Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3919. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje in izbor programov športa v Občini Krško, stran 9356.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00, 51/02, 108/03 – odl. US RS in 72/05) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 32. seji dne 22. 9. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje in izbor programov športa v
Občini Krško
1. člen
V Pravilniku za vrednotenje in izbor programov športa v Občini Krško (Uradni list RS, št. 90/02 in 92/03) se 6. člen, točka 1.2 (Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok) spremeni in dopolni:
V zadnji alinei se za besedo »…ranga«, pika zamenja z vejico in doda:
»..., razen ko se vadbena skupina tekmovanja ni mogla udeležiti zaradi objektivnih, uradno dokazanih razlogov (bolezen ali nesreča večjega števila članov vadbene skupine).«.
V isti točki se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Sofinancirajo se programi katerih izvajanje poteka izven časa rednega šolskega pouka, pred 8. in po 13. uri in izven šole v naravi.«.
V 6. členu, točka 1.5 (Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport) se v tretjem odstavku doda besedilo:
»V primeru, ko je število vadečih v skupini manjše kot to zahteva ta odstavek, se delo strokovnega kadra (lahko) ovrednoti z manjšim številom točk, sorazmerno s številom vadečih.«.
V 6. členu, točka 2.1 (Planinstvo) se prvi vrstici prvega odstavka za besedo »…visokogorje« doda:
»… v organizaciji društev, ki so včlanjena v Planinsko zvezo Slovenije.«.
V 6. členu, točka 3 se besedilu drugega odstavka doda:
»V primeru, ko je število vadečih v skupini manjše kot to zahteva ta odstavek, se delo strokovnega kadra lahko ovrednoti z manjšim številom točk, sorazmerno s številom vadečih.«.
2. člen
V 7. členu, točka 4 se drugi odstavek črta in nadomesti z novim:
»Iz proračunskih sredstev se sofinancirajo stroški nabave pokalov, diplom in priznanj za prva tri mesta.«.
3. člen
V 15. členu, prvem odstavku se doda nova, šesta alinea:
»Prireditelj financira izvedbo občinskih šolskih tekmovanj izvedenih na območju Občine Krško. To ne velja za tekmovanja v alpskem smučanju.«.
V 15. členu, tretjem odstavku se doda nova, tretja alinea:
»Na področna ali državna tekmovanja se ekipe ali posamezniki uvrstijo na podlagi izidov doseženih na občinskih tekmovanjih.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 65-2/2005-O706
Krško, dne 22. septembra 2005
Župan
občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost