Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3889. Zakon o spremembah Zakona o Bloudkovih priznanjih (ZBloP-A), stran 9290.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o Bloudkovih priznanjih (ZBloP-A)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o Bloudkovih priznanjih (ZBloP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. septembra 2005.
Št. 001-22-83/05
Ljubljana, 7. oktober 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O BLOUDKOVIH PRIZNANJIH (ZBloP-A)
1. člen
V Zakonu o Bloudkovih priznanjih (Uradni list RS, št. 56/94) se v prvem odstavku 8. člena prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Način dela odbora se uredi s pravilnikom, ki ga izda minister, pristojen za šport.«.
Drugi odstavek se črta.
2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
Bloudkova priznanja se slovesno podeljujejo vsako leto ob obletnici rojstva Stanka Bloudka.«.
3. člen
Bloudkove nagrade, ki bodo podeljene v skladu z razpisom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 56/05 z dne 10. 6. 2005, se podelijo ob obletnici rojstva Stanka Bloudka. Razpisni rok se podaljša do 31. 12. 2005, razpisni postopki pa se zaključijo v skladu z določbami Pravilnika o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj (Uradni list RS, št. 46/98).
4. člen
Minister, pristojen za šolstvo, izda pravilnik iz 1. člena tega zakona v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega zakona.
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 091-02/92-2/3
Ljubljana, dne 29. septembra 2005
EPA 305-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost