Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3908. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ZN Šmarjeta, stran 9337.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
ZN Šmarjeta
I.
S tem programom priprave se podrobneje določajo programska izhodišča, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta za območje obstoječe individualne gradnje v Šmarjeti, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev IPA, ter posamezne faze priprave IPA.
II.
Ocena stanja in razlogi za pripravo
Ureditveno območje, ki je predmet obravnave, predstavlja obstoječe zazidano stavbno zemljišče, ki je v veljavnem izvedbenem dokumentu opredeljeno kot zemljišče za poslovno-stanovanjski objekt večjih dimenzij s pripadajočo zunanjo ureditvijo in infrastrukturo. Pobudnik spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta želi spremeniti prostorsko zasnovo, predvideno z obstoječim dokumentom.
III.
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta je prostorska ureditev, ki bo evidentirala in utemeljila obstoječe stanje ter prikazala možne nove prostorske ureditve ter pogoje izgradnje. Predmet sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta so zemljišča s parc. št. 130/2, 129, 162/4, 162/5 k.o. Spodnja Hudinja. V fazi izdelave je – glede na podane smernice in usklajevanje ter izkazano vplivno območje – mogoče velikost ureditvenega območja tudi spremeniti.
IV.
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Pripravljavec sprememb in dopolnitev prostorskega akta je Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve na pobudo Janka Šlosarja, Celje.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj skladno z ZUreP-1 za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN so.
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo
Referat za promet in varovanje okolja
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o. (Lava 2 a, Celje)
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje (Lava 1, Celje)
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d. (Vrunčeva 2A, Celje)
– ELES, Ljubljana
– Energetika Celje, JP d.o.o. (Smrekarjeva 1, Celje)
– Javne naprave, JP d.o.o. (Teharska 49, Celje)
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje (Dečkova 36, Celje)
– Geoplin, Ljubljana
– VOC Celje.
Kolikor se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
V.
Način pridobitve strokovnih rešitev
Načrtovalec strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje je VIZURA d.o.o. Celje.
Spremembe in dopolnitve ZN se pripravi z vsebino in obliko v skladu s 73. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZUreP-1) ter Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04) na podlagah, kot jih predpisuje zakonodaja. Elaborat mora biti izdelan v digitalni obliki in predan pripravljavcu na podlagi določb 26. člena ZUreP-1 v treh (3) izvodih v standardni obliki in na disketi ali CD-ROM-u v datoteki, ki je kompatibilna s programi AutoCad, SDMS, Arcview.
VI.
Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Geodetski načrt za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN mora biti v digitalni obliki in izdelan v skladu z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) in ga pridobi investitor.
VII.
Faze in roki za pripravo sprememb in dopolnitev UZ
Ker se spremembe in dopolnitve ZN nanašajo na posamični objekt, ki programsko ne odstopa od veljavnega prostorskega akta, in ker je v skladu z 34. členom Zakona o urejanju prostora to objekt, »za katerega ni predpisana presoja vplivov na okolje in predlagane spremembe bistveno ne vplivajo na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov«, bodo spremembe in dopolnitve ZN pripravljene in sprejete po skrajšanem postopku.
VIII.
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev prostorske dokumentacije zagotavlja investitor sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta.
IX.
Ta program priprave sprememb in dopolnitev prostorske dokumentacije začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35005-026/2005
Celje, 6. septembra 2005
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost