Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3902. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Glazija, območje K3, stran 9332.

Na podlagi 72. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 27. 9. 2005 prejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Glazija, območje K3
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91 in 54/94) in s srednjeročnim družbenim planom Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90) se odlok o zazidalnem načrtu Glazija (Uradni list SRS, št. 31/84, Uradni list RS, št. 27/90, 23/91, 69/93, 49/95, 45/96, 78/01 in 54/02) spremeni in dopolni po projektu št. 129/05, ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo na ureditveno območje objektov K3 ob Ljubljanski cesti v Celju.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Glazija (Uradni list RS, št. 69/93) se spremeni in dopolni tako, da se posamezni členi dopolnijo glede na spremenjeno vsebino zazidalnega načrta v obravnavanem območju.
II. MEJA IN VELIKOST OBRAVNAVANEGA OBMOČJA TER SEZNAM PARCEL
3. člen
Na koncu 4. člena se dodajo novi odstavki, ki glasijo:
“Ureditveno območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta zajema parcele v k.o. Celje: 678, 679, 680, 681/1, 681/2, 654/1.
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|Smer neba |Opis                               |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|na severu |od izhodiščne točke v severno zahodnem vogalu ureditvenega    |
|     |območja poteka meja po južnem robu pešpoti ob šoli do pešpoti  |
|     |južno od šole,                          |
|     |po severnem robu parcel št. 682/2, 680, 678           |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|na vzhodu |po zahodnem robu dovozne ceste ob stanovanjsko poslovnem in   |
|     |garažnem objektu, po vzhodnem robu parcele 654/1,        |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|na jugu  |po severnem robu pločnika Ljubljanske ceste,           |
|     |po južnem robu parcele 678                    |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
|na zahodu |po robu parcele dovozne ceste Na zelenico do izhodiščne točke  |
|     |opisa, po zahodnem robu parcele št. 678, 682/2 do izhodiščne   |
|     |točke opisa                           |
+----------+-----------------------------------------------------------------+
Velikost obravnavanega območja meri ca. 8.472,00 m2.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
Območje obravnave je namenjeno poslovno trgovsko stanovanjski funkciji: v pritličju bo trgovina Tuš, v etažah stanovanja, del objekta je namenjen garažnim mestom. Gostinskih lokalov v objektu ne bo.
IV. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
Obravnavani prostor leži v zavarovanem arheološkem območju Celje – keltsko rimska naselbina, ki je zaščiteno z odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Celje (Uradni list RS, št. 28/11), zato so na območju K3 obvezne predhodne zavarovalne arheološke raziskave, ki jih skladno z 59. členom Zakona o VKD (Uradni list RS, št. 7/99) dolžan zagotoviti investitor v okviru infrastrukturnega opremljanja zemljišča. Na osnovi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav bodo podani nadaljnji kulturno varstveni pogoji.
V. URBANISTIČNI IN ARHITEKTONSKI POGOJI TER POGOJI ZA ZUNANJO UREDITEV
Urbanistično arhitektonska zasnova objekta je zasnovana tako, da je v kleti in pritličju objekt enovit in kompakten tako, da pokriva trikoten prostor med Ljubljansko cesto in pešpotjo na severu, višinski gabarit je nad pritličjem je zasnovan kot kompaktna 5 etažna celota s fasado ob robu ulice, dimenzij 143-krat 16 metrov.
Vse strehe so ravne, streha nad pritličjem je ozelenjena s trato, v vmesnih betonskih koritih bodo zasajene večje grmovnice in popenjavke.
Objekt se bo po velikosti gabarita, tlorisa in višin, vključeval v obstoječo urbano strukturo. Zelenica ob pločniku bo urejene kot urbani ambient z drevoredom lip, obstoječa kostanja je potrebno ohraniti.
Objekt bo imel: klet, pritličje in pet stanovanjskih etaž. Pritličje bo na nivoju pločnika Ljubljanske ceste. Klet je v celoti namenjena parkiranju. V pritličju je zahodni del objekta namenjen trgovini TUŠ, vzhodni del pa ima še medetažo, obe etaži sta namenjeni parkiranju.V kletni etaži je predvideno 101 garažno mesto, v pritličju in medetaži pa 50 garažnih mest. Na zahodni strani objekta ob trgovini je predvidenih 52 parkirnih mest, 40 za potrebe trgovine, 12 za potrebe stanovalcev.
Stanovanjski del objekta nad ploščadjo – streho pritličja je sestavljen iz dveh delov: vzdolžni trakt, lociran na robu ulične fasade pritličja in pravokotni trakt na zahodnem delu objekta. Stanovanjski del ima 5 etaž. Vseh stanovanj je 110. Pet etažen blok stanovanj nad pritličjem bo proti Ljubljanski cesti dvakrat deljen s stopniščem, oblikovanim kot transparentna cezura. Na severni strani stanovanjskega kubusa bo streha zatravljena in bo nadomeščala zelene površine namenjene najmlajšim otokom in starejšim prebivalcem. Na strehi bo urejeno otroško igrišče.
Kota pritličja objekta bo v istem nivoju kot je pločnik ob Ljubljanski cesti, pritličje je lahko dvignjeno za višino treh stopnic, max. 45 cm.
Fasada objekta bo sodobno načrtovana in prilagojena funkciji objekta in okolju, ki ga osnovni zazidalni načrt opredeljuje za arkadijski tip pozidave (povezava grajenega in zelenega). Razmerje med okni in polnim delom fasade bo arhitektonsko ustrezno oblikovano Na ulično stran niso možni balkoni, možne so loggie z zasteklitvijo. Streha bo ravna, streha nad pritličjem objekta bo zazelenjena s trato, grmovnicami in popenjavkami.
Predvideni in možni materiali:
– Fasada stanovanjskega dela: omet, vidna opeka, keramika, druge vrste materiala, po teksturi podobnega opisanim materialom, ki odgovarja funkciji objekta in okolju.
– Pritličje: steklo, kamen keramika, ki odgovarja funkciji objekta in okolju.
– Klet: beton, kamen, keramika.
– Barve materialov morajo biti okolju primerne in medsebojno usklajene, svetle, zemeljske, pastelne v lestvici toplih barv.
 
Napajanje objekta in parkiranje
Dovoz do objekta bo z dveh odcepov z Ljubljanske ceste: na vzhodni in zahodni strani. Na vzhodni strani bo dovoz do trgovine TUŠ in do dela garažnih mest v pritličju in medetaži. Na zahodni strani je dovoz na parking pred trgovino (na nivoju pritličja) in v garažo v kletni etaži.
Število parkirnih mest za trgovino je 40, število parkirnih/garažnih mest za stanovanja je 1. Glede na stanovanjski zakon, ki določa 1,5 PM na stanovanje.
 
Zelene površine
Večja zelenica površine 570 m2 se nahaja na zahodni strani objekta, med uvozom na garažne površine stanovanj in med parkiriščem trgovine. Zelenico na severo zahodnem delu ob uvozu, ki bo zaradi uvozne rampe oblikovana kot korito nad opornim zidom, mora imeti svetlo širino min. 3,0 metre. Zelenica predstavlja bariero med stanovanjskimi objekti in novim objektom in jo je potrebno ozeleniti z zimzelenimi višjimi grmovnicami (klek, pacipresa, tisa ...).
Večjo površino je potrebno ozeleniti z drevesi večjih volumnov, ki bodo ustvarjali vtis arkadičnosti ambienta (platana, tulipanovec, ginko, povešava bukev, smreke). Na tej zelenici je predvideno otroško igrišče za najstnike, opremljeno s košem za košarko. Igrišče mora biti ograjeno z ograjo višine 2,4 metra.
Dele zelenic na severni strani objekta je potrebno ozeleniti z manjšimi drevesi in grmovnicami.
V zelenici ob cesti je predvideno zasaditi drevored lip, oba obstoječa kostanja je potrebno ohraniti in v času gradnje zavarovati. Drevesa za saditev morajo biti ustreznih dimenzij (premer debla 10 cm, višina ca. 5 metrov, krošnja na višini ca. 3 metre). Drevesa je potrebno zaščititi s kovinsko ograjo iz kataloga mestne opreme.
Za ustrezno rast je potrebno za grmovnice urediti 50 cm humusa na ustrezno drenažno podlago, za drevesa pa vsaj 2 m2 humusa. Drevesa ob pločniku je potrebno opremiti z drenažno cevjo za zračenje in zalivanje.
 
Zelenica na strehi pritličja
Večja zelenica površine 1225 m2 je predvidena na strehi pritličja objekta in je namenjena mirnim dejavnostim. Zelenica je namenjena najmlajšim otrokom, starejšim stanovalcem. Zelenica bo zatravljena in zasajena z grmovnicami, delno popločena.
Pogoji za zunanjo ureditev:
Zunanja ureditev, kakor tudi vsi dostopi do objekta morajo biti izvedeni brez arhitektonskih ovir.
  Numerični podatki
+-------------------------+----------+----------+-------+--------------------+
|Podatki         |     | Število |Gostota| Potrebno število PM|
|             |     | preb.  |preb/na| na stanovanje, 1,5 |
|             |     |     |  ha |     pm     |
+-------------------------+----------+----------+-------+--------------------+
|površina gradbene    | 8.472,00 |     |    |          |
|parcele         |  m2  |     |    |          |
+-------------------------+----------+----------+-------+--------------------+
|povprečno število    | 2.7 preb |  302  | 346 |          |
|prebivalcev na      |     |     |    |          |
|stanovanje        |     |     |    |          |
+-------------------------+----------+----------+-------+--------------------+
|število stanovanj    |  110  |     |    |          |
|število prebivalcev   |  297  |     |    |          |
|predvideno število PM za |  163  |     |    |   163      |
|stanovalce        |     |     |    |          |
|predvideno število PM za |  40  |     |    |          |
|trgovino         |     |     |    |          |
+-------------------------+----------+----------+-------+--------------------+
|zelene površine nad   | 1225 m2 |     |    |          |
|pritličjem, otroško   |     |     |    |          |
|igrišče         |     |     |    |          |
|igrišče za večje otroke | 570 m2 |     |    |          |
+-------------------------+----------+----------+-------+--------------------+
 
  Faktor zazidanosti, faktor izrabe
+-----------------------------+----------+----------------+-----------+
|Območje obravnave - površine | Površine |   Faktor   | Faktor  |
|               |     |zazidanosti (z) | izrabe  |
|               |     |        |  (i)  |
+-----------------------------+----------+----------------+-----------+
|površina gradbene parcele  | 8.472 m2 |        |      |
+-----------------------------+----------+----------------+-----------+
|zidana površina objekta   | 4192 m2 |        |      |
+-----------------------------+----------+----------------+-----------+
|bruto tlorisna površina vseh |18.123 m2 |        |      |
|etaž             |     |        |      |
+-----------------------------+----------+----------------+-----------+
|zelenica ob uvozu      | 570 m2 |        |      |
|zelenica na strehi pritličja | 1225 m2 |        |      |
+-----------------------------+----------+----------------+-----------+
|Kazalci           |     |   0.5    |  2.1  |
+-----------------------------+----------+----------------+-----------+
VI. PROMETNA, KOMUNALNA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA, VODNE UREDITVE TER VARSTVO OKOLJA
4. člen
K 5. členu se doda novo besedilo, ki glasi:
Pogoji za upravljanje z vodami
1. Obravnavano območje in predvideni objekt leži na območju, ki je bilo večkrat poplavljeno. Do izvedbe celovitih protipoplavnih ukrepov bo na obravnavanem območju poplavna varnost manjša od 100-letne. Zato je potrebno načrte in izvedbo posegov v prostor prilagoditi možnim občasnim poplavam.
2. Kota kleti, kjer bodo parkirna mesta, je na koti obstoječega terena, ki je dostopen s cestnih priključkov z Ljubljanske ceste, ki se spuščajo na nivo terena.
3. Kote terena so glede na obrazložitev v prejšnji točki, nespremenjene.
4. Odvajanje padavinskih voda je urejeno z zadrževalnikom, delno pa so površine streh zatravljene.
5. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod je urejeno v skladu s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02).
Prometne površine:
Območje je v prometno dostopno z dvema odcepoma z Ljubljanske ceste.
Parkirne površine so razporejene na več lokacijah.
– na zahodni strani objekta je predvidenih 52 parkirnih mest, 40 za potrebe trgovine, 12 za potrebe stanovalcev
– celotna kletna etaža je namenjena parkiranju stanovalcev, ima 101 garažno mesto, na vzhodni strani pritličja objekta je 26 garažnih mest, v mezaninu še 24 garažnih mest.
Za potrebe stanovalcev je na razpolago 163 garažnih mest, za potrebe trgovine 40.
Komunalna in energetska infrastruktura in vodnogospodarske ureditve:
 
Vodovodno omrežje
Predvidena ureditev:
Oskrba z vodo za Poslovno stanovanjski kompleks bo mogoča iz dela Osrednjega vodovodnega sistema Celje. Z ukinitvijo obstoječega hidrantnega voda JK 80 mm, je potrebno le-tega nadomestiti z dodatno vodovodno vejo, tako da bo ta tvorila, z obstoječima cevovodoma PL 100 mm in Lž DN 200 mm, vodovodno zanko (krožni sistem).
Novi hidranti zunaj objekta morajo biti del internega vodovodnega omrežja. Za posamezne objekte je potrebno predvideti skupne vodomere v jaških zunaj objektov. V objektu pa se vgradijo tudi posamezni interni vodomeri za vsako stanovanje in poslovne prostore posebej.
(Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj: Uradni list RS, št. 45/00 in 12/02).
 
Kanalizacijsko omrežje
Predvideno stanje:
Predviden objekt ob Ljubljanski cesti mora biti oddaljen min. 4,00 m od zunanje stene obstoječega javnega kanala.
Komunalne odpadne vode se speljejo v javni kanal št. 105018, ki poteka ob Ljubljanski cesti. Priključek objekta je možen na javno kanalizacijsko omrežje samo preko enega od obstoječih revizijskih jaškov. V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96 in 29/00).
Interna kanalizacija, ki poteka skozi prostore pod nivojem terena, mora biti izvedena brez priključkov in brez prekinitev, ki bi lahko povzročale povratno zaplavitev objekta. Odpadne vode iz prostorov pod nivojem terena morajo biti speljane v javno kanalizacijo preko črpališča.
Za potrebe zmanjševanja odtoka padavinskih vod z povoznih in utrjenih površin v javno kanalizacijo se le-te izvedejo v tlakovcih in travnih ploščah. Meteorne vode s strešin predvidenega objekta pa se priključujejo na javni kanal preko pretočno zadrževalnega objekta. (Zakon o vodah – Uradni list RS, št. 67/02, in Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo – Uradni list RS, št. 47/05).
 
Električno omrežje
Predvideno stanje:
Za napajanje objektov z električno energijo, je potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo.
 
TK omrežje
Predvideno stanje:
Za potrebe objekta se bo iz obstoječega revizijskega jaška izdelal TK priključek na osnovi projektne dokumentacije in v skladu s soglasjem upravljavca.
 
Plinovod – ogrevanje
Predvideno stanje:
Predvidene objekte je možno energetsko oskrbovati z navezavo na obstoječi plinovod, ki ga je predhodno potrebno rekonstruirati in mu povečati profil iz DN 80 mm na PE 160 mm.Na vzhodni strani kompleksa se bo rekonstruirani plinovod navezal na plinovod PE 160 mm, tako da se bo trasno odmaknil od predvidenega objekta.
VARSTVO OKOLJA
Hrup
Območje obravnave sodi v III. stopnjo varstva pred hrupom, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa. To je (obstoječe in predvideno) trgovsko poslovno in stanovanjsko območje. Novi objekt ne bo vir hrupa. Objekt bo ogrožen zaradi hrupa ceste, na katero so orientirani bivalni prostori stanovanj. Meritev hrupa za 0 stanje ni.
  Mejne ravni hrupa za III. območje (življenjsko okolje)
+----------------------------+-----------------+------------------+
|              | Nočna raven L(n)|Dnevna raven L(d) |
+----------------------------+-----------------+------------------+
|mejne ravni (dBA)      |    50    |    60    |
+----------------------------+-----------------+------------------+
|kritične ravni (dBA)    |    59    |    69    |
+----------------------------+-----------------+------------------+
|mejne ravni za vire hrupa  |         |         |
|(dBA)            |    48    |    58    |
+----------------------------+-----------------+------------------+
  vir: Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št.
45/95).
Zrak
Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih količin vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94 in 51/98).
 
Osončenje objekta in sosednjih objektov
Za osončenje je izdelan projekt: Študija osončenja, izdelal Arhinvest št. 10, avgust 2005. Iz študije je razvidno, da bo načrtovani objekt predvsem v zimskem času osenčil objekte vzhodno in zahodno in objekt na severni strani. Enako bo obravnavani objekt sam osenčen zaradi bližine objektov na vzhodni in zahodni strani.
 
Varstvo voda
Upoštevati je potrebno pogoje upravljalca za odvod fekalnih in meteornih voda.
 
Odpadki, zbiranje in odvoz
Posode za odpadke bodo nameščene v kletni etaži, zabojnik bo nameščen na dvorišču na severni strani. Posode za smeti morajo biti postavljene na mesta, kjer ne bodo povzročale smradu v okolje in ne bodo vizualno moteče. V projektu zunanje ureditve je potrebno določiti mesto zabojnika in ustrezno zaščito (vizualno).
Pri ravnanju s komunalnimi odpadki je potrebno upoštevati določila občinskega odloka o ravnanju z odpadki.
 
Požarna varnost
Varen umik je možen na zunanje površine, dovozne in parkirne površine.
Dostop za interventna vozila do objektov je mogoč po Ljubljanski cesti, preko obeh dovoznih priključkov do dvorišča na severni strani..
Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje bodo zagotovljeni iz vodovoda preko hidrantnega omrežja. Pri načrtovanju hidrantnega omrežja je potrebno upoštevati Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91).
Način varovanja pred požarom za objekta in dobrine bo opredeljen v PGD projektu in bo skladen z določili Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) in Pravilnikom o požarno varnostnih zahtevah (Uradni list RS, št. 42/93).
 
Faznost gradnje
Zasnova omogoča faznost gradnje. Prva faza gradnje je zahodni del objekta, druga faza je vzhodni del objekta.
VII. TOLERANCE
Za 5.a členom se doda nov odstavek, ki glasi:
Pri projektiranju in izvajanju zunanje ureditve, prometnega ter komunalnega in energetskega omrežja so za zagotovitev optimalnih rešitev dopustne utemeljene tolerance v poteku tras in v soglasju z upravljavci posameznih vodov.
– Možna so odstopanja tlorisnega gabarita za + ali – 0,3 metra, višinskega gabarita za + ali – 0,2 metra.
– Zastekljenih verand ni možno spreminjati v balkone.
– Barve fasade morajo biti pastelne, zemeljske.
– Vsa ostala določila v ZN so obvezna.
VIII. KONČNE DOLOČBE
6. člen
Ob sprejetju navedenega odloka prenehajo veljati določila sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija (projekt Razvojni center – Planiranje št. 123/91–93), ki se nanašajo na območje objektov K1 in K2.
7. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
8. člen
Projekt je na vpogled pri pristojni službi Mestne občine Celje, ki je zadolžena za urejanje prostora.
9. člen
Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00014/2005
Celje, 27. septembra 2005
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost