Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3940. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje VS 4/4 (RS 5) Lavrica, stran 9381.

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), Odloka o zazidalnem načrtu VS 4/4 (RS 5) Lavrica (Uradni list SRS, št. 15/86, 28/86, 77/98) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica je Občinski svet Občine Škofljica na 22. redni seji dne 27. 9. 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje VS 4/4 (RS 5) Lavrica
1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega akta
Odlok o spremembi zazidalnega načrta za območje VS 4/4 (RS 5) Lavrica (Uradni list RS, 77/98) v 2. členu dopušča spremembo grafičnega dela zazidalnega načrta. Sprememba se nanaša za območje Četrt nizkih blokov, kjer se predvideva prestavitev dela mirujočega prometa v kletno etažo in s tem drugačna umestitev objektov v prostor.
Predlagane spremembe ne bodo vplivale na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov.
S tem programom se določi skrajšan postopek sprememb in dopolnitev odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 4/4 (RS, 5) Lavrica za območje Četrt nizkih blokov (Uradni list RS, št. 15/86, 28/86, 77/98) (v nadaljevanju prostorski akt).
2. člen
Predmet in programska izhodišča prostorskega akta
Pričakovani kvalitativni nivo stanovanjske soseske Lavrica zahteva višji standard stanovanjskih enot, kjer bodo imeli bodoči stanovalci optimalne možnosti parkiranja, obenem pa bodo živeli v zelenem naravnem okolju. Večji del parkiranja se rešuje v eni podzemni parkirni etaži, ki je vkopana oziroma polvkopana in zasuta s terenom. S krajinsko ureditvijo se parkirna etaža prevrednoti v višinsko razgiban, ozelenjen teren, ki ponuja kvalitetno bivalno okolje bodočim stanovalcem. Na novo načrtovana klet predstavlja v urbanističnem in bivalnem smislu veliko pridobitev za naselje.
Sprememba prostorskega akta obsega:
– arhitektonsko zazidalno situacijo,
– prometno ureditev,
– komunalno ureditev območja četrti nizkih blokov in navezava na ostalo javno komunalno omrežje,
– parcelacijo,
– zelene površine,
– prometni priključek Kamnikarjeve in Jagrove ulice na Dolenjsko cesto.
3. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
Ker gre za skrajšani postopek sprememb in dopolnitev prostorskega akta, morajo pristojni organi in nosilci javnih pooblastil v roku 15 dni od prejema vloge s programom priprave podati pogoje in usmeritve in po prejetem dopolnjenem prostorskem aktu v roku 15 dni mnenje o upoštevanju projektnih pogojev, sicer se šteje, da se z njim strinjajo:
1. Občina Škofljica, Šmarska cesta 3,1291 Škofljica – promet
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26, 1000 Ljubljana
3. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o, Vodovodna 90, 1000 Ljubljana – vodovod
4. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna 90,1000 Ljubljana – kanalizacija
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Ljubljana, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
6. Javni zavod RS za varstvo naravne dediščine, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana
7. Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana
8. Javno podjetje Energetika d.o.o. – oskrba s plinom, Verovškova 70, 1000 Ljubljana
9. Elektro Ljubljana, DE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska cesta 53, 1000 Ljubljana
10. Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 19, 1210 Ljubljana Šentvid.
Nosilec strokovnih aktivnosti pri pripravi sprememb prostorskega akta je Občina Škofljica.
4. člen
Seznam potrebnih strokovnih podlag
Posebno strokovno gradivo – PSG za Četrt nizkih blokov:
– Stanovanjski in spremljajoči objekti s prometno in komunalno infrastrukturo ter povezovalna cesta četrti nizkih blokov s Kamnikarjevo ulico,
– Prometni priključek Kamnikarjeve in Jagrove ulice na Dolenjsko cesto.
5. člen
Vsebina osnutka sprememb prostorskega akta
– Odlok,
– Obrazložitev,
– Geodetske podloge, ki jih pridobi izdelovalec sprememb prostorskega akta,
– Grafični del prostorskega akta M 1:500.
6. člen
Finančna sredstva
Finančna sredstva za izdelavo prostorskega akta zagotovi investitor stanovanjske četrti nizkih blokov.
7. člen
Ta program priprave začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-02/2005
Škofljica, dne 29. septembra 2005
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti