Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3947. Program priprave za občinski lokacijski načrt Obrtno-industrijska cona Ajdovec (OLN), stran 9388.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03-ZZK-1) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet Občine Žužemberk na 21. redni seji dne 22. 9. 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za občinski lokacijski načrt Obrtno-industrijska cona Ajdovec (OLN)
1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo OLN
Vzhodna Suha krajina spada med demografsko ogrožena območja, zato je potrebno za zaustavitev negativnih demografskih trendov in glede na neugodno strukturo industrije in proizvodnih obratov na območju dati možnost odpiranju novih površin za razvijajoče se malo gospodarstvo in storitvene dejavnosti ter s tem zagotoviti zaposlitvene možnosti v lokalnem okolju. Generalni koncept razvoja občine določa lokalna razvojna središča posameznih, glede na glavni prometni tok, geografsko odmaknjenih območij občine. Kot generator razvoja za vzhodno Suho krajino sta določeni pomembnejši lokalni središči Gornji in Dolnji Ajdovec.
Gravitacijsko območje za predlagano lokacijo obrtno-industrijske cone predstavlja severovzhodni del občine oziroma celotna Ajdovska planota.
V Gornjem Ajdovcu je razvita lesarska dejavnost, tamkajšnji obrat se nahaja v centru vasi Ajdovec in močno presega prostorske zmogljivosti naselja. Prostorskih možnosti za razvoj in širitev na sedanji lokaciji ni oziroma so omejene, saj je le ta utesnjena in stisnjena v naselje, prav tako pa je dejavnost mizarstva v sklopu vasi do neke mere moteča, zato bi bilo potrebno zagotoviti površine za njen razvoj izven naselja. Nova lokacija za razvoj dejavnosti mizarstva izven jedra naselja je bila določena v veljavnem prostorskem planu s sprejetjem programske zasnove za kar je bil izkazan interes investitorja.
Na osnovi občinskega prostorskega plana so zemljišča znotraj območja, namenjenega za urejanje z OLN, opredeljena kot stavbna zemljišča.
Lokacija predvidene obrtno-industrijske cone se nahaja zahodno od naselij Gornji in Dolnji Ajdovec in severno od obstoječe lokalne ceste LC 289120, Dvor–Ajdovec–Brezova Reber.
V coni se predvideva opravljanje vseh vrst predelovalnih (proizvodnih in obrtnih), skladiščnih, prometnih in drugih spremljajočih dejavnosti, kot so trgovina, gostinstvo in storitve.
Pravna podlaga za pripravo OLN je:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 82/04),
– Zakon o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 ZZK-1),
– Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 41/04),
– Zakon o ohranjanju narave – ZON-UPB2 (Uradni list RS, št. 96/04).
Na osnovi Odločbe št. 354-09-121/2005, ki jo je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor z dne 11. 4. 2005 v postopku priprave občinskega lokacijskega načrta za obrtno-industrijske cone Ajdovec, ni treba izvesti postopka celovite presoje njegovih vplivov na okolje.
2. člen
Predmet in programska izhodišča za pripravo OLN
Predmet obravnave v OLN je določitev urbanistično-arhitekturnih pogojev, pogojev za zunanjo ureditev ter vseh ostalih pogojev, ki jih bo moral investitor upoštevati pri umestitvi novih objektov namenjenih obrtni, proizvodni, storitveni, trgovski, gostinski, poslovni in drugi dejavnosti, predvsem glede določitve površin, namenjenih za pozidavo z objekti, hortikulturni in prometni ureditvi – določitvi parkirnih površin za parkiranje osebnih vozil in tovornjakov, ureditvi komunalne in energetske infrastrukture.
Izhodišče za pripravo OLN je programska zasnova za obrtno-industrijsko cono Ajdovec, ki je bila sprejeta v sklopu odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 82/04).
Za celotno območje še ni znanega programa, obstajajo pa potencialni investitorji, ki so zainteresirani za gradnjo obrtnih delavnic, predvsem obstaja interes po opravljanju mizarske dejavnosti, ki bi se preselila iz naselja, kjer je moteča glede hrupa in kjer so omejene možnosti za njeno širitev in ureditev zunanjih potrebnih manipulativnih in skladiščnih površin. Program mizarske delavnice vključuje: deponijo za skladiščenje hlodovine, delavnico za primarno obdelavo lesnih sortimentov, razrez hlodovine, krojenje desk, sušilnico, kurilnico s skladiščem kurilne mase, delavnico za proizvodnjo polfinalnih izdelkov, kot so lepljene ali vezane plošče ipd., ter delavnico za proizvodnjo gotovih izdelkov, skladišče gotovih izdelkov, nadstrešnico za skladiščenje rezanega lesa in elementov, poslovne prostore ter zunanje prometne in manipulativne površine. Površine, potrebne za dejavnost mizarske delavnice, so ca. 3 ha. Prostor ne dopušča izrabo večjih površin v namen obrtne in industrijske cone zaradi konfiguracije terena, ohranjanja krajinske slike širšega območja in ohranjanja kvalitetnega gozda. Umestitev mizarske delavnice in še nekaterih drugih sorodnih dejavnosti, ki nimajo potreb po večjem prostoru zadostuje potrebam naselja Ajdovec in njegovega gravitacijskega območja.
3. člen
Območje OLN
Velikost območja urejanja je ca. 6,50 ha. V območje urejanja so vključena zemljišča oziroma deli zemljišč s parc. št.: 3096, 3101, 3098, 3097, 3100, 3128/1, *470, 3102/4, 3129, 3128/3, 3108, 3128/2, 3123/9, 3123/3, 3123/4, 3123/8, 3123/2, 3719 (pot), 3720/1 (pot), 2510/2, 2510/3, 2508/5, 2508/19, 2508/4, 2508/3, 3788 (cesta), k.o. Ajdovec. Večina zemljišč je v lasti znanega investitorja.
4. člen
Nosilci urejanja prostora
Pri pripravi OLN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu OLN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto,
2. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, Ljubljana,
3. Telekom Slovenije, OE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto,
4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto,
5. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto,
6. Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk,
7. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Novo mesto, Kočevarjeva 1, 8000 Novo mesto,
8. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
Kolikor se v postopku priprave OLN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobijo v postopku.
Pred pričetkom priprave OLN morajo nosilci urejanja prostora iz te točke na zahtevo pripravljavca le-tega podati, v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami, smernice za načrtovanje, ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi predloga OLN za javno razgrnitev, k dopolnjenemu predlogu dokumenta pa morajo na zahtevo pripravljavca dokumenta podati mnenje o upoštevanju predhodno podanih smernic. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s tretjim odstavkom 34. člena ZureP-1 podati smernice in mnenja v 30 dneh od podane zahteve. V primeru molka nosilca urejanja prostora pri izdaji smernic se šteje, da nimajo smernic, v primeru molka pri izdaji mnenj se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev nimajo pripomb.
5. člen
Strokovne podlage za načrtovane prostorske ureditve in način pridobitve strokovnih rešitev ter geodetskih podlag
Pri pripravi OLN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine, podatke o prostoru ter že izdelane strokovne podlage, in sicer:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žužemberk,
– podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatke o naravnih lastnostih prostora,
– druge elemente obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve),
– podatke o programu investitorja,
– programsko zasnovo za obrtno-industrijsko cono Ajdovec,
Strokovne podlage za OLN se pripravijo v obsegu in vsebini, kot jih predpisuje Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04). Za predmetni občinski lokacijski načrt na osnovi Odločbe MOPE št. 354-09-121/2005 ni potrebno izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje in s tem tudi ne okoljskega poročila.
Geodetske podlage za obravnavano območje pred pričetkom priprave OLN zagotovi naročnik tega dokumenta.
6. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja OLN
+-----------------------------------+----------------------------------------+
|Gradivo za pridobitev smernic   |5 delovnih dni po sprejetju in objavi  |
|                  |programa priprave, dostavi geodetskega |
|                  |posnetka in pridobitvi programa     |
+-----------------------------------+----------------------------------------+
|Izdaja smernic za načrtovanje   |30 dni                 |
+-----------------------------------+----------------------------------------+
|Izdelava strokovnih podlag     |5 delovnih dni po pridobitvi smernic za |
|                  |načrtovanje               |
+-----------------------------------+----------------------------------------+
|Izdelava predloga OLN za javno   |20 delovnih dni po izdelavi strokovnih |
|razgrnitev (JR)          |podlag in pridobitvi smernic za     |
|                  |načrtovanje               |
+-----------------------------------+----------------------------------------+
|Izvedba 2. prostorske konference  |najmanj 14 dni pred JR         |
|(PK)                |                    |
+-----------------------------------+----------------------------------------+
|Dopolnitev predloga OLN za JR   |2 delovna dneva po izvedbi 2. PK    |
+-----------------------------------+----------------------------------------+
|Izdelava predstavitvenega gradiva |2 delovna dneva po izvedbi 2. PK    |
|za JR               |                    |
+-----------------------------------+----------------------------------------+
|Javna razgrnitev in javna     |30 dni                 |
|obravnava predloga OLN       |                    |
+-----------------------------------+----------------------------------------+
|Priprava stališča do pripomb iz JR |2 delovna dneva po prejemu pripomb iz  |
|                  |JR                   |
+-----------------------------------+----------------------------------------+
|Sprejetje stališč do pripomb    |10 dni po prejemu stališč do pripomb  |
|                  |izdelovalca OLN             |
+-----------------------------------+----------------------------------------+
|Pisna seznanitev lastnikov     |3 dni po sprejetju stališč do pripomb  |
|zemljišč na območju OLN s stališči |                    |
|do njihovih pripomb        |                    |
+-----------------------------------+----------------------------------------+
|Izdelava dopolnjenega predloga OLN |10 delovnih dni po sprejetju stališč do |
|                  |pripomb                 |
+-----------------------------------+----------------------------------------+
|Izdaja mnenj nosilcev urejanja   |30 po prejemu vloge za izdajo mnenj   |
|prostora              |                    |
+-----------------------------------+----------------------------------------+
|Priprava usklajenega dopolnjenega |5 delovnih dni po pridobitvi mnenj k  |
|predloga OLN za sprejem      |dopolnjenemu              |
|                  |predlogu OLN              |
+-----------------------------------+----------------------------------------+
|Sprejetje OLN z odlokom na OS   |30 dni po prejemu usklajenega      |
|                  |dopolnjenega predloga          |
+-----------------------------------+----------------------------------------+
|Objava odloka o OLN v Uradnem   |15 dni po sprejemu OLN na OS      |
|listu RS              |                    |
+-----------------------------------+----------------------------------------+
|Kompletacija končnega dokumenta  |5 delovnih dni po objavi odloka v    |
|                  |Uradnem listu RS            |
+-----------------------------------+----------------------------------------+
Opomba:
– Za JR je potrebno izdelati predstavitveno gradivo, ki mora vsebovati prikaz prostorskih ureditev na vsaj en poljuden način (npr. fotomontaža, perspektivna slika…).
– Predlog OLN za JR se izdela na podlagi strokovnih podlag, smernic nosilcev urejanja prostora in pridobljenega programa investitorja(ev).
– Župan sprejme sklep o 30-dnevni javni razgrnitvi predloga dokumenta, ki se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žužemberk. V času javne razgrnitve mora biti izvedena tudi javna obravnava.
– Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga OLN.
– Po končani javni razgrnitvi pripravljavec zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in poskrbi za pripravo dopolnjenega predloga dokumenta.
– Stališča do pripomb sprejeme Občinski svet Občine Žužemberk.
– K dopolnjenemu predlogu OLN pridobi pripravljavec mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora ob upoštevanju predhodnih smernic.
– Po pridobitvi mnenj izdelovalec pripravi predlog OLN za sprejem.
– Župan posreduje predlog OLN občinskemu svetu skupaj s sprejetimi stališči v obravnavo in mu predlaga sprejem le-tega z odlokom.
– Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
7. člen
Organizacija priprave in obveznosti v zvezi s financiranjem OLN
Pripravljavec OLN je Občina Žužemberk v sodelovanju z izdelovalcem dokumenta.
Izdelovalec OLN se izbere na podlagi Zakona o javnih naročilih.
Naročnik dokumenta in investitor je Občina Žužemberk.
Sredstva za izdelavo OLN zagotovi naročnik.
8. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati dan po objavi.
Št. 350-05/2005–1836
Žužemberk, dne 22. septembra 2005.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti