Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3924. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za Topniško cesto med Dunajsko in Linhartovo cesto, stran 9360.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03; ZUreP-1) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) sprejemam
P R O G R A M P R I P R A V E
Občinskega lokacijskega načrta za Topniško cesto med Dunajsko in Linhartovo cesto
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo občinskega lokacijskega načrta za Topniško cesto med Dunajsko in Linhartovo cesto (v nadaljevanju: OLN), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi, ter roki priprave posameznih faz OLN.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
(1) Ocena stanja
Topniška cesta je primarna mestna cesta in tvori, v povezavi s Samovo in Drenikovo cesto, del drugega mestnega obroča, ki vodi motorni promet po obodu širšega mestnega središča med Mostami, Bežigradom ter Šiško. Južni odsek Topniške ceste med Vilharjevo in Linhartovo cesto je že rekonstruiran, zasnovan kot boulevar, s štirimi voznimi pasovi, širokimi kolesarskimi stezami in pločniki ter večvrstnimi drevoredi. Odsek med Dunajsko in Linhartovo cesto, dolžine ca. 750 m je dvopasoven, brez ustreznih peščevih in kolesarskih površin, in ga je treba rekonstruirati tako, da bo Topniška cesta postala v celoti boulevarska štiripasovnica z ustrezno ureditvijo obcestnega prostora. Načrtovana rekonstrukcija zahteva tudi rekonstrukcijo križišč z Dunajsko cesto, Peričevo ulico, Celjsko ulico, Vojkovo cesto in Linhartovo cesto in rušenje posameznih obstoječih objektov, ki jih bo treba nadomestiti.
(2) Razlogi za pripravo OLN
Po določilih veljavne urbanistične dokumentacije, ki ureja navedeno območje, je rekonstrukcija obravnavanega odseka Topniške ceste in rušenje objektov ob njej možna, ni pa možna nadomestna gradnja vseh porušenih objektov.
Skladno z novo prostorsko zakonodajo se, za prostorske ureditve občinskega pomena, izdela občinski lokacijski načrt, ki je tudi pravna podlaga za razlastitev in omejitev lastninske pravice na nepremičnini.
(3) Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo OLN sta Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86, in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03 – odl. US, 64/04, 69/04).
3. člen
Predmet in programska izhodišča OLN
(1) Predmet OLN in programska izhodišča
Predmet OLN je rekonstrukcija Topniške ceste v štiripasovnico z vsemi pripadajočimi ureditvami, njena umestitev v prostor, rušenje dela obstoječih stanovanjskih, trgovskih in poslovnih objektov, ki jih je treba odstraniti, ter novogradnja poslovnih, stanovanjskih ter spremljajočih objektov.
(2) Programska izhodišča
Topniška cesta
Topniška cesta bo v dolžini ca. 750 m rekonstruirana kot boulevar z normalnim profilom štiripasovnice in z minimalnim odmikom obeh smeri vozišč 0,4 m. Ob cesti bodo urejene zelenice, ki bodo, izven območja križišč, zasajene z drevoredi.
Obravnavani odsek ceste mora imeti tudi obojestransko kolesarsko stezo in pločnik minimalne skupne širine 3,4 m. Poleg tega morata biti na obravnavanem odseku, v ustrezni medsebojni razdalji, zgrajeni po dve avtobusni postajališči na vsaki strani ceste. Posebej je treba določiti tudi mrežo semaforiziranih križišč.
Minimalni profili štiripasovnice so:
– zunanjega pasu širina 3,5 m,
– notranjega pasu širina 3,25 m,
– pasu za levo zavijanje avtobusov širina 3,0 m,
– pasu za levo zavijanje osebnih vozil širina 2,75 m.
Obrobje Topniške ceste
V strokovnih podlagah bodo opredeljena manjša območja rekonstrukcije in kompleksnih posegov v obrobju Topniške ceste, ki se bodo urejala celovito.
Rušenje objektov: zaradi rekonstrukcije Topniške ceste je treba, pretežno na severni strani ceste, porušiti del stanovanjskih, trgovskih in poslovnih objektov, ter zgraditi nove objekte. Obseg vseh potrebnih rušenj bo dokončno opredeljen v strokovnih podlagah. Objekt »Rižarne« je možno delno arkadirati.
Pozidava obrobja: velikost območja in njegova lega dovoljujeta gradnjo višjih in večjih objektov kot so objekti, ki jih je treba porušiti. Z novo pozidavo v manjših, zaključenih in med seboj povezanih celotah se bo oblikoval prostor Topniške ceste, pri čemer mora koridor dobiti podobo mestne, oblikovane poteze, Topniška cesta pa mora postati razpoznavna avenija. Predvidena izraba, podrobnejši program in gabariti novih objektov bodo opredeljeni, na osnovi celovite analize območja, v strokovnih podlagah.
Zunanje ureditve: obstoječe nepozidane površine in površine novih, zaključenih območij v obrobju Topniške naj se s skupnimi ureditvami med seboj poveže (peščeve površine, zelene površine, trgi, ploščadi). Ureditveno območje OLN naj se poveže tudi s sosednjimi območji urejanja.
Ureditev zelenih površin in otroških igrišč ob stanovanjskih objektih: nove zelene površine, ki morajo biti zasnovane kot del pozidave (in ne kot ostanki zemljišč, ki jih ni možno pozidati), se poveže z obstoječimi v širšem območju. Na stanovanjsko enoto je treba zagotoviti ca. 15 m2 zelenih površin z otroškimi igrišči.
Prometna ureditev obrobja: do vseh obstoječih in predvidenih objektov v obrobju Topniške ceste je treba urediti ustrezne dostope in dovoze, ki jih je treba združevati.
Pri zagotavljanju potrebnih parkirnih mest za nove objekte je treba upoštevati normative (2 parkirni mesti na stanovanje, 1 parkirno mesto in 10 % za obiskovalce na 30 m2 neto poslovne površine ali trgovine, 1 parkirno mesto na 4 sedeže ali 1 m točilnega pulta v lokalu). Parkirna mesta morajo biti pretežno zagotovljena v kletnih etažah, 10 % parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje mora biti urejeno na nivoju terena.
Varstvo okolja, varstvo kulturne dediščine, varstvo narave:
Varstvo kulturne dediščine
Del obrobja Topniške ceste, vrstne hiše ob Peričevi, se nahaja v območju kulturne dediščine, ki je na Ministrstvu za kulturo vpisano v register nepremičnine kulturne dediščine pod evidenčno številko oziroma številko predloga za vpis (EŠD: 510748).
Objekt Rižarne se nahaja v območju kulturne dediščine Ljubljana – Rižarna, ki je na Ministrstvu za kulturo vpisano v register nepremičnine kulturne dediščine pod evidenčno številko oziroma številko predloga za vpis (EŠD: 510755).
Varstvo okolja:
Območje OLN se po določilih Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/04-5005) nahaja v III. varovalnem pasu, v širšem vodovarstvenem območju.
Pri pripravi OLN je treba upoštevati predpise za varovanje vodnih virov, določiti stopnjo zaščite pred hrupom ter pogoje osončenja obstoječih in predvidenih bivalnih prostorov.
Ukrepi za varstvo okolja, varstvo kulturne dediščine in varstvo narave, pogoji za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami bodo opredeljeni skladno z veljavnimi predpisi in smernicami pristojnih nosilcev urejanja prostora.
4. člen
Ureditveno območje OLN
Ureditveno območje OLN obsega območje Topniške ceste med Dunajsko in Viharjevo cesto ter obrobje ceste na obravnavanem odseku, ki zajema dele območij urejanja BR 2/2, BO 2/3, BS 2/4-1, BS 2/4-2, BS 2/3 in BS 3/2. Meja območja bo podrobneje opredeljena v strokovnih podlagah.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OLN
Nosilci urejanja prostora, ki pred pričetkom izdelave OLN podajo smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenim predlogom pa mnenje, so:
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo, Vodovodna 90, Ljubljana
2. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda, Vodovodna 90, Ljubljana
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana
5. MOL, MU Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana
6. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna enota Ljubljana (za področje varstva okolja), Vojkova 1b, Ljubljana
7. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna enota Ljubljana (za področje upravljanja z vodami ter čiščenja voda), Vojkova 1b, Ljubljana
8. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Ljubljana, Vilharjeva 33, Ljubljana
9. JP Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana mesto, Kotnikova 9, 1516 Ljubljana
10. JP Energetika Ljubljana p.o., Oskrba s plinom, Verovškova 70, Ljubljana
11. JP Energetika Ljubljana p.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo, Verovškova 70, Ljubljana
12. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana
13. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana
14. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana
15. Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana
16. RS, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje, Tržaška cesta 19, Ljubljana
17. Javna razsvetljava d.d., Litijska 263, 1000 Ljubljana.
(2) Drugi udeleženci:
– MOL, MU Oddelek za gospodarjenje z zemljišči, Ambrožev trg 7, Ljubljana.
6. člen
Potrebne strokovne podlage
Topniška cesta
Izdelana je Idejna zasnova Topniške ceste med Dunajsko in Linhartovo cesto, ki jo je v februarju 2005 izdelal LUZ pod št. projekta 5122 in ki je del strokovnih podlag za izdelavo OLN. Idejna zasnova vsebuje 3 variantne rešitve trase ceste. Kot najustreznejša je bila že izbrana 2. varianta, brez sredinske zelenice ter z najmanj rušitvami. V idejni zasnovi je obdelana tudi ocena stroškov objektov, potrebnih rušenja.
Pri pripravi OLN naj se ovrednotijo vse strokovne podlage, ki so bile izdelane za to območje (strokovne podlage za Dunajsko, Linhartovo).
Obrobje Topniške ceste
Potrebne strokovne podlage za izdelavo OLN so:
– analiza obstoječega stanja z usmeritvami za izdelavo OLN:
   – vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji, značilnosti grajenega prostora (gradbene linije, morfologija pozidave, gabariti objektov, ambientalne značilnosti območja, kvalitetni pogledi, gostota pozidave, namembnost površin in objektov itd.),
   – kulturna dediščina,
– rušenje objektov,
– določitev območij rekonstrukcije in kompleksnih posegov v obrobju Topniške ceste, ki se bodo urejala celovito,
– parcelacija in lastništvo,
– nepozidane površine (zelene in parkovne površine, ploščadi),
– prometna, komunalna, energetska in telekomunikacijska ureditev.
Strokovne podlage naj vsebujejo še:
– povzetke smernic urejevalcev prostora;
– prikaz faznih rešitev pozidave;
– študijo obremenitve območij s hrupom in potrebnimi ukrepi;
– poročilo o kakovosti zraka, zlasti glede na gostoto motornega prometa;
– geomehansko in hidrogeološko poročilo;
– strokovno mnenje glede gradnje garaž z ozirom na varovanje vodnih virov;
– tri variantne rešitve urbanistično arhitekturne zasnove pozidave za manjša območja rekonstrukcije in kompleksnih posegov v obrobju Topniške ceste, ki se bodo urejala celovito, in primerjalno analizo;
– dopolnjene variantne rešitve in analize osončenja bivalnih prostorov obstoječih in predvidenih objektov;
– maketa izbranih variantnih rešitev;
– ostale strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora in morebitne druge dodatne ekspertize in poročila.
V postopku priprave OLN ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje (Odločba Ministrstva za okolje in prostor, št. 354-09-257/2005, z dne 30. 6. 2005).
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Oddelek za urbanizem MU MOL pridobi najmanj tri variantne rešitve zaključenih območij rekonstrukcije in kompleksnih posegov v obrobju Topniške ceste, ki se bodo urejala celovito.
8. člen
Način pridobitve geodetskih podlog
Geodetske načrte ureditvenega območja OLN pridobi Oddelek za urbanizem MU MOL.
9. člen
Roki za pripravo OLN
Sprejem predloga OLN je predviden eno leto po izbrani in potrjeni variantni rešitvi. Upoštevani so minimalni roki.
10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem OLN
Naročnik in investitor OLN je Mestna občina Ljubljana.
11. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4022-420/2003-10
Ljubljana, dne 26. septembra 2005
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.

AAA Zlata odličnost