Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3894. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje enzootske goveje levkoze (Leucosis enzootica bovum), stran 9301.

Na podlagi četrtega odstavka 13. člena, četrtega odstavka 14. člena in drugega odstavka 15. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in 62/04 – odl. US) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje enzootske goveje levkoze
(Leucosis enzootica bovum)
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje enzootske goveje levkoze (v nadaljnjem besedilu: EGL).
2. člen
(obveščanje, poročanje in prijavljanje)
Obveščanje, poročanje in prijavljanje EGL poteka v skladu s pravilnikom, ki ureja kužne bolezni živali.
3. člen
(sum)
(1) Na EGL se sumi, če:
– se pri živalih ugotovijo otekline bezgavk ter so živali neješče in apatične;
– je pri živalih ugotovljena sumljiva serološka reakcija;
– se živali nahajajo na gospodarstvu, kjer je bila ugotovljena EGL ali se je sumilo nanjo;
– so bile pri zakolu ali poginu ugotovljene značilne tumorozne spremembe;
– je pri živalih s hematološko preiskavo ugotovljena izrazita limfocitoza nad 65%.
(2) Uradni veterinar uvede nadzor sumljivega gospodarstva in:
– opravi epizootiološko poizvedovanje,
– zagotovi izvedbo potrebnih laboratorijskih preiskav,
– do potrditve ali izključitve bolezni začasno razveljavi status črede, uradno proste EGL.
(3) Uradni veterinar na sumljivem gospodarstvu odredi naslednje ukrepe:
– prepoved prometa z gospodarstva in na gospodarstvo, razen prometa v klavnico za takojšnji zakol pod uradnim nadzorom,
– osamitev vseh živali, sumljivih na EGL,
– postavitev razkuževalnih barier na izhodu in vhodu na gospodarstvo in v posamezne objekte, kjer se nahaja govedo.
(4) Ukrepi iz prejšnjega odstavka ostanejo v veljavi, dokler sum na EGL ni izključen. Sum je izključen, če so rezultati preiskav negativni. V tem primeru se status črede povrne ob upoštevanju pogojev iz pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali.
4. člen
(potrditev)
(1) EGL je potrjena pri živalih, pri katerih:
– se ugotovi pozitivna serološka reakcija oziroma se z molekularnimi metodami dokaže prisotnost virusnih nukleinskih kislin ali
– se pri zakolu v organih ali tkivu ugotovijo morfološke in patohistološke spremembe, značilne za EGL.
(2) Po potrditvi bolezni uradni veterinar:
– odvzame status črede, uradno proste EGL, in
– popiše vse živali, pri katerih je bolezen potrjena, ter živali, za katere se na podlagi epizootioloških podatkov presodi, da bi lahko bile okužene.
(3) Uradni veterinar na okuženem gospodarstvu poleg ukrepov iz drugega odstavka prejšnjega člena odredi še naslednje ukrepe:
– osamitev in zakol vseh živali, pri katerih je bolezen potrjena, ter živali, za katere se na podlagi epizootioloških podatkov presodi, da bi lahko bile okužene; pri kravah se izločijo tudi njihova teleta. Živali se zakoljejo pod uradnim nadzorom v roku 30 dni od prejema rezultatov opravljenih preiskav; zdravstvena ustreznost mesa se oceni v skladu s predpisi, ki urejajo proizvodnjo živil živalskega izvora,
– prepoved prometa s proizvodi oziroma izdelki od govedi z okuženega gospodarstva,
– čiščenje in razkuževanje v skladu s 5. členom tega pravilnika,
– druge ukrepe za sanacijo okuženega gospodarstva.
5. člen
(čiščenje in razkuževanje)
(1) Čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev, opreme in drugih predmetov, ki so bili v stiku z okuženimi živalmi ali živalmi, sumljivimi na okužbo, izvede na podlagi navodil in pod nadzorom uradnega veterinarja organizacija, ki v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, opravlja te dejavnosti.
(2) Čiščenje in razkuževanje se opravi potem, ko so bile vse okužene živali odpeljane v zakol in preden se opravi ponovna naselitev.
6. člen
(trajanje ukrepov)
Ukrepi na gospodarstvu ostanejo v veljavi do ponovne pridobitve statusa črede, uradno proste EGL, v skladu s pravilnikom, ki ureja kužne bolezni živali.
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje enzootske goveje levkoze – Leucosis enzootica bovum (Uradni list RS, št. 3/97 in 33/01 – Zvet-1).
8. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-02-477/2005
Ljubljana, dne 14. septembra 2005
EVA 2005-2311-0090
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost