Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3927. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja BS 4/1 Ruski car, stran 9366.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03; ZUreP-1) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) sprejemam
P R O G R A M P R I P R A V E
Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja BS 4/1 Ruski car
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja BS 4/1 Ruski car (v nadaljevanju: OLN), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi OLN, ter roki za posamezne faze priprave OLN.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi za pripravo novega OLN
Obravnavano območje se ureja z Odlokom o sprejetju spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za zazidalni otok BS 7 – Bežigrad (Uradni list SRS, št. 18/84). Po navedenem dokumentu je bilo območje predvideno za izgradnjo zdravstvenega doma s pripadajočo zunanjo ureditvijo s 162 parkirnimi mesti.
Zaradi spremenjenega koncepta organizacije zdravstvenega varstva zazidalni načrt ni bil realiziran. Tudi v sedanjih razvojnih programih širitev osnovne zdravstvene mreže ni predvidena, obstaja pa potreba po drugih programih s področja zdravstva in socialnega varstva.
Ker realizacija zazidalnega načrta ni več aktualna, je investitor podal pobudo za izdelavo OLN, v kateri predlaga gradnjo stanovanj za trg, najemnih stanovanj in stanovanj za skupine s posebnimi potrebami. V pritličjih objektov ob Dunajski cesti predlaga javni program.
(2) Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo OLN sta Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86, in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03 – odločba US, 64/04, 69/04).
3. člen
Predmet in programska izhodišča OLN
(1) Predmet in območje OLN
Območje OLN zajema nepozidane površine med individualno pozidavo ob Čerinovi ulici, ulici Ježica in individualno pozidavo ob Dunajski cesti oziroma rezervatom podaljška Dunajske ceste. Predmet OLN je prostorska ureditev in določitev lokacijskih pogojev za novogradnjo na tem območju.
(2) Programska izhodišča OLN
Pozidava
V območju OLN se, ob upoštevanju rezervata Dunajske ceste kot nove mestne vpadnice, locirajo objekti, ki bodo služili zdravstvu in socialnem varstvu (npr. stanovanjske skupine za osebe s posebnimi potrebami, centri za celodnevno varstvo, rehabilitacijo in podobno) ter stanovanjski objekti s spremljajočim, javnim programom v delu pritličij objektov, orientiranih proti Dunajski cesti.
Smeri pozidave morata izhajati iz smeri obstoječe pozidave ob Čerinovi ulici ter ob Dunajski cesti. Podaljšek Dunajske uvaja novo smer, ki jo je treba pri določitvi smeri pozidave tudi upoštevati.
Pozidanost, izraba ter podrobnejša namembnost bodo opredeljeni v strokovnih podlagah, na podlagi analize potreb in zmogljivosti območja.
Prometna ureditev
Območje naj se napaja s Čerinove ulice in ulice Ježica.
Parkirna mesta naj se zagotovijo pretežno v kletnih etažah. Za kratkotrajno parkiranje je treba, na nivoju terena, urediti 10 % parkirnih mest.
Pri zagotavljanju parkirnih mest je treba upoštevati naslednje normative:
– 1 parkirno mesto in 10 % za obiskovalce na 30 m neto poslovne površine ali trgovine,
– 1 parkirno mesto na 4 sedeže ali 1 m točilnega pulta v gostinskem lokalu,
– 2 parkirni mesti na stanovanjsko enoto.
Predvidena prometna ureditev bo preverjena in dopolnjena s smernicami nosilcev urejanja prostora in z usmeritvami strokovnih podlag.
Ureditev zelenih površin in otroških igrišč
Zagotoviti je treba 15 m2 zelenih površin na stanovanjsko enoto. Nove zelene površine morajo biti zasnovane kot del pozidave (in ne kot ostanki zemljišč, ki jih ni možno pozidati) in povezane z obstoječimi v širšem območju. V okviru zelenih površin mora biti urejeno tudi otroško igrišče. Obseg potrebnih funkcionalnih zelenih površin in igrišč za potrebe dejavnosti s področja zdravstva in socialnega varstva bo določen v strokovnih podlagah.
Predvideti in ustrezno zasnovati je treba pripadajoče odprte površine (peš povezave, trge, vstopne ploščadi, parkovne ureditve) ter jih vključiti v sistem širšega območja. Vsaj 10% površine gradbene parcele mora zavzemati raščen teren (za zasaditev visokega drevja).
Komunalna ureditev
Novi objekti bodo priključeni na komunalne naprave, skladno s smernicami nosilcev urejanja prostora.
Varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostna raba naravnih dobrin
Upoštevajo se pogoji iz predpisa, ki ureja varovanje vodnih virov, določi se stopnja zaščite pred hrupom ter predvidijo posegi za varovanje pred prekomernim hrupom, preveri se osončenje novih objektov in posledice njihove izgradnje na osončenje obstoječe zazidave.
Opredelijo se pogoji za zagotovitev čistosti zraka.
Ukrepi in posegi za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostna raba naravnih dobrin se predvidijo v skladu s smernicami nosilcev urejanja prostora in z merili in pogoji, določenimi s predpisi.
Ostale usmeritve
Določi se faznost posegov.
Opredeli se pogoje za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
4. člen
Ureditveno območje OLN
Ureditveno območje OLN obsega površine dela območja urejanja BS 4/1 Ruski car v skupni površini ca. 18.000 m2. Območje je omejeno z Dunajsko cesto, Ulico Ježica, Čerinovo ulico in dovozno potjo za gostilno Ruski car. Meja območja bo podrobneje opredeljena v strokovnih podlagah.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
Nosilci urejanja prostora, ki pred pričetkom izdelave OLN podajo smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenim predlogom pa mnenje, so:
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo, Vodovodna 90, Ljubljana
2. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda, Vodovodna 90, Ljubljana
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana
5. MOL, MU Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana
6. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna enota Ljubljana (za področje varstva okolja), Vojkova 1b, Ljubljana
7. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna enota Ljubljana (za področje upravljanja z vodami ter čiščenja voda), Vojkova 1b, Ljubljana
8. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Ljubljana, Vilharjeva 33, Ljubljana
9. RS, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana
10. JP Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana mesto, Kotnikova 9, 1516 Ljubljana
11. JP Energetika Ljubljana p.o., Oskrba s plinom, Verovškova 70, Ljubljana
12. JP Energetika Ljubljana p.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo, Verovškova 70, Ljubljana
13. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana
14. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana
15. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana
16. Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana
17. Javna razsvetljava d.d., Litijska 263, 1000 Ljubljana
18. JP Snaga, Povšetova 6, Ljubljana.
(2) Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri OLN, so:
1. MOL, MU Oddelek za gospodarjenje z zemljišči, Ambrožev trg 7, Ljubljana
2. MOL, MU Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo, Cigaletova 5, Ljubljana
3. Javni stanovanjski sklad MOL, Zarnikova 3, Ljubljana
4. MOL, MU Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva 18, Ljubljana.
6. člen
Potrebne strokovne podlage
Pri pripravi OLN naj se ovrednotijo vse strokovne podlage, ki so bile izdelane za to območje (strokovne podlage za Dunajsko).
Potrebne strokovne podlage za izdelavo OLN so:
– analiza obstoječega stanja z usmeritvami za izdelavo OLN:
– vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji,
– značilnosti grajenega širšega prostora (gradbene linije, morfologija pozidave, gostota pozidave, namembnost površin in objektov, oblikovanje fasad objektov, ambientalne značilnosti območja, pomembne vedute v širše naravno in grajeno okolje),
– zelene in parkovne površine,
– prometna ureditev,
– kulturna dediščina,
– parcelacija in lastništvo,
– geomehansko in geološko poročilo,
– projektna naloga za izdelavo variantnih rešitev,
– tri variantne rešitve pozidave,
– ocena osončenja posameznih fasad in odprtih površin variantnih rešitev in obstoječe pozidave na sosednjih zemljiščih,
– ostale strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
Kot podlago za izdelavo OLN se izdela tudi:
– prikaz faznih rešitev prometne ureditve s potrebnimi ukrepi;
– prikaz faznih rešitev pozidave;
– študijo obremenitve območij s hrupom in potrebnimi ukrepi;
– poročilo o kakovosti zraka, zlasti glede na gostoto motornega prometa;
– geomehansko in hidrogeološko poročilo;
– strokovno mnenje glede gradnje garaž z ozirom na varovanje vodnih virov.
V skladu z zahtevami nosilcev urejanja v prostoru se po potrebi opredelijo še druge strokovne podlage.
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Za območje OLN bodo pridobljene vsaj tri strokovne rešitve celovite urbanistično-arhitektonske zasnove različnih avtorjev. Vse rešitve morajo upoštevati določila, ugotovitve in usmeritve strokovnih podlag.
8. člen
Način pridobitve geodetskih podlog
Geodetski načrt (reambuliran topografski načrt, nadzemni in evidentirani podzemni komunalni vodi, katastrski načrt) v digitalni obliki pridobi investitor.
9. člen
Roki za pripravo OLN
Sprejem predloga OLN je predviden eno leto po izbrani in potrjeni variantni rešitvi. Upoštevani so minimalni roki.
10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem OLN
Pripravo OLN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med MOL in investitorjem.
11. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-31/2004-6
Ljubljana, dne 26. septembra 2005
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.

AAA Zlata odličnost