Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3913. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Leskovec, stran 9349.

Na podlagi 23. člena, v povezavi s 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – ob­vezna razlaga, 9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00, 51/02, 108/03 – odl. US RS in 72/05) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 32. seji dne 22. 9. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Leskovec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(pravna podlaga)
S tem odlokom so, skladno s sprejetim programom priprave, določene spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Leskovec (Uradni list SRS, št. 22/88, Uradni list RS, št. 54/95, 59/97, 71/02 in 125/04-pop.).
Spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Leskovec (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve) je izdelal Savaprojekt, d.d., pod številko projekta 05018-00, september 2005.
2. člen
(vsebina)
Spremembe in dopolnitve vsebujejo besedilo, kartografski del in priloge z naslednjo vsebino:
Besedilo:
1.  UVod
2.  OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3.  UREDITVENO OBMOČJE SPREMEMB
   IN DOPOLNITEV
   3.1  Območje sprememb
   3.2  Skupno vplivno območje
4.  UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE
   V PROSTOR
   4.1  Razmestitev predvidenih dejavnosti
   4.2  Razporeditev javnih in drugih skupnih površin z njihovo
      funkcionalno in oblikovno zasnovo
   4.3  Lega objektov na zemljišču in potek omrežij komunalne in druge
      gospodarske infrastrukture
   4.4  Funkcionalna, tehnična in oblikovna zasnova objektov
   4.5  Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
      objektov
   4.6  Tehnični pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
      objektov ter urejanje površin
   4.7  Vplivi načrtovane ureditve na urbane in krajinske strukture in
      njene povezave s sosednjimi območji
5.  ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE
   GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA NANJO
   5.1  Prometna infrastruktura
   5.2  Elektroenergetsko omrežje
   5.3  Plinovodno omrežje
   5.4  Kerozinovod
   5.5  Omrežje zvez
   5.6  Kanalizacija
   5.7  Vodovodno omrežje
   5.8  Odpadki
   5.9  Lokacijski in tehnični pogoji za projektiranje prometne,
      energetske, komunalne in druge infrastrukture in priključkov na
      gospodarsko javno infrastrukturo
6.  REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO
   KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
7.  REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
   NESREČAMI
8.  NAČRT PARCELACIJE
9.  ETAPNOST IN TOLERANCE
 
Kartografski del:
G1. Načrt namenske rabe prostora
   G1.1: izsek iz grafičnih prilog sestavin
      dolgoročnega plana Občine Krško
      za obdobje 1986–2000
      in družbenega plana Občine Krško
      za obdobje 1986–1990         M 1:5000
   G1.2: prikaz območja sprememb
      na delu ZN IC Žadovinek       M 1:1000
G2. Načrt ureditvenega območja
   z načrtom parcelacije            M 1:500
G3. Načrt umestitve načrtovane ureditve
   v prostor
   G3.1. Situacija               M1:500
   G3.2. Pogledi, prerezi            M1:500
G4. Prometna, energetska,
   komunalna in druga gospodarska
   infrastruktura                M1:500
II. MEJA OBMOČJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA
3. člen
(območje sprememb in dopolnitev)
V 3. členu odloka, se na koncu doda nov odstavek, ki glasi:
»Območje sprememb in dopolnitev zajema osrednje območje obrtne cone ob glavni cesti in obsega naslednje parcelne številke v k. o. Leskovec:
1067/110, 1067/118, 1067/4, 1067/51, 1075/12, 1240/1, 821/2, 821/3, 822, 823/1, 823/2, 823/3, 826/2, 827/1, 827/9, 829/4, 830/1, 830/2, 830/3, 830/5, 831/3, 833, 835/1, 835/7, 835/8, 835/9, 835/10, 835/14, 835/15, 835/16, 835/17, 835/18, 835/19.
III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
(pogoji za izrabo in oblikovanje)
Za 13.c členom se doda nov 13.d člen, ki glasi:
»Osrednje območje obrtne cone ob glavni cesti
Načrtovani objekti
Načrtovana je gradnja dveh objektov poslovne, storitvene in trgovske dejavnosti z ureditvijo večjega števila parkirišč ob glavni cesti v južnem delu obstoječe obrtne cone in dveh (ali treh) obrtnih delavnic zahodno od teh objektov.
Predvidene dejavnosti na področju ureditve:
– Lokacija 1 in 2: poslovna, storitvena, trgovska
– Lokacija 3, 4, 5, 6 in 7: proizvodno obrtna
Na območju urejanja je možno, znotraj gradbenih parcel posameznih objektov, postavljati naslednje enostavne objekte:
– Pomožne objekte:
   • ograjo, in sicer varovalno ograjo in oporni zid oziroma škarpo; ograje morajo biti zasnovane čim bolj transparentno, oblikovno prilagojene zunanji podobi objekta (barva, material...)
   • pomožne infrastrukturne objekte, in sicer pomožne cestne, energetske, telekomunikacijske in pomožne komunalne objekte
– Urbano opremo
Enostavne objekte se postavlja v skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04).
 
Splošni oblikovni pogoji
Fasade objektov, ki so obrnjene na glavno cesto (lokacija 1 in 2) in definirajo vhod v mesto, morajo predstavljati reprezentančni videz obrtne cone, da se z njihovim oblikovanjem skuša doseči dinamičnost, lahkost, transparentnost, občutek humanega merila. Obdela se jih z večjimi steklenimi površinami.
Pri ostalih objektih v ureditvenem območju se ohrani zasnova oblikovanja obstoječega ZN. Izhaja iz osnovne enote (lamele), ki jih je možno med seboj sestavljati z dodajanjem polovice osnovne enote, ali pa jih nizati v kombinacijo več enot. S takšnim oblikovanjem je omogočen dinamičen videz objektov in postopna gradnja objektov.
 
Oblikovna in tehnična zasnova objektov
Lokacija 1 in 2:
– Tlorisni gabarit:  – objekt 1:   70,00 x 27,00 m + aneks 6,70 x 5,50 m
           + nadstrešnica 19,50 x 5,00 m
           – objekt 2:   24,00 x 12,00 m
– Višinski gabarit:  P ali P+1 (višina objekta od terena do vrha atike
           oziroma zgornjega
           roba fasade min. 6,00 in max. 7,00 m)
– Streha:       ravna streha z minimalnim naklonom
– Oblikovanje
zunanje podobe
objekta:       Poleg zgoraj navedenih splošnih pogojev za
           oblikovanje objektov ob glavni cesti, naj bodo fasade
           svetlejših tonov, dovoljene pa so tudi barvne
           kombinacije za popestritev in razgibanosti barvne
           raznovrstnosti območja. Robove zunanjih fasad je
           možno zaokroževati. Steklene površine so lahko
           kombinirane s kovinskimi okvirji: kot element večje
           površine, element linijske površine ali pa element
           deljene linijske površine.
 
Lokacija 3:
– Tlorisni gabarit:  maksimalno 60,00 x 30,00 m; lahko sestavljen iz
           prostorskih enot veliko­sti 15,00 x 30,00 m ali 15 x
           15,00 m
– Višinski gabarit:  P ali P+1 = ca. 7,00 m + višina strešne konstrukcije
– Streha:       ravna, skrita v vencu oziroma enokapna ali dvokapna z
           max. naklonom strešin do 15º; za kritino je dovoljena
           uporabo materialov v temnejših barvnih tonih
Oblikovanje zunanje
podobe objekta:    enako kot pri lokaciji 1 in 2.
 
Lokacija 4 in 5:
– Tlorisni gabarit:  Objekt 5: maksimalno
           30,00 x 12,00 m;
           lahko 15,00 x 12,00 m
           Objekt 4: 15,00 x 12,00 m
– Višinski gabarit:  P ali P+1 = ca. 7,00 m + višina strešne konstrukcije
– Streha:       ravna, skrita v vencu oziroma enokapna ali dvokapna z
           max. naklonom strešin do 15º; za kritino je dovoljena
           uporabo materialov v temnejših barv­nih tonih
Oblikovanje zunanje
podobe objekta:    enako kot pri lokaciji 1 in 2.
 
Lokacija 6:
– Tlorisni gabarit:  obstoječ 30,00 x 16,00 m,
           maksimalno 30,00 x 30,00 m
– Višinski gabarit:  P ali P+1 = ca. 7,00 m + višina strešne konstrukcije
– Streha:       ravna, skrita v vencu oziroma enokapna ali dvokapna z
           max. naklonom strešin do 15º; za kritino je dovoljena
           uporabo materialov v temnejših barvnih tonih
Oblikovanje zunanje
podobe objekta:    enako kot pri lokaciji 1 in 2.
 
Lokacija 7:
– Tlorisni gabarit:  24,00 x 12,00 m + 12 x 12,00 m
– Višinski gabarit:  P ali P+1 = ca. 7,00 m + višina strešne konstrukcije
– Streha:       ravna, skrita v vencu oziroma enokapna ali dvokapna z
           max. naklonom strešin do 15º; za kritino je dovoljena
           uporabo materialov v temnejših barvnih tonih
Oblikovanje zunanje
podobe objekta:    enako kot pri lokaciji 1 in 2.
Pogoji za urejanje prometne, komunalne in energetske infrastrukture
Načrtovana prometna, komunalna in energetska infrastruktura je prikazana v grafični prilogi Prometna, energetska, komunalna in druga gospodarska infrastruktura M1:500
Pri projektiranju in izvedbi se upoštevajo naslednji tehnični pogoji:
– Vsa križanja kanalizacije z vodovodom oziroma z ostalimi komunalnimi vodi se izvedejo praviloma pod kotom 90°, izjemoma je lahko kot prečkanja osi vodovoda med 45° in 90° tako, da kanalizacija praviloma poteka pod vodovodom. Križanja vodovoda s kanalizacijo nad vodovodom niso dovoljena, razen v izjemnih primerih, ki se rešujejo s projektno dokumentacijo.
– Minimalni vertikalni odmik vodovoda od ostalih komunalnih vodov znaša 0,3 m.
– Minimalni vertikalni odmik vodovoda in kanalizacije znaša 0,5 m.
– Na mestu križanja se vodovodno cev iz materiala položi v zaščitno cev, ki mora segati min. 3 m na vsako stran od mesta križanja (samo za vodovode iz PE materiala).
– Na mestih križanj se položi v zaščitne cevi tudi ostale komunalne vode (elektro kabli, telefon, CATV, plin).
– Na mestu križanja vodovoda z cestiščem se vodovod položi v zaščitno cev DN + 15 cm, ki mora segati min. 1,5 m na vsako stran od roba vozišča, prekop preko vozišča se izvede na globini min. 1,4 m.
– Minimalni horizontalni odmik vodovoda od kanalizacije znaša 1,0 m, če je kanalizacija na višji globini kot vodovod, merjeno med temenoma cevi.
– Minimalni odmik kanalizacije komunalne odpadne vode in kanalizacije padavinske vode znaša 1,00 m.
– Minimalni horizontalni odmik vodovoda od kanalizacije znaša 2,00 m, če je kanalizacija na isti globini kot vodovod, merjeno med temenoma cevi.
– Minimalni horizontalni odmik vodovoda in kanalizacije od objektov (stavb) znaša min. 4,00 m.
– Minimalni horizontalni odmik vodovoda in kanalizacije od objektov, kot so oporni zidovi, betonske ograje in podobno, znaša 3,0 m.
– Minimalni horizontalni odmik od dreves znaša 2,00 m.
– V zaščitnem pasu – koridorju 2,00 m levo in desno od vodovoda in kanalizacije je prepovedano saditi drevesa, ki imajo korenine globlje kot 0,5 m in postavljati začasne objekte, kot so reklamni panoji in podobno.
– Odmiki vodovoda in kanalizacije do ostalih komunalnih vodov in naprav (elektro kabli, telefon, CATV, plin in ostali) so v posebnih primerih lahko manjši od predpisanih, vendar le s posebnim dovoljenjem upravljavca. Investitor je dolžan za vsak posamezni primer upravljavcu dostaviti projektno rešitev.
Posegi v varovalnem pasu objekta gospodarske javne infrastrukture se izvajajo pod strokovnim nadzorom pristojnega organa oziroma službe.
V primeru tehnično ustreznejše rešitve je možno prilagoditi mikrolokacije priključnih in javnih vodov.
V fazi projektiranja prometne infrastrukture znotraj območja obrtne cone oziroma cestnega priključka interne prometnice »D« na glavno cesto se projektno obdela prilagoditev izvedene manipulativne površine in južni cestni priključek na gradbeno parcelo obstoječega objekta (zemljišče parc. št. 826/2 k.o. Leskovec). Pri projektiranju in izvedbi je potrebno v največji možni meri upoštevati obstoječe stanje oziroma jih v ureditve vključiti tako, da ne bo moteno funkcioniranje obstoječega objekta.
Pri projektni obdelavi, kjer se natančno opredeli potek komunalne, energetske in ostale infrastrukture na območju cest, je potrebno, v primeru odstopanj od že načrtovanih tangenc, eventualnih potreb po prestavitvah, zaščitah in dograditvah, rešitve predhodno uskladiti z upravljavcem teh cest.
 
Prometna ureditev
– Glavna cesta G1-5
Obstoječe križišče na lokaciji cestnega priključka poslovnega kompleksa TA-BU v km 2,104 se uredi kot štirikrako semaforizirano križišče. Prav tako se kot semaforizirano križišče uredi obstoječe križišče na lokaciji Ul. MDB – CKŽ (pri Pacificu). Načrtovana je tudi rekonstrukcija glavne ceste (dograditev pasu za leve zavijalce) v dolžini 152 m in ureditev površin za pešce in kolesarje v samem križišču.
Širina voznih pasov na glavni cesti je 3,55 m (robni pas je širine 0,3 m), dodatni pas za leve zavijalce na glavni cesti je širine 3 m. Širine voznih pasov in dodatni pasovi za leve zavijalce na vzhodnem in zahodnem priključku znašajo 3,00 m. Projektirani radij priključnih krakov znaša R=14m. Obstoječa priključna radija priključka poslovnega kompleksa TA-BU se ohranita.
Sočasno z urejanjem križišča se uredijo tudi površine za kolesarje in pešce.
 
Pločniki in kolesarske steze
Obstoječi pločnik ob vzhodni strani glavne ceste se ohrani v širini 1,6 m.
Ob zahodni strani glavne ceste G1-5 se zagotovi koridor za peš promet in kolesarsko stezo širine 3,00 m.
 
Odvodnjavanje
Odvodnjavanje padavinskih odpadnih vod z vozišča, kolesarske steze in pločnika za pešce se izvede preko načrtovanih vtočnih jaškov v obstoječo in predvideno cestno kanalizacijo. Obstoječa kanalizacija se predhodno kapacitetno preveri in v primeru, da ni ustrezna, nadomesti z novo.
 
– Interne ceste
Interna cesta »D«
Priključitev interne cestne prometnice »D« se izvede v sklopu načrtovanega štirikrakega semaforiziranega križišča na lokaciji cestnega priključka poslovnega kompleksa TA-BU v km 2.104 glavne ceste G1-5.
Zaradi tehničnih zahtev (višinska navezava oziroma prilagoditev na niveleto glavne ceste) se ukine severni priključek na gradbeno parcelo obstoječega objekta (zemljišče parc. št. 826/2, k.o. Leskovec). Južni priključek na gradbeno parcelo in del manipulativne površine ob objektu se prilagodi glede na projektne rešitve oziroma višinsko ureditev interne prometnice.
Interna cesta »E«
Del interne povezovalne ceste »E« se poruši v dolžini ca. 40 m in prestavi proti zahodu, na delu obstoječega rezervata za komunalno prometni koridor pa se uredi dostop do objektov na lokaciji 1 in 7.
Dovozi do določenih gradbenih parcel se izvedejo z interne povezovalne ceste. Priključki in ureditev v njihovi neposredni okolici morajo biti urejeni tako, da je zagotovljena zadostna preglednost s ceste na priključek in obratno.
 
– Parkirišča
V sklopu gradbene parcele za posamezen objekt se, glede na dejavnost in njen obseg, zagotovi predpisano število parkirnih mest in parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe.
 
Elektro omrežje
– Nizkonapetostno elektro omrežje
Izvede se načrtovani potek NN elektroenergetskega omrežja in priključitev vseh objektov nanj.
 
– Srednjenapetostni elektro vod
Obstoječi SN 20 kV kablovod, ki poteka preko glavne ceste G1-5, v in ob interni povezovalni cesti »D«, se v območju načrtovanih prometnih površin prestavi južno od priključka interne ceste »D«. Prečkanje glavne ceste se izvede v sklopu predvidene kabelske kanalizacije. Ob glavni cesti (na zahodni strani) je predvidena izgradnja nove kabelske kanalizacije za uvlečenje SN 20 kV kablovodov.
V območju povoznih površin se izvede mehanska zaščita obstoječih in predvidenih kablovodov.
 
– Javna razsvetljava
Obstoječa javna razsvetljava, ki poteka ob glavni cesti se, glede na načrtovane ureditve križišča, ustrezno spremeni oziroma dopolni.
Ob internih cestah se, zaradi nove ureditve, del zgrajene trase javne razsvetljave prestavi ob prestavljeno cesto »E«.
 
Plinovodno omrežje
Del obstoječega odseka plinovodnega omrežja R 74 PE 63 se odstrani.
Na območju je določeno oskrbovanje objektov z zemeljskim plinom oziroma priključitev objektov na plinovodno omrežje, in sicer preko individualnih priključkov.
Za ogrevanje objektov je dovoljena tudi uporaba obnovljivih virov energije, ki ne povzročajo onesnaževanje okolja preko dovoljenih emisijskih vrednosti.
 
Omrežje zvez
Izvedejo se načrtovane trase omrežij telekomunikacijskega in kabelskega distribucijskega sistema in priključitev objektov nanj.
V območju ureditve križišča oziroma cestnega priključnega kraka se izvede zaščita obstoječih vodov TK in KDS omrežja, po potrebi pa njihova prestavitev in rezervna kabelska kanalizacija.
Za potrebe izdelave projekta TK in KDS omrežja se izhodiščne podatke in projektno nalogo pridobi pri upravljavcih obeh omrežij.
Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami TK kablov se izvedejo po predhodnih pogojih upravljavca.
Pri projektiranju KDS omrežja je potrebno upoštevati, da se kabelski sistem spreminja v multimedijski prenosni sistem. Objekti se načrtujejo z zvezdiščem, ki se naveže na obstoječe KTV omrežje.
 
Kanalizacijsko omrežje
– Odvajanje komunalne odpadne vode
Izvede se prestavitev kanalizacije za odvajanje komunalne odpadne vode in priključitve objektov na omrežje. Del obstoječe trase Ø 30 se zaradi prestavitve ukine.
Kanalizacija mora biti zgrajena v vodotesni izvedbi. Do izgradnje čistilne naprave je potrebno pred iztokom v kanalizacijski kolektor komunalne odpadne vode prečistiti v nepropustnih greznicah.
 
– Odvajanje padavinske vode
Izvede se prestavitev obstoječe trase kanalizacije za odvajanje padavinske vode ter priključitve objektov na omrežje. Del obstoječe trase se zaradi prestavitve ukine.
Kanalizacija mora biti zgrajena v vodotesni izvedbi. Padavinska voda s streh se preko peskolovov vodi direktno v kanalizacijo, potencialno onesnažena padavinska voda s parkirišč pa se predhodno prečisti preko lovilcev olj. Odvodnjavanje voda iz vozišč, kolesarske steze in pločnika za pešce se izvede preko drenažnih cevi v obstoječo in predvideno padavinsko kanalizacijo.
 
Odpadki
– Komunalni odpadki
Komunalni odpadki se zbirajo v tipskih posodah na urejenih površinah.
Uporabniki so dolžni vse ločene zbrane frakcije odpadkov oddati na najbližji ekološkI otok ali zbiralnico.
 
– Posebni odpadki iz dejavnosti
Zbiranje in ravnanje z odpadki iz dejavnosti se izvaja v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04).
 
– Gradbeni odpadki
Pri izdelavi projektne dokumentacije, gradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, obnovi ali odstranitvi objekta, se upošteva Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 3/03, 41/04, 50/04, 62/04 – popr.), ki določa obvezna ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih.
 
Vodovodno omrežje
Določena je porušitev in prestavitev dela trase obstoječega sekundarnega vodovoda PE 125, ki se ga izvede iz DLTŽ DN125.
Obstoječi hidrant se prestavi izven vozišča določene trase interne ceste »E«, izvede kot nadzemni in locira ob novem jašku (odcep za Žadovinek).
Postavitev dodatnega podzemnega hidranta se izvede na sekundarnem vodovodnem omrežju na parceli lokacije 1.
Poruši in prestavi se del trase vodovoda na začetku odcepa proti naselju Žadovinek (PE 110), in sicer izven vozišča določene trase interne ceste »E«. Odcep se izvede v novem vodovodnem jašku.
Vodomerni jaški načrtovanih objektov se izvedejo izven objektov, na vedno dostopnem mestu.
Investitor mora s strani upravljavca pridobiti pogoje za priključitev, tehnične parametre za projektiranje in izvedbo priključkov ter soglasje za priključitev na vodovodno omrežje.
 
Javne in skupne površine
Javne površine v območju ureditvenega območja predstavljajo:
– glavna cesta G1-5 na delu odseka 0336 Krško – Drnovo v območju ureditve štirikrakega križišča na lokaciji obstoječega cestnega priključka PC TA-BU in v območju predvidene rekonstrukcije glavne ceste zaradi dograditve pasu za leve zavijalce. Znotraj te površine je na zahodni strani glavne ceste predviden rezervat za kasnejšo ureditev pločnika in kolesarske steze.
– interni povezovalni cesti »D« in »E« (s pločniki, obcestnim pasom in javnim parkiriščem ob cesti »E«)
– zeleni pas za predvideni drevored ob glavni cesti G1-5
– zeleni pas – rezervat za komunalno prometni koridor ob glavni cesti G1-5.
5. člen
(načrt gradbenih parcel)
Parcelacija se izvede na podlagi načrta parcelacije, ki je prikazana v kartografski prilogi
Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije.
Znotraj posamezne gradbene parcele je možna prilagoditev teh površin glede na potrebe posameznega načrtovanega objekta in sicer tako, da se ne zmanjšuje predvidenih zelenih površin.
Gradbene parcele načrtovanih objektov je možno združevati. Možna je tudi delitev gradbenih parcel pod pogojem, da je do vsake gradbene parcele omogočen dovoz z javne površine in omogočeno nemoteno funkcioniranje objekta (zagotovitev parkirnih mest, ustreznih manipulativnih površin...).
6. člen
(etapnost)
Ob urejanju osrednjega območja obrtne cone ob glavni cesti se zgradi omrežje prometne, komunalne in energetske infrastrukture, ki je potrebna za funkcioniranje celotnega območja, ki je predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, skladno z določili sporazuma št. 420-08-21/2005 O509, z dne 2. 3. 2005.
Prav tako je potrebno izvesti semaforizacijo obstoječega križišča na lokaciji Ul. MDB – CKŽ (pri Pacificu).
Navedene ureditve iz predhodnih odstavkov morajo biti v celoti izvedene pred izdajo uporabnega dovoljenja za objekt na lokaciji 1.
7. člen
(cevovod)
Črta se zadnji odstavek 5. člena in 20. člen odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Leskovec (Uradni list RS, št. 22/88), ki se nanašata na prestavitve obstoječega cevovoda.
8. člen
(tolerance)
V 33. členu se za zadnjim odstavkom doda besedilo, ki glasi:
»Pri oblikovanju načrtovanega poslovno trgovskega objekta severno od Pacifica je možno objekt zasnovati tudi izven določene maksimalne meje zazidljivosti, v smeri proti glavni cesti, ob pogoju, da se ohranja že določen minimalni odmik (maksimalne meje zazidljivosti – 6 m od meje gradbene parcele) od vozišča glavne in lokalne ceste.
Na območju obrtne cone je dopustna izvedba frčad.
Pri projektiranju komunalne, energetske in ostale infrastrukture so dopustna odstopanja pod pogojem, da ne vplivajo na ostale ureditve, načrtovane v prostorskem aktu.«.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka na delu območja, prikazanega v kartografskem delu Prikaz območja sprememb na delu ZN IC Žadovinek (na delih zemljišč parc. št. 1067/4, 1067/118, 1067/51, 1067/110 in 1057/12 vse k.o. Leskovec), preneha veljati ZN IC Žadovinek (SDL, št. 12/85, Uradni list RS, št. 4/97, 73/00).
Možnost priključevanja obrtne cone na cesto G1-5, preko zelenice (rezervata nasproti križišča za Žadovinek) bo, na osnovi pridobljenih in potrjenih strokovnih podlag, v soglasju z upravljavcem ceste, predmet drugega prostorsko izvedbenega akta.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-8/2005 O502
Krško, dne 22. septembra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost