Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3891. Pravilnik o pogojih oploditvene sposobnosti semena domačih živali, stran 9292.

Na podlagi tretjega odstavka 37. člena, 39. člena ter prvega odstavka 77. člena za izvajanje drugega odstavka 41. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in 62/04 – odl. US) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pogojih oploditvene sposobnosti semena domačih živali
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa pogoje oploditvene sposobnosti semena domačih živali za potrebe osemenjevanja in naravnega pripusta; veterinarske ukrepe, ki jih morajo izvajati osemenjevalna središča, center za skladiščenje in distribucijo semena, vzrejališča plemenjakov in reje plemenjakov; označevanje osemenjevalnih doz, nadzor nad pridobivanjem, skladiščenjem in distribucijo živalskega semena, vodenje predpisane evidence, obliko obrazcev za osemenjevanje, način poročanja ter nadzor nad izvajalci osemenjevanja.
(2) Pravilnik se nanaša na goveda, prašiče, konje, koze in ovce.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. plemenjak je ocenjen, odbran in priznan samec, ki izpolnjuje predpisane veterinarske in zootehniške pogoje glede zdravstvenega stanja in minimalne oploditvene sposobnosti, ni prenašalec dednih ter konstitucijskih napak in izpolnjuje pogoje iz potrjenega rejskega programa;
2. osemenjevalno središče je odobren in nadzorovan obrat, v katerem se zbira in pridobiva seme za umetno ose­me­njevanje domačih živali;
3. center za skladiščenje in distribucijo semena (v nadaljnjem besedilu: center) je odobren in nadzorovan obrat, v katerem se skladišči seme za uporabo pri umetnem ose­menjevanju domačih živali;
4. veterinar osemenjevalnega središča je veterinar veterinarske ambulante osemenjevalnega središča oziroma centra, ki je odgovoren za delo ter stalno kontrolo v skladu s tem pravilnikom;
5. pripustna postaja je kmetijsko gospodarstvo, kjer redijo plemenjake za razmnoževanje in z njimi opravljajo pripuščanje plemenic, ki so vpisane v registre tega in drugih kmetijskih gospodarstev;
6. testna postaja je odobrena organizacija za merjenje lastnosti domačih živali za potrebe selekcijskih programov in za potrebe primerjalnih testov ter za vzrejo plemenjakov;
7. živalsko seme (v nadaljnjem besedilu: seme) je pripravljen oziroma razredčen ejakulat plemenjaka v sveži ali konzervirani obliki;
8. serija semena so osemenjevalne doze, pripravljene iz ejakulata istega plemenjaka in pridobljene istega dne;
9. osemenjevalna doza je pripravljen oziroma razredčen ejakulat plemenjaka v sveži ali konzervirani obliki, ki vsebuje predpisano število za oploditev sposobnih semenčic za enkratno osemenitev;
10. distribucija je kakršenkoli komercialni premik oziroma prevoz semena med osemenjevalnimi središči, centri in izvajalci osemenjevanja v Republiki Sloveniji;
11. pošiljka semena je ena ali več serij semena, za katero je izdano eno veterinarsko spričevalo, se nahaja na istem prevoznem sredstvu, izvira z istega mesta izvora in je namenjena na isto namembno mesto.
3. člen
(popoln pregled oploditvene sposobnosti)
(1) Preden se živali prvič vključijo med plemenjake v osemenjevalno središče ali naravni pripust, mora imetnik živali zagotoviti popoln pregled njihove oploditvene sposobnosti. Pri plemenjakih v vzrejališču in testnih postajah opravi pregled Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: NVI).
(2) Popoln pregled oploditvene sposobnosti plemenjaka obsega:
– klinični pregled živali (temperament, kondicija, morebitne konstitucijske napake, pregled spolnih organov, libido in obnašanje pri paritvi);
– ugotavljanje sposobnosti za pridobivanje semena;
– makroskopsko oceno semena (količina, barva, konzistenca, vonj in pH);
– mikroskopsko oceno semena pregledane živali (ocena valovanja semena pri plemenjaku, ovnu in kozlu, delež gibljivih, progresivno gibljivih, normalnih in živih semenčic, poškodovanih akrosomov ter skupno število progresivno gibljivih in morfološko normalnih semenčic v ejakulatu);
– ugotavljanje sposobnosti semena za konzerviranje v tekočem stanju in za globoko zamrzovanje pri plemenjakih, predvidenih za osemenjevanje;
– mikrobiološko preiskavo semena pregledane živali glede na zdravstveno ustreznost in tuje primesi (dlaka, urin, žaganje, eritrociti, kri, delci stelje itd.).
4. člen
(minimalni pogoji za oploditveno sposobnost)
(1) Živalski ejakulat in seme plemenjakov, namenjenih za osemenjevanje ali naravni pripust, morata po svojih biokemijskih, biofizikalnih in morfoloških lastnostih izpolnjevati minimalne pogoje za oploditveno sposobnost, razvidne iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) V laboratoriju veterinarske ambulante osemenjevalnega središča mora biti vsak ejakulat pred nadaljnjo obdelavo makroskopsko in mikroskopsko pregledan. Makroskopski pregled semena obsega količino, barvo, konzistenco in vonj. Mikroskopski pregled semena pa obsega valovanje semena, gibljivost semenčic, prisotnost primesi in gostoto semena.
(3) Pred pripravo doz za osemenjevanje morata biti ocenjena število ter delež progresivno gibljivih in morfološko normalnih semenčic.
5. člen
(1) Globoko zamrznjeno seme (v nadaljnjem besedilu: zamrznjeno seme) mora biti pred skladiščenjem 30 dni v izolaciji v izolacijskih prostorih osemenjevalnega središča ali centra.
(2) Zamrznjeno seme mora biti skladiščeno v osemenjevalnem središču ali centru tako, da je mogoče naknadno odvzeti vzorce semena iste serije, oziroma skladiščeno ločeno po posameznih serijah do dokončne kontrole.
(3) Vzorec zamrznjenega semena, namenjenega za preiskavo, se od odvzema do preiskave hrani v tekočem dušiku.
(4) V času, ko je seme v izolaciji, se za vsako serijo semena opravijo preiskave naslednjih parametrov oploditvene ustreznosti:
– stanja embalaže,
– deleža progresivno gibljivih semenčic po odtajanju,
– deleža progresivno gibljivih semenčic, po rezistenčnem testu,
– števila gibljivih semenčic v dozi za osemenitev,
– skupnega deleža morfološko spremenjenih semenčic.
(5) Vzorčenje semena za preiskave iz prejšnjega odstavka opravi veterinar osemenjevalnega središča ali centra, preiskave pa opravi imenovani laboratorij.
(6) Če veterinar osemenjevalnega središča pri pregledu svežega ali razredčenega semena ugotovi, da seme ne izpolnjuje minimalnih oploditvenih pogojev, mora takšen ejakulat uničiti.
(7) Če se pri pregledu odtajanega semena pred uskladiščenjem ugotovi, da seme ne izpolnjuje minimalnih oploditvenih pogojev, mora veterinar osemenjevalnega središča uničiti celotno serijo globoko zamrznjenega semena takega plemenjaka.
(8) Kadar se pri pregledu parametrov oploditvene sposobnosti semena ugotovi odstopanje od parametrov, navedenih v četrtem odstavku tega člena, ali se ugotovi slaba plodnost plemenjaka, VURS odredi, da mora lastnik plemenjaka zagotoviti popoln pregled njegove oploditvene sposobnosti.
(9) Preglede, vzorčenje in preiskave iz tega člena opravi NVI.
6. člen
(označevanje semena)
(1) Po odvzemu morajo biti ejakulati označeni na predpisan način.
(2) Pred skladiščenjem oziroma distribucijo semena mora biti embalaža, v kateri se hrani seme, jasno in trajno označena, tako da je mogoče brez težav ugotoviti datum zbiranja semena, pasmo in identifikacijo živali-donorja ter številko odobritve osemenjevalnega središča ali centra.
(3) Označba embalaže mora vsebovati številko odobritve osemenjevalnega središča, evidenčno številko živali, ime in pasmo plemenjaka ter številko serije oziroma datum odvzema semena.
(4) Označba za sveže seme mora poleg oznak iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi rok uporabe semena.
7. člen
(evidence)
(1) Veterinarske organizacije in imetniki živali, ki opravljajo osemenjevanje (v nadaljnjem besedilu: izvajalec osemenjevanja), morajo voditi evidenco z lastno zbirko podatkov o opravljenih storitvah in o tem poročati v skladu s tem pravilnikom. Za njih lahko računalniško obdelavo in evidenco podatkov vodi veterinarska ambulanta sama, osemenjevalno središče oziroma center, s katerim ima izvajalec osemenjevanja živali sklenjeno pogodbo o sodelovanju.
(2) Izvajalec osemenjevanja mora o opravljeni storitvi stranki izdati potrdila o osemenitvi, ponovni osemenitvi, pregledu na brejost in zdravljenju na predpisanih obrazcih. Številka na posameznem obrazcu mora biti neponovljiva. Za vnesene podatke o živali so uporabni samo osnovni podatki iz potnega ali rodovniškega lista, veterinarskega spričevala ali iz obrazca o osemenitvi, ko je bila žival prvič osemenjena. Podatki morajo biti pravilno in čitljivo vneseni v vse rubrike obrazcev.
(3) Obrazci potrdila o osemenitvi in potrdila o ponovni osemenitvi, pregledu in zdravljenju govedi za poročanje so kot Prilogi 2 in 3 sestavni deli tega pravilnika.
(4) Obrazci so natisnjeni v treh kopijah, od katerih po eno prejmejo stranka, osemenjevalno središče ali center in izvajalec osemenjevanja.
(5) Obrazci potrdil za osemenjevanje oziroma naravni pripust ostalih vrst domačih živali so objavljeni v prilogah pravilnikov, ki urejajo zootehniške pogoje za odobritev in priznanje organizacij za posamezne vrste živali.
(6) Potrdila morajo uporabniki hraniti najmanj 3 leta.
8. člen
(poročanje)
(1) Podatki, ki jih vsebujejo izdana potrdila, se morajo mesečno računalniško evidentirati že pri izvajalcu osemenjevanja, ki jih potem mesečno pošilja v elektronski obliki enoti NVI, in sicer do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, ta pa podatke zbere, jih obdela ter sproti spremlja in analizira plodnost domačih živali.
(2) Enota NVI do 20. dne v mesecu pošlje obdelane rezultate plodnosti območnemu uradu VURS in vodji enote za reprodukcijo in genetiko pri NVI. Enota NVI je dolžna opozoriti območni urad VURS o nepravilnostih pri izvajanju osemenjevanja in poročanju izvajalcev osemenjevanja in lastnikov oziroma rejcev plemenjakov v naravnem pripustu.
(3) Vodja enote za reprodukcijo in genetiko pri NVI do 25. dne v mesecu za pretekli mesec zbrane rezultate o plodnosti s komentarjem za celotno Republiko Slovenijo posreduje glavnemu uradu VURS, ta pa ministrstvu, pristojnemu za veterinarstvo in živinorejo.
(4) Kopijo potrdila o osemenitvi in ponovni osemenitvi mora izvajalec osemenjevanja poslati osemenjevalnemu središču ali centru do 10. dne v mesecu.
(5) Imetnik plemenjaka mora prav tako voditi predpisano evidenco pripustov in vsake štiri mesece poslati po eno kopijo potrdila o pripustu in ponovnem pripustu enoti NVI ter priznani rejski organizaciji v skladu s predpisi o živinoreji.
(6) Imetnik plemenskega merjasca, ki ima v lasti ali v reji 10 ali več plemenskih svinj, mora poslati kopijo dnevnika pripustov. Dnevnik pripustov je dolžan voditi na obrazcu, ki je kot Priloga 4 sestavni del tega pravilnika.
9. člen
(ostale obveznosti)
Veterinarska organizacija s koncesijo mora redno:
– nadzirati delo svojih delavcev, ki izvajajo osemenjevanje;
– opravljati pregled kontejnerjev in nivo dušika v kontejnerjih za seme;
– kontrolirati higiensko ustreznost opreme za osemenjevanje;
– voditi evidenco osemenjevanja;
– analizirati rezultate osemenjevanja;
– ugotavljati vzroke plodnostnih motenj in skrbeti za boljšo plodnost.
10. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvajajo uradni veterinarji v odobrenih osemenjevalnih središčih in centrih ter pri izvajalcih osemenjevanja najmanj dvakrat letno, v vzrejališčih, testnih ter pripustnih postajah pa vsaj enkrat letno.
(2) Če uradni veterinar ugotovi pomanjkljivosti ali nepravilnosti, z odločbo naloži odpravo pomanjkljivosti in začasno prepove opravljanje dejavnosti.
11. člen
(veterinarski nadzor)
(1) Uradni veterinarji morajo najmanj dvakrat letno opraviti nadzor dela osemenjevalnih središč in centrov ter vseh izvajalcev osemenjevanja.
(2) V osemenjevalnem središču ali centru se morajo pri nadzoru pregledati evidence in higienska ustreznost objektov, prostorov ter opreme za pridobivanje semena, predpisane s pravilnikom, ki ureja pogoje za odobritev in nadzor osemenjevalnih središč za pridobivanje, skladiščenje in promet z živalskim semenom.
(3) V okviru nadzora iz prvega odstavka tega člena opravijo uradni veterinarji vsaj enkrat letno nadzor v sodelovanju z NVI ob rednem izvajanju rutinskih in diagnostičnih preiskav, ki jih je treba opraviti pri vseh plemenjakih v odobrenem osemenjevalnem središču ali centru.
(4) Pri nadzoru izvajalcev osemenjevanja morajo uradni veterinarji preveriti in pregledati:
– higiensko ustreznost opreme za osemenjevanje;
– nivo dušika v kontejnerju;
– predpisano evidenco o osemenjevanju (ali so pravilno in v vseh rubrikah izpolnjena potrdila o osemenitvah);
– analizirati rezultate osemenjevanja ob prejetih mesečnih poročilih.
12. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o zdravstveni ustreznosti in sistematičnih preiskavah plemenskih živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov (Uradni list RS, št. 49/97, 24/99, 42/99, 59/99, 42/00, 7/01, 18/02 – ZŽiv, 94/03, 5/04 in 36/04).
13. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 323-464/2005
Ljubljana, dne 15. septembra 2005
EVA 2005-2311-0071
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
                                 PRILOGA 1
      MINIMALNI POGOJI ZA OPLODITVENO SPOSOBNOST SEMENA

  A) BIK
  a) Oploditvena sposobnost ejakulata za pripravo oseme­njevalnih doz in
za uporabo pri naravnem pripustu:
  – volumen: 2 ml,
  – barva: slonokoščena, rumenkasta, mlečna,
  – konzistenca: kot mleko,
  – vonj: vrstnospecifičen,
  – progresivna gibljivost semenčic: 65%,
  – gostota: > 0,5 milijona semenčic v mm3,
  – valovanje: dobro,
  – pH: 6,5 do 7,0,
  – delež morfološko spremenjenih semenčic: do 20%,
  – skupno število bakterij do 5000 CFU/ml;
  b) oploditvena sposobnost razredčenega semena:
  – progresivna gibljivost semenčic: vsaj 70%,
  – delež morfološko spremenjenih semenčic: do 20%,
  – število progresivno gibljivih in morfološko normalnih semenčic v
dozi svežega semena: vsaj 5 milijonov,
  – skupno število bakterij do 500 CFU/ml;
  c) oploditvena sposobnost semena po odtajanju:
  – progresivna gibljivost semenčic: vsaj 50%,
  – delež morfološko spremenjenih semenčic: do 30%,
  – progresivna gibljivost po rezistenčnem testu: vsaj 40%,
  – število progresivno gibljivih in morfološko normalnih semenčic v
dozi po odtajanju: vsaj 10 milijonov,
  – skupno število bakterij: do 500 CFU/ml.

  B) MERJASEC
  a) Oploditvena sposobnost ejakulata za pripravo oseme­njevalnih doz in
za uporabo pri naravnem pripustu:
  – volumen: 100 ml,
  – barva: mlečno bela,
  – konzistenca: kot mleko,
  – vonj: vrstnospecifičen,
  – progresivna gibljivost semenčic: vsaj 60%,
  – odstopanje v gibljivosti: 10 do 20%,
  – delež mrtvih semenčic: do 20%,
  – delež patološko spremenjenih semenčic: do 20%,
  – gostota: 0,1 milijona semenčic v mm3,
  – pH: 7,2 do 7,4;
  b) oploditvena sposobnost razredčenega semena:
  – progresivna gibljivost semenčic: vsaj 60%,
  – število progresivno gibljivih in morfološko normalnih semenčic v
dozi za osemenitev: 3 milijarde;
  c) oploditvena sposobnost semena po odtajanju:
  – volumen: 50 ml,
  – število progresivno gibljivih in morfološko normalnih semenčic v
dozi za osemenitev: 3 milijarde.

  C) ŽREBEC
  a) Oploditvena sposobnost ejakulata za pripravo oseme­njevalnih doz in
za uporabo pri naravnem pripustu:
  – volumen: 50 ml,
  – volumen brez sluzi: vsaj 25 ml,
  – barva: sivobela,
  – konzistenca: vrstnospecifična,
  – vonj: vrstnospecifičen,
  – pH: 7,3 do 7,8,
  – progresivna gibljivost semenčic: vsaj 60% (odvisno od paritvene
sezone in starosti plemenjaka),
  – odstopanja v gibanju: 10 do 20%,
  – delež mrtvih semenčic: do 25%,
  – gostota: 0,1 milijona semenčic v mm3,
  – delež patoloških semenčic: do 30% (odvisno od paritvene sezone in
starosti plemenjaka),
  – skupno število semenčic v ejakulatu: vsaj 2 milijardi, od tega vsaj
1 milijarda progresivno gibljivih;
  b) oploditvena sposobnost razredčenega semena:
  – progresivna gibljivost semenčic: vsaj 60%,
  – število progresivno gibljivih in morfološko normalnih semenčic v
dozi za osemenitev: vsaj 500 milijonov;
  c) oploditvena sposobnost semena po odtajanju:
  – progresivna gibljivost semenčic: vsaj 40%,
  – število progresivno gibljivih in morfološko normalnih semenčic v
dozi za osemenitev: vsaj 500 milijonov.

  D) OVEN IN KOZEL
  a) Oploditvena sposobnost ejakulata za pripravo oseme­njevalnih doz in
za uporabo pri naravnem pripustu:
  – volumen: 0,5 ml,
  – barva: slonokoščena,
  – konzistenca: kot smetana,
  – vonj: vrstnospecifičen,
  – pH: 6,0 do 7,0,
  – valovanje: dobro,
  – progresivna gibljivost semenčic: do 70% (odvisno od paritvene sezone
in starosti plemenjaka),
  – odstopanja v gibljivosti: 10 do 20%,
  – delež mrtvih semenčic: do 20%,
  – gostota: 1 milijon semenčic v mm3,
  – delež patoloških semenčic: do 20%;
  b) oploditvena sposobnost razredčenega semena:
  – progresivna gibljivost semenčic: vsaj 70%,
  – število progresivno gibljivih semenčic v dozi za oseme­nitev: 70 do
100 milijonov;
  c) oploditvena sposobnost semena po odtajanju:
  – število progresivno gibljivih semenčic v dozi za oseme­nitev 200
milijonov.

AAA Zlata odličnost