Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3944. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2005, stran 9384.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 97. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02) je Občinski svet Občine Vipava na 25. redni seji dne 29. 9. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2005 (Uradni list RS, št. 142/04).
2. člen
Črta se 3. člen odloka in nadomesti z novim besedilom:
»Splošni del proračuna občinske uprave na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
                             v tisoč tolarjev
Skupina/podskupina kontov               Proračun leta 2005
-------------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              828.853
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   546.196
70  DAVČNI PRIHODKI                       396.203
   700 Davki na dohodek in dobiček               289.961
   703 Davki na premoženje                   57.787
   704 Domači davki na blago in storitve            48.455
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI                      149.993
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
     od premoženja                      122.710
   711 Takse in pristojbine                   1.310
   712 Denarne kazni                        75
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev            400
   714 Drugi nedavčni prihodki                 25.498
72  KAPITALSKI PRIHODKI                      7.700
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in materialnega premoženja                7.700
73  PREJETE DONACIJE                        763
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI                     274.195
   740 Transferni prihodki
     iz drugih javnofinančnih institucij           260.248
   741 Prejeti transferi predpristopne pomoči EU        13.947
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                876.550
40  TEKOČI ODHODKI                       200.990
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            34.113
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost        6.598
   402 Izdatki za blago in storitve              146.128
   403 Plačila domačih obresti
   409 Rezerve                         14.150
41  TEKOČI TRANSFERI                      305.103
   410 Subvencije                        5.000
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                    175.710
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                       33.658
   413 Drugi tekoči domači transferi              90.735
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                    321.681
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           321.681
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                   48.776
   430 Investicijski transferi                 48.776
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                  47.697
 
B)  RAČUN FINANČIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)                          550
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                  550
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije              550
 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)                165
44  DANA POSOJILA
   IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                165
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin
     iz naslova privatizacije                  165
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)            385
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII. – II. – V. – VIII.)         -47.312
   Stanje sredstev na računu 31. 12. 2004            73.457
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI.  NETO FINANCIRAJE (VI. – IX. +X.)               47.697
-------------------------------------------------------------------------
Splošni del proračuna vseh enajstih krajevnih skupnosti na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
                             v tisoč tolarjev
Skupina/podskupina kontov               Proračun leta 2005
-------------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)               26.085
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                    5.524
70  DAVČNI PRIHODKI                          0
   700 Davki na dohodek in dobiček
   703 Davki na premoženje
   704 Domači davki na blago in storitve               0
   706 Drugi davki                          0
71  NEDAVČNI PRIHODKI                       5.524
   710 Udeležba na dobičku
     in dohodki od premoženja                 1.635
   711 Takse in pristojbine
   712 Denarne kazni
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           3.441
   714 Drugi nedavčni prihodki                   448
72  KAPITALSKI PRIHODKI                      7.500
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           7.500
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in materialnega premoženja
73  PREJETE DONACIJE                        100
   730 Prejete donacije iz domačih virov              100
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI                     20.461
   740 Transferni prihodki
     iz drugih javnofinančnih institucij           20.461
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                 33.305
40  TEKOČI ODHODKI                        15.117
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
   402 Izdatki za blago in storitve               15.117
   403 Plačila domačih obresti
   409 Rezerve
41  TEKOČI TRANSFERI                       1.150
   410 Subvencije
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                       1.150
   413 Drugi tekoči domači transferi
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                    17.038
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev            17.038
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI
   430 Investicijski transferi
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                  7.220
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                        0
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII. – II. – V. – VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI.  NETO FINANCIRAJE (VI. – IX.+X.)                7.220
-------------------------------------------------------------------------
Splošni del po ekonomski klasifikaciji sestavljajo:
– bilanca prihodkov in odhodkov
– račun finančnih terjatev in naložb
– račun financiranja.
Posebni del proračuna – odhodki po področjih proračunske porabe, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, finančni načrti neposrednih uporabnikov, načrt razvojnih programov, kadrovski načrt in načrt nabav in gradenj so priloga k temu odloku in se objavljajo na spletnih straneh Občine Vipava.«
3. člen
V prvem odstavku 8. člena se številka 1.500.000 tolarjev nadomesti s številko 12.000.000 tolarjev.
4. člen
Črta se 11. člen odloka in nadomesti z novim besedilom:
»Občina se lahko zadolži na podlagi prvega odstavka 17. člena ZFO za izdajo soglasja in poroštva Javnemu podjetju Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina za nabavo vozil za odvoz odpadkov in čiščenje greznic.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0001/2005-8
Vipava, dne 29. septembra 2005
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost