Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2005 z dne 29. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2005 z dne 29. 12. 2005

Kazalo

5410. Uredba o izvajanju Uredb Evropske skupnosti glede krme in uradnega nadzora nad krmo, stran 13741.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredb Evropske skupnosti glede krme in uradnega nadzora nad krmo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa pristojne organe, obveznosti nosilcev dejavnosti proizvodnje krme in uradni nadzor za izvajanje:
– Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 178/2002/ES) in
– Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L št. 165 z dne 30. 4. 2004, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 882/2004/ES),
razen v delu, ki ga urejajo predpisi o veterinarskih merilih skladnosti.
2. člen
(1) Pristojni organ za izvajanje te uredbe je ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Pristojni organ za izvajanje uradnega nadzora iz te uredbe je inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu: IRSKGH).
(3) Pristojni organ za opravljanje sistematičnega dokumentacijskega pregleda in naključnega identifikacijskega pregleda ob uvozu krme iz tretjih držav preko ozemlja Republike Slovenije na območje Skupnosti je carinski organ (v nadaljnjem besedilu: CO).
(4) Za zagotavljanje izvajanja drugega odstavka 6. člena Uredbe 178/2002/ES so pristojni za izdelavo ocene tveganja posamezni nosilci in izvajalci, določeni z uredbo, ki ureja koordinacijo delovanja ministrstev in njihovih organov v sestavi na področju varnosti hrane oziroma živil pri vključevanju v proces analize tveganja (v nadaljnjem besedilu: uredba o koordinaciji).
(5) Pristojna organa za zvezo v skladu s 35. členom Uredbe 882/2004/ES sta IRSKGH in Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).
3. člen
Izvajanje sistema hitrega obveščanja poteka v skladu s 50., 51. in 52. členom Uredbe 178/2002/ES in določbami uredbe o koordinaciji.
4. člen
Če je potrebno sprejetje nujnih ukrepov iz 53. člena Uredbe 178/2002/ES, lahko minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), Evropski komisiji predlaga sprejem zaščitnih ukrepov.
5. člen
V pripravo in izvajanje splošnega načrta za obvladovanje kriznih razmer (krizno upravljanje) na področju varnosti krme iz 55. člena Uredbe 178/2002/ES, ki se pripravi v skladu s 13. členom Uredbe 882/2004/ES, so vključeni pristojni organi in pravne osebe iz uredbe o koordinaciji.
II. OBVEZNOSTI NOSILCEV DEJAVNOSTI PROIZVODNJE KRME
6. člen
(1) Nosilec dejavnosti proizvodnje krme zagotavlja sledljivost v skladu z 18. členom Uredbe 178/2002/ES.
(2) Nosilec dejavnosti proizvodnje krme mora IRSKGH na njegovo zahtevo posredovati podatke iz druge in tretje točke 18. člena Uredbe 178/2002/ES.
(3) Podatki iz prejšnjega odstavka, ki morajo biti vselej in takoj na razpolago IRSKGH, obsegajo:
1. ime, naslov dobavitelja in navedbo krme in snovi, ki so namenjene uporabi ali za katere se pričakuje, da se bodo uporabile v krmi (v nadaljnjem besedilu: snovi) ter datum prejema,
2. ime, naslov odjemalca in navedbo dobavljenega proizvoda ter datum njegove dobave.
(4) Podatki iz drugega odstavka tega člena, ki morajo biti na razpolago IRSKGH v najkrajšem možnem času, obsegajo:
1. količino krme in snovi,
2. rok uporabe, sklicno (referenčno) številko serije, če obstaja, v primeru posamičnih krmil lahko tudi drugo navedbo, ki zagotavlja sledljivost posamičnega krmila,
3. podrobnejši opis proizvoda (npr. vrsta pakiranja, neto količina, vrsta proizvoda).
(5) Nosilec dejavnosti proizvodnje krme shranjuje podatke iz tega člena pet let.
(6) Za krmo, pri kateri rok uporabe presega pet let, se podatki iz tega člena shranjujejo za čas celotnega roka uporabe krme, podaljšanega za šest mesecev.
(7) Pri mikrobiološko hitro pokvarljivi krmi, namenjeni končnemu potrošniku, ki ima rok uporabe "porabiti do" krajši od treh mesecev ali je brez roka uporabe, se podatki iz tega člena shranjujejo šest mesecev od datuma poteka roka uporabnosti.
7. člen
(1) Nosilec dejavnosti proizvodnje krme mora v primerih neskladnosti krme glede GSO iz 20. člena Uredbe 178/2002/ES ravnati v skladu z navedenim členom.
(2) Nosilec dejavnosti proizvodnje krme mora imeti za primere iz prejšnjega odstavka izdelan pisni načrt ukrepanja.
8. člen
(1) Nosilec dejavnosti proizvodnje krme v skladu s prvim in tretjim odstavkom 20. člena Uredbe 178/2002/ES glede GSO v primeru neskladnosti krme obvesti IRSKGH po faksu ali na elektronski naslov rasff.irskgh@gov.si.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke iz Priloge, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Nosilec dejavnosti proizvodnje krme obvešča uporabnike krme v skladu s prvim odstavkom 20. člena Uredbe 178/2002/ES, ob upoštevanju določb uredbe o koordinaciji.
III. URADNI NADZOR
9. člen
(1) Vzorčenje in analize za potrebe uradnega nadzora se izvajajo v skladu z 11. členom Uredbe 882/2004/ES.
(2) Treba je odvzeti najmanj dva vzorca, enega za analizo, drugega pa se shrani za ponovno analizo v primeru, če zavezanec zahteva drugo mnenje. V primeru hitro pokvarljivega blaga se na zahtevo zavezanca opravi analiza obeh vzorcev istočasno po odvzemu. Če je opravljena tudi analiza za pridobitev drugega mnenja, velja njen rezultat. Pri vzorčenju inšpektor označi vzorec za analizo in vzorec za primerjalno analizo. Z vzorci je treba ravnati tako, da je zagotovljena njihova pravna in analitska veljavnost. Vzorci morajo biti označeni tako, da je zagotovljena njihova sledljivost.
(3) Nosilec dejavnosti proizvodnje krme mora brezplačno zagotoviti zadostno količino krme za namen uradnega nadzora.
10. člen
(1) Stroške vzorčenja in analize vzorca pri izvajanju uradnega nadzora v primeru neskladnosti vzorca krije nosilec dejavnosti proizvodnje krme, pri katerem je bil vzorec odvzet. Kadar mora pristojni organ opraviti dodatni uradni nadzor, krije stroške takega nadzora v skladu z 28. členom Uredbe 882/2004/ES oseba iz navedenega člena.
(2) Stroške vzorčenja iz prejšnjega odstavka in stroške dodatnega uradnega nadzora določi minister, ob upoštevanju načel iz 27. člena in meril iz Priloge VI Uredbe 882/2004/ES.
11. člen
Laboratorijske analize za izvajanje uradnega nadzora izvajajo uradni laboratoriji, ki jih v skladu z 12. členom Uredbe 882/2004/ES določi minister.
12. člen
(1) Minister določi nacionalne referenčne laboratorije (v nadaljnjem besedilu: NRL) v skladu s 33. členom Uredbe 882/2004/ES.
(2) NRL opravlja naloge, določene v Uredbi 882/2004/ES.
(3) Ministrstvo v skladu z Uredbo 882/2004/ES o imenovanju NRL obvesti Komisijo, ustrezen referenčni laboratorij Skupnosti in druge države članice.
13. člen
(1) Pri pošiljkah krme neživalskega izvora, ki se uvažajo, mora biti pred sprostitvijo v prost promet glede varnosti in kakovosti opravljen sistematični dokumentacijski pregled, naključni identifikacijski pregled in po potrebi fizični pregled v skladu z Uredbo 882/2004/ES.
(2) Če se pošiljka uvaža v EU preko mejnega prehoda v Republiki Sloveniji, opravi sistematični dokumentacijski pregled in naključni identifikacijski pregled CO. O opravljenem pregledu CO potrdi dokument, ki je določen s predpisi Skupnosti oziroma ga predpiše minister, če ni s predpisi Skupnosti določeno drugače. Morebitni fizični pregled pošiljk zaradi preverjanja kakovosti krme in prisotnosti gensko spremenjene krme v krmi neživalskega izvora opravljajo inšpektorji za kontrolo krme.
(3) Z enotnim večletnim nacionalnim načrtom uradnega nadzora iz 41. člena Uredbe 882/2004/ES se določi pogostnost in vrsta fizičnih pregledov pošiljk iz prejšnjega odstavka
(4) Pristojni inšpektorji v primeru ugotovljenih neskladnosti krme ukrepajo v skladu z Uredbo 882/2004/ES.
(5) Krma neživalskega porekla se lahko uvaža samo preko mejnih prehodov, določenih v predpisih, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin, razen pošiljk, ki se carinijo v Republiki Sloveniji in imajo uvozniki pravico poenostavljenega postopka carinjenja.
14. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb te Uredbe opravljajo v notranjem prometu inšpektorji za kontrolo krme, ki delujejo v okviru IRSKGH, v skladu z Uredbo 882/2004/ES in drugimi veljavnimi predpisi.
(2) Pri opravljanju nalog uradnega nadzora pristojni inšpektor, kadar ugotovi neskladnost z zakonodajo o krmi, ob upoštevanju narave neskladnosti in podatkov glede preteklih neskladnosti pri zadevnem nosilcu dejavnosti proizvodnje krme, odredi ustrezne ukrepe v skladu s to uredbo, v skladu s 15. in 20. členom Uredbe 178/2002/ES, 18. in 54. členom Uredbe 882/2004/ES ter s predpisi, ki urejajo področje krme in inšpekcijski nadzor oziroma delovanje kmetijske inšpekcije, ter izreče sankcije za storjene kršitve.
15. člen
V pripravo in izvajanje enotnega večletnega nacionalnega načrta uradnega nadzora iz 41. člena Uredbe 882/2004/ES se vključijo vsi pristojni organi in pravne osebe iz uredbe o koordinaciji.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
16. člen
(1) Z globo od 500.000 tolarjev do 15.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1. uvaža krmo, ki ne izpolnjuje zahtev iz 11. člena Uredbe 178/2002/ES,
2. pri izvozu ali ponovnem izvozu krme ne izpolnjuje zahtev iz 12. člena Uredbe 178/2002/ES,
3. daje v promet krmo, ki ni varna glede na zahteve iz 15. člena Uredbe 178/2002/ES,
4. označuje, oglašuje in predstavlja krmo na način, ki ni v skladu s 16. členom Uredbe 178/2002/ES,
5. ne zagotavlja izpolnjevanja zahtev zakonodaje o krmi oziroma preverjanja izpolnjevanja teh zahtev v skladu s 17. členom Uredbe 178/2002/ES,
6. ne zagotavlja izpolnjevanja zahtev iz 18. člena Uredbe 178/2002/ES glede sledljivosti krme,
7. ne zagotovi IRSKGH podatkov v skladu s 6. členom te uredbe,
8. ne shranjuje podatkov v skladu s 6. členom te uredbe,
9. ne ravna v skladu z zahtevami 20. člena Uredbe 178/2002/ES glede GSO oziroma 8. člena te uredbe.
(2) Z globo od 200.000 tolarjev do 3.000.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 30.000 tolarjev do 250.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 10.000 tolarjev do 100.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz 3., 4., 5. in 9. točke prvega odstavka tega člena.
V. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2006.
Št. 00715-61/2005/8
Ljubljana, dne 22. decembra 2005
EVA 2005-2311-0266
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost