Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3922. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško, stran 9358.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1, v nadaljevanju: ZUreP-1) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94, 57/94, 14/95 in 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 12/99 – skl. US RS, 36/99, 59/99 – odl. US RS, 70/00, 94/00, 100/00 – skl. US RS, 28/01 – odl. US RS, 87/01, 16/02 – skl. US RS, 51/02, 108/03, 77/04 – odl. US RS) ter 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je župan Občine Krško dne 28. 9. 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško
V letu 1970 je bil sprejet Odlok o zazidalnem načrtu dela mesta Krško (SDL, št. 20/70), katerega spremembe so bile sprejete v letu 1977 (SDL, št. 31/77). Območje zazidalnega načrta dela mesta Krško, (v nadaljevanju besedila: ZN) je razdeljeno na kareje in namenjeno stanovanjski gradnji z možnostjo ureditve mirne, spremljajoče dejavnosti.
Pobudnika za spremembo in dopolnitev ZN sta ELECTA d.o.o., Mestni trg 8, Ljubljana, in PROLAK d.o.o., Cesta 4. julija 81, Krško.
Pobudi za spremembo in dopolnitev ZN sta podani z namenom izgradnje stanovanjsko-poslovnih objektov, za znana investitorja. Zaradi nerealiziranih ureditev, načrtovanih v veljavnem ZN, ter za uresničitev investicijskih namer investitorjev, se na delu območja ZN, ki je predmet sprememb in dopolnitev, načrtuje nova ureditev prostora. V prostorskem planu občine je območje namenjeno stanovanjski gradnji, s spremljajočimi dejavnostmi.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1).
2. Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN
Predmet sprememb in dopolnitev ZN je načrtovanje stanovanjsko-poslovnega kompleksa, na območju med Cankarjevo in Rozmanovo ul. ter Cesto 4. julija in Sovretovo ulico (območje dveh karejev v ZN) ter določitev urbanističnih, oblikovalskih, gradbeno-tehničnih in drugih pogojev za gradnjo objektov in drugih ureditev.
Programska izhodišča so naslednja:
– zapolnitev nepozidanega prostora v središču mesta se zasnuje tako, da predstavlja prehod iz visoke blokovne zazidave na zahodni strani kompleksa proti individualni stanovanjski pozidavi na vzhodnem delu območja;
– umestitev objektov znanih investitorjev v prostor;
– maksimalno možno ohranjanje obstoječe individualne stanovanjske strukture oziroma načrtovanje ureditev tako, da se izboljša prometna urejenost območja (prehodnost mestnih ulic in priključki na prometnice višjega reda);
– na jugozahodnem delu območja se predvidi rušitev stanovanjskega objekta;
– spremembe zazidalnega načrta morajo predvideti možnost etapne izvedbe.
Za načrtovane ureditve je bila izdelana idejna zasnova z variantnimi rešitvami. Izbrana varianta bo podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN.
Dne 29. 7. 2005 je Občina Krško, Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja, skladno z 28. členom ZureP-1, izvedla 1. prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti, glede priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega območja.
Priporočila in usmeritve je podala organizirana javnost – stanovalci Sovretove ulice. Nanašajo se na zasnovo prometnega omrežja ter ureditev zelenih površin. Stanovalci želijo, da se na delu načrtovane Sovretove ulice ohrani obstoječe stanje (ulica se naj konča pri hišni št. 31 in 52 kot slepa ulica) – se ne načrtuje povezava z Rozmanovo ulico. Za načrtovanje prostih površin, na obstoječem prostoru med Cankarjevo, C. 4. julija ter Sovretovo ulico, pa predlagajo ureditev parka – zelenic z igrali za otroke.
3. Okvirno ureditveno območje
Spremembe in dopolnitve ZN so predvidene znotraj meja ureditvenega območja dela mesta Krško ter obsegajo zemljišča parc. št. 770, 472/1, *152, 487/3, 487/17, 487/14, 487/13, 487/15, 487/16, 487/1, 487/18, 487/19, 487/11, 487/10, 486/1, *153, 486/7, 486/8, 486/9, 486/10, 485/7, 485/1, 485/8, 485/2, 485/9, 485/10, *580, *667, 484/10, *137, 823, *218/1, 484/3, *216, 484/1, 474/2, 474/3, *155/1, 474/1, 474/5, 476, 474/4, 474/12, *155/2, 473/2, *219, 473/3, *352, 824, 471/3, *156, *330, *577/2, *577/1, 471/4, *576, 471/5, 471/6, *351, 762/1, 831, vse k.o. Stara vas.
Velikost območja je ca. 3,2 ha.
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN je Občina Krško.
Naročnik sprememb in dopolnitev ZN je ELECTA, d.o.o., Mestni trg 8, Ljubljana.
Načrtovalca prostorskih ureditev bo izbral naročnik.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave izvedbenega prostorskega akta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto, Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto,
– RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto,
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Krško, CKŽ 14, 8270 Krško,
– Zavod za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, p.p. 1503, 1001 Ljubljana,
– Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško,
– Telekom Slovenije d.d, PE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto,
– Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško (voda, kanalizacija, odpadki),
– Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Ansat d.o.o., Dolenja vas 50c, 8270 Krško (KDS omrežje),
– Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško (lokalno cestno omrežje).
Drugi udeleženci:
– KS Krško, CKŽ 23, 8270 Krško.
V postopku načrtovanja prostorske ureditve morajo nosilci urejanja prostora, v skladu z 29. členom ZUreP-1, podati smernice v roku 30 dni po prejemu gradiva ter v 30 dneh po predložitvi dopolnjenega predloga z mnenjem ugotoviti upoštevanje danih smernic za pripravo predloga izvedbenega prostorskega akta, sicer se šteje, da se z njimi strinjajo.
Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki niso navedeni, se le-te pridobi v postopku.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Pri pripravi predloga izvedbenega prostorskega akta je treba upoštevati, pridobiti ter izdelati:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 7/90, in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02,116/02 in 79/04),
– prostorske sestavine družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89, in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99 in 97/01, 71/02, 90/02, 99/02,116/02 in 79/04),
– Odlok o zazidalnem načrtu dela mesta Krško (SDL, št. 20/70, 31/77),
– idejno zasnovo predvidene spremembe posega in ureditve (Savaprojekt d.d. Krško, april 2005),
– idejno zasnovo za del območja (PROLAK, d.o.o., Krško, marec 2005),
– vsa strokovna gradiva in podatke sodelujočih organov in organizacij, določenih v 4. točki tega programa priprave,
– analiza pričakovanih vplivov prostorske ureditve na posamezne sestavine prostora,
– prikaz možnih strokovnih rešitev v variantah.
Nosilci urejanja prostora so dolžni posredovati pripravljalcu prostorskega akta strokovne podlage, s katerimi razpolagajo in se nanašajo na območje oziroma so predmet načrtovanja.
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve bodo pridobljene z variantnimi predlogi načrtovalca sprememb in dopolnitev ZN. O izboru variantne rešitve bo odločil pripravljalec.
7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Geodetske podlage, kot jih predpisuje zakon o urejanju prostora, za območje predvidene prostorske ureditve, pridobi naročnik sprememb in dopolnitev prostorskega akta.
8. Postopek priprave in izdelave sprememb in dopolnitev ZN z roki izdelave
Postopek priprave in izdelave sprememb izvedbenega prostorskega akta bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– na podlagi sprejete pobude se pripravi osnutek programa priprave;
– pripravljavec obvesti MOP (s prilogami) o nameri izdelave sprememb in dopolnitev ZN zaradi morebitne obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje ter presoje sprejemljivosti vplivov plana;
– pred sprejemom programa priprave pripravljavec skliče 1. prostorsko konferenco z namenom pridobitve in uskladitve priporočil glede priprave izvedbenega prostorskega akta;
– program priprave se dopolni s priporočili s prostorske konference;
– župan Občine Krško sprejme program priprave, ki se objavi v Uradnem listu RS;
– izbrani načrtovalec pripravi gradivo za pridobitev smernic, ki ga pripravljalec pošlje pristojnim nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni od prejema vloge podajo pogoje in usmeritve v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev ZN,
– na osnovi izdelanih strokovnih podlag ter pridobljenih smernic za načrtovanje izdela načrtovalec, na podlagi izbrane variantne strokovne rešitve, predlog izvedbenega prostorskega akta,
– pripravljavec skliče drugo prostorsko konferenco najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo izvedbenega prostorskega akta,
– z javnim obvestilom, objavljenim v sredstvih javnega obveščanja oziroma na krajevno običajen način, se predlog sprememb in dopolnitev ZN javno razgrne za najmanj 30 dni na sedežu Občine Krško in sedežu Krajevne skupnosti Krško;
– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo svoje pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev ZN,
– javna obravnava razgrnjenega predloga sprememb in dopolnitev ZN se izvede v času javne razgrnitve,
– po javni razgrnitvi načrtovalec, skupaj s pripravljalcem, pripravi stališča do podanih pripomb in predlogov,
– župan potrdi stališča do pripomb,
– v skladu s sprejetimi stališči se dopolni predlog sprememb in dopolnitev ZN ter se pošlje pristojnim nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev ZN,
– po pridobitvi mnenj posreduje župan Občine Krško dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev ZN Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem,
– Občinski svet sprejme odlok o izvedbenem prostorskem aktu,
– po sprejetju se Odlok objavi v Uradnem listu RS.
9. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančna sredstva za pripravo in izdelavo sprememb in dopolnitev ZN zagotovi naročnik.
10. Obveznosti načrtovalca
Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s programom priprave ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij.
Načrtovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine, potrebne za spremembo in dopolnitev ZN, vključno z odlokom in kartografskimi gradivi. Dokumentacijo je potrebno izdelati v analogni in v digitalni obliki.
Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim spremembam ter sodelovati na javnih obravnavah in drugih telesih v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne razgrnitve oziroma druge usmeritve, opredeljene skozi postopek.
Po objavi odloka v Uradnem listu RS načrtovalec pripravi končno gradivo v analogni (v štirih mapah) in digitalni obliki, ki ga dostavi pripravljavcu prostorskega akta. Digitalna oblika obdelave mora biti prirejena za pregled s programskim paketom »Arcview«.
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-05-1/2005 0502
Krško, dne 3. oktobra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost