodi izvajanje programa športne rekreacije, navedenega v vlogi, ki je pri ovrednotenju zbrala najvišje število točk.
Število sofinanciranih plač strokovnih delavcev za vodenje izvajanja programov športne rekreacije je omejeno z obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za strokovno organizacijsko delo na področju športne rekreacije.
61. člen
(izračun sofinanciranja)
Kot izhodišče za izračun višine sofinanciranja plač strokovnih delavcev služi izhodiščna plača za prvi tarifni razred (količnik 1,00) za negospodarske dejavnosti.
Za izračun višine sofinanciranja plač strokovnih delavcev se uporabljajo merila (izobrazba, naziv, usposobljenost za mentorja, dodatek za psihofizične obremenitve) v skladu z naslednjo preglednico:
+-------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------+
|  Stopnja  |  Naziv |Količnik |Usposobljenost|  Dodatek za  | Skupaj |
| izobrazbe |     |     |za mentorstvo |  psihofizične |    |
|       |     |     |       | obremenitve in |    |
|       |     |     |       |  odgovornosti |    |
+-------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------+
|   VI.   |  brez  | 2, 75 |   /    |    0,74   | 3,49 |
+-------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------+
|       | mentor | 3,06  |   /    |    0,72   | 3,78 |
+-------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------+
|       |svetovalec| 3,23  |   /    |    0,69   | 3,92 |
+-------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------+
|   VII.  |  brez  | 3,25  |   /    |    0,74   | 3,99 |
+-------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------+
|       | mentor | 3,60  |  0,30   |    0,72   | 4,62 |
+-------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------+
|       |svetovalec| 3,80  |  0,30   |    0,69   | 4,79 |
+-------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------+
|       | svetnik | 4,20  |  0,30   |    0,69   | 5,19 |
+-------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------+
|  magister |  brez  | 3,55  |   /    |    0,74   | 4,29 |
|  znanosti |     |     |       |         |    |
+-------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------+
|       | mentor | 3,90  |  0,30   |    0,72   | 4,92 |
+-------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------+
|       |svetovalec| 4,10  |  0,30   |    0,69   | 5,09 |
+-------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------+
|       | svetnik | 4,50  |  0,30   |    0,69   | 5,49 |
+-------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------+
|  doktor  |  brez  | 3,75  |   /    |    0,74   | 4,49 |
|  znanosti |     |     |       |         |    |
+-------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------+
|       | mentor | 4,10  |  0,30   |    0,72   | 5,12 |
+-------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------+
|       |svetovalec| 4,30  |  0.30   |    0,69   | 5,29 |
+-------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------+
|       | svetnik | 4,70  |  0,30   |    0,69   | 5,69 |
+-------------+----------+---------+--------------+-----------------+--------+
Za izračun višine sofinanciranja plač strokovnih delavcev se uporablja tudi merilo delovne dobe strokovnega delavca, in sicer v višini 0,5% od osnovne plače za vsako leto izpolnjene delovne dobe.
62. člen
(višina sofinanciranja)
Sofinancira se plače strokovnih delavcev v višini 50% vrednosti, izračunane v skladu z merili iz tega člena praviloma po enoletni pogodbi največ pa za obdobje štirih let.
Višino sofinanciranja plač strokovnih delavcev izračunava in spreminja ministrstvo enkrat letno, in sicer po stanju na dan sprejema sklepa o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa.
3.4 NAČRTOVANJE IN IZPELJAVA PROPAGANDNE AKTIVNOSTI V ŠPORTNI REKREACIJI
63. člen
(vsebina sofinanciranja)
Na področju športne rekreacije se sofinancira načrtovanje in izpeljava propagandne aktivnosti, ki se deli na dve področji: celovito nacionalno propagando in nacionalno propagando za posamezne aktivnosti. Celovita nacionalna propaganda je celostna oglaševalna kampanja, ki nagovarja ljudi k ukvarjanju s športno rekreacijo. Nacionalna propaganda za posamezne aktivnosti je celostna oglaševalna kampanja, ki nagovarja ljudi, da se udeležijo posameznih programov na področju športne rekreacije na državni ravni.
64. člen
(izvajalci, pogoji za sofinanciranje)
Izvajalci celovite nacionalne propagande so lahko vsi izvajalci letnega programa športa, ki imajo reference na področju načrtovanja, organiziranja in izvajanja propagandnih aktivnosti.
Sofinancira se lahko do 70% vrednosti programa, ostala finančna sredstva mora izvajalec pridobiti sam.
65. člen
(merila za sofinanciranje)
Programi celovite nacionalne propagande in programi nacionalne propagande za posamezne aktivnosti se ovrednotijo na podlagi načrta propagandne aktivnosti po merilih iz naslednje preglednice:
+-------------------------------+------------+
|Merilo             |Število točk|
+-------------------------------+------------+
|Idejne in oblikovne rešitve  |  0-30  |
+-------------------------------+------------+
|Dosedanje reference izvajalca |  0-20  |
+-------------------------------+------------+
|Pričakovani uspehi propagandne |  0-30  |
|akcije             |      |
+-------------------------------+------------+
|Ekonomičnost propagandne    |  0-20  |
|akcije             |      |
+-------------------------------+------------+
Pri celoviti nacionalni propagandi se sofinancira program z največjim skupnim številom točk, vendar samo, če pri točkovanju zbere najmanj 70 točk. Višina sredstev je določena z letnim programom športa.
Pri nacionalni propagandi za posamezne aktivnosti se sofinancira največ šest programov z najvišjim številom točk.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za programe nacionalne propagande za posamezne aktivnosti, ki se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za programe nacionalne propagande za posamezne aktivnosti, in skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov nacionalne propagande za posamezne aktivnosti, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
3.5 INFORMIRANJE O ŠPORTU V MEDIJIH, INFORMATIKA V ŠPORTU IN NOVI EKSPERIMENTALNI PROGRAMI NA PODROČJU ŠPORTNE REKREACIJE
66. člen
(vsebina sofinanciranja)
Z namenom sofinanciranja povečanja športne dejavnosti v športni rekreaciji državljanov, predvsem otrok, mladine, žensk in starejših, ki so najmanj aktivni želimo okrepiti informiranje o športu v medijih, informatiko v športu in omogočiti nove eksperimentalne programe v športu, s katerimi se bi povečalo število športno aktivnih.
67. člen
(izvajalci, pogoji za sofinanciranje)
Izvajalci informiranja o športu v medijih, informatike v športu in novih eksperimentalnih programov v športu, s katerimi se bi povečalo število športno aktivnih so lahko vsi izvajalci letnega programa športa, ki imajo reference na področju načrtovanja, organiziranja in izvajanja teh aktivnosti.
Sofinancira se lahko do 70% vrednosti programa, ostala finančna sredstva mora izvajalec pridobiti sam.
68. člen
(merila za sofinanciranje)
Programi informiranja o športu v medijih, informatike v športu in novih eksperimentalnih programov v športu se ovrednotijo na podlagi ocene tveganja in načrta aktivnosti po merilih iz naslednje preglednice:
+-------------------------------+----------+
|Merilo             | Število |
|                |  točk  |
+-------------------------------+----------+
|Idejne oblikovne, druge    |  0-30  |
|rešitve, ter doseg v številu  |     |
|prebivalcev          |     |
+-------------------------------+----------+
|Dosedanje reference izvajalca |  0-20  |
+-------------------------------+----------+
|Pričakovani uspehi akcije in  |  0-30  |
|javna korist          |     |
+-------------------------------+----------+
|Ekonomičnost in učinkovitost  |  0-20  |
|akcije             |     |
+-------------------------------+----------+
Sofinancira se programi z največjim skupnim številom točk, vendar samo, če pri točkovanju zberejo najmanj 70 točk. Višina sredstev je določena z letnim programom športa.
Pri informiranju o športu v medijih, informatike v športu in novih eksperimentalnih programih v športu se sofinancira največ šest programov z najvišjim številom točk.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za informiranje o športu v medijih posebej, informatike v športu posebej in nove eksperimentalne programe posebej, ki se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za programe, in skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov iz tega, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
4. ŠPORT INVALIDOV
69. člen
(vsebina in pogoji za sofinanciranje)
Na področju športa invalidov se sofinancirata vključevanje in sodelovanje v mednarodnih organizacijah in udeležba na mednarodnih tekmovanjih. Sofinancira se tisto invalidsko organizacijo, ki deluje na državni ravni na področju športa invalidov in je včlanjena v Mednarodni paraolimpijski komite.
70. člen
(višina sofinanciranja)
Višina sredstev za sofinanciranje športa invalidov je določena z letnim programom športa.
III. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
1. USPOSABLJANJE IN SPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV
71. člen
(vsebina sofinanciranja)
S sredstvi za usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov se sofinancira:
1. programe usposabljanja strokovnih delavcev v športu,
2. programe spopolnjevanja strokovnih delavcev v športu,
ki jih je določil Strokovni svet Republike Slovenije za šport.
72. člen
(pogoji za sofinanciranje usposabljanja in spopolnjevanja)
Za sofinanciranje usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih kadrov lahko kandidirajo vsi nosilci, ki jih je določil Strokovni svet Republike Slovenije za šport, in od nosilcev pooblaščeni izvajalci programov usposabljanja in spopolnjevanja v športu. Pooblaščeni izvajalci programov usposabljanja in spopolnjevanja v športu (konzorcij), ki imajo podpisane pogodbe z več nosilci imajo prednost pri sofinanciranju, morajo pa izpolnjevati naslednje pogoje:
1. pripravijo program s podatki o nazivu, ciljih in namenu programa, trajanju programa, povezanosti z drugimi programi, opisu predmetnika s predavatelji, pogojih za vpis, pogojih za dokončanje programa in pridobljenem nazivu;
2. pripravijo natančen finančni načrt;
3. zagotovijo predavatelje z ustrezno izobrazbo, usposobljenostjo, nazivi ter referencami na predmetnem področju usposabljanja oziroma spopolnjevanja;
4. pripravijo spisek strokovne literature, namenjene za izvajanje programa;
5. zagotovijo prostorske, kadrovske in tehnološke zmožnosti, ki omogočajo izvedbo in strokovno-administrativno pokrivanje programov usposobljenosti za zahteve, ki izhajajo iz razpisa evropskih strukturnih skladov;
6. da prodajno ceno programa zmanjšajo za znesek, v katerem bo program sofinanciran iz javnih financ in financ evropskih strukturnih skladov.
73. člen
(merila in višina sofinanciranja)
Posamezni programi usposabljanja in spopolnjevanja, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, se ocenjujejo in izbirajo po merilih iz naslednje preglednice:
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|   |Merilo                         | Število točk |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|1.  |VSEBINSKI KRITERIJI                  | skupaj 0-80 |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|2.  |Administrativni kriterij usposobljenosti in      |   0-20   |
|   |upravičenosti – sposobnost strokovno-administrativnega |       |
|   |kadra za administrativno podporo programom       |       |
|   |usposobljanja, v skladu z zahtevami, ki izhajajo iz  |       |
|   |razpisa evropskih strukturnih skladov.         |       |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|3.  |Cilji projekta so dobro definirani in dosegljivi, se  |   0-10   |
|   |navezujejo na potrebe in nudijo rešitev določenih   |       |
|   |problemov                       |       |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|4.  |Reference prijaviteljev in predavateljev na predmetnem |   0-10   |
|   |področju                        |       |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|5.  |Izobrazba, usposobljenost, nazivi predavateljev    |   0-10   |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|6.  |Skladnost s horizontalnimi prioritetami, aktivnost   |   0-10   |
|   |obveščanja, razpoložljivost potrebnih virov, izbranost |       |
|   |in določenost aktivnosti in metod           |       |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|7.  |Organizacija je že dobila sredstva iz evropskih    |   0-10   |
|   |strukturnih skladov za projekt s strani ministrstva v |       |
|   |preteklih letih                    |       |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|8.  |Kriterij pripravljene ali načrtovane podporne obvezne |   0-10   |
|   |strokovne literature, profesionalne kompetence in   |       |
|   |dosežki poglavitnih strokovnjakov           |       |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|9.  |FINANČNI KRITERIJ                   | skupaj 0-20 |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|10  |Stroškovno ugodna finančna konstrukcija        |   0-5   |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|11  |Samo pokrivanje stroškov                |   0-5   |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
|12  |Nizka prodajna cena programov             |   0-10   |
+-----+-------------------------------------------------------+--------------+
Vsota točk posameznega programa po vseh merilih iz gornjih preglednic pomeni skupno število točk posameznega programa. Sofinancira se samo tiste programe, ki pri točkovanju zberejo najmanj 70 točk.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za programe usposabljanja in spopolnjevanja ločeno; ta se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za programe usposabljanja in spopolnjevanja, in skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov usposabljanja in spopolnjevanja, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
2. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
74. člen
(vsebina sofinanciranja)
S sredstvi za založniško dejavnost se sofinancira strokovna in znanstvena založniška dejavnost (v nadaljnjem besedilu: publikacije) na področju športa, namenjena izvajanju programov usposabljanja in spopolnjevanja, ki jih je določil Strokovni svet Republike Slovenije za šport, in sicer:
1. strokovne knjige,
2. strokovne in znanstvene revije oziroma dele revij s strokovno ali znanstveno tematiko,
3. zbornike strokovnih in znanstvenih kongresov in posvetov,
4. strokovna dela v drugih medijskih oblikah.
75. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Za sofinanciranje publikacij lahko pridobijo sredstva izvajalci, ki ob izpolnjevanju pogojev iz 72. člena tega pravilnika izpolnjujejo še naslednje pogoje:
1. pripravijo vsebinski opis publikacije;
2. pripravijo natančen finančni načrt za izdajo publikacije;
3. za strokovne knjige zagotovijo najmanj dve recenziji uveljavljenih strokovnjakov, ki bosta objavljeni v knjigi;
4. da publikacija izide v letu sofinanciranja;
5. da prodajno ceno sofinancirane publikacije zmanjšajo za znesek, v katerem bo izdaja publikacije sofinancirana iz javnih financ.
76. člen
(merila za sofinanciranje)
Publikacije se ovrednotijo na podlagi meril iz naslednje preglednice:
+---------------------------+------------+
|Merilo           |  Število |
|              | vrednostnih|
|              |  točk  |
+---------------------------+------------+
|Ekonomičnost, deficitarnost|  0-25  |
+---------------------------+------------+
|Strokovnost        |  0-30  |
+---------------------------+------------+
|Uporabnost za različne   |  0-45  |
|programe usposabljanja in |      |
|spopolnjevanja       |      |
+---------------------------+------------+
Sofinancira se publikacije, ki pri točkovanju zberejo najmanj 30 vrednostnih točk iz zgornje preglednice.
Na podlagi ovrednotenega števila vrednostnih točk iz zgornje preglednice se glede na vrsto publikacije iz 74. člena tega pravilnika določi število točk za sofinanciranje, in sicer:
+--------------------------------------+------------------+------------------+
|Vrsta publikacije           |   Število   | Število točk za |
|                   | vrednostnih točk | sofinanciranje |
+--------------------------------------+------------------+------------------+
|strokovne knjige           |   30-50    |    300    |
|                   +------------------+------------------+
|                   |   51-75    |    400    |
|                   +------------------+------------------+
|                   |   76-100   |    600    |
+--------------------------------------+------------------+------------------+
|strokovne in znanstvene revije    |   30-50    |    300    |
|oziroma deli revij s strokovno ali  +------------------+------------------+
|znanstveno tematiko          |   51-75    |    1000    |
|                   +------------------+------------------+
|                   |   76-100   |    5000    |
+--------------------------------------+------------------+------------------+
|zborniki strokovnih in znanstvenih  |   30-50    |    100    |
|kongresov in posvetov         +------------------+------------------+
|                   |   51-75    |    500    |
|                   +------------------+------------------+
|                   |   76-100   |    1000    |
+--------------------------------------+------------------+------------------+
|strokovna dela v drugih medijskih   |  najmanj 30  |    400    |
|oblikah                |         |         |
+--------------------------------------+------------------+------------------+
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za sofinanciranje publikacij, ki se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za programe založništva, in skupnim številom točk za sofinanciranje vseh na javni razpis prijavljenih programov založništva, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
77. člen
(višina sofinanciranja)
Sofinancira se do 80% vrednosti publikacije, druga sredstva mora pridobiti izvajalec sam.
3. ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST
78. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Za sofinanciranje izbranih znanstvenoraziskovalnih projektov lahko kandidirajo izvajalci programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. so registrirani za opravljanje raziskovalne dejavnosti ali če projekt pripravljajo skupaj z izvajalcem, registriranim za opravljanje raziskovalne dejavnosti;
2. predložiti morajo projekt, iz katerega sta razvidna vsebina in natančen finančni načrt;
3. znanstveno raziskovalni projekt mora biti aplikativen;
4. znanstveno raziskovalni projekt mora biti sofinanciran iz ciljnih raziskovalnih programov.
79. člen
(merila za sofinanciranje)
Znanstvenoraziskovalne projekte se ovrednoti na podlagi meril iz naslednje preglednice:
+-----------------------------+----------+
|Merilo            | Število |
|               |  točk  |
+-----------------------------+----------+
|Praktična uporabnost     |  0-25  |
+-----------------------------+----------+
|Znanstvene reference     |  0-25  |
|avtorjev           |     |
+-----------------------------+----------+
|Skladnost programov z    |  0-50  |
|razpisno vsebino       |     |
+-----------------------------+----------+
Sofinancira se znanstvenoraziskovalni projekt z najvišjim številom točk.
Višina sredstev za znanstvenoraziskovalno dejavnost je določena z letnim programom športa.
4. MERITVE, ANALIZE IN SVETOVANJA
80. člen
(pogoji in višina sofinanciranja)
Za sofinanciranje meritev, analiz in svetovanja lahko kandidira Inštitut za šport v Ljubljani, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. predložiti mora program, iz katerega sta razvidna vsebina in natančen finančni načrt;
2. program mora biti pripravljen v sodelovanju z NPŠZ in opremljen z mnenjem Olimpijskega komiteja;
3. s cenikom storitev mora biti predhodno pisno seznanjena NPŠZ;
4. da prodajno ceno sofinanciranih meritev, analiz in svetovanja zmanjša za skupno vrednost, v kateri bo vsaka od sofinanciranih storitev sofinancirana iz javnih financ.
Sofinancira se do 75% vrednosti programov, preostala sredstva mora izvajalec pridobiti sam. Višina sredstev za sofinanciranje meritev, analiz in svetovanja je določena z letnim programom športa.
5. PREPREČEVANJE UPORABE NEDOVOLJENIH POŽIVIL IN POSTOPKOV
81. člen
(vsebina sofinanciranja)
S sredstvi za preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov se sofinancira:
1. izobraževanje vseh, ki sodelujejo v športu,
2. informiranje o novostih v boju proti dopingu,
3. mednarodno sodelovanje,
4. testiranje,
5. vpeljevanje novosti v boju proti dopingu.
82. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Za sofinanciranje programov za preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov lahko kandidira Nacionalna antidopinška komisija (NAK) pri Olimpijskem komiteju Slovenije, če predloži program, iz katerega morata biti razvidna vsebina in natančen finančni načrt.
Višina sredstev za sofinanciranje programov za preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov je določena do višine načrtovanih sredstev z letnim programom športa.
6. DELOVANJE ZVEZ IN ZAVODOV, KI OPRAVLJAJO STROKOVNE IN RAZVOJNE NALOGE
83. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Športna društva kot osnovne športne organizacije se združujejo v občinske športne zveze oziroma zveze na lokalni ravni in nacionalne panožne športne zveze združene v OKS-ZŠZ kot osrednje krovne športne organizacije in drugih zvez. Na področju športa delujejo na državni in lokalni ravni tudi zavodi in druge institucije. Vse te institucije za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov in dohodkov zaposlenih.
Olimpijski komite Slovenije – združenje športnih zvez povezuje članice, nacionalne in občinske športne zveze ter druge dejavnike. V skladu s pooblastili zakona o športu sodeluje pri koordinaciji in izpeljavi dela nacionalnega programa. Sofinancira se vrednost dela in materialni stroški na projektih Olimpijskega komiteja, kot osrednje športne organizacije, delovanje zamejskih športnih zvez, Javnega zavoda za šport RS, Muzeja športa ter drugih javnih zavodov na državni ravni, katerih ustanovitelj je država, ki opravljajo strokovne in razvojne naloge v športu (v nadaljnjem besedilu: druge zveze in zavodi), katerih delovanje se v skladu s tem pravilnikom ne sofinancira za področje vrhunskega športa, športne rekreacije ali interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov.
Za sofinanciranje delovanja drugih zvez in zavodov lahko kandidirajo izvajalci, ki predložijo letni delovni načrt, iz katerega mora biti razvidno, da na državni ravni opravljajo strokovne in razvojne naloge v športu in natančen finančni načrt.
84. člen
(vsebina sofinanciranja)
Sofinancira se vrednost dela in materialni stroški na projektih Olimpijskega komiteja, in sicer do višine 25% vrednosti projektov in do 5% materialnih stroškov pri delu na projektih. Podlaga sofinanciranja dela in materialnih stroškov je vsebinski in finančni predlog zvez in javnih zavodov na državni ravni, ki opravljajo strokovne in razvojne naloge v športu. Financira se do višine sredstev predvidenih z letnim programom športa.
85. člen
(merila za sofinanciranje)
Posamezno delo se ovrednoti po vseh merilih iz naslednje preglednice:
+---------------------------+------------+
|Merilo           | Število  |
|              |  točk  |
+---------------------------+------------+
|Strokovnost nalog     |  0-10  |
+---------------------------+------------+
|Uporabnost nalog za šport |  0-25  |
+---------------------------+------------+
|Aplikativnost nalog    |  0-25  |
+---------------------------+------------+
|Izražen javni interes nalog|  0-40  |
|v športu          |      |
+---------------------------+------------+
Vsota točk za posamezno delo po vseh merilih pomeni skupno število točk za posamezno storitev.
Sofinancira se delo in materialne stroške samo za tiste naloge in projekte, ki na podlagi točkovanja dosežejo najmanj 60 točk. Podlaga sofinanciranja dela in materialnih stroškov je vsebinski in finančni predlog zvez in zavodov na državni ravni, ki opravljajo strokovne in razvojne naloge v športu. Financira se do višine sredstev predvidenih z letnim programom športa.
86. člen
(merila za sofinanciranje zamejskih športnih zvez)
Višina sofinanciranja delovanja zamejskih športnih zvez znaša pripadajoča sredstva do višine predvidene z letnim programom športa.
7. MEDNARODNA DEJAVNOST V ŠPORTU
87. člen
(vsebina sofinanciranja)
Na področju mednarodne dejavnosti v športu se sofinancira:
1. članarine v eni evropski in svetovni športni zvezi,
2. udeležbo enega delegata na uradnih zasedanjih evropske in svetovne športne zveze,
3. dejavnost ambasadorja za šport, strpnost in »Fair play«,
4. organizacijo velikih mednarodnih športnih prireditev.
88. člen
(pogoji in višina sofinanciranja)
NPŠZ, ki so razvrščene v prve tri razrede zvez in NŠZ s področja športne rekreacije (PZS, ŠUS), se na podlagi dokazil o plačilih sofinancira:
1. NPŠZ plačilo članarine v evropski in svetovni športni zvezi, vendar največ do 1000 točk po vrednosti točke za področje vrhunskega športa in NŠZ s področja športne rekreacije največ do 1000 točk po vrednosti točke za delovanje športnih zvez na državni ravni na področju športne rekreacije.
2. NPŠZ stroške udeležbe delegata na uradnih zasedanjih mednarodnih športnih zvez, vendar največ do 200 točk po vrednosti točke za področje vrhunskega športa.
Olimpijskemu komiteju se na podlagi dokazil o plačilih sofinancira stroške udeležbe delegatov na uradnih zasedanjih mednarodnih športnih organizacij, vendar največ do 3000 točk po vrednosti točke za področje vrhunskega športa.
89. člen
(ambasador za šport, strpnost in “Fair play”)
Sofinancira se izvajanje programa ambasadorja za šport, strpnost in “Fair play”, in sicer do 850 točk po vrednosti točke za področje vrhunskega športa za ambasadorja.
Za sofinanciranje programa v skladu s tem členom lahko kandidira ambasador za šport, strpnost in “Fair play”, če predloži program, iz katerega morata biti razvidna vsebina in natančen finančni načrt.
90. člen
(velike mednarodne športne prireditve)
Sofinancira se velike mednarodne športne prireditve v športnih disciplinah rednega programa OI, in sicer svetovna in evropska prvenstva, ki jih organizatorji prijavijo ministrstvu do 15. novembra za naslednje proračunsko leto in za katera Vlada Republike Slovenije sprejme sklep, da se jih lahko sofinancira iz proračuna ministrstva. Prijava kandidature za prireditev s strani Nacionalne športne zveze mora biti odobrena s strani Vlade Republike Slovenije pred vložitvijo kandidature pri mednarodnih športnih zvezah.
Višina sofinanciranja evropskih in svetovnih prvenstev se izračuna na podlagi pripadajočega števila točk iz naslednje preglednice:
+--------+-------------+---------+---------+
| Razred | Starostna | Svetovno| Evropsko|
|  šp. | kategorija |prvenstvo|prvenstvo|
| panoge |       |     |     |
+--------+-------------+---------+---------+
|  1.  |  ČLANSKA  |  5000 |  3500 |
|    +-------------+---------+---------+
|    | MLADINSKA |  6000 |  4000 |
|    +-------------+---------+---------+
|    |  MLAJŠA  |  6000 |  4000 |
+--------+-------------+---------+---------+
|  2.  | MLADINSKA |  5000 |  3500 |
|    +-------------+---------+---------+
|    |  MLAJŠA  |  5000 |  3500 |
+--------+-------------+---------+---------+
|  3.  | MLADINSKA |  4000 |  3000 |
|    +-------------+---------+---------+
|    |  MLAJŠA  |  4000 |  3000 |
+--------+-------------+---------+---------+
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke glede na število in vrsto evropskih in svetovnih prvenstev v proračunskem letu, in sicer tako, da se celoten obseg sredstev za evropska in svetovna prvenstva deli s seštevkom točk vseh evropskih in svetovnih prvenstev, za katera je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep, da se jih lahko sofinancira iz proračuna ministrstva.
Sofinancira se neposredne materialne stroške organizacije prireditve, vendar največ do 20% predračuna za izvedbo velike mednarodne športne prireditve v članski konkurenci oziroma do 40% predračuna za izvedbo velike mednarodne športne prireditve v mladinski in mlajših kategorijah.
8. GRADITEV JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV
 
8.1 SPLOŠNE DOLOČBE
91. člen
(predmet sofinanciranja)
S sredstvi za graditev javnih športnih objektov se sofinancira:
1. novogradnje javnih športnih objektov,
2. posodabljanje javnih športnih objektov,
3. športna oprema.
Investicije, pri katerih vadbeni prostori ne dosegajo 50% celotne površine objekta ali ne dosegajo priporočenega športnega standarda, se ne sofinancirajo.
92. člen
(merila za sofinanciranje javnih športnih objektov)
Investicije v novogradnje in posodabljanje javnih športnih objektov se ovrednoti po merilih iz naslednje preglednice:
+--+-------------------------------------------------------------+-----------+
| |Merilo                            | Število |
| |                               |  točk  |
+--+-------------------------------------------------------------+-----------+
|1 |SKLADNOST S CILJI RAZPISA IN UTEMELJENOST PROJEKTA      |skupaj 0-50|
+--+-------------------------------------------------------------+-----------+
| |Investicija v vadbene prostore                |  0-20  |
+--+-------------------------------------------------------------+-----------+
| |Velikost športnega standarda                 |  0-10  |
+--+-------------------------------------------------------------+-----------+
| |Namembnost objekta                      |  0-10  |
+--+-------------------------------------------------------------+-----------+
| |Ustreznost glede na raven tekmovanja             |  0-10  |
+--+-------------------------------------------------------------+-----------+
|2 |REGIONALNI KRITERIJ                     |skupaj 0-10|
+--+-------------------------------------------------------------+-----------+
| |Povprečna površina obstoječih športnih objektov na      |  0-5  |
| |prebivalca v lokalni skupnosti                |      |
+--+-------------------------------------------------------------+-----------+
| |Povprečna površina obstoječih športnih objektov na      |  0-5  |
| |prebivalca v statistični regiji               |      |
+--+-------------------------------------------------------------+-----------+
|3 |FINANČNI KRITERIJ                      |skupaj 0-25|
+--+-------------------------------------------------------------+-----------+
| |Finančna konstrukcija                    |  0-10  |
+--+-------------------------------------------------------------+-----------+
| |Dosedanje sofinanciranje iz državnega proračuna       |  0-5  |
+--+-------------------------------------------------------------+-----------+
| |Vlaganja v programe športa v preteklih petih letih (brez   |  0-5  |
| |investicij)                         |      |
+--+-------------------------------------------------------------+-----------+
| |Pokrivanje stroškov obratovanja               |  0-5  |
+--+-------------------------------------------------------------+-----------+
|4 |ŠIRŠI UČINKI PROJEKTA                    |skupaj 0-15|
+--+-------------------------------------------------------------+-----------+
| |Investicija dopolnjuje mrežo javnih športnih objektov –   |  0-5  |
| |javni interes v športu                    |      |
+--+-------------------------------------------------------------+-----------+
| |Predvidena zasedenost objekta                |  0-5  |
+--+-------------------------------------------------------------+-----------+
| |Prečnost z drugimi resorji                  |  0-5  |
+--+-------------------------------------------------------------+-----------+
93. člen
(merila za sofinanciranje športne opreme)
Investicije v športno opremo se ovrednoti po merilih iz naslednje preglednice:
+---+-------------------------------------------+-------------+
|1 |SKLADNOST S CILJI RAZPISA IN UTEMELJENOST | skupaj 0-70 |
|  |PROJEKTA                  |       |
+---+-------------------------------------------+-------------+
|  |Namembnost                 |  0-70   |
+---+-------------------------------------------+-------------+
|2 |FINANČNI KRITERIJ             | skupaj 0-20 |
+---+-------------------------------------------+-------------+
|  |Finančna konstrukcija           |  0-15   |
+---+-------------------------------------------+-------------+
|  |Dosedanje sofinanciranje iz državnega   |   0-5   |
|  |proračuna                 |       |
+---+-------------------------------------------+-------------+
|3 |ŠIRŠI UČINKI PROJEKTA           | skupaj 0-10 |
+---+-------------------------------------------+-------------+
|  |Izražen javni interes v športu       |  0-10   |
+---+-------------------------------------------+-------------+
94. člen
(višina sofinanciranja)
Investicije, ovrednotene v skladu z merili iz 92. in 93. člena tega pravilnika, se razvrsti v razrede in sofinancira v skladu z naslednjo preglednico:
+------+-----------+---------------------------------------------------------+
|Razred| Število |Obrazložitev                       |
|   |  točk  |                             |
+------+-----------+---------------------------------------------------------+
|  1 |  0 – 50 |Investicijski projekt ne dosega mejnega števila točk in |
|   |      |se ne sofinancira                    |
+------+-----------+---------------------------------------------------------+
|  2 | 51 – 60 |Investicijski projekt se sofinancira v višini do 20%   |
|   |      |deleža, določenega v 95., 96. oziroma 97. členu tega   |
|   |      |pravilnika                        |
+------+-----------+---------------------------------------------------------+
|  3 | 61 – 70 |Investicijski projekt se sofinancira višini 21 do 40%  |
|   |      |deleža, določenega v 95., 96. oziroma 97. členu tega   |
|   |      |pravilnika                        |
+------+-----------+---------------------------------------------------------+
|  4 | 71 – 80 |Investicijski projekt se sofinancira v višini 41 do 60% |
|   |      |deleža, določenega v 95., 96. oziroma 97. členu tega   |
|   |      |pravilnika                        |
+------+-----------+---------------------------------------------------------+
|  5 | 81 – 90 |Investicijski projekt se sofinancira v višini 61 do 80% |
|   |      |deleža, določenega v 95., 96. oziroma 97. členu tega   |
|   |      |pravilnika                        |
+------+-----------+---------------------------------------------------------+
|  6 | 91 – 100 |Investicijski projekt se sofinancira v višini 81 do 100% |
|   |      |deleža, določenega v 95., 96. oziroma 97. členu tega   |
|   |      |pravilnika                        |
+------+-----------+---------------------------------------------------------+
 
8.2 NOVOGRADNJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV
95. člen
(vsebina in delež sofinanciranja)
Sofinancira se novogradnje športnih objektov v lokalnih skupnostih do zadostitve minimalnega standarda športa, kar predstavlja 0,3 m2 pokrite vadbene površine in 3 m2 nepokrite vadbene površine na občana.
Sofinancira se novogradnje nadomestnih športnih objektov.
Sofinancira se novogradnje športnih objektov, ki se gradijo v okviru šolskega prostora. Sofinancira se površine, ki presegajo šolski normativ.
Sofinancira se tudi novogradnje drugih športnih objektov in športnih naprav.
Sredstva za sofinanciranje na podlagi tega člena lahko predstavljajo do 20% vrednosti posamezne investicije. V skladu s sklepom Vlade RS ali v primeru sofinanciranja posamezne investicije iz evropskih razvojnih skladov je lahko delež sofinanciranja, določen v tem odstavku, tudi večji.
 
8.3 POSODABLJANJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV
96. člen
(vsebina in delež sofinanciranja)
Sofinancira se adaptacija, rekonstrukcija in tehnološka posodobitev športnih objektov. Sredstva za sofinanciranje adaptacije, rekonstrukcije in tehnološke posodobitve športnih objektov lahko predstavljajo največ 20% vrednosti investicije. V skladu s sklepom Vlade RS ali v primeru sofinanciranja posamezne investicije iz evropskih razvojnih skladov je lahko delež sofinanciranja, določen v tem odstavku, tudi večji.
 
8.4 ŠPORTNA OPREMA
97. člen
(vsebina in delež sofinanciranja)
Sofinancira se športna oprema v višini do največ 50% vrednosti investicije.
IV. KONČNE DOLOČBE
98. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 121/03 in 119/04).
99. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-02-6/2005
Ljubljana, dne 23. decembra 2005
EVA 2005-3311-0108
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost