Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3934. Odlok o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Občine Sežana, stran 9376.

Na podlagi 3. odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95, 29/95, 40/99 in 36/00), 4. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in 107/00), in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 29. 9. 2005 sprejel
O D L O K
o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Občine Sežana
1. člen
S tem odlokom se določajo merila za izdajo soglasja za podaljšanje obratovalnega časa gostinskim obratom in kmetijam, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: kmetija), kot tudi postopek za njegovo izdajo in pogoji za njegov preklic.
Redni obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij
2. člen
Gostinec ali kmet določi redni dnevni obratovalni čas glede na vrsto gostinskega obrata (kmetije), kot sledi:
– gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev, in sestavne enote teh obratov (npr. hotelske restavracije) ter kmetije z nastanitvijo – med 00.00 in 24.00 uro;
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije – med 6.00 in 1.00 uro naslednjega dne;
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice – med 6.00 in 23.00 uro;
– obrati za pripravo in dostavo jedi – med 00.00 in 24.00 uro oziroma glede na naročila;
– gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovskoposlovnih centrih, kulturnih ustanovah ipd.) v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma programom prireditev.
Gostinski obrati iz prvega odstavka tega člena, ki gostom nudijo le jedi in pijače (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari) in ki so v stanovanjskih objektih ali objektih v stanovanjskih naseljih, kot tudi izletniške kmetije, ki so v stanovanjskih naseljih, lahko redno obratujejo le med 6.00 in 22.00 uro. To velja tudi za tiste enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, hotelske terase ipd.).
Obratovalni čas, ki presega redni obratovalni čas, naveden v prvem in drugem odstavku tega člena, se šteje za podaljšani obratovalni čas.
Merila za podaljšanje obratovalnega časa
3. člen
Gostinec ali kmet lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to dobi pisno soglasje Občine Sežana, ki o tem odloča na podlagi sprejetih meril.
Merila za odločanje o podaljšanju obratovalnega časa so:
1. Vključevanje gostinskih obratov ali kmetij (v nadaljevanju: gostinski obrat) kot dodatne ponudbe k drugim programom (gostinski obrati ob kulturnih domovih, športnih objektih ali v teh objektih)
2. Vrsta in lokacija gostinskega obrata
2.1. gostinski obrati, ki nudijo gostom hrano (restavracije, gostilne, kavarne, izletniške kmetije, slaščičarne, okrepčevalnice, vinotoči, osmice, gostinski obrati za pripravo in dostavo hrane)
2.2. gostinski obrati brez ponudbe hrane (bari, diskoteke, nočni bari) ter
2.3. gostinski obrati izven stanovanjskih naselij
2.4. gostinski obrati v stanovanjskih naseljih
2.4.1. gostinski obrat v stanovanjskem bloku ali stanovanjski hiši
2.4.2. ali se gostinski obrat neposredno drži stanovanjskega objekta ter izletniške kmetije, ki so v stanovanjskih naseljih
2.4.3 gostinski obrat je lociran v večnamenskem poslovnem objektu
3. Izpolnjevanje ureditvenih pogojev gostinskega obrata
3.1. da gostinec skrbi za primeren in za okolico nemoteč odhod gostov iz gostinskega obrata
3.2. skrb za urejenost okolice gostinskega obrata.
Soglasje se izda največ za obdobje enega leta.
Podaljšani obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij
4. člen
Glede na merila iz 3. člena odloka se lahko gostinskim obratom v stanovanjskih naseljih podaljša obratovalni čas do:
1. slaščičarne, okrepčevalnice, vinotoči, dnevni bari – do 24.00 ure;
2. nočni bari (s programom) in diskoteke, ki nudijo živo in mehansko glasbo za ples – do 4.00 ure naslednjega dne;
3. restavracije, gostilne, kavarne, izletniške kmetije in osmice – do 1.00 ure naslednjega dne;
4. gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev in sestavne enote teh obratov (npr. hotelske restavracije, hotelske terase, gostinski vrtovi) ter kmetije z nastanitvijo do 24. ure, v času od 25. aprila do 15. septembra do 02. ure naslednjega dne;
5. gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko-poslovnih centrih, kulturnih ustanovah, večnamenskih poslovnih objektih ipd.) in ki gostom nudijo le jedi in pijače – v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma programom prireditev. Če hišni red oziroma program nista sprejeta, obratujejo gostinski obrati v skladu z določili iz 1. in 3. točke tega odstavka;
6. gostinski obrati, ki imajo organizirane prireditve v skladu s prijavljenim programom prireditve.
Glede na merila iz 3. člena odloka se gostinskim obratom izven stanovanjskih naselij lahko obratovalni čas podaljša za eno uro v skladu z določbami 1. odstavka tega člena.
Ne glede na prejšnje določbe tega člena lahko gostinski obrati obratujejo dlje, kot traja obratovalni čas, na dan pred prazniki in v času praznikov, določenih z zakonom, ob pustovanju, martinovanju, za občinski praznik, praznik terana in pršuta, ob prireditvi odprta meja in v času novoletnih prireditev, ob prireditvah za zaključeno družbo (poroka, rojstni dan, dekliščina, fantovščina, razna srečanja, najavljene skupine gostov in podobno).
Postopek za pridobitev soglasja
5. člen
Gostinec ali kmet, ki želi obratovati v podaljšanem obratovalnem času, mora za to pridobiti pismeno soglasje Občine Sežana. K vlogi za izdajo soglasja, ki jo poda na predpisanem obrazcu, mora priložiti:
– gostinec, ki ima gostinski obrat lociran v stanovanjskem bloku ali stanovanjski hiši, soglasje upravljalca ali stanovalcev stanovanjskega bloka ali soglasje stanovalcev v stanovanjski hiši;
– gostinec mora za bar, ki nudi mehansko ali živo glasbo za ples (diskoteka), priložiti izjavo, da ima gostinski obrat izvedeno protihrupno zaščito ter izjavo, da bo poskrbel za primeren in za okolico nemoteč odhod gostov iz gostinskega obrata in za red v gostinskem obratu;
– gostinec, ki uporablja javno površine neposredno ob svojem gostinskem obratu, mora priložiti izjavo, da bo poskrbel za čistočo javnih površin, ki jih uporablja.
O izdaji soglasja odloča za gostinstvo pristojen organ Občine Sežana.
Pristojni organ občine lahko deloma ali v celoti zavrne gostincu ali kmetu prijavljeni obratovalni čas, če je podan kateri od naslednjih razlogov:
– da je bila v predhodnem obdobju, ko je posloval v podaljšanem obratovalnem času, vložena utemeljena pisna pritožba občana oziroma bližnjega soseda, ki daje podlago za utemeljen zaključek, da je ogrožena njegova pravica do miru in nočnega počitka z dokazilom od organizacije, pooblaščene za izvajanje meritev hrupa o prekoračeni imisiji hrupa;
– da je iz zapisnika tržnega inšpektorja ali policije razvidno, da je gostinec ali kmet v predhodnem obdobju, ko je posloval v podaljšanem obratovalnem času, prekoračil podaljšani obratovalni čas več kot trikrat;
– da je policija v predhodnem obdobju, v času obratovanju gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času, posredovala več kot trikrat v zvezi s kršenjem javnega reda in miru;
– da je iz zapisnika občinskega komunalnega nadzorstva oziroma redarstva razvidno, da gostinec ali kmet v predhodnem obdobju, ko je posloval v podaljšanem obratovalnem času, ni izvedel čiščenja javnih površin ob gostinskem obratu, ki jih uporablja, več kot dvakrat;
– v drugih utemeljenih primerih, kot to narekuje javni interes.
V primeru, da pristojni organ občine deloma ali v celoti zavrne prijavljeni obratovalni čas, v obrazložitvi odločbe predlaga ustrezno spremembo obratovalnega časa.
Preklic soglasja
6. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, ki se gostincu ali kmetu izda za določeno trajajoče obdobje, lahko občina kadarkoli prekliče, če ugotovi, da je podan kateri od navedenih razlogov, in sicer:
– če je vložena utemeljena pisna pritožba občana oziroma bližnjega soseda, ki daje podlago za utemeljen zaključek, da je ogrožena njegova pravica do miru in nočnega počitka. Kot dokazilo mora priložiti dokument organizacije, pooblaščene za izvajanje meritev hrupa o prekoračeni imisiji hrupa;
– če je iz zapisnika tržnega inšpektorja ali policije razvidno, da je gostinec ali kmet v času veljavnosti soglasja za obratovanje v podaljšanem prekoračil podaljšani obratovalni čas več kot trikrat;
– če je policija v času obratovanju gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času posredovala več kot trikrat v zvezi s kršenjem javnega reda in miru;
– če je iz zapisnika občinskega komunalnega nadzorstva oziroma redarstva razvidno, da gostinec ali kmet, ko je posloval v podaljšanem obratovalnem času, ni izvedel čiščenja javnih površin ob gostinskem obratu, ki jih uporablja, več kot dvakrat;
– v drugih utemeljenih primerih, kot to narekuje javni interes.
V primeru, da se gostincu ali kmetu deloma ali v celoti prekliče soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času, se v obrazložitvi odločbe predlaga ustrezna sprememba obratovalnega časa.
Končne določbe
7. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju občine Sežana (Uradni list RS, št. 63/00)
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-7/2005-5
Sežana, dne 29. septembra 2005
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti