Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3941. Program priprave o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica, ME 5A, stran 9382.

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora ZureP – 1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), Odloka o zazidalnem načrtu VS 9/10 Škofljica, morfološka enota 5A (Uradni list RS, št. 48/05), ter 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica je Občinski svet Občine Škofljica na 22. redni seji dne 27. 9. 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica, ME 5A
1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega akta
Sprememba zazidalnega načrta za območje VS 9/10 Škofljica (Uradni list RS, št. 48/05) se nanaša na morfološko enoto 5A, območje OŠ in VVZ Škofljica, kjer se predvideva sprememba lokacije večnamenske dvorane. Večnamenska dvorana se z dosedanje lokacije ob zahodni strani obstoječe šolske telovadnice prestavi na območje zelenih površin, namenjenih javnemu programu, ob vzhodni strani OŠ Škofljica.
Predlagane spremembe ne bodo vplivale na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov.
S tem programom se določi skrajšan postopek sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica, ME (v nadaljevanju: prostorski akt).
2. člen
Predmet in programska izhodišča prostorskega akta
Ker lastništvo zemljišča, na katerem je bila predvidena izgradnja večnamenske dvorane, pravno formalno še ni urejeno, se je investitor (Občina Škofljica) odločil zamenjati lokacijo izgradnje predmetne dvorane.
Nova lokacija večnamenske dvorane je ob vzhodni strani šole, umeščena znotraj prostora in parcel šolskega rezervata, postavljena je na mestu, kjer je bila predvidena parkovna ureditev javnega programa, ki se temu ustrezno zmanjša. Dvorana je tlorisnega gabarita ca. 30 m/52,70 m in ima sleme orientirano v smeri vzhod – zahod. Postavljena je na V.K. – 3,50 m, glede na VK ± 0,00 šole (pritličje stare šole). Povezava s šolo je predvidena s povezovalnim hodnikom, ki povezuje hodnik v pritličju starega trakta šole z učilnicami in športnimi garderobami, ki so umeščene v nadstropju dvorane. Vhod za obiskovalce in zunanje uporabnike dvorane pa je urejen na severozahodni strani objekta. Dostopna je z lokalne ceste.
Sprememba prostorskega akta obsega:
– Načrt predvidene rabe površin M 1: 500,
– Arhitektonsko zazidalna ureditev in prometna ureditev M 1:500,
– Zakoličbeni načrt gradbene parcele in objektov M 1:500,
– Komunalna ureditev M 1: 500,
– Digitalni model objekta.
3. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
Ker gre za skrajšani postopek sprememb in dopolnitev prostorskega akta, morajo pristojni organi in nosilci javnih pooblastil v roku 15 dni od prejema vloge s programom priprave podati pogoje in usmeritve in po prejetem dopolnjenem prostorskem aktu v roku 15 dni mnenje o upoštevanju projektnih pogojev, sicer se šteje, da se z njim strinjajo:
1. Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica – promet
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana,
3. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Vodovodna 90, 1000 Ljubljana – vodovod
4. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Vodovodna 90, 1000 Ljubljana – kanalizacija
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Ljubljana, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
6. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, sektor za vodno območje Podonavja – oddelek za območja srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana
7. Javni zavod RS za varstvo naravne dediščine, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana
8. Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana
9. Javno podjetje Energetika d.o.o. – oskrba s plinom, Verovškova 70, 1000 Ljubljana
10. Elektro Ljubljana, DE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska cesta 53, 1000 Ljubljana
11. Telekom Slovenije d.d. PE Ljubljana, Stegne 19, 1210 Ljubljana – Šentvid
12. Druga gospodarska infrastruktura, Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor.
4. člen
Seznam potrebnih strokovnih podlag
Posebno strokovno gradivo – PSG za območje OŠ in VVZ Škofljica:
– Zunanja ureditev območja OŠ in VVZ Škofljica,
– Programska zasnova večnamenske dvorane.
5. člen
Vsebina osnutka sprememb prostorskega akta
– Odlok,
– Obrazložitev,
– Geodetske podloge,
– Grafični del spremembe prostorskega akta,
– Digitalni model.
6. člen
Finančna sredstva
Finančna sredstva za izdelavo prostorskega akta zagotovi Občina Škofljica.
7. člen
Ta program priprave začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-03/2005
Škofljica, dne 29. septembra 2005
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l.r.

AAA Zlata odličnost