Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3895. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni Aujeszkega (Morbus Aujeszky), stran 9302.

Na podlagi četrtega odstavka 13. člena, četrtega odstavka 14. člena in drugega odstavka 15. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in 62/04 – odl. US) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni Aujeszkega (Morbus Aujeszky)
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni Aujeszkega – Morbus Aujeszky (v nadaljnjem besedilu: bolezen).
2. člen
(obveščanje, poročanje in prijavljanje)
Obveščanje, poročanje in prijavljanje bolezni poteka v skladu s pravilnikom, ki ureja kužne bolezni živali.
3. člen
(sum)
(1) Na bolezen se sumi, če se pri živalih pojavijo klinični znaki, navedeni v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Uradni veterinar uvede nadzor sumljivega gospodarstva in:
– opravi epizootiološko poizvedovanje,
– zagotovi izvedbo potrebnih laboratorijskih preiskav.
(3) Uradni veterinar na sumljivem gospodarstvu odredi naslednje ukrepe:
– prepoved prometa s prašiči z gospodarstva in na gospodarstvo;
– postavitev razkuževalnih barier na izhodu ter vhodu na gospodarstvo in v posamezne objekte, kjer se nahajajo prašiči.
(4) Ukrepi ostanejo v veljavi, dokler sum na bolezen ni izključen. Sum je izključen, če so rezultati preiskav negativni.
4. člen
(potrditev)
(1) Bolezen je potrjena na podlagi kliničnih znakov in rezultatov laboratorijskih preiskav.
(2) Ko je bolezen potrjena, uradni veterinar na okuženem gospodarstvu poleg ukrepov iz prejšnjega člena odredi tudi naslednje ukrepe:
– laboratorijske preiskave vseh prašičev;
– zakol vseh serološko pozitivnih prašičev;
– takojšnje neškodljivo uničenje poginulih živali;
– čiščenje in razkuževanje v skladu s 5. členom tega pravilnika;
– druge ukrepe za sanacijo okuženega gospodarstva.
5. člen
(čiščenje in razkuževanje)
(1) Čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev, opreme in drugih predmetov, ki so bili v stiku z okuženimi prašiči ali prašiči, sumljivimi na okužbo, izvede na podlagi navodil in pod nadzorom uradnega veterinarja organizacija, ki v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, opravlja te dejavnosti.
(2) Čiščenje in razkuževanje se opravi potem, ko so bile vse okužene živali odpeljane v zakol in preden se opravi ponovna naselitev.
6. člen
(trajanje ukrepov)
(1) Ukrepi na okuženem gospodarstvu ostanejo v veljavi vsaj najdaljšo inkubacijsko dobo, določeno v Prilogi tega pravilnika, potem ko v čredi ni več kliničnih znakov bolezni in so bili izvedeni predpisani ukrepi.
(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka je treba pri prašičih pred ukinitvijo ukrepov izvesti dve zaporedni laboratorijski preiskavi v razmiku najmanj štiri tedne, z negativnimi rezultati, in sicer:
– pri vseh plemenskih svinjah in vseh plemenskih merjascih v čredi;
– pri ostalih prašičih se odvzame naključni vzorec, ki zagotavlja s 95% zanesljivostjo ugotovitev bolezni pri 2% prevalenci.
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni Aujeszkega – (Morbus Aujeszky) (Uradni list RS, št. 82/99 in 33/01 – Zvet-1).
8. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-442/2005
Ljubljana, dne 14. septembra 2005
EVA 2005-2311-0091
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Priloga 1                                   

+--------------+------------------+------------------------------------------+
|Bolezen    |Najdaljša     |Klinični znaki              |
|       |inkubacijska doba |                     |
+--------------+------------------+------------------------------------------+
|bolezen    |30 dni      |pri govedu, ovcah, kozah, psih in mačkah |
|Aujeszkega  |         |– pojavi se ekscitacija,         |
|       |         |– tresenje,                |
|       |         |– praskanje,               |
|       |         |– koma in smrt;              |
|       |         |pri prašičih               |
|       |         |– pojavi se kihanje, kašljanje,      |
|       |         |– nevrološki znaki,            |
|       |         |– koma in smrt;              |
|       |         |– smrtnost pri sesnih pujskih je zelo   |
|       |         |velika in se s starostjo prašičev     |
|       |         |zmanjšuje,                |
|       |         |– pri svinjah se pojavijo motnje v    |
|       |         |reprodukciji               |
+--------------+------------------+------------------------------------------+

AAA Zlata odličnost