Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3926. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za zadrževalni kanal Fužine – Zalog, z zadrževalnim bazenom pred CČN, Občinskega lokacijskega načrta za kanalizacijski zbiralnik Co ter Občinskega lokacijskega načrta za zadrževalni bazen na kanalizacijskem zbiralniku A6, stran 9364.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03; ZUreP-1) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) sprejemam
P R O G R A M P R I P R A V E
Občinskega lokacijskega načrta za zadrževalni kanal Fužine – Zalog, z zadrževalnim bazenom pred CČN, Občinskega lokacijskega načrta za kanalizacijski zbiralnik Co ter Občinskega lokacijskega načrta za zadrževalni bazen na kanalizacijskem zbiralniku A6
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo občinskih lokacijskih načrtov za:
– zadrževalni kanal Fužine – Zalog, z zadrževalnim bazenom pred CČN (v nadaljevanju: OLN 1),
– kanalizacijski zbiralnik Co (v nadaljevanju: OLN 2) ter za
– zadrževalni bazen na kanalizacijskem zbiralniku A6 (v nadaljevanju: OLN 3), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi OLN 1, OLN 2 in OLN 3, ter roki priprave posameznih faz OLN 1, OLN 2 in OLN 3.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
(1) Ocena stanja
Območje Mestne občine Ljubljana nima v celoti zgrajenega omrežja kanalizacije. Za optimizacijo obstoječega kanalizacijskega sistema je treba, skladno s Projektom generalnega razvoja centralnega kanalizacijskega sistema Ljubljana, zgraditi zadrževalni kanal ter bazene.
Del predvidenega omrežja so tudi obravnavani odsek zadrževalnega kanala Fužine – Zalog z zadrževalnim bazenom pred CČN (območje OLN 1), kanalizacijski zbiralnik Co (območje OLN 2) in zadrževalni bazen na kanalizacijskem zbiralniku A6 (območje OLN 3). Z realizacijo obravnavanih komunalnih objektov bo povečana zaščita podtalnice Ljubljanskega polja, razbremenjen centralni kanalizacijski sistem Ljubljane, omogočena priključitev še ne-kanaliziranih območij ob Savi, zmanjšana onesnaženost Ljubljanice in znižani stroški obratovanja centralnega kanalizacijskega sistema.
(2) Urbanistična dokumentacija:
Območje OLN 1
Poteka preko planskih območij urejanja MR 5/1 Studenec, MI 5/1 Studenec, MK 5/1, MT 5/1 Avtocesta, MS 8/2 Polje, MK 8/1, MS 8/4 Vevče, MK 8/8, MS 8/5 Zgornji Kašelj, MK 8/3, MS 8/6 Spodnji Kašelj, MM 8/1 Petrol – Zalog – Kašelj, MT 7/1 Območje ŽG, MS 7/7 Zalog, MS 7/6 Stari Zalog, MK 7/1 in MM 7/1 Zalog CČN.
Območja urejanja MR 5/1, MK 5/1 in MI 5/1 se urejajo z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M5 Selo, Nove Fužine (Uradni list SRS, št. 3/88, Uradni list RS, št. 56/92, 24/97, 63/99).
Območje urejanja MT 5/1 se ureja z Uredbo o lokacijskem načrtu za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in del severne obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani (Uradni list RS, št. 27/94, 42/95).
Območja urejanja MS 8/2, MK 8/1, MS 8/4, MK 8/8, MK 8/3 in MS 8/6 se urejajo z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M8 Polje, Vevče, Kašelj (Uradni list RS, št. 49/96, 63/99, 54/04).
Območje urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj (Uradni list RS, št. 27/95).
Območje urejanja MT 7/1 se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje ŽG (Uradni list SRS, št. 23/89, Uradni list RS, št. 56/92).
Območji urejanja MS 7/7 in MS 7/6 se urejata z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog (Uradni list RS, št. 1/93).
Območje urejanja MK 7/1 se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M7 Zadobrova, Novo Polje, Zalog (Uradni list SRS, št. 3/88, Uradni list RS, št. 56/92, 63/99).
Območje urejanja MM7/1 se ureja z Odlokom o sprejetju Lokacijskega načrta za Centralno čistilno napravo Ljubljana v ureditvenem območju MM 7/1 (Uradni list SRS, št. 27/87, 8/96).
Območje urejanja MM 8/1 se ureja z Odlokom o sprejetju ureditvenega načrta za območji urejanja MM8/1 Petrol Zalog Kašelj del in MT7/1 območje ŽG del (Uradni list RS, št. 26/93) in z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M8 Polje, Vevče, Kašelj (Uradni list RS, št. 49/96, 63/99, 54/04).
Območje OLN 2
Poteka preko planskih območij urejanja BR 5/2 Severni park, BK 5/2, BR 4/2 Avtocamp Ježica, BR 4/1 Hipodrom, BR 4/3 Tomačevski prod, preko območja razpršene gradnje z oznako MK 3/1-R, po območju kmetijskih zemljišč z oznako MK 3/1 do zbiralnika ob Sneberski cesti, v območju urejanja MT 3/1 Avtocesta.
Območji urejanja MK 3/1 in MK 3/1-R se urejata z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M3 Šmartno – Sneberje – (Uradni list SRS, št. 3/88, Uradni list RS, št. 56/92, 63/99).
Območji urejanja BR 5/2 in BK 5/3 se urejata z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B5 Savlje – Kleče – (Uradni list SRS, št. 27/87, 15/89 in Uradni list RS, št. 27/92, 63/99).
Območja urejanja BR 4/2, BR 4/1 in BR 4/3 se urejajo z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B4 Stožice Tomačevo – (Uradni list SRS, št. 27/87, 15/89 in Uradni list RS, št. 27/92, 49/95, 63/99).
Območje urejanja MT 3/1 se ureja z Uredbo o lokacijskem načrtu za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in del severne obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani (Uradni list RS, št. 27/94, in 42/95).
Območje OLN 3
Se nahaja v območju urejanja VS 2/1, ki se ureja z Odlokom o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (Uradni list SRS, št. 6/88, 18/88, Uradni list RS, št. 40/92, 5/93-P5, 11/95, 40/97, 52/97, 65/98, 60/99, 63/99, 60/01, 85/02 – odl. US, 89/02 in 79/04).
(3) Razlogi za pripravo OLN 1, OLN 2 in OLN 3:
Po določilih PUP, ki urejajo vsa navedena območja, je gradnja obravnavanega odseka zadrževalnega kanala, kanalizacijskega zbiralnika in zadrževalnega bazena možna, vendar prostorski ureditveni pogoji niso ustrezna pravna podlaga za izvajanje morebitnih razlastitev ali omejitev lastninskih pravic nepremičnin.
Skladno z novo prostorsko zakonodajo se, za načrtovanje infrastrukturnih omrežij za zagotavljanje delovanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb, za katere so znani investitorji, izdela občinski lokacijski načrt, ki je tudi pravna podlaga za razlastitev in omejitev lastninske pravice na nepremičnini.
Glede na navedeno je JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o. podala predlog za pripravo občinskih lokacijskih načrtov.
(4) Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo OLN 1, OLN 2 in OLN 3 sta Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 – 2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86, in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03 – odločba US, 64/04, 69/04).
3. člen
Predmet in programska izhodišča OLN
(1) Predmet OLN 1, OLN 2 in OLN 3
Predmet OLN 1 so vse prostorske ureditve, vezane na izgradnjo zadrževalnega kanala DN 2000 mm, od razbremenilnika R3 v Fužinah (ob levem bregu Ljubljanice pri Fužinskem gradu) do zadrževalnega bazena pri centralni čistilni napravi v Zalogu, kapacitete ca. 9500 m3. Dolžina kanala je ca 5,8 km. Trasa kanala je načrtovana ob upoštevanju načela združevanja infrastrukturnih objektov v skupne koridorje in poteka pretežno v varovalnem pasu obstoječega zbiralnika A0.
Izgradnja zadrževalnega kanala in zadrževalnega bazena obsega tudi ureditev zunanjih površin po izvedbi kanala in vse pripadajoče funkcionalne objekte na kanalu in bazenu ter rekonstrukcije obstoječih razbremenilnikov na trasi zbiralnika A0.
Predmet in programska izhodišča OLN 2 so vse prostorske ureditve, vezane na izgradnjo kanalizacijskega zbiralnika DN 1000 mm–1200 mm. Trasa sledi desnemu bregu Save in poteka od Ježice preko Male vasi, Stožic, Tomačevega, Jarš, Sneberij do črpališča pri vzhodni avtocesti. Dolžina kanalizacijskega zbiralnika je ca. 6,5 km.
Trasa kanala je pogojena višinsko, glede na dane terenske pogoje in glede na že zgrajeni del zbiralnika pod vzhodno avtocesto. Načrtovana je ob upoštevanju načela združevanja infrastrukturnih objektov v skupne koridorje tako, da poteka, v območju Sneberij, v varovalnem pasu obstoječe sekundarne kanalizacije, na odseku od Tomačevega do Jarš pa pretežno ob obstoječih poljskih poteh.
Izgradnja kanalizacijskega zbiralnika obsega tudi vse ureditve zunanjih površin po izvedbi zbiralnika, gradnjo pripadajočih funkcionalnih objektov na trasi zbiralnika ter priključitev tangiranih sekundarnih kanalov in ukinitev obstoječih črpališč.
Predmet OLN 3 so vse prostorske ureditve, vezane na izgradnjo zadrževalnega bazena, njegova priključitev na zbiralnik A6 in na sekundarni kanal ob Krakovski ulici ter ureditev dovoda vode iz Ljubljanice za spiranje bazena.
Zadrževalni bazen, ki je predviden na vrtičkih južno od Krakovske ulice, kapacitete ca. 6000 m3, bo v celoti vkopan in prekrit s ca. 3 m debelo plastjo zemlje. Globina bazena je ca. 10 m.
Priključitev na zbiralnik A6 bo potekala od razbremenilnika v križišču Gradaške in Emonske ulice, preko predvidenega dotočnega kanala DN 1000 mm po Emonski ulici. Iztok iz bazena bo, preko tlačnega voda, v obstoječi kanal po Krakovski ulici.
Za ureditev dovoda vode za spiranje bazena je previden zajem vode, preko črpališča, v brežini Ljubljanice.
(2) Programska izhodišča OLN 1, OLN 2 in OLN 3
Programska izhodišča za izdelavo OLN 1, OLN 2 in OLN 3 so:
– investicijski projekt »Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ljubljanskega Polja – dogradnja kanalskega si­ste­ma«,
– Generalni projekt razvoja kanalizacije Ljubljane iz leta 1996,
– Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je oktobra 2004 sprejelo Ministrstvo za okolje in prostor.
4. člen
Ureditveno območje OLN
Ureditveni območji OLN 1 in OLN 2 sta razvidni iz grafičnih prilog v merilu 1:25000, ureditveno območje OLN 3 je razvidno iz grafične priloge v merilu 1:5000. Grafične priloge so na vpogled na Oddelku za urbanizem MU MOL.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OLN 1, OLN 2 in OLN 3
Nosilci urejanja prostora, ki pred pričetkom izdelave OLN1, OLN 2 in OLN3 podajo smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenim predlogom pa mnenje, so:
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo, Vodovodna 90, Ljubljana,
2. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda, Vodovodna 90, Ljubljana,
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana,
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana,
5. MOL, MU Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
6. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna enota Ljubljana (za področje varstva okolja), Vojkova 1b, Ljubljana,
7. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna enota Ljubljana (za področje upravljanja z vodami ter čiščenja voda), Vojkova 1b, Ljubljana,
8. RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, Ljubljana,
9. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, Ljubljana,
10. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Ljubljana, Vilharjeva 33, Ljubljana,
11. RS, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana,
12. JP Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana mesto, Kotnikova 9, 1516 Ljubljana,
13. JP Energetika Ljubljana p.o., Oskrba s plinom, Verovškova 70, Ljubljana,
14. JP Energetika Ljubljana p.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo, Verovškova 70, Ljubljana,
15. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,
16. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana,
17. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
18. Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
19. Javna razsvetljava d.d., Litijska 263, 1000 Ljubljana,
20. JP Snaga, Povšetova 6, Ljubljana,
21. Slovenske železnice, Kolodvorska 11, Ljubljana,
22. Geoplin plinovodi, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana,
23. Petrol d.d., Dunajska 50, Ljubljana,
24. ELES, Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana,
26. DARS d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, Ljubljana.
(2) Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri OLN, so:
1. MOL, MU Oddelek za gospodarjenje z zemljišči, Ambrožev trg 7, Ljubljana.
Za gradnjo kanalizacijskega zbiralnika Co, zadrževalnega kanala Fužine – Zalog z zadrževalnim bazenom pred CČN in zadrževalnega bazena na kanalizacijskem zbiralniku A6 so bile pridobljene odločbe o obveznosti postopka presoje vplivov na okolje, iz katerih izhaja, da postopka celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.
6. člen
Potrebne strokovne podlage
Pri izdelavi strokovnih podlag ter OLN 1, OLN 2 in OLN 3 je treba upoštevati Prostorsko zasnovo Mestne občine Ljubljana (MOL, MU Oddelek za urbanizem, 2002).
Pred izdelavo OLN 1, OLN 2 in OLN 3 mora VO KA zagotoviti:
1. celostne idejne rešitve zadrževalnega kanala Fužine Zalog z zadrževalnim bazenom pri CČN, kanalizacijskega zbiralnika Co in zadrževalnega bazena na kanalizacijskem zbiralniku A6 ter drugih tehničnih rešitev in ureditev v območjih OLN 1, OLN 2 in OLN 3, v merilu 1:2500 z ustreznim poročilom in utemeljitvijo,
2. idejne rešitve prestavitev, križanj in drugih prilagoditev obstoječih objektov, naprav in ureditev, ki so potrebne zaradi realizacije načrtovanih prostorskih ureditev v območju OLN 1 (OLN 2, OLN 3), v merilu 1:1000 z ustreznim poročilom in utemeljitvijo.
Strokovne podlage za izdelavo OLN 1, OLN 2 in OLN 3 morajo vsebovati še:
– analizo obstoječega stanja z usmeritvami za izdelavo OLN:
– vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji, značilnosti grajenega prostora (ambientalne značilnosti območja, namembnost površin);
– naravna in kulturna dediščina;
– rušenje objektov;
– prometna in komunalna ureditev;
– parcelacija in lastništvo;
– prikaz faznih rešitev gradnje;
– strokovne ocene vplivov gradnje zadrževalnega kanala, kanalizacijskega zbiralnika in zadrževalnega bazena na okolje in rešitve v zvezi z varovanjem okolja, rešitve za preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje – ukrepi za zaščito podtalnice, vodnih virov in površinskih voda;
– ostale strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora in morebitne druge dodatne ekspertize ter poročila;
– povzetki smernic urejevalcev prostora;
– geomehansko in hidrogeološko poročilo.
Poleg navedenega morajo strokovne podlage za izdelavo OLN 3 vsebovati še:
– projektno nalogo za izdelavo variantne rešitve,
– dve variantni rešitvi zasnove zunanje ureditve.
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Izdela se ena strokovna rešitev prostorske ureditve območja OLN 1 in OLN 2 ter dve variantni rešitvi ureditve območja OLN 3.
8. člen
Način pridobitve geodetskih podlog
Geodetske načrte območja OLN 1, OLN 2 in OLN 3 pridobi Oddelek za urbanizem MU MOL.
9. člen
Roki za pripravo OLN 1, OLN 2 in OLN 3
Roki izdelave OLN 1, OLN 2 in OLN 3 so eno leto po potrditvi strokovnih podlag za posamezen OLN.
10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem OLN 1, OLN 2 in OLN 3
Naročnik in investitor OLN 1, OLN 2 in OLN 3 je Mestna občina Ljubljana.
11. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-919/2005-2
Ljubljana, dne 26. septembra 2005
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.

AAA Zlata odličnost