Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3935. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sežana za leto 2005, stran 9378.

Na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99 in 89/99), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 49/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 29. 9. 2005 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Sežana za leto 2005
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2005 (Uradni list RS, št. 18/05, in popravek v Uradnem listu RS, št. 64/05), tako da se glasi:
Splošni del proračun Občine Sežana za leto 2005 se določa v naslednjih zneskih (v SIT):
 A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:                PLAN
 I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           2.385.851.426
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)               1.971.441.162
 70  DAVČNI PRIHODKI                   1.324.099.010
    700 Davki na dohodek in dobiček            967.147.000
    703 Davki na premoženje                241.832.000
    704 Domači davki na blago in storitve         115.120.010
 71  NEDAVČNI PRIHODKI                   647.342.152
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja    480.985.160
    711 Takse in pristojbine                 4.740.000
    712 Denarne kazni                      45.000
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        1.000.000
    714 Drugi nedavčni prihodki              160.571.992
 72  KAPITALSKI PRIHODKI                  302.411.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       146.200.000
    721 Prihodki od prodaje zalog                  0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev          156.211.000
    PREJETE DONACIJE                      449.264
 73  730 Prejete donacije iz domačih virov           292.328
    731 Prejete donacije iz tujine               156.936
    TRANSFERNI PRIHODKI                  111.550.000
 74  740 Transferni prihodki od drugih
    javnofinančnih institucij               111.550.000
 II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             2.494.207.426
 40  TEKOČI ODHODKI                     552.273.468
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         135.244.960
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost     21.994.578
    402 Izdatki za blago in storitve            386.325.827
    403 Plačila domačih obresti               4.400.000
    409 Rezerve                       4.308.103
 41  TEKOČI TRANSFERI                    932.529.482
    410 Subvencije                     23.543.000
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom      377.930.000
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  44.748.124
    413 Drugi tekoči domači transferi           486.308.358
    414 Tekoči transferi v tujino                  0
 42  INVESTICIJSKI ODHODKI                 599.002.276
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         599.002.276
 43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                410.402.200
    430 Investicijski transferi              410.402.200
 
 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)          -108.356.000
 
 B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
 
 IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)            4.800.000
 75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              4.800.000
    750 Prejeta vračila danih posojil            4.800.000
    751 Prodaja kapitalskih deležev                 0
    752 Kupnine iz naslova privatizacije               0
 V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442)                          0
 44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV          0
    440 Dana posojila                        0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb           0
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije       0
 VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)               4.800.000
 
 C)  RAČUN FINANCIRANJA:
 VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)                   0
 50  ZADOLŽEVANJE                           0
    500 Domače zadolževanje                     0
 VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                  24.500.000
 55  550 odplačilo domačega dolga              24.500.000
 IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)              -128.056.000
 X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII -IX.)           -24.500.000
 XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)               108.356.000
 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA  128.056.000
2. člen
V tretjem členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Krajevne skupnosti lahko prevzemajo obveznosti le v okviru planiranih sredstev krajevnih skupnosti. Za prevzemanje obveznosti do višine enega milijona ni potrebno soglasje župana, nad tem zneskom je potrebno pred prevzemanjem obveznosti pridobiti soglasje župana.«
3. člen
V devetem členu se doda nova alinea, ki se glasi:
»– namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 53/05) in Navodila za izračun višine namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah (Uradni list RS, št. 60/05).«
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 06202-7/2005-8
Sežana, dne 29. septembra 2005
Župan
Miroslav Klun l.r.

AAA Zlata odličnost