Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3890. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-A), stran 9291.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. septembra 2005.
Št. 001-22-85/05
Ljubljana, 7. oktober 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POMOČI ZA REŠEVANJE IN PRESTRUKTURIRANJE GOSPODARSKIH DRUŽB V TEŽAVAH (ZPRPGDT-A)
1. člen
V Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 110/02) se v drugem odstavku 2. člena doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– če je družba iz prejšnjih alinei že postala plačilno nesposobna ali če izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo.«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se tretja alinea črta.
Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Državna pomoč ni namenjena za financiranje novih investicij, ki niso bistvenega pomena za obnovo sposobnosti družbe za preživetje.
Gospodarska družba v težavah po tem zakonu, v kateri kapitalski delež Republike Slovenije presega 25%, ne more prejeti državnih poroštev in posojil.«.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– izravnalne ukrepe, s katerimi se zmanjšujejo škodljivi učinki dodeljene državne pomoči na pogoje poslovanja in preprečujejo motnje konkurence na trgu.«.
4. člen
Tretji odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Novo nastale družbe so za namene tega zakona družbe, ki poslujejo nepretrgoma manj kot tri leta.«.
5. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Državna pomoč je enkratna pomoč, ki se v skladu z določbami tega zakona dodeli po načelu 'enkrat in zadnjič'.
Višina državne pomoči posamezni družbi v težavah ne sme presegati zneska 10 milijonov EVR v tolarski protivrednosti.
Ponovna državna pomoč po tem zakonu je možna po obdobju desetih let od zaključenega prestrukturiranja oziroma od prvega izplačila državne pomoči. Izjemoma se državna pomoč lahko ponovno podeli pred potekom desetih let v naslednjih primerih:
1. če dodelitev pomoči za prestrukturiranje sledi dodelitvi pomoči za reševanje kot del enotnega ukrepa za prestrukturiranje;
2. če je bila v skladu s tem zakonom dodeljena pomoč za reševanje in tej pomoči ni sledila pomoč za prestrukturiranje ter sta izpolnjena naslednja pogoja:
a) da je bila že dodeljena državna pomoč za reševanje zadostna za preživetje družbe v daljšem obdobju in
b) je nova državna pomoč potrebna zaradi nastopa nepredvidljivih okoliščin, na katere družba ni imela vpliva, vendar ne prej kot po preteku petih let od prvega nakazila državne pomoči;
3. v izjemnih in nepredvidljivih okoliščinah, za katere družba ni odgovorna.
Za ponovno državno pomoč je treba predhodno pridobiti odobritev Evropske komisije.«.
6. člen
Besedilo 8. člena se spremeni, tako da se glasi.
»Državno pomoč veliki družbi lahko Vlada Republike Slovenije odobri šele, ko po posamični priglasitvi Evropski komisiji prejme njeno odobritev dodelitve državne pomoči.
Program prestrukturiranja se lahko med izvajanjem spremeni samo na podlagi potrditve Evropske komisije. Priglasitev za odobritev sprememb programa prestrukturiranja pripravi ministrstvo, pristojno za dejavnost, ki jo opravlja družba (v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo) in družba v težavah, ki prosi za spremembo programa prestrukturiranja.
Za male in srednje velike družbe programe prestrukturiranja potrjuje vlada in jih posreduje Evropski komisiji.«.
7. člen
V 10. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Pomoč za reševanje je:
– začasna in povratna pomoč;
– pomoč, katere osnovni cilj je, da ostane družba v težavah pri življenju v obdobju, ki je potrebno za izdelavo programa prestrukturiranja;
– namenjena za odpravljanje likvidnostne krize in plačilne nesposobnosti;
– pomoč, ki se dodeljuje za obdobje, ki ni daljše od šest mesecev;
– omejena na najnižjo potrebno vsoto;
– utemeljena z resnimi socialnimi težavami in ne sme imeti neupravičenih škodljivih učinkov prelivanja na druge države članice Evropskih skupnosti;
– pomoč, ki se dodeljuje tudi za nujne ukrepe strukturne narave, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje;
– pomoč, ki ne more biti dodeljena za finančno prestrukturiranje.«.
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
8. člen
V 11. členu se v drugi alinei številka »12« nadomesti s številko »6«, beseda »zadnjega« pa z besedo »prvega«.
9. člen
V 13. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Pomoč za prestrukturiranje prejme družba na osnovi veljavne sheme državne pomoči oziroma po potrditvi individualne pomoči na osnovi programa prestrukturiranja s strani Evropske komisije z namenom obnove dolgoročne sposobnosti preživetja.«.
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
Za dosedanjim drugim odstavkom, ki postane tretji odstavek, se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V programu prestrukturiranja morajo družbe zagotoviti ustrezno višino lastnih sredstev, in sicer:
– v primeru majhnih družb vsaj 25%
– v primeru srednje velikih družb vsaj 40%
– v primeru velikih družb vsaj 50%.«.
10. člen
Besedilo 17. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Poroštva Republike Slovenije po tem zakonu se lahko dajejo za celoten znesek kredita ali za ustrezen del kredita.
Obrestne mere in stroški kreditov, za katere se daje poroštvo, morajo biti enake obrestnim meram in stroškom istovrstnih kreditov, s katerimi se zadolžuje Republika Slovenija.
Poroštva morajo biti ustrezno zavarovana s primernim zavarovanjem.«.
11. člen
V 18. členu se v drugi alinei besedilo »z namenom, da se poveča varnost kredita« črta.
Doda se nova četrta alinea, ki se glasi:
»– za obveznost tistih kreditojemalcev, ki imajo do države neporavnane zapadle obveznosti.«.
12. člen
Naslov podpoglavja »5. Kapitalske naložbe« se črta, besedilo 19. člena pa se spremeni tako, da se glasi:
»Natančnejše pogoje in postopke izdaje poroštev po tem zakonu in obliko ter vrsto zavarovanj določi vlada z uredbo.«.
13. člen
Naslov podpoglavja »6. Odlog pri plačilu davkov in prispevkov« in 20. člen se črtata.
14. člen
V 21. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»V vlogi za dodelitev pomoči je potrebno navesti ali je družba v preteklosti že prejela pomoč za reševanje oziroma prestrukturiranje.«.
15. člen
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
Pristojno ministrstvo je dolžno stalno preverjati izvajanje programa prestrukturiranja. Način preverjanja izvajanja in nadzora nad izvajanjem programa prestrukturiranja določi vlada z uredbo.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Vloge družb v težavah, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje za dodelitev državne pomoči in ki so v postopku, se obravnavajo in zaključijo po tem zakonu.
17. člen
Vlada mora v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladiti Uredbo o kazalnikih, vsebini programa prestrukturiranja in vodenju evidenc o dodeljenih državnih pomočeh gospodarskim družbam v težavah (Uradni list RS, št. 18/03) z določbami tega zakona.
18. člen
Vlada mora izdati podzakonski akt iz 12. in 15. člena tega zakona v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona.
19. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-05/02-21/6
Ljubljana, dne 29. septembra 2005
EPA 354-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost