Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3946. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Zreče, stran 9386.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 38/96, 123/00 in 52/05), 3. in 17. člena Zakona o prekrških – ZP – 1 (Uradni list RS, št. 7/03) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 1/01, 81/02, 100/03 in 85/04) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 3. 10. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Zreče
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 71/98; v nadaljevanju: odlok) se spremeni 2. člen, ki se glasi:
»Javni vodovod je vodovodno omrežje s pripadajočimi objekti in napravami, ki zagotavlja oskrbo s pitno vodo več kot povprečno 10 m3 vode na dan ali oskrbuje več kot 50 oseb.«
2. člen
Spremeni se 4. člen odloka, ki se glasi:
»Oskrbo s pitno vodo, kot obvezno gospodarsko javno službo na območju Občine Zreče, izvaja režijski obrat (v nadaljevanju: izvajalec), organiziran kot samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave Občine Zreče.
Za upravljanje z objekti in z napravami za oskrbo s pitno vodo (v nadaljevanju: sistem za oskrbo s pitno vodo) v Občini Zreče se pooblastijo upravljavci, in sicer:
– KS Gorenje za upravljanje vodovoda Gorenje, ki napaja Gorenje in Padeški vrh,
– KS Resnik za upravljanje vodovoda Resnik,
– KS Skomarje za upravljanje vodovoda Skomarje,
– KS Stranice za upravljanje vodovodov Stranice 1 in 2, ki napajata območje celotne krajevne skupnosti, del naselja Bork ter del KS Zreče,
– Režijski obrat za upravljanje vodovodov Zreče 1 in 2, ki napajata naselja Boharina, Dobrovlje, Loška gora pri Zrečah, Osredek pri Zrečah razen del, ki se napaja iz vodovoda v upravljanju KS Stranice, Radana vas in Zreče ter vodovod Brinjeva gora in vodovod Zlakova.
Za upravljanje s sistemom za oskrbo s pitno vodo sklene Občina Zreče s posameznim upravljavcem pogodbo o upravljanju, s katero določi pogoje, ki jih mora izpolnjevati upravljavec ter pravice in obveznosti upravljavca.
Izvajalec je dolžan v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04) zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode.«
3. člen
Spremeni se tretja alinea točke b) v 7. členu odloka, ki se glasi:
»– naprave za pripravo pitne vode.«.
Pod točko c) se črta zadnja alinea.
4. člen
Spremeni se 8. člen odloka in se glasi:
»Sistem za oskrbo s pitno vodo delimo glede na rabo na:
a) naprave in objekte individualne rabe,
b) naprave in objekte skupne rabe.
Naprave in objekti za oskrbo prebivalstva s požarno vodo so objekti skupne rabe. Vsi ostali objekti in naprave pa so objekti individualne rabe.«
5. člen
Spremeni se 10. člen odloka in se glasi:
»Za priključitev na vodovodno omrežje si mora uporabnik pridobiti projektne pogoje izvajalca javne službe ter soglasje k projektnim pogojem na podlagi projekta, ki ga izdela zato usposobljeni projektant.
Uporabnik je k vlogi za izdajo soglasja k projektnim pogojem dolžan priložiti na vpogled projektno dokumentacijo, in sicer do izdaje soglasja.
Uporabnik, ki prosi za izdajo soglasja k projektnim pogojem za gradnjo objekta, ki ima vpliv na objekte in naprave za pitno vodo, mora podati Občini Zreče tudi podatke o tehnoloških odpadkih oziroma nevarnih snoveh.«
6. člen
Spremeni se 11. člen odloka, ki se glasi:
»Izvajalec je dolžan izdati soglasje k projektnim pogojem za vodovodni priključek, če uporabnik k svoji vlogi predloži ustrezno tehnično dokumentacijo in če razmere na območju, na katero se uporabnik priključuje, dovoljujejo novo potrošnjo.
V primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključkov, je izvajalec dolžan uporabnika seznaniti z razmerami ter pogoji, pod katerimi bi bila priključitev možna.«
7. člen
Prvi stavek 12. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Pri izdaji soglasja k projektnim pogojem za priključitev objekta na vodovodno omrežje mora izvajalec določiti ...«.
8. člen
Spremeni se 13. člen odloka in se glasi:
»Uporabnik si mora poleg izvajalčevega soglasja k projektnim pogojem za priključitev objekta na vodovodno omrežje pridobiti tudi lastninsko ali katero koli drugo stvarno pravico na zemljišču, po katerih poteka priključna trasa.«
9. člen
V 14., 15. in 16. členu odloka se beseda »upravljavec« nadomesti z besedo »izvajalec« v ustreznem sklonu.
10. člen
V tretjem odstavku 17. člena odloka se za besedo »v števnini« doda besedilo »priključnini in vzdrževalnini ter enkratni znesek za priključitev na sistem za oskrbo s pitno vodo po veljavnem ceniku izvajalca«.
11. člen
V prvem stavku 20. člena odloka se črta beseda »predvsem«.
12. člen
V 5. točki prvega odstavka 30. člena odloka se črta besedilo »enotna in diferencirana«.
13. člen
V drugem stavku prvega odstavka 31. člena odloka se za besedo »števnin« doda besedilo »priključnino in vzdrževalnino«.
V istem členu se spremeni drugi odstavek, ki se glasi:
»Stanje na vodomeru odčita upravljavec sistema za oskrbo s pitno vodo enkrat letno, uporabnik pa lahko upravljavcu vsak mesec javi stanje na vodomeru, zaradi sprotnega obračuna.«
14. člen
Črta se 32. člen odloka.
15. člen
Spremeni se prvi odstavek 34. člena odloka, ki se glasi:
»V primeru, da je v objektu več uporabnikov vode, poskrbi za poravnavo računov, upravnik objekta.«
16. člen
Spremenita se prvi in drugi odstavek 36. člena Odloka, ki se glasita:
»Uporabnik je dolžan poravnati upravljavcu vodarino do 15. v mesecu za pretekli mesec.
V primeru, da uporabnik ne poravna vodarine v določenem roku, ga je upravljavec dolžan opomniti. V opominu se določi dodaten rok in se uporabnik opozori na posledice neplačila. Po izteku roka, določenega v opominu, upravljavec izterja plačilo vodarine po sodni poti oziroma brez predhodnega opozorila prekine dobavo vode.«
17. člen
Spremeni se 44. člena odloka, ki se glasi:
»Upravljavec ima pravico prekiniti dobavo vode brez predhodne objave, za čas, ki ni daljši od dveh ur, zaradi planiranih vzdrževalnih ali investicijskih del na omrežju ali nepredvidenih okvar.
V primeru, da je čas prekinitve dobave vode daljši kot dve uri, je upravljavec dolžan na krajevno običajen način (lokalni radio in lokalni časopis) obvestiti uporabnike, na katere vpliva prekinitev.
V primerih omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode mora upravljavec takoj obvestiti uporabnike in jim posredovati ustrezna priporočila. V primeru prekinitve dobave, ki traja več kot 24 ur, mora upravljavec zagotoviti nadomestno oskrbo s pitno vodo.«
18. člen
V 45. členu odloka se v 11. alinei za besedo soglasja doda besedilo »k projektnim pogojem«.
19. člen
V 46. členu se doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»– ne sme uporabljati pitne vode za tehnološke oziroma proizvodne namene«.
20. člen
V prvem odstavku 47. člena odloka se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 30.000,00 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z globo 250.000,00 tolarjev«.
V drugem odstavku istega člena se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 8.000,00 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z globo 80.000,00 tolarjev«.
21. člen
V prvem odstavku 48. člena odloka se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 30.000,00 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z globo 250.000,00 tolarjev«.
V drugem odstavku istega člena se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 8.000,00 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z globo 80.000,00 tolarjev«.
22. člen
V 49. členu odloka se besedilo »z denarno kaznijo 8.000,00 tolarjev« nadomesti z besedilom »z globo 60.000,00 tolarjev«.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 324-06-04/2005
Zreče, dne 3. oktobra 2005
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l.r.

AAA Zlata odličnost