Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3943. Spremembe Statuta Občine Vipava, stran 9384.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02 in 83/02) je Občinski svet Občine Vipava na svoji 25. redni seji dne 29. 9. 2005 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A
Občine Vipava
1. člen
Spremeni se 1. odstavek 39. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02 in 83/02) tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor ima predsednika in štiri člane, ki jih imenuje občinski svet izmed občanov na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Pri postopku imenovanja ima vpliv tudi javnost, fizične in pravne osebe s sedežem v občini, ki komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlagajo kandidate.
Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj V. stopnjo izobrazbe, praviloma ekonomske, pravne ali tehnične smeri in izkušnje s teh področij.«
2. člen
Spremeni se 41. člen Statuta tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki vsebuje navedbo nadzorovane osebe, predmet in obseg nadzora, cilje nadzora, osebe, ki bodo izvedle nadzor, in predvideno porabo časa za nadzor.
Nadzorni odbor s programom dela lahko seznani občinski svet in župana.«
3. člen
Spremeni se 42. člen Statuta tako, da se na koncu 3. odstavka doda besedilo: »Vsako dokončno poročilo nadzornega odbora župan uvrsti v predlog dnevnega reda seje občinskega sveta najkasneje v roku 60 dni od prejema dokončnega poročila. Občinski svet je predlagano točko dnevnega reda s to vsebino dolžan obravnavati še na isti seji.
Drugi proračunski uporabniki, ki so v posameznem primeru nadzorovani s strani nadzornega odbora, obravnavajo dokončno poročilo v skladu z zakonom oziroma s svojimi internimi pravilniki.
Občinski svet oziroma nadzorovana oseba v roku 14 dni po obravnavi dokončnega poročila pošlje nadzornemu odboru zapisnik seje oziroma sestanka, na katerem je bilo dokončno poročilo obravnavano ali na drug način pisno poda odgovor ali mnenje na poročilo.
V primeru sprejetja ustreznih popravljalnih ukrepov, občinski svet oziroma nadzorovana oseba o tem obvesti nadzorni odbor v roku 14 dni od sprejetja takih ukrepov.«
V 42. členu Statuta se spremeni 6. odstavek tako, da se glasi:
»Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge, ki izhajajo iz dokončnega poročila nadzornega odbora, razen če se poraja dvom o utemeljenosti ugotovitev, s čimer pisno seznani nadzorni odbor.
Nadzorovana oseba se lahko odloči, da ugotovljene nepravilnosti s strani nadzornega odbora prouči revizor. Z ugotovitvami revizorja seznani nadzorni odbor.«
4. člen
V 45. členu se spremeni 3. odstavek tako, da se na koncu besedila doda besedilo: »Nadzorni odbor sprejme tudi finančni načrt, v katerem opredeli, koliko finančnih sredstev bo potreboval za posamezno leto.
Letni program nadzora in finančni načrt nadzorni odbor sprejme pred začetkom posameznega proračunskega leta ter s tem seznani župana in občinski svet.«
5. člen
Te spremembe statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Drugi odstavek 1. člena se začne uporabljati v naslednjem mandatu nadzornega odbora.
Št. 01502-0001/2005
Vipava, dne 29. septembra 2005
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost