Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3925. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja MS 6/3 Zgornja Hrušica, stran 9362.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03; ZUreP-1) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) sprejemam
P R O G R A M P R I P R A V E
Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja MS 6/3 Zgornja Hrušica
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja MS 6/3 Zgornja Hrušica (v nadaljevanju: OLN), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi, ter roki priprave posameznih faz OLN.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi za pripravo novega OLN
Območje urejanja MS 6/3 Zgornja Hrušica se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja MS 6/1 Štepanjsko naselje, MS 6/2 Štepanja vas, MS 6/3 Zgornja Hrušica, MR 6/1 Štepanja vas in MR 6/2 Hrušica (Uradni list RS, št. 27/95, 63/99).
V obravnavanem delu območja urejanja, v križišču Litijske in Hruševske ceste, določa naveden dokument merila in pogoje za gradnjo manjšega in nižjega objekta (do P+2) z javnim programom – poslovne, trgovsko-storitvene dejavnosti ter gradnjo podzemnih parkirišč in garaž.
Zaradi nizke izrabe gradbene parcele in visokih stroškov gradnje podzemnih garaž predvidena zazidava ni bila realizirana. Zato je lastnik zemljišča posredoval pobudo za spremembo dokumenta, v kateri predlaga gradnjo večjih in višjih objektov ter gradnjo podzemne garaže, ki bi služila tudi obstoječim stanovalcem.
(2) Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo OLN sta Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86, in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03 – odločba US, 64/04, 69/04).
3. člen
Predmet in programska izhodišča OLN
(1) Predmet OLN
Predmet OLN je prostorska ureditev in zaokrožitev stanovanjske soseske Štepanjsko naselje, določitev lokacijskih pogojev za novogradnjo ob križišču Litijske in Hruševske ceste, ureditev pripadajočih nezazidanih površin, oblikovanje prostora dela Litijske in dela Hruševske ceste in izgradnja ustrezne prometne, komunalne ter energetske infrastrukture.
(2) Programska izhodišča:
Pozidava:
Ob križišču Litijske in Hruševske ceste se, kot funkcionalna in oblikovna dopolnitev stanovanjske soseske Štepanjsko naselje, predvidi gradnja objektov z javnim programom in stanovanji. Predlagamo, da se ob Litijski cesti, v gradbeni liniji, ki jo je določal že zazidalni načrt za Štepanjsko naselje, zgradi objekt z javnim pritličjem. Stanovanja so lahko locirana v zaledju ter ob Hruševski cesti. Okvirna predvidena izraba območja (FSI) je 1.3. Kapaciteta novogradnje in izraba območja bosta preverjeni in podrobneje opredeljeni v stro­kovnih podlagah, ob celoviti analizi območja.
Prometna ureditev:
Območje novogradnje se bo prometno navezovalo na Hruševsko cesto. Parkirna mesta naj se zagotovijo pretežno v kletnih etažah. Za kratkotrajno parkiranje je treba, na nivoju terena, urediti ca. 10 % parkirnih mest. Pri zagotavljanju parkirnih mest v kletnih etažah je treba zagotoviti tudi ca. 100 parkirnih mest za obstoječe stanovalce soseske. V primeru, da se zaradi novogradnje ukinjajo obstoječa parkirna mesta, jih je treba nadomestiti.
Pri zagotavljanju parkirnih mest za novozgrajene površine je treba upoštevati naslednje normative:
– 2 parkirni mesti na stanovanje,
– 1 parkirno mesto in 10 % za obiskovalce na 30 m neto poslovne površine ali trgovine,
– 1 parkirno mesto na 4 sedeže ali 1 m točilnega pulta v gostinskem lokalu.
Predvidena prometna ureditev bo preverjena in dopolnjena s smernicami nosilcev urejanja prostora in z usmeritvami strokovnih podlag.
Ureditev zelenih površin in otroških igrišč:
Nepozidane površine se uredi in v čim večji meri zazeleni. Nove zelene površine, ki morajo biti zasnovane kot del pozidave (in ne kot ostanki zemljišč, ki jih ni možno pozidati), se poveže z obstoječimi v soseski. Na stanovanjsko enoto je treba zagotoviti ca. 15 m2 zelenih površin z otroškimi igrišči. Ob Litijski cesti se zasadi obcestni drevored.
Komunalna ureditev:
Novogradnja bo priključena na komunalne naprave, skladno s smernicami nosilcev urejanja prostora.
Varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostna raba naravnih dobrin:
Upoštevajo se pogoji predpisa, ki ureja varovanje vodnih virov.
Za varovanje pred prekomernim hrupom se določi stopnja zaščite ter predvidijo ustrezni ukrepi.
Preveri se osončenje novih objektov in vplivi izgradnje novih objektov na osončenje bivalnih prostorov obstoječe zazidave.
Opredelijo se pogoji za zagotovitev čistosti zraka.
Ukrepi in posegi za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostna raba naravnih dobrin se predvidijo v skladu s smernicami nosilcev urejanja prostora in z merili in pogoji, določenimi s predpisi.
Ostale usmeritve:
Določi se faznost posegov.
Opredeli se pogoje za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
4. člen
Ureditveno območje OLN
Ureditveno območje OLN zajema površine dela območja urejanja MS 6/3 Zgornja Hrušica. Omejujejo ga: na vzhodu funkcionalno zemljišče stanovanjske stolpnice, na severu pločnik Litijske ceste, na jugu obstoječe parkirišče ter na zahodu pločnik Hruševske ceste. Velikost območja OLN je ca. 5000 m2. Meja območja bo podrobneje opredeljena v strokovnih podlagah.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OLN
Nosilci urejanja prostora, ki pred začetkom izdelave OLN podajo smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenim predlogom pa mnenje, so:
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo, Vodovodna 90, Ljubljana
2. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda, Vodovodna 90, Ljubljana
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana
5. MOL, MU Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana
6. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna enota Ljubljana (za področje varstva okolja), Vojkova 1b, Ljubljana
7. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna enota Ljubljana (za področje upravljanja z vodami ter čiščenja voda), Vojkova 1b, Ljubljana
8. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Ljubljana, Vilharjeva 33, Ljubljana
9. JP Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana mesto, Kotnikova 9, 1516 Ljubljana
10. JP Energetika Ljubljana p.o., Oskrba s plinom, Verovškova 70, Ljubljana
11. JP Energetika Ljubljana p.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo, Verovškova 70, Ljubljana
12. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana
13. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana
14. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana
15. Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana
16. RS, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje, Tržaška cesta 19, Ljubljana
17. Javna razsvetljava d.d., Litijska 263, 1000 Ljubljana.
2) Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OLN, so:
1. MOL, MU Oddelek za gospodarjenje z zemljišči, Ambrožev trg 7, Ljubljana
2. MOL, MU Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva 18, Ljubljana.
6. člen
Potrebne strokovne podlage
Potrebne strokovne podlage za izdelavo OLN so:
– analiza obstoječega stanja za izdelavo OLN z naslednjo vsebino:
• vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji; značilnosti grajenega širšega prostora (gradbene linije, morfologija pozidave, pogledi, gostota pozidave, namembnost površin in objektov, oblikovanje objektov ipd.),
• kulturna dediščina,
• parcelacija in lastništvo,
• zelene in parkovne površine,
• prometna ureditev,
– geomehansko in geološko poročilo,
– projektna naloga za izdelavo variantnih rešitev,
– 3 variantne rešitve pozidave z maketo (na podlagi predhodno izdelane projektne naloge),
– ocena osončenja posameznih fasad in odprtih površin izbrane variantne rešitve in obstoječe pozidave na sosednjih zemljiščih,
– ostale strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Za ureditveno območje OLN bodo pridobljene vsaj tri strokovne rešitve celovite urbanistično-arhitektonske zasnove različnih avtorjev.
8. člen
Način pridobitve geodetskih podlog
Geodetski načrt (reambuliran topografski načrt, nadzemni in evidentirani podzemni komunalni vodi, katastrski načrt) v digitalni obliki pridobi investitor.
9. člen
Roki za pripravo OLN
Sprejem predloga OLN je predviden eno leto po izbrani in potrjeni variantni rešitvi. Upoštevani so minimalni roki.
10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem OLN
Pripravo OLN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med MOL in investitorjem.
11. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3501-9/2005-2
Ljubljana, dne 26. septembra 2005
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.

AAA Zlata odličnost