Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3921. Navodilo za predstavnike ustanovitelja v organih upravljanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Krško, stran 9357.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00, 51/02, 108/03 – odl. US RS in 72/05) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 32. seji dne 22. 9. 2005 sprejel
N A V O D I L O
za predstavnike ustanovitelja v organih upravljanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Krško
1. člen
S tem navodilom se določa sodelovanje med predstavniki Občine Krško (v nadaljevanju: predstavnik ustanovitelja) v organih upravljanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Krško na eni in občinskim svetom ter občinsko upravo na drugi strani.
2. člen
Kontaktna oseba za sodelovanje s predstavnikom za posamezen organ upravljanja oziroma za posamezne vrste javnih zavodov je vodja oddelka, v katerega področje dela spada posamezen javni zavod.
Kontaktna oseba se za že imenovane predstavnike ustanovitelja določi po izdaji tega navodila, sicer pa ob izdaji sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja.
Občinska uprava predstavnika pisno obvesti o tem, katera kontaktna oseba mu je določena in kdo jo nadomešča v primeru odsotnosti.
Kontaktna oseba poroča županu.
3. člen
Predstavnik ustanovitelja je dolžan pred obravnavo na seji organa upravljanja pridobiti mnenje ustanovitelja od kontaktne osebe v primeru predvidene obravnave:
– statuta, akta o notranji organizaciji in sistemizaciji in drugih aktov javnega zavoda,
– programa dela in finančnega načrta (zaključnega računa),
– imenovanja ali razrešitve direktorja javnega zavoda, razen v primeru, ko na imenovanje da soglasje občinski svet,
– sklenitve individualne pogodbe o zaposlitvi z direktorjem javnega zavoda,
– imenovanja ali odpoklica predsednika organa upravljanja,
– v drugih primerih, pomembnih za finančno ali strokovno poslovanje zavoda.
4. člen
Predstavnik ustanovitelja pridobi mnenje ustanovitelja na podlagi pisnih gradiv, izjemoma (v nujnih primerih) pa preko telefona.
5. člen
Predstavnik ustanovitelja je dolžan ustanovitelju oziroma kontaktni osebi poročati o odločitvah glede vprašanj iz 3. člena tega navodila.
6. člen
Ustanovitelj zagotovi mnenje, ki je predmet tega navodila, vsaj en dan pred sejo.
V primeru, da predstavnik ustanovitelja ne dobi odgovora ustanovitelja do seje upravnega organa, se šteje, da ustanovitelj k predlogu ali h gradivu nima pripomb oziroma posebnega stališča, ki naj bi ga predstavnik ustanovitelja na seji zastopal.
7. člen
Gradiva, ki jih javni zavodi pošiljajo predstavnikom ustanovitelja, pošiljajo javni zavodi tudi kontaktni osebi.
8. člen
Kontaktna oseba obvešča predstavnika ustanovitelja o zadevah, pomembnih za delo zavoda (npr. sprejetem planu investicij, ki se nanašajo na zavod, o novih programih in usmeritvah na področju dela zavoda itd.).
9. člen
Predstavnik ustanovitelja mora o svojem delu in odločanju v organu opravljanja seznaniti 1x letno občinski svet, s pisnim poročilom, do 28. 2. za preteklo leto.
Pobudo za izdelavo poročila iz prvega odstavka tega člena poda kontaktna oseba, ki po potrebi predstavniku ustanovitelja zagotovi tudi administrativno pomoč.
Pisno poročilo mora vsebovati bistvene odločitve pri uveljavljanju interesov ustanovitelja.
Če je v istem organu upravljanja več predstavnikov ustanovitelja, poročajo občinskem svetu s skupnim pisnim poročilom.
10. člen
Kontaktna oseba hkrati s pisnim poročilom iz prvega odstavka 8. člena tega navodila poroča o sodelovanju s predstavnikom ustanovitelja.
11. člen
V primeru, da predstavnik ustanovitelja ne upošteva tega navodila, lahko župan predlaga ustanovitelju njegovo razrešitev.
12. člen
To navodilo se smiselno uporablja tudi za predstavnike ustanovitelja, ki so zaposleni v občinski upravi.
13. člen
To navodilo se smiselno uporablja tudi za predstavnike Občine Krško v upravnih organih gospodarskih družb in zavodov, kjer ima občina svojega predstavnika.
14. člen
S tem navodilom občinska uprava seznani vse predstavnike ustanovitelja ter javne zavode, zavode in gospodarske družbe, v katerih ima Občina Krško svoje predstavnike, v roku 15. dni od njegovega sprejema na občinskem svetu.
15. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-01-1/2005-O301
Krško, dne 22. septembra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost