Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3931. Odlok o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 2005, stran 9371.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01) je Občinski svet Občine Pivka na 23. seji dne 21. 9. 2005 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Pivka za leto 2005 (Uradni list RS, št. 139/04) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                 v 000
Skupina/Podskupina kontov
-------------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             1.282.757
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   694.496
70  DAVČNI PRIHODKI                       572.873
   700 Davki na dohodek in dobiček               344.062
   703 Davki na premoženje                   156.130
   704 Davki na blago in storitve                72.681
   706 Drugi davki                          0
71  NEDAVČNI PRIHODKI                      121.623
   710 Udelež. na dobičku in dohod. od premož          31.676
   711 Takse in pristojbine                   3.397
   712 Denarne kazni                        150
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           3.200
   714 Drugi nedavčni prihodki                 83.200
72 KAPITALSKI PRIHODKI                      217.300
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          137.300
   721 Prihodki od prodaje zalog                   0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in nem. premoženja                    80.000
73  PREJETE DONACIJE
   730 Prejete donacije iz domačih virov               0
   731 Prejete donacije iz tujine                  0
74  TRANSFERNI PRIHODKI                     370.961
   740 Transferni prihodki
     iz drugih javnofinančnih institucij           350.961
   741 Prejeta sredstva
     iz državnega proračuna iz sredstev EU          20.000
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               1.310.279
40  TEKOČI ODHODKI                       288.270
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            61.900
   401 Prispevki delodajalcev                  10.070
   402 Izdatki za blago in storitve              210.867
   403 Plačila domačih obresti                  1.000
   409 Rezerve                          4.433
41  TEKOČI TRANSFERI                      344.325
   410 Subvencije                        21.480
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                    132.552
   412 Trasferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                       35.520
   413 Drugi tekoči domači transferi              154.773
   414 Tekoči transferi v tujino                   0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                    607.539
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           607.539
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                   70.145
   431 Investicijski transferi pravnim
     in fizičnim osebam, ki niso
     proračunski uporabniki                  46.400
   432 Investicijski transferi proračunskim
     uporabnikom                       23.745
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)
   PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ (I.-II.)              -27.522
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)                           0
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                   0
   750 Prejeta vračila danih posojil                 0
   751 Prodaja kapitalskih deležev                  0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije               0
V.  DANA POSOJILA
   IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
   (440+441+442)                           0
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                        0
   440 Dana posojila                         0
441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb              0
442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije          0
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                   0
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                        0
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje                      0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA                          0
   550 Odplačila domačega dolga
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
   NA RAČUNU
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                 – 27.522
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)                 0
XI.  NETO FINANCIRANJE
   (VI. +VII. – VIII. –IX.) =-III               – 27.522
XII. STANJE NA RAČUNIH
   OB KONCU PRETEKLEGA LETA                   27.522
-------------------------------------------------------------------------
Pregled odhodkov, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije, ter načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku.
3. člen
Vsi ostali členi odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2005 (Uradni list RS, št. 139/04) ostanejo nespremenjeni.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0321-23/2005
Pivka, dne 21. septembra 2005
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž., l.r.

AAA Zlata odličnost