Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3937. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju občinskega lokacijskega načrta Smete, stran 9380.

Na podlagi 141. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), prvega odstavka 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in 74/05) in 14. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04 in74/05) je Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na 26. seji dne 22. 9. 2005 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju občinskega lokacijskega načrta Smete
1. člen
(program opremljanja)
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja zemljišč za gradnjo (v nadaljevanju: program opremljanja) na območju Smete v Občini Šempeter-Vrtojba, (v nadaljevanju: območje opremljanja), ki ga je v juniju 2005 izdelalo podjetje Locus d. o. o., Domžale, pod številko projekta 249.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
Program opremljanja določa merila in pogoje za obračun komunalnega prispevka in roke za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju opremljanja.
Program opremljanja je sestavljen iz besedilnega dela in grafičnega dela.
Besedilni del obsega:
– Povzetek programa opremljanja;
– Splošni del programa opremljanja;
– Obstoječa in predvidena komunalna infrastruktura;
– Investicije v gradnjo komunalne infrastrukture;
– Terminski plan izgradnje komunalne infrastrukture;
– Podlage za odmero komunalnega prispevka.
Grafični del obsega:
– Karta 1 – Prikaz predvidenih gradbenih parcel;
– Karta 2 – Prikaz predvidenih objektov.
3. člen
(obračunsko območje)
Obračunsko območje je eno in obsega vse gradbene parcele na območja opremljanja.
4. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = (Ap · Cp · Dp) + (Kdej · At · Ct · Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
KP – komunalni prispevek
Ap – površina gradbene parcele objekta
Cp – indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele s komunalno infrastrukturo na obračunskem območju
Dp – delež gradbene parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Kdej – faktor dejavnosti
Ct – indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta s komunalno infrastrukturo na obračunskem območju
At – neto tlorisna površina predvidenega ali obstoječega objekta
Dt – delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka.
5. člen
(vrednost parametrov za izračun komunalnega prispevka)
Vrednost parametrov za izračun komunalnega prispevka je določena za leto 2005 in znaša:
+----------------------+---------------------------+
|Obračunsko območje  |Vrednost parametra     |
|           +-------------+-------------+
|           |C(p)     |C(t)     |
|           |[SIT/m2]   |[SIT/m2]   |
+----------------------+-------------+-------------+
|Celotno območje OLN  |8.497    |16.814    |
|Smete         |       |       |
+----------------------+---------------------------+
|Dp          |0,5            |
+----------------------+---------------------------+
|Dt          |0,5            |
+----------------------+---------------------------+
|Kdej         |1             |
+----------------------+---------------------------+
Stroški izdelave Občinskega lokacijskega načrta-SMETE v Šempetru pri Gorici, stroški izvedbe komasacije stavbnih zemljišč na tem območju in stroški izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI) za komunalno infrastrukturo območja opremljanja se ne štejejo med skupne stroške investicije (Ss) na podlagi programa opremljanja.
6. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja se indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Stroški opremljanja se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe.
7. člen
(poračun)
Ob izgradnji komunalne infrastrukture in njeni predaji v upravljanje javni gospodarski službi se izvede poračun vseh stroškov komunalnega opremljanja OLN Smete, v katerem se določijo morebitne dodatne obveznosti občine ali zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
8. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 030-41-7/2005-11
Šempeter pri Gorici, dne 23. septembra 2005
Župan
Občine Šempeter-Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost