Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3932. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, stran 9372.

Na podlagi 37. in 126. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00 – odl. US, 87/01, 52/02 in 41/04), 6. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 22/01, 87/01 in 110/02), 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93, 1/95, 28/95, 73/97 – odl. US in 28/00), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list, št. 3/02) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet Občine Postojna na 23. redni seji dne 13. 9. 2005 sprejel
O D L O K
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ureja organizacijo in izvajanje varstva ljudi, živali, premoženja, okolja in kulturne dediščine pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljevanju: varstva) v Občini Postojna.
2. člen
Sistem varstva se organizira kot del enotnega sistema v Republiki Sloveniji in zajema organizacijo, načrtovanje, izvajanje, financiranje in nadzor dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v miru, v spremenjenih razmerah, v izrednem in v vojnem stanju.
II. PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE
3. člen
Občinski svet Občine Postojna sprejme program (plan dela) in letne načrte varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, skupaj z občinskim proračunom.
4. člen
Predlog programa letnih načrtov pred naravnimi in drugimi nesrečami izdela pristojen organ občinske uprave, skladno z nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pri delu upošteva aktualno oceno ogroženosti Občine Postojna, ki jo po potrebi tudi dopolnjuje.
5. člen
Ocena ogroženosti je kakovostna in količinska analiza naravnih in drugih danosti za nastanek naravne in druge nesreče, z oceno možnega poteka in posledic nesreče, s predlagano stopnjo zaščite pred nevarnostmi ter predlogom preventivnih in drugih ukrepov za zaščito, reševanje in pomoč.
Oceno ogroženosti za območje Občine Postojna izdela pristojni organ občinske uprave, ki pri delu upošteva regijsko oceno ogroženosti Štaba civilne zaščite za Notranjsko.
Na podlagi ocene ogroženosti izdela isti organ načrte zaščite, reševanja in pomoči za posamezna področja nevarnosti.
III. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
6. člen
Podatke, pomembne za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, morajo brezplačno sporočati Regijskemu centru za obveščanje (tel. št. 112) vsi občani, reševalne službe, društva, klubi, gospodarske družbe in zavodi.
7. člen
Občina Postojna zagotavlja opremo in sredstva za delovanje sistema zvez ZARE (enoten sistem zvez zaščite in reševanja) in sredstva za alarmiranje za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter sistem javnega alarmiranja in seznanjanja občanov s posameznimi nevarnostmi.
8. člen
Vsakdo je dolžan obvestiti Regijski center za obveščanje (tel. št. 112), policijo (tel. št. 113) ali najbližjo gasilsko enoto o nevarnosti naravne ali druge nesreče, ki jo opazi ali posredno izve zanjo.
IV. ZAŠČITNI UKREPI
9. člen
Pristojni organi občinske uprave skrbijo za izvajanje prostorskih, urbanističnih, gradbenih in drugih tehničnih ukrepov, ki preprečujejo oziroma zmanjšujejo škodljive vplive naravnih in drugih nesreč.
10. člen
V primeru naravne ali druge nesreče lahko župan odredi evakuacijo, v nujnih primerih pa tudi poveljnik Civilne zaščite ali vodja intervencije. Način in postopek evakuacije se določi v odgovarjajočih načrtih.
11. člen
Občina Postojna zagotovi zatočišče in nujno oskrbo občanom, ki so zaradi naravne ali druge nesreče ostali brez doma in sredstev za preživetje.
Župan lahko izjemoma odredi, da morajo lastniki in uporabniki stanovanjskih hiš začasno sprejeti na stanovanje evakuirane in ogrožene osebe.
12. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije na območju Občine Postojna, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo ali skladiščijo nevarne snovi oziroma kemikalije, morajo načrtovati in izvajati obvezne varnostne ukrepe za preprečevanje nesreč s kemikalijami, za zmanjševanje posledic nesreč za ljudi in okolje ter izdelati oceno ogroženosti z načrti za zaščito in reševanje.
Organi upravljanja organizacije, ki morajo izdelati načrte v skladu z uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, morajo pristojnim občinskim organom dati podatke za izdelavo občinskih načrtov zaščite in reševanja pred začetkom obratovanja organizacije oziroma obrata.
13. člen
Zaščita kulturne dediščine se organizira po določilih veljavne zakonodaje in usmeritvah pristojnih organov Občine Postojna in ustreznega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. Pod kulturno dediščino spadajo stavbe in njihovi deli, naprave, zemljišča, naselja ali njihovi posamezni deli, oblikovne in vegetacijske oblike narave, ki jih je ustvaril človek, kulturna in zgodovinska krajina, premični predmeti in njihove zbirke, ki imajo za državo kulturno vrednost.
14. člen
Občina Postojna skrbi za gradnjo in vzdrževanje zaklonišč na območju občine, po določilih, zajetih v Odloku o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 25/93).
Zaklonišče lahko da župan v uporabo fizični ali pravni osebi, vendar ta ne sme izvajati posegov, ki zmanjšujejo njegovo zaščitno funkcijo.
Ob nevarnostih mora biti zaklonišče pripravljeno za uporabo v 24 urah.
Nadzor nad primernostjo uporabe zaklonišč v uporabi izvaja župan oziroma služba za vzdrževanje in uporabo zaklonišč pri Občinskem štabu Civilne zaščite.
Evidenco zaklonišč v Občini Postojna vodi strokovna služba Občine Postojna v okviru načrtov zaščite, reševanja in pomoči, ki jo na podlagi ugotavljanj in sprememb tudi dopolnjuje oziroma spreminja. Isti organ skrbi tudi za javno objavo seznama zaklonišč v občini.
15. člen
Uprava RS za zaščito in reševanje razglasi povečano požarno ogroženost naravnega okolja v sodelovanju s Hidrometeorološkim zavodom Slovenije, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove Slovenije ali na predlog občine (glede na geografske, vremenske in druge razmere).
V času požarne ogroženosti je kurjenje na prostem z odprtim ognjem prepovedano. V času razglasitve velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja mora občina organizirati požarno stražo ter opazovanje in obveščanje o nevarnosti požarov.
V. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
16. člen
Občina Postojna skrbi za organiziranje, vzpodbujanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite na območju občine v sodelovanju s poverjeniki za Civilno zaščito. Prav tako skrbi za gradnjo, vzdrževanje in preglede javnega hidrantnega omrežja.
V okviru osebne in vzajemne zaščite morajo občani izvajati naslednje dejavnosti:
– samozaščito, samopomoč in vzajemno pomoč
– vzdrževati objekte (zaklonišča, zaklonilnike in druge prostore)
– nabavljati sredstva in opremo za skupinsko zaščito ob naravnih in drugih nesrečah
– izvajati druge ukrepe zaščite, reševanja in pomoči.
VI. ORGANIZACIJA SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ
1. Javna gasilska služba
17. člen
Naloge gašenja in reševanja ob požarih ter reševanje ljudi izvajajo gasilska društva, Gasilska zveza in javni gasilski zavod.
Občina Postojna jim zagotavlja sredstva, skladno z lastnim načrtom varstva pred požarom in merili za opremljanje in organiziranje gasilskih enot. Medsebojne obveznosti so podrobno navedene v pogodbi, ki zajema tudi sankcije za neprimerno opravljanje pogodbenih obveznosti.
18. člen
Javna gasilska služba pripravlja predloge letnega programa varstva pred požarom, ki zajema:
– letni načrt dela,
– finančni načrt,
– nabavo opreme in investicijsko nabavo ter druga vlaganja,
– usposabljanje in zavarovanje prostovoljnih gasilcev.
19. člen
Javna gasilska služba lahko opravlja svojo dejavnost tudi izven območja Občine Postojna (v sosednjih občinah) pod pogojem, da se občina, v kateri bodo gasilska društva in Gasilska zveza opravljali svojo dejavnost, obveže kriti stroške intervencij po vnaprej sprejetem ceniku, katerega potrdi župan Občine Postojna, oziroma v skladu z Dogovorom o medsebojnem sodelovanju in pomoči na področju varstva pred požari v naravi in ob drugih večjih nesrečah, ki so ga sklenile občine Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Kobarid, Komen, Miren-Kostanjevica, Pivka, Postojna, Sežana in Vipava. Med izvajanjem teh nalog ne sme biti ogroženo stanje pripravljenosti, ki ga izvaja osrednja gasilska enota.
Gasilske enote društev so lahko aktivirane tudi na podlagi državnih načrtov zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve pristojnega regijskega ali državnega poveljnika Civilne zaščite, če z državnimi načrti aktiviranje gasilskih enot ni predvideno.
20. člen
Pri zaščiti, reševanju in pomoči sodelujejo z Gasilsko zvezo vsa prostovoljna gasilska društva.
Gasilska društva (enote) so na podlagi veljavnih meril za organiziranje in opremljanje gasilskih enot razvrščena po kategorijah in skladno s tem usposobljena in tehnično opremljena.
Obveščanje in alarmiranje posameznih društev izvajajo po sprejetem Načrtu alarmiranja gasilskih enot v Občini Postojna Regijski center za obveščanje Postojna (ReCO), gasilske organizacije in pristojne službe.
O medsebojnem sodelovanju vseh prostovoljnih gasilskih društev z Gasilsko zvezo Postojna je sklenjena posebna pogodba.
21. člen
Nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe opravlja župan, ki ob ugotovitvi nepravilnosti določa roke za odpravo pomanjkljivosti, v hujših primerih pa pristojnosti gasilskega društva ustrezno omeji ali odvzame. Župan nadzoruje tudi namembnost uporabe dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna.
2. Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije
22. člen
Župan določi gospodarske družbe, zavode in druge organizacije za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki imajo za ta namen ustrezne kadre in sredstva.
Z njimi lahko sklene Občina Postojna pogodbe, v katerih se uredijo vsebina, obseg in način opravljanja nalog na območju Občine Postojna ter način njihovega financiranja, predvsem tistega dela, ki presega njihovo redno dejavnost v skladu s 73. in 75. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Med te naloge spadajo:
– gradbeno-tehnično reševanje,
– reševanje ob ujmah, poplavah ter ekoloških nesrečah,
– izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
– pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem pri začasnem bivanju, prehrani, nujni oskrbi,
– pomoč pri iskanju pogrešanih oseb,
– prva veterinarska pomoč in drugo.
3. Društva in druge nevladne organizacije
23. člen
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Postojna se v okviru društev in drugih nevladnih organizacij po potrebi organizirajo naslednje enote:
– enota za reševanje v gorah in jamah (planinci in jamarji),
– enota za postavljanje začasnih bivališč (taborniki in skavti),
– enota za vzpostavljanje zvez (radioamaterji),
– enota za iskanje pogrešanih oseb (klub vodnikov reševalnih psov).
V posebnih primerih se vključujejo tudi vse lovske družine na območju Občine Postojna.
Ta društva in druge nevladne organizacije, če jih za to določi župan, morajo izpolnjevati predpisane pogoje skladno z merili za organiziranje in opremljanje enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč.
24. člen
Podrobnosti o opravljanju nalog, financiranju, zavarovanju operativnih članov, sankcijah in drugih obojestranskih obveznosti se določijo z ustreznimi pogodbami.
Nadzor nad izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči opravlja župan.
4. Enote civilne zaščite
25. člen
Sile za zaščito, reševanje in pomoč so v Občini Postojna organizirane kot enoten sistem, ki ga vodi poveljnik z 10- članskim štabom in z naslednjimi enotami in službami civilne zaščite:
– enota za prvo pomoč,
– enota za tehnično reševanje,
– enota za RKB zaščito,
– služba za podporo,
– služba za vzdrževanje in uporabo zaklonišč.
26. člen
Področje Občine Postojna je navzdol razdeljeno na 4 sektorje, ki jih vodijo 5-članski štabi s svojimi poverjeniki in namestniki. Vasi in večji zaselki imajo poverjenike in namestnike:
– Sektor I (POSTOJNA – 1 KS) zajema Krajevno skupnost Postojna, to je mesto Postojna z vasmi Veliki Otok, Zagon in Stara vas ter zaselek Ravbarkomanda
– Sektor II (PRESTRANEK – 1 KS) zajema naselja Prestranek, Slavina, Orehek, Matenja vas, Rakitnik, Grobišče, Koče in Žeje
– SEKTOR III (HRUŠEVJE – 7 KS) zajema Hruševje, Sajevče, Rakulik, Slavinje, Velika Brda, Mala Brda, Brezje, Veliko Ubeljsko, Malo Ubeljsko, Strane, Razdrto, Landol, Šmihel, Goriče, Dilce, Hrenovice, Studenec, Hrašče in Mali Otok.
– Sektor IV (PLANINA – STUDENO – 3 KS) zajema naselja Planina, Lipje, Lohača, Strmica, Studeno, Belsko, Bukovje, Gorenje in Predjama.
Sama Krajevna skupnost Postojna je razdeljena na 8 rajonov, od katerih prvi štirje delijo samo mesto Postojna, 5. rajon zajema naselji Stara vas in pod Jelovico, 6. rajon Zalog z Reško in Industrijsko cesto, 7. rajon naselje Veliki Otok in 8. rajon naselje Zagon.
Topografska karta Občine Postojna z označenimi štirimi sektorji, kot tudi karta Postojne z 8 rajoni in seznamom pripadajočih ulic in naselij, sta sestavni del tega odloka.
VII. AKTIVIRANJE IN MOBILIZACIJA
27. člen
Aktiviranje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah odredi župan, v njegovi odsotnosti pa poveljnik Civilne zaščite ali namestnik poveljnika Civilne zaščite. Enaki postopki se uporabljajo tudi v primerih, če mobilizacijo odredi Vlada Republike Slovenije.
28. člen
Občina Postojna zagotavlja pogoje, da se aktiviranje in mobilizacija opravijo v naslednjem času:
– Štab Civilne zaščite v sestavi, ki omogoča operativno
delovanje                         do 4 ure
– Službe za podporo                    do 4 ure
– Službe in posamezniki po dolžnosti           do 8 ur
– Poklicne službe                     do 4 ure
– Prostovoljci                      do 8 ur
Gasilska zveza Postojna in Zdravstveni dom Postojna zagotavljata 24-urno pripravljenost, v kateri se zagotavlja izvoz (odhod) enote za pomoč v 5 minutah po prejemu obvestila o nesreči.
Prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih, ki opravljajo gasilsko službo na območju Občine Postojna, morajo zagotoviti izvoz (odhod) enote v času:
– osrednja gasilska enota 5 min
– ostala prostovoljna gasilska društva v najkrajšem možnem času.
VIII. UPRAVLJANJE IN VODENJE VARSTVA V OBČINI POSTOJNA
29. člen
Upravljanje in vodenje zaščite, reševanja in pomoči sta dela logično in tehnično enotnega procesa, ki zajema množico najrazličnejših dejavnosti, med katere spadajo načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzorovanje.
30. člen
Občinski svet Občine Postojna v sistemu varstva zlasti:
– določa s krovnim dokumentom (odlokom) organiziranost in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– sprejme občinski program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na predlog župana,
– odloča o obsegu in načinu delitve sredstev za odpravljanje posledic nesreč,
– spremlja uresničevanje programov in načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
31. člen
Župan Občine Postojna:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– sprejme načrte zaščite in reševanja za posamične vrste nesreč;
– skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč;
– vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč;
– skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih;
– imenuje odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.
Za operativno-strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah župan imenuje poveljnika Civilne zaščite ter sektorske poveljnike in štabe Civilne zaščite.
Poverjeniki in poveljniki Civilne zaščite iz prejšnjega odstavka so za svoje delo odgovorni nadrejenim poveljnikom Civilne zaščite. Poveljnik Civilne zaščite Občine Postojna je za svoje delo odgovoren županu.
32. člen
Poveljnik civilne zaščite Občine Postojna:
– usmerja priprave za ukrepanje ob nesrečah v skladu s svojimi pristojnostmi,
– preverja pripravljenost sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč,
– spremlja nevarnosti naravnih in drugih nesreč ter sprejema ali predlaga ukrepe za zaščito,
– vodi in usmerja dejavnosti pri izvajanju zaščitnih ukrepov, reševanju in pomoči,
– daje mnenja in predloge za odpravo posledic nesreč,
– sodeluje pri pripravi programov, načrtovanju, imenovanju sektorskih štabov in poverjenikov,
– izvaja druge zakonske naloge in odredbe župana.
Poveljnik civilne zaščite ima svojega namestnika, ki mu pri delu pomaga, v času odsotnosti poveljnika pa prevzame vse njegove pristojnosti in je za svoje delo odgovoren županu.
33. člen
Sektorski štabi civilne zaščite organizirajo in vodijo aktivnosti na svojih področjih (4 sektorji).
Poverjeniki in namestniki poverjenikov za civilno zaščito usmerjajo izvajanje osebne in vzajemne zaščite reševanja in pomoči na področjih krajevnih skupnosti v bivalnih okoljih, za katera so imenovani. Imenuje jih župan na predlog pristojnega organa krajevne skupnosti.
Poveljnik Gasilske zveze, občinski poveljnik in poveljniki gasilskih društev imajo pristojnosti in naloge v skladu z zakonom o gasilstvu in Pravili gasilske službe.
IX. FINANCIRANJE
34. člen
Programi sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se financirajo oziroma sofinancirajo iz občinskega proračuna na podlagi kriterijev in meril, ki jih predpisuje pristojno ministrstvo, in v skladu s predpisi in akti Občine Postojna za to področje.
Višino sredstev določi Občinski svet Občine Postojna s proračunom. Poleg proračunskih sredstev se sistem financira tudi iz združenih sredstev lokalnih skupnosti, iz sredstev gospodarskih družb, namenskih sredstev požarnega sklada, prostovoljnih prispevkov, daril, mednarodne pomoči in iz drugih virov.
35. člen
Povzročitelj ogroženosti ali nesreče krije stroške ukrepanja ter zaščitnih in reševalnih intervencij. Zahtevek za plačilo stroškov, izdelan na podlagi posredovanih podatkov vseh sodelujočih sil, posreduje župan Občine Postojna. Če povzročitelj ni znan, krije stroške občina iz občinskega proračuna (rezerve).
Predloge za financiranje in sofinanciranje programov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pripravi Občinski štab za civilno zaščito. Izvajalci programov in projektov s tega področja, ki se financirajo iz občinskega proračuna, morajo občinski upravi pošiljati polletna poročila o porabi teh sredstev. Gospodarske družbe, zavodi in ustanove morajo zagotoviti sredstva za nadomestilo plač za zaposlene v času njihovega usposabljanja, sredstva za priprave in druge stroške.
X. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
36. člen
Občina Postojna organizira izobraževanje kot neobvezne oblike usposabljanja občanov za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje zaščitnih ukrepov.
Za pripadnike organov vodenja in sil za zaščito, reševanje in pomoč ter civilne zaščite organizira izobraževanje in usposabljanje skladno s predpisanimi programi usposabljanja.
37. člen
Usposabljanje opravljajo skladno s svojimi načrti tudi upravljavci javnih služb na področju zaščite, reševanja in pomoči, društva in druge organizacije, gospodarske združbe ter druge organizacije, ki nastopajo kot izvajalci v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Postojna.
XI. NADZOR IN INŠPEKCIJA
38. člen
Nadzorstvo nad delovanjem lokalne skupnosti na področju zaščite, reševanja in pomoči opravlja na podlagi zakonov in predpisov pristojni inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Skladno s svojimi pristojnostmi opravlja občinska inšpekcija nadzor nad izvajanjem tega odloka, predvsem v določilih, ki se nanašajo na preprečevanje naravnih in drugih nesreč v povezavi z veljavnimi odloki v Občini Postojna.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
39. člen
Fizična ali pravna oseba oziroma mladoletna oseba, za katero odgovarjajo starši oziroma rejniki, ki je namenoma ali iz velike malomarnosti povzročila ogroženost, katere posledica so ukrepanje in v zvezi s tem nastali stroški, mora pokriti:
– stroške zaščitnih in reševalnih intervencij,
– stroške sanacije in vzpostavitve v prejšnje stanje,
– stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam.
V primeru, ko nastopa več povzročiteljev ogroženosti oziroma nesreče in ni mogoče ugotoviti deleža posameznega povzročitelja, se krijejo stroški solidarno.
40. člen
Za ostale prekrške se kaznujejo pravne ali fizične osebe v skladu z veljavno zakonodajo in po veljavnih občinskih predpisih.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Župan in občinska uprava morata v roku šest mesecev po uveljavitvi tega odloka izdati ustrezna navodila za izvedbo le-tega in vzpostavitve preglednih list in drugih ukrepov, določenih s tem odlokom.
42. člen
Organizacijo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je treba uskladiti v roku enega leta po njegovi uveljavitvi.
43. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 82-18/2005
Postojna, dne 13. septembra 2005
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost