Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3928. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja CO 2/1 Bavarski dvor, del območja urejanja CO 2/2 Bavarski dvor in del območja urejanja CT 9 Slovenska cesta, stran 9368.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03; ZUreP-1) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) sprejemam
P R O G R A M P R I P R A V E
Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja CO 2/1 Bavarski dvor, del območja urejanja CO 2/2 Bavarski dvor in del območja urejanja CT 9 Slovenska cesta
1. člen
S tem programom se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja CO 2/1 Bavarski dvor, del območja urejanja CO 2/2 Bavarski dvor in del območja urejanja CT 9 Slovenska cesta (v nadaljevanju: OLN), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi OLN, ter roki za posamezne faze priprave OLN.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi za pripravo novih OLN
Obravnavano območje se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v delu prostorske celote C2 Ožje mestno središče (Uradni list RS, št. 49/95 in št. 57/00).
Območje je že desetletja nedograjeno, čeprav gre za pomembno mestno območje – severna vrata v samo mestno središče. Zasnova iz 60. let je bila realizirana le delno in se je s kasnejšimi posegi tudi bistveno spremenila, prav tako tudi načrtovana izraba sosednjih območij – npr. Potniška postaja. Zato je treba poiskati novo rešitev v skladu z novim kontekstom oblikovanja vstopa v mestno središče ter ob tem zagotoviti ekonomsko primerno zasnovo območja ter razmisliti o drugačnem oblikovanju in izrabi parterja.
(2) Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo OLN so Zakon o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86, in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03 – odl. US, 64/04, 69/04) in srednjeročni družbeni plan Občine Ljubljana Center za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 3/87, 27/88, 32/88, 43/88, in Uradni list RS, št. 11/92, 6/93).
3. člen
Predmet in programska izhodišča OLN
(1) Ureditveno območje se razdeli na tri programsko različna območja.
1. Na vzhodnem delu območja na površinah velikosti okoli 3500 m2 se predvidi intenziviranje izrabe območja z izgradnjo poslovnega objekta večje višine.
2. Na zahodnem delu območja površine okoli 3300 m2, se predvidi intenziviranje izrabe območja z izgradnjo poslovnega objekta večje višine.
3. Na srednjem delu območja površine okoli 7800 m2 se predvidi nova ureditev Slovenske ceste s prestavitvijo kolektorja in ureditvijo podzemnih povezav.
Pritličja objektov se namenijo javnim programom. Javnemu programu se lahko nameni tudi del 1. kletne etaže in del 1. nadstropja oziroma mezzanina.
Parkiranje je predvideno v večetažnih podzemnih garažah. Število potrebnih parkirnih mest se bo opredelilo na podlagi parkirnih normativov (1PM/30 m2 neto poslovne površine; 2PM/stanovanje…).
Morebiten primanjkljaj parkirnih mest se zagotovi s financiranjem izgradnje javne parkirne hiše. Za uvoza v parkirne etaže se uporabita že obstoječa uvoza na Dvoržakovi oziroma Pražakovi ulici. Prouči se možnost drugih oziroma dodatnih uvozov. Nepozidane površine v nivoju parterja bodo urejene kot peščeve površine.
Za realizacijo predlagane gradnje je treba porušiti poslovni objekt Pražakova 1, zgrajen na zemljišču s parc. št. 2163 k.o. 1737 01-Tabor.
Predlagana izhodišča bodo preverjena in dopolnjena s smernicami nosilcev urejanja prostora, z usmeritvami strokovnih podlag in natečajnimi rešitvami.
(2) Komunalna ureditev
Povzamejo se obstoječi komunalni vodi, opredeli prestavitev kolektorja in predvidijo nove komunalne ureditve v skladu z usmeritvami nosilcev urejanja prostora.
(3) Varovanje okolja
V OLN se upoštevajo pogoji iz uredbe, ki ureja varovanje vodnih virov. Določi se stopnjo zaščite pred hrupom ter predvidijo posegi in merila v zvezi z varovanjem pred hrupom. Opredelijo se pogoji za zagotovitev čistosti zraka.
Ukrepi in posegi za zaščito okolja se predvidijo v skladu z usmeritvami nosilcev urejanja prostora in z merili, ki izhajajo iz veljavnih predpisov.
Za predlagane ureditve je treba izdelati celovito presojo vplivov na okolje (odločba Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-8/2005 z dne 4. 8. 2005).
(4) Varovanje naravne in kulturne dediščine
Načrtovani posegi morajo biti usklajeni s smernicami nosilcev urejanja prostora. Zavarovati je treba kulturno dediščino. V območju se nahaja arheološka dediščina, ki je zavarovana z odlokom.
(5) Ostale usmeritve
Določi se faznost posegov.
Opredelijo se pogoji za obrambo in zaščito.
4. člen
Ureditveno območje OLN
Ureditveno območje OLN obsega površine delov območij urejanja CO 2/1 Bavarski dvor in CO 2/2 Bavarski dvor ter CT 9 Slovenska cesta v skupni površini okoli 14600 m2. Na severu je omejeno z notranjim mestnim cestnim obročem, na zahodu z obstoječo stolpnico SCT in poslovnim objektom Bavarski dvor, na vzhodu z objekti Telekoma, na jugu pa z Dvoržakovo in Pražakovo ulico. Natančno območje OLN bo opredeljeno po izbrani in potrjeni natečajni rešitvi.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo, Vodovodna 90, Ljubljana
2. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda, Vodovodna 90, Ljubljana
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana
5. MOL, MU Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana
6. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna enota Ljubljana (za področje varstva okolja), Vojkova 1b, Ljubljana
7. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna enota Ljubljana (za področje upravljanja z vodami ter čiščenja voda), Vojkova 1b, Ljubljana
8. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Ljubljana, Vilharjeva 33, Ljubljana
9. JP Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana mesto, Kotnikova 9, 1516 Ljubljana
10. JP Energetika Ljubljana p.o., Oskrba s plinom, Verovškova 70, Ljubljana
11. JP Energetika Ljubljana p.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo, Verovškova 70, Ljubljana
12. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana
13. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana
14. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana
15. Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana
16. RS, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje, Tržaška cesta 19, Ljubljana
17. Javna razsvetljava d.d., Litijska 263, 1000 Ljubljana
18. Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor.
(2) Drugi udeleženci:
1. MOL, MU Oddelek za gospodarjenje z zemljišči, Ambrožev trg 7, Ljubljana.
6. člen
Potrebne strokovne podlage
Potrebne strokovne podlage (SP) za izdelavo OLN so:
– analiza obstoječega stanja z usmeritvami za izdelavo OLN:
   – vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji,
   – značilnosti grajenega prostora (morfologija pozidave, tipologija objektov, gabariti objektov, ambientalne značilnosti območja, pomembne vedute v širše naravno in grajeno okolje, gostota pozidave, namembnost površin in objektov, kulturna dediščina itd.),
   – parcelacija in lastništvo,
   – zelene površine;
– projektna naloga za izdelavo variantnih rešitev;
– variantne rešitve zazidave;
– ocena osončenja posameznih fasad in odprtih površin izbrane variantne rešitve.
Upoštevajo se tudi analize, usmeritve in rešitve, ki so bile izdelane za območje Potniškega centra.
Kot podlago za izdelavo OLN se izdela tudi:
– prometno študijo, ki preveri obremenitev prometa na obodnih cestah zaradi programskih sprememb in povečanih kapacitet. Študija naj predlaga tudi prometne rešitve voznih pasov in križišč na obodnih cestah in potrebne preureditve postajališča javnega mestnega potniškega prometa. Študija naj preveri možne rešitve in ukrepe, ki so potrebni za izboljšanje stanja v prometu v širšem vplivnem območju;
– študijo obremenitve območij s hrupom;
– poročilo o kakovosti zraka, zlasti glede na gostoto motornega prometa;
– geomehansko in hidrogeološko poročilo;
– strokovno mnenje glede gradnje garaž z ozirom na 3. varstveni pas varovanja vodnih virov;
– morebitne druge dodatne ekspertize in poročila;
– programsko idejno zasnovo komunalnih vodov glede na potrebno prestavitev kolektorja in zahteve nosilcev urejanja v prostoru.
V skladu z zahtevami nosilcev urejanja v prostoru se po potrebi opredelijo še druge strokovne podlage.
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobi z natečajem.
8. člen
Način pridobitve geodetskih podlog
Digitalni geodetsko-katastrski načrt pridobi Oddelek za urbanizem Mestne uprave MOL iz uradne evidence Geodetske uprave RS. Investitor pridobi reambulirani posnetek, ki mora biti uradno potrjen.
9. člen
Roki za pripravo OLN
Izdelava SP je predvidena dva meseca po prostorski konferenci. Sprejem predloga OLN je predviden eno leto po potrjeni variantni rešitvi. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem OLN
Pripravo OLN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med MOL in investitorjem.
11. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-6/2005-1
Ljubljana, dne 26. septembra 2005
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.

AAA Zlata odličnost