Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3892. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje tuberkuloze pri govedu (Tuberculosis), stran 9299.

Na podlagi četrtega odstavka 13. člena, četrtega odstavka 14. člena in drugega odstavka 15. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in 62/04 – odl. US) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje tuberkuloze pri govedu (Tuberculosis)
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje tuberkuloze (v nadaljnjem besedilu: TBC) pri govedu, ki jo povzročata Mycobacterium bovis in Mycobacterium caprae.
2. člen
(obveščanje, poročanje in prijavljanje)
Obveščanje, poročanje in prijavljanje TBC poteka v skladu s pravilnikom, ki ureja kužne bolezni živali.
3. člen
(sum)
(1) Na TBC se sumi, če:
– se pri živalih s pogostim kašljanjem ugotovita hujšanje in oteklost otipljivih bezgavk;
– se na organih zaklanih ali poginjenih živali najdejo granulomatozne ali druge spremembe, na podlagi katerih se lahko sumi na TBC;
– je bila pri živalih ugotovljena sumljiva ali pozitivna reakcija na intradermalni tuberkulinski test; intradermalni tuberkulinski test in presoja rezultatov se opravita v skladu s pravilnikom, ki ureja kužne bolezni živali;
– so bile živali v kontaktu z ljudmi ali živalmi, za katere se sumi, da so okuženi ali so oboleli za TBC;
– se živali nahajajo na gospodarstvu, kjer je bila ugotovljena TBC.
(2) Uradni veterinar uvede nadzor sumljivega gospodarstva in:
– opravi epizootiološko poizvedovanje,
– zagotovi izvedbo potrebnih laboratorijskih preiskav,
– do potrditve ali izključitve bolezni začasno razveljavi status črede, uradno proste TBC.
(3) Uradni veterinar na sumljivem gospodarstvu odredi naslednje ukrepe:
– prepoved premikov z gospodarstva in na gospodarstvo, razen prometa v klavnico za zakol pod uradnim nadzorom,
– zakol živali, ki so na intradermalni tuberkulinski test reagirale pozitivno, pod uradnim nadzorom,
– osamitev vseh živali, pri katerih obstaja sum na TBC; mleko teh živali se lahko po predhodni toplotni obdelavi uporabi za prehrano drugih živali na gospodarstvu; mleko ostalih živali se lahko uporabi za prehrano ljudi, če je bilo v mlekarni toplotno obdelano vsaj pri temperaturi pasterizacije in pod uradnim nadzorom,
– postavitev razkuževalnih barier na izhodu in vhodu na gospodarstvo in v posamezne objekte, kjer se nahaja govedo.
(4) Uradni veterinar na klavnici mora pri zakolu živali, ki so na intradermalni tuberkulinski test reagirale pozitivno ali če se na TBC posumi na podlagi kliničnih znakov ali pri pregledu živali po zakolu, zagotoviti, da se opravijo potrebne laboratorijske preiskave. Po pregledu organov ter pripadajočih bezgavk mora uradni veterinar v laboratorijsko preiskavo poslati spremenjene dele parenhimatoznih organov (pljuča, jetra, vranica itd.) in patološko spremenjene bezgavke. V primeru, da se na trupu in organih ne najdejo nobene spremembe, se v laboratorijsko preiskavo pošljejo vzorec jeter ter retrofaringealne, bronhialne, mediastinalne, supramamarne, mandibularne in mezenterialne bezgavke.
(5) Zdravstvena ustreznost mesa iz prejšnjega odstavka se oceni v skladu s predpisi, ki urejajo proizvodnjo živil živalskega izvora.
(6) Ukrepi ostanejo v veljavi, dokler sum na TBC ni izključen. Sum je izključen, če so rezultati preiskav negativni. V tem primeru se status črede povrne po uradni dolžnosti ob upoštevanju pogojev iz pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali.
4. člen
(potrditev)
(1) TBC govedi je potrjena, če se izolira povzročitelj.
(2) Po potrditvi bolezni uradni veterinar na okuženem gospodarstvu:
– odvzame status črede, uradno proste TBC,
– popiše vse živali, pri katerih je bila bolezen potrjena, živali, ki niso negativno reagirale pri preiskavi iz prejšnje alinee, ter živali, za katere se na podlagi epizootioloških podatkov presodi, da bi lahko bile okužene.
(3) Uradni veterinar na okuženem gospodarstvu poleg ukrepov iz prejšnjega člena odredi še naslednje ukrepe:
a) imetniku živali:
– osamitev vseh živali, pri katerih je bila bolezen potrjena, živali, ki niso negativno reagirale na intradermalni tuberkulinski test, ter živali, za katere se na podlagi epizootioloških podatkov presodi, da bi lahko bile okužene,
– zakol živali iz prejšnje alinee v roku 30 dni od prejema rezultatov opravljenih preiskav pod uradnim nadzorom; zdravstvena ustreznost mesa se oceni v skladu s predpisi, ki urejajo proizvodno živil živalskega izvora,
– prepoved prometa s proizvodi oziroma izdelki od govedi z okuženega gospodarstva,
– prepoved odvažanja krme in gnoja z okuženega gospodarstva; gnoj iz vseh objektov, kjer je nastanjeno govedo, je treba uskladiščiti na mestu, kjer je onemogočen dostop dovzetnim živalim; gnoj je treba razkužiti in ga uskladiščiti za vsaj tri mesece. Razkuževanje ni potrebno, če je gnoj prekrit s plastjo neokuženega gnoja ali zemlje. Prav tako je potrebno razkuževanje gnojevke, če ta ni bila odstranjena hkrati z gnojem,
– čiščenje in razkuževanje v skladu s 5. členom tega pravilnika,
– druge ukrepe za sanacijo okuženega gospodarstva;
b) veterinarski organizaciji, da opravi intradermalni tuberkulinski test vseh govedi na gospodarstvu v skladu s pravilnikom, ki ureja kužne bolezni živali.
(4) V primeru živali, ki na intradermalni tuberkulinski test niso reagirale negativno, niso pa kazale nobenih kliničnih znakov, lahko uradni veterinar dovoli odstopanje od roka iz druge alinee točke a) prejšnjega odstavka, vendar ne na več kot tri mesece, in sicer:
– za breje živali v zadnji tretjini brejosti;
– v primeru, ko zaradi premajhne kapacitete klavnice živali iz okužene črede ni mogoče zaklati v tem časovnem obdobju.
5. člen
(čiščenje in razkuževanje)
Čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev, opreme in drugih predmetov, ki so bili v stiku z okuženimi živalmi ali živalmi, sumljivimi na okužbo, izvede na podlagi navodil in pod nadzorom uradnega veterinarja organizacija, ki v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, opravlja te dejavnosti.
6. člen
(trajanje ukrepov)
Ukrepi na gospodarstvu ostanejo v veljavi do ponovne pridobitve statusa črede, uradno proste TBC, v skladu s pravilnikom, ki ureja kužne bolezni živali.
7. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se za govedo preneha uporabljati Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje tuberkuloze – Tuberculosis (Uradni list RS, št. 10/97 in 33/01 – Zvet-1).
8. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-408/2005
Ljubljana, dne 14. septembra 2005
EVA 2005-2311-0088
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost