Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3912. Tarifni sistem za prodajo toplote iz javnega vročevodnega omrežja Grosuplje, stran 9348.

Na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 16/94 in 74/94), Akta o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05), 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 32. redni seji dne 28. 9. 2005 sprejel
T A R I F N I S I S T E M
za prodajo toplote iz javnega vročevodnega omrežja Grosuplje
I. SPLOŠNI DOLOČBI TARIFNEGA SISTEMA
1. člen
S tarifnim sistemom za prodajo toplote iz javnega vročevodnega omrežja Grosuplje (v nadaljnjem besedilu: tarifni sistem) se določajo osnovni tarifni elementi za obračunavanje toplote, ki jo izvajalec javne gospodarske službe proizvodnje in distribucije toplote (v nadaljnjem besedilu: distributer) dobavlja odjemalcem toplote iz vročevodnega omrežja.
S tarifnim sistemom se določajo tudi načela in merila za ugotavljanje tarifnih postavk ter način ugotavljanja in uporabe računskih elementov s ciljem, da bi se spodbujala racionalna raba toplote in da bi bili proizvodno-distribucijski objekti optimalno izrabljeni.
2. člen
Tarifni sistem velja za vse odjemalce toplote iz javnega vročevodnega omrežja, razen za tiste, s katerimi sklepa dobavitelj posebne pogodbe.
II. TARIFNI ELEMENTI IN TARIFNE POSTAVKE
3. člen
Tarifni elementi, za katere se ugotavljajo tarifne postavke, so obračunska moč, dobavljena količina toplote ter nestandardne storitve.
Tarifne postavke za posamezne tarifne elemente so:
– cena za enoto obračunske moči (SIT/MW/leto),
– cena za enoto dobavljene količine toplote za ogrevanje (SIT/MWh)ali (SIT/m2) za toplo vodo (SIT/MWh),
– cena za nestandardne storitve po javno objavljenem ceniku (SIT).
Cena za enoto obračunske moči in cena za enoto dobavljene količine toplote se oblikuje v skladu s predpisom, ki določa oblikovanje cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike.
4. člen
Priključna moč je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca toplote, določena s projektno dokumentacijo v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili in s tehničnimi zahtevami distributerja toplote o priključitvi na distribucijsko omrežje.
V primeru, da priključna moč ni znana, lahko distributer toplote namesto obračuna za obračunsko moč (SIT/MW/leto) uporabi druge elemente, ki omogočajo primerljivost s posameznimi skupinami odjemalcev.
Obračunska moč je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji odjemalca toplote, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči toplotne postaje, določene s projektom izvedenih del. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja toplote. Vrednost je zaokrožena na šest decimalnih mest.
5. člen
Standardne storitve distributerja toplote, ki so vključene v ceno za enoto obračunske moči, so:
– stroški meritev toplote in obračuna po primarnem števcu,
– stroški obračuna po posameznih odjemalcih toplote oziroma po posameznih stanovanjih po vnaprej določenem ali dogovorjenem razdelilniku stroškov,
– stroški nadzora nad toplotno postajo zaradi zagotovitve minimalnih standardov delovanja omrežja distributerja toplote.
Storitve, ki niso vključene v ceni za enoto obračunske moči, so nestandardne storitve, in jih lahko distributer toplote ponudi in na osnovi dogovora z odjemalcem toplote obračuna skladno z veljavnim cenikom, ki je stroškovno naravnan in javno dostopen vsem odjemalcem toplote.
6. člen
Obračunsko obdobje je obdobje enega meseca. Količina dobavljene toplote v obračunskem obdobju se ugotavlja na podlagi odčitka merilnika toplotne energije (MWh). Pri obračunu se vrednosti, merjenje v MWh, zaokrožijo na dve decimalni mesti.
V obstoječih objektih, kjer glavni merilnik toplote ni vgrajen, se količina dobavljene toplote obračuna glede na ogrevalno površino (m2).
7. člen
Letni znesek za obračunsko moč priključenega objekta se izračuna tako, da se letna tarifna postavka obračunske moči za enoto (SIT/MW/leto) pomnoži z obračunsko močjo objekta. Obračunska moč se odjemalcem toplote obračuna mesečno. Znesek ni odvisen od dobavljene količine toplote.
8. člen
Znesek za količino dobavljene toplote za namen ogrevanja prostorov oziroma ogrevanje sanitarne tople vode se izračuna tako, da se število izmerjenih MWh v obračunskem obdobju pomnoži z ustrezno tarifno postavko za enoto dobavljene količine toplote (SIT/MWh).
V primerih, kjer merilnik toplote ni vgrajen, se dobavljena toplota za namen ogrevanja izračuna tako, da se ogrevalna površina (m2) pomnoži z ustrezno tarifno postavko za enoto dobavljene količine toplote (SIT/m2).
III. RAZVRSTITEV ODJEMALCEV TOPLOTE
9. člen
Odjemalci toplote so glede na vrsto odjema razdeljeni v naslednje tarifne skupine:
– I. tarifna skupina – gospodinjski odjem in lokalni javni zavodi,
– II. tarifna skupina – ostali odjem.
Cenovno razmerje med tarifnima skupinama znaša 1 : 1,2.
10. člen
Dobavitelj lahko z odjemalcem – pravno osebo ali samostojnim podjetnikom, sklene posebno pogodbo za dobavo toplote, ki presega 3000 MWh/leto odvzema toplote, kar pa ni predmet tega tarifnega sistema.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
Tarifni sistem se uporablja za vsa že sklenjena in nova razmerja v zvezi z dobavo toplote.
12. člen
Ta tarifni sistem začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-1017/95
Grosuplje, dne 28. septembra 2005
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost